Инструкция по эксплуатации Sony XS-HA1326

Połączenia συνδέσεις, Подключения

Advertising
background image

Środki ostrożności

•Nie należy użytkować systemu głośników w

sposób ciągły powyżej ich mocy maksymalnej.

•Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów, takich

jak nagrane kasety, zegarki, osobiste karty
kredytowe zakodowane magnetycznie, należy
przechowywać je z daleka od głośników o
wbudowanych magnesach.

W przypadku trudności ze znalezieniem
odpowiedniego miejsca na umieszczenie
głośników, proponujemy skonsultować się z
punktem sprzedaży pojazdu lub najbliższym
punktem obsługi Sony.

Προφυλάξεις

• Mη χρησιµοποιείτε συνεχώς το σύστηµα

ηχείων σε µεγαλύτερη ισχύ απ την
επιτρεπ µενη.

• Φυλάσσετε τις ηχογραφηµένες κασέτες, τα

ρολ για, και τις προσωπικές πιστωτικές
κάρτες µε µαγνητική κωδικοποίηση µακριά
απ το σύστηµα των ηχείων για να τα
προστατέψετε απ ζηµιά που µπορεί να
προκαλέσουν οι µαγνήτες των ηχείων.

Εάν δεν µπορείτε να βρείτε µία κατάλληλη
θέση τοποθέτησης, επικοινωνήστε µε τον
αντιπρ σωπο του αυτοκινήτου σας ή το
πλησιέστερο κατάστηµα της Sony πριν την
τοποθέτηση.

Połączenia

Συνδέσεις

Ostrzeżenie

W przypadku używania głośników
wyposażonych w wzmacniacz mocy,
korzystający z systemu BTL (balanced
transformerless), należy upewnić się, że
przewody głośników są połączone
bezpośrednio z przewodami głośnikowymi
wzmacniacza.
Jeśli głośniki podłączane są za
pomocą istniejących przewodów głośnikowych,
mających wspólny przewód # dla obu kanałów,
prawego i lewego, może nastąpić zanik dźwięku
i uszkodzenie wzmacniacza.

Προσοχή

Οταν χρησιµοποιείτε τα ηχεία µε έναν τελικ
ενισχυτή ή ένα ενισχυτή τύπου booster µε
σύστηµα BTL (ισοσταθµισµένος χωρίς
µετασχηµατιστή) βεβαιωθείτε τι συνδέσατε
τα καλώδια του συστήµατος των ηχείων
απευθείας µε τα καλώδια του ενισχυτή των
ηχείων.
Εάν έχετε κάνει τη σύνδεση µέσω
των καλωδίων των ηχείων που ήδη
υπάρχουν τα οποία έχουν ένα κοιν #
καλώδιο για το δεξι και αριστερ κανάλι
µαζί, είναι πιθαν να µην ακούγεται ήχος και
να καταστραφεί ο ενισχυτής.

Schemat połączenia
Συνδέσεις Συστήµατος

Uwaga
W przypadku zastosowania sposobu , głośnik
wysokotonowy należy podłączyć bez użycia
separatora częstotliwości, a na skali separatora
kanałów należy ustawić częstotliwość 5.000 Hz lub
wyższą.

Σηµείωση
Εάν χρησιµοποιήσετε το , συνδέστε το tweeter
αφού έχετε αφαιρέσει το δίκτυο crossover και
ρυθµίστε το σηµείο διασταύρωσης του διαχωριστή
καναλιών στα 5.000 Hz ή περισσ τερο.

Woofer
Woofer
Низкочастотный

Głośnik wysokotonowy
Tweeter
Bыcокочacтотный

Woofer
Woofer
Низкочастотный

Czarny prążkowany
Μαύρο ριγέ
С черной полоской

* Separator częstotliwości: Częstotliwość

rozgraniczenia 5.000 Hz

∆ίκτυο crossover: συχν τητα crossover
5.000 Hz

Разделительный фильтр: частота разделения
каналов 5.000 Гц

Separator kanałów (opcjonalnie)
∆ιαχωριστής καναλιών (προαιρετικ ς)
Дeлитeль кaнaлов (кaк дополнeниe)

I

II

**

*

Подключения

Подсоединение
компонентов системы

Примечание
Ecли Bы иcпользyeтe , подcоeдинитe BЧ-
гpомкоговоpитeль, cняв c нeго paздeлитeльный
фильтp, и ycтaновитe для paздeлитeля кaнaлов
пapaмeтp пepexодa c кaнaлa нa кaнaл нa ypовнe
5.000 Гц или вышe.

Меры предосторожности

Избегайте длительного превышения
допустимой мощности звукового сигнала,
подаваемого на акустические системы.

Не держите вблизи от акустических систем
магнитные ленты с записью, часы или
кредитные карточки с магнитным кодом во
избежание их повреждения под
воздействием магнитов, имеющихся в
громкоговорителях.

Если Вы не можете самостоятельно найти
подходящего места для установки
акустических систем, обратитесь за
советом в ближайшую автомобильную
мастерскую или к ближайшему дилеру
фирмы Sony.

Schemat połączenia

/ ∆ιάγραµµα Σύνδεσης/

Cxeмa cоeдинeний

Samochodowe urządzenie audio (opcjonalnie)
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου (προαιρετικ )
Aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво (кaк дополнeниe)

Głośnik wysokotonowy
Tweeter
Bыcокочacтотный

Wzmacniacz mocy (opcjonalnie)
Τελικ ς ενισχυτής (προαιρετικ ς)
Уcилитeль мощноcти (кaк дополнeниe)

W zależności od modelu samochodu, należy użyć dodatkowego łącza (nie znajduje się w
wyposażeniu). Więcej szczegółów na ten temat w znajduje się w przykładowych opisach
montażu.

Aνάλογα µε τον τύπο του αυτοκινήτου, χρησιµοποιήστε τον αποκλειστικ συνδετήρα
(δεν παρέχεται). Για περισσ τερες λεπτοµέρειες δείτε το παράδειγµα τοποθέτησης.

В зависимости от типа автомобиля используйте разъем специального разъема (нe
вxодит в комплeкт). Подробнее см. схему крепления.

Łącze zewnętrzne
Συνδετήρας απ την πλευρά του αµαξώµατος
Соединения на бок корпуса

Wzmacniacz mocy (opcjonalnie)
Τελικ ς ενισχυτής (προαιρετικ ς)
Уcилитeль мощноcти (кaк дополнeниe)

Samochodowe urządzenie audio
(opcjonalnie)
Ηχοσύστηµα αυτοκινήτου
(προαιρετικ )
Aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво
(кaк дополнeниe)

** Przewód biały — Głośnik lewy

Przewód szary — Głośnik prawy

Ασπρο καλώδιο — Αριστερ ηχείο
Γκρι καλώδιο — ∆εξί ηχείο

Серый провод — правая акустическая система
Белый провод — левая акустическая система

Wzmacniacz mocy
(opcjonalnie)
Τελικ ς ενισχυτής
(προαιρετικ ς)
Уcилитeль
мощноcти (кaк
дополнeниe)

Wzmacniacz mocy
(opcjonalnie)
Τελικ ς ενισχυτής
(προαιρετικ ς)
Уcилитeль
мощноcти (кaк
дополнeниe)

1875

40

85

Предостережение

При использовании громкоговорителей с
усилителем или с вольтодобавочным
устройством, в котором применена
(сбалансированная бестрансформаторная)
система BTL, обязательно соедините
провода системы громкоговорителей
напрямую с соответствующими
проводами усилителя
. В случае
подсоединения через уже имеющиеся
выводы громкоговорителя с единым
выводом # для правого и левого каналов
существует вероятность того, что звук не
будет слышен и что усилитель будет
поврежден.

Jednostka: mm
Μονάδα: mm
Единица измерения: мм

Advertising