Dane techniczne – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 3

Advertising
background image

3

• Używanie dodatkowego wyposażenia niezalecanego przez producenta urządzenia może spowodować zagrożenie.

• Podczas pracy urządzenia, nie przykładaj do niego żadnych ruchomych elementów.

• Przed

rozpocz

ęciem parzenia kawy upewnij się, że uchwyt filtra został prawidłowo zamontowany.

• Nie przesuwaj urządzenia kiedy jest włączone lub pracuje. Przed jego przemieszczeniem wyłącz ekspres i wyciągnij

wtyczk

ę z gniazdka sieci.

• Zawsze

wy

łączaj zasilanie przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki z gniazdka. Wtyczki nie należy wyciągać

z gniazdka ci

ągnąc za przewód zasilający – chwytaj za samą wtyczkę.

• Zawsze

wy

łączaj zasilanie i wyciągaj wtyczkę, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas oraz przed

czyszczeniem.

• Nie

u

żywaj ekspresu z przedłużaczem, chyba że przedłużacz został sprawdzony przez wykwalifikowanego technika

lub pracownika serwisu.

• Urządzenie zawsze powinno być podłączone do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego)

wyposa

żonego w kołek ochronny i o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

• Niniejszy

sprz

ęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,

czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie maj

ące doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod

nadzorem lub zgodnie z instrukcj

ą użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich

bezpiecze

ństwo.

• Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

• Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas

u

żytkowania.

• Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy

z gniazdka sieci. Pozwól na ostygni

ęcie urządzenia.

• Nie

u

żywaj ekspresu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji użytkowania.

• Nie umieszczaj urządzenia blisko źródła ciepła, płomienia, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym

piekarniku. Nie umieszczaj na

żadnym innym urządzeniu.

• Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał ponad krawędzią stołu lub półki lub dotykał gorącej

powierzchni.

• Urządzenia nie stawiaj na mokrej lub gorącej powierzchni.

• Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli tacka ociekowa lub kratka tacki ociekowej są niewłaściwie zamontowane.

• Urządzenia nie stawiaj w pobliżu gorącej kuchenki elektrycznej lub gazowej ani wewnątrz piekarnika.

• Nie

u

żywaj urządzenia elektrycznego z widocznymi uszkodzeniami, uszkodzonym przewodem zasilającym, po

upadku urz

ądzenia lub uszkodzenia go w inny sposób. Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie jest

uszkodzone to sprawdzenia, naprawy, regulacji urz

ądzenia może dokonać jedynie przeszkolony personel

autoryzowanego punktu serwisowego.

• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie.

• Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub

w specjalistycznym zak

ładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Ostrze

żenie: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia osób, nie próbuj

demontowa

ć urządzenia. Wewnątrz ekspresu nie ma żadnych części do obsługi przez użytkownika. Naprawy

powinny by

ć wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel.

• Nie próbuj smarować urządzenia. Nie jest wymagane wykonywanie żadnych dodatkowych prac konserwacyjnych

tego ekspresu.

• Producent nie zezwala na stosowanie innych akcesoriów. Może to być bardzo niebezpieczne dla użytkownika.

Ostrzeżenie: Zbiornik wody nie powinien być otwarty podczas użytkowania.

Ostrzeżenie: Zawsze upewnij się, czy w zbiorniku jest woda przed przystąpieniem do użycia ekspresu.

Nale

ży upewnić się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne podane s

ą na tabliczce znamionowej wyrobu.

Moc urz

ądzenia: 1130-1350W przy 220-240V.

Pojemno

ść zbiornika na wodę: max. 1,5l.

Ekspres jest urz

ądzeniem klasy I wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym.

Ekspres spe

łnia wymagania obowiązujących norm.

Urz

ądzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

− Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC

− Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodno

ści CE znajduje się na www.zelmer.pl.


Advertising