Vyprázdnenie zásobníka na kávový odpad, Odstránenie kameňa, Funkcia automatického vypnutia – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 36: Odstránenie kame ňa

Advertising
background image

36

• Ak sa mlieko ohreje a spení, úroveň mlieka v džbánku začne vzrastať. Ak sa to stane, spustite džbánok,

vždy udržujte koncovku trysky pary máli

čko pod povrchom mleka.

Ak získate penu, zdvihnite džbánok tak, aby sa tryska pary nachádzala v strede mlieka.

Pokyn: Množstvo požadovanej peny sa bude meni

ť v závislosti od druhu pripravovaného nápoju. Napr.

cappuccino vyžaduje vä

čšie množstvo peny než kávový nápoj na základe espresso podávaný s mliekom,

ktoré je spenené parou.

• Uzavrite okamžite paru, keď mleko bude ohriate na teplotu 60–65°C obrátením regulátora pary (13) do

pozícii

, tzn. preto

čte ho v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol

pokrýval

s ozna

čením na kryte kávovaru.

Pokyn: Ak nemáte teplomer, dobrým ukazovate

ľom dosiahnutia správnej teploty je to, že nemôžete

priloži

ť dlaň k boku džbánka na dlhšie než 3 sekundy.

Dôležité: Mlieko nevarte.

• Odstráňte džbánok. Okamžite pretrite trysku pary (11) a jej koncovku pomocou čistej vlhkej utierky

a prepláchnite malým množstvom pary postupujúc analogicky ako v prípade pred spenením mlieka.

• Držiac džbánok v ruke ľahko štrnigite džbánkom o stôl tak, aby sa uvolnili vzduchové bubliny a následne

pohýbajte džbánkom dookola do chvíli, ke

ď sa mlieko začne ligotať a nezostanú v ňom žiadne bublinky.

Pomôže to získa

ť jednolité zloženie mlieka a peny.

15.8. Zmiešajte spenené mlieko s skôr pripravením espresso. Cappuccino je hotové.

15.9. Po ukon

čení procesu vytvárania pary stlačte tlačidlo zapni/vypni

(A). Budete po

čuť zvukový signál.

Z displeja znikne ukazovate

ľ

informujúci,

że kávovar sa vrátil do funkcie zalievania kávy.

POZOR! Ak v nádrži (1) je príliš málo vody, z trysky (11) nebude vyteka

ť vriaca voda. Na displaji začne mihať

ukazovate

ľ

a budete po

čuť opakovaný zvukový signál informujúci o nutnosti doplnenia vody. Nastavte nutne

regulátor pary (13) do pozície

, tzn. preto

čte ho v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa symbol

pokrýval s ozna

čením na kryte kávovaru. Otvorte prikrývku nádrže na vodu (1) a vlejte vodu. Hneď po

doplnení vody, zvukový signál prestane. Ak chcete opätovne za

čať dávkovanie vriacej vody, pretočte regulátor

pary (13) do pozícii

, tzn. preto

čte ho v opačnom smere do smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa

symbol

pokrýval s ozna

čením na kryte kávovaru.

POZOR! Presúvanienie trysky pary/vriacej vody (11) vykonávajte pomocou špeciálnej koncovky (Obr. 9). Tryska
pary/vriacej vody (11) je ve

ľmi horúca.

Obr. 8

Obr. 9

16. Funkcia automatického vypnutia

Prístroj sa automaticky vypne, ak ho nebudete používa

ť 1 hodinu. Ak chcete opätovne zapnúť prístroj, stlačte tlačidlo

zapni/vypni

(A), budete po

čuť zvukový signál.

17. Vyprázdnenie zásobníka na kávový odpad

Ke

ď sa zásobník na kávový odpad (9) naplní vodou, červený ukazovateľ zaplnenia

zásobníka (10) sa podnesie nad mriežku zásobníka na kávový odpad (8). Vysu

ňte

z kávovaru súpravu zásobníka na kávový odpad (9) s mriežkou zásobníka na kávový
odpad (8) a vylejte vodu (Obr. 10). Celok opätovne umiestnite do kávovaru.

18. Odstránenie kame

ňa

Kame

ň je povrchova usadenina minerálov, ktorá sa prirodzeným spôsobom pojaví vo všetkých prístrojach spojených s

ohrievaním vody. Preto tak isto kávovar bude vyžadova

ť periodické odtraňovanie kameňa. Ak kávovar spotrebuje určité

množstvo vody (množstvo tej vody je úzko spojené so stup

ňom jej tvrdosti nastaveným v kávovare), na displeji sa zobrazí

Obr. 10

Advertising