Výber teploty zalievanej kávy, Príprava espresso – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 32

Advertising
background image

32

9. Výber teploty zalievanej kávy

Kávovar má 3 nastavenia teploty zalievanej kávy: nízka teplota (ukazovate

ľ ), horúca teplota (ukazovateľ ) a veľmi

horúca teplota (ukazovate

ľ ). Nastavenie teploty možete vyberať stláčajúc tlačidlo výberu teploty (D). Po každom

stla

čení tohto tlačidla budete počut zvukový signál. Teplota sa bude meniť v nasledujúcom poradí: horúca (ukazovateľ )

Æ ve

ľmi horúca (ukazovateľ ) Æ nízka (ukazovateľ ) Æ horúca (ukazovateľ ), atď.

10. Výber funkcie kávy v expresových vrecúškach alebo funkcie mletej kávy

Kávovar má dve možnosti prípravy espresso:

1. z kávy v expresových vrecúškach,
2. z mletej kávy.

Ak chcete aktivova

ť túto funkciu, stlačte a podržte tlačidlo jednej/dvojitej šálky kávy

(B) na asi 2 sekundy.

V závislosti od popredného nastavenia, prístroj sa prepne z funkcie kávy v expresových vrecúškach (ukazovate

ľ

) na

funkciu mletej kávy (ukazovate

ľ

) alebo opa

čne. Taká zmena bude vždy sprevádzaná zvukovým signálom.

11. Príprava espresso

11.1. Odpojte prístroj z elektrickej siete.
11.2. Napl

ňte nádrž na vodu (1) podľa bodu 4.

11.3. Zapojte prístroj do elektrickej siete vkladajúc zástr

čku elektrického kábla do zásuvky. Kávovar sa zapne,

displey a tla

čidlo zapni/vypni

(A) sa vysvetlia a na displeji sa zobrazí ukazovate

ľ zapnutia

.

11.4. Stla

čte tlačidlo zapni/vypni

(A), budete po

čut zvukový signál.

11.5. Ukazovate

ľ na displeji

sa za

čne krútiť informujúc, że kávovar sa nahrieva.

11.6. Ke

ď sa ukazovateľ

prestane krúti

ť, budete počuť zvukový signál informujúci o pripravenosti kávovaru

pracova

ť (dosiahnutie príslušnej teploty).

11.7. Vyberte funkciu kávy v expresových vrecúškach alebo funkciu mletej kávy, stlá

čajúc tlačidlo výberu

jednej/dvojitej šálky

(B) na asi 2 sekundy. Po každom stla

čení budete počuť zvukový signál.

11.8. Nasypte mletú kávu pomocou odmerky (14) alebo vložte kávu v expresových vrecúškach do nádoby rukoväti

filtra (7).

11.9. Odstrá

ňte nadbytok kávy z okraja filtra a stlačte kávu pomocou kávového tlačidielka pripevneného do kávovaru

(6) alebo tla

čidielka odmerki (odmerka s koncovkou na stlačenie kávy) (14) (Obr. 4).

11.10. Pripevnite rukovä

ť filtra (7) do hlavicy zalievania (5), otáčajúc mocno vpravo (Obr. 3).

11.11. Umiestnite šálku alebo šálky na mriežke zásobníka na kávový odpad (8), priamo pod nádobou rukoväte

filtra (7).

11.12. Vyberte jednu alebo dvojitú šálku kávy stlá

čajúc tlačidlo výberu jednej/dvojitej šálky

(B). Po každom

stla

čení budete počuť zvukový signál.

11.13. Pre jednu šálku sa zobrazí ukazovate

ľ

, avšak pre dvojitú šálku sa zobrazí ukazovate

ľ

.

11.14. Nastavte objem espresso stlá

čajúc tlačidlo

(C) - pozri bod 8.

11.15. Nastavte požadovanú teplotu zalievania stlá

čajúc tlačidlo výberu teploty (D) - pozri bod 9.

11.16. Stla

čte tlačidlo zalievania

(F) a z prístroja vytiekne espresso. Na displaji sa zobrazí ukazovate

ľ

(pre

jednu šálku) alebo ukazovate

ľ

(pre dvojitú šálku).

11.17. Zalievanie sa automaticky ukon

čí po získaní požadovaného množstva kávy. Budete počut dva zvukové

signály a na displeji sa zobrazí ukazovate

ľ

alebo

(v závislosti od ostatného nastavenia

jednej alebo dvojitej šálky).

11.18. Stiahnite rukovä

ť filtra otáčajúc ho doľava (Obr. 5) a následne vyhoďte použité vrecko alebo kávové

usadeniny (Obr. 6). Vy

čistite filter pod vodou (Obr. 7).

Advertising