Wybór zaprogramowanej pojemno ści parzonej kawy, Wybór temperatury parzonej kawy, Przygotowanie espresso – Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z018

Страница 7

Advertising
background image

7

zabarwionego kwadratu na testerze do kolorów umieszczonych na opakowaniu testera. Kolor zielony oznacza wod

ę

mi

ękką (poziom niski), kolor brązowy – wodę twardą (poziom średni), natomiast kolor pomarańczowy – wodę bardzo

tward

ą (poziom wysoki). Na podstawie otrzymanych wyników dokonaj ustawień twardości wody w ekspresie wg

powy

ższych wskazówek.

8. Wybór zaprogramowanej pojemno

ści parzonej kawy

Ekspres do kawy ma zaprogramowane 4 pojemno

ści parzonej kawy: 30ml, 40ml, 50ml oraz 60ml. Pojemność kawy

mo

żna wybrać naciskając przycisk wyboru ilości kawy

(C). Po ka

żdym wciśnięciu tego przycisku rozlegnie się sygnał

d

źwiękowy. Ilość kawy będzie się zmieniać w następującej kolejności: 30ml Æ 40ml Æ 50mlÆ 60ml Æ P1Æ P2 Æ 30ml,

itd.

UWAGA!

oraz

(Program 1 i 2) to specjalne funkcje pami

ęci, które pozwalają zachować indywidualne

ustawienia. Sposób ustawiania funkcji pami

ęci (P1 oraz P2) pokazano w pkt. 11.

9. Wybór temperatury parzonej kawy

Ekspres do kawy posiada 3 ustawienia temperatury parzenia kawy: temperatura niska (wska

źnik ), temperatura gorąca

(wska

źnik ) oraz temperatura bardzo gorąca (wskaźnik ). Ustawienie temperatury można wybrać naciskając przycisk

wyboru temperatury

(D). Po ka

żdym wciśnięciu tego przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Temperatura będzie

zmienia

ć się w następującej kolejności: gorąca (wskaźnik ) Æ bardzo gorąca (wskaźnik ) Æ niska (wskaźnik ) Æ

gor

ąca (wskaźnik ), itd.

10. Wybór trybu kawy w torebkach ekspresowych lub trybu kawy mielonej

Ekspres do kawy posiada dwie mo

żliwości przygotowania espresso:

1. z kawy w torebkach ekspresowych,
2. z kawy mielonej.

Aby uaktywni

ć tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk pojedynczej/podwójnej filiżanki kawy

(B) przez 2 sekundy.

W zale

żności od poprzedniego ustawienia, urządzenie przełączy się z trybu kawy w torebkach ekspresowych (wskaźnik

) na tryb kawy mielonej (wska

źnik

) lub na odwrót. Ka

żdorazowo tej zmianie będzie towarzyszyć sygnał

d

źwiękowy.

11. Przygotowanie espresso

11.1. Od

łącz urządzenie od sieci zasilania.

11.2. Nape

łnij zbiornik na wodę (1) zgodnie z pkt. 4.

11.3. Pod

łącz urządzenie do sieci zasilania wkładając wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci.

Ekspres w

łączy się, wyświetlacz oraz przycisk włącz/wyłącz

(A) pod

świetlą się, a na wyświetlaczu pojawi

si

ę wskaźnik zasilania

.

11.4. Naci

śnij przycisk włącz/wyłącz

(A), rozlegnie si

ę sygnał dźwiękowy.

11.5. Wska

źnik na wyświetlaczu

zacznie wirowa

ć wskazując, że ekspres do kawy jest w trakcie nagrzewania.

11.6. Kiedy wska

źnik

przestanie wirowa

ć, rozlegnie się sygnał dźwiękowy informując o gotowości ekspresu do

pracy (osi

ągnięcia odpowiedniej temperatury).

11.7.

Wybierz tryb kawy w torebkach ekspresowych lub tryb kawy mielonej, naciskaj

ąc przycisk wyboru

pojedynczej/podwójnej fili

żanki

(B) przez 2 sekundy. Po ka

żdym wciśnięciu rozlegnie się sygnał

d

źwiękowy.

11.8. Wsyp kaw

ę mieloną przy pomocy miarki (14) lub włóż kawę w torebkach ekspresowych do pojemnika uchwytu

filtra (7).

11.9. Usu

ń nadmiar kawy z krawędzi filtra i ubij kawę przy pomocy ubijaka do kawy zamocowanego na ekspresie (6)

lub ubijaka miarki (14) (Rys. 4).

11.10. Zamocuj uchwyt filtra (7) w g

łowicy parzenia (5), przekręcając zdecydowanym ruchem w prawo (Rys. 3).

11.11. Umie

ść filiżankę lub filiżanki na kratce tacki ociekowej (8), bezpośrednio pod pojemnikiem uchwytu filtra (7).

11.12. Wybierz pojedyncz

ą lub podwójną filiżankę kawy naciskając przycisk wyboru pojedynczej/podwójnej filiżanki

(B). Po ka

żdym wciśnięciu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Advertising