Vyprázdnění odkapávací misky, Odstraňování vodního kamene, Funkce automatického vypínání – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 24: Vyprázdn ění odkapávací misky, Odstra ňování vodního kamene

Advertising
background image

24

p

řekrýval se značkou na krytu kávovaru. Otevřete poklici zásobníku na vodu (1) a nalijte do něj vodu. Ihned

po dopln

ění vody zvukový signál přestane. Pro další vypouštění páry uveďte regulátor páry (13) do polohy

, tzn. oto

čte jím proti směru pohybu hodinových ručiček tak, aby se symbol

p

řekrýval se značkou

na krytu kávovaru.

POZOR! Posunování trysky pára/va

řící voda (11) provádějte pomocí speciálního nástavce (Obr. 9). Tryska

pára/va

řící voda (11) je velmi horká.

Obr. 8

Obr. 9

16. Funkce automatického vypínání

Spot

řebič se automaticky vypne, pokud není používán déle než 1 hodinu. Pro opětovné zapnutí kávovaru stiskněte

tla

čítko zapnout/vypnout

(A), zazní zvukový signál.

17. Vyprázdn

ění odkapávací misky

Jakmile se odkapávací miska (9) naplní vodou,

červený ukazatel jejího naplnění (10)

vystoupí nad m

řížku misky (8). Vysuňte z kávovaru soupravu odkapávací misky (9) spolu

s m

řížkou odkapávací misky (8) a vodu vylejte (Obr. 10). Soupravu vložte zpět do

kávovaru.

18. Odstra

ňování vodního kamene

Kámen je povrchová usazenina minerál

ů, která přirozenou cestou vzniká na všech zařízeních, kde se ohřívá voda. Proto

také u kávovaru bude nutné pravideln

ě odstraňovat kámen. Po spotřebování stanoveného množství vody v kávovaru

(množství vody úzce souvisí se stupn

ěm tvrdosti vody nastaveným v kávovaru) se na displeji zobrazí blikající symbol

.

Jeho zobrazení na displeji signalizuje, že uživatel musí provést odstran

ění vodního kamene s použitím kyseliny

citrónové.

D

ůležité: K odstranění vápenných usazenin je nezbytné připravit si roztok na odstranění vodního kamene. V JEDNOM

litru vody rozpus

ťte dvě lžíce (asi 30 gramů) kyseliny citrónové.

18.1. Vypn

ěte kávovar ze sítě.

18.2. Ujist

ěte se, zda je kávovar úplně vychladlý.

18.3. Vyjm

ěte z kávovaru zásobník na vodu (1) a odkapávací misku (9) s mřížkou (8) (Obr. 11).

18.4. Postavte kávovar vzh

ůru nohama a sejměte filtrační mřížku z filtrační hlavy (5). K sejmutí mřížky použijte

vhodný šroubovák (Obr. 12).

18.5. Vy

čistěte filtrační mřížku a filtrační hlavu (5), odstraňte kámen a zbytky kávy.

18.6. Postavte kávovar op

ět do pracovní polohy.

18.7. Napl

ňte zásobník na vodu (1) předem připraveným roztokem z kyseliny citrónové.

18.8. Zav

řete poklici zásobníku na vodu (1) a nainstalujte zásobník (1) a odkapávací misku (9) s mřížkou (8) zpět do

kávovaru (Obr. 13).

18.9. Zapn

ěte spotřebič do elektrické sítě vložením vidlice přívodní šňůry do síťové zásuvky. Kávovar se zapne,

rozsvítí se displej a tla

čítko zapnout/vypnout

(A), na displeji se objeví symbol napájení

.

18.10. Stiskn

ěte tlačítko zapnout/vypnout

(A), zazní zvukový signál.

18.11. Symbol na displeji

se za

čne otáčet a to znamená, že se kávovar zahřívá.

18.12. Když se symbol

p

řestane otáčet, zazní zvukový signál, který oznamuje, že kávovar je připraven k práci

(dosažení správné teploty).

18.13. Stiskn

ěte a podržte současně tlačítko volby množství kávy

(C) a tla

čítko volby pára/vařící voda

(E) na

dobu 2 vte

řin. Symbol odstraňování vodního kamene

p

řestane blikat, místo toho se začne otáčet symbol

, což znamená, že za

čal proces odstraňování vodního kamene.

18.14. Z hlavy kávovaru (5) za

čne vytékat vařící roztok s kamenem.

18.15. Po

čkejte, až roztok vyteče hlavou kávovaru (5). Pak vyjměte zásobník (1) a vypláchněte jej čistou vodou.

Obr. 10

Advertising