Инструкция по эксплуатации Sony XM-444

Stereo power amplifier, Xm-444

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".

Advertising
background image

Technische gegevens

Circuitsysteem

Ingangen

Ingangsniveauregelbereik

Uitgangen
Luidsprekerimpedantie

Maximum uitgangsvermogen

Nominaal uitgangsvermogen

Frequentiebereik
Harmonische vervorming
Laagdoorlaatfilter

Hoogdoorlaatfilter
Voeding
Voedingsspanning

Stroomverbruik

Afmetingen

Gewicht
Meegeleverde toebehoren

OTL (output transformerless) circuit
Pulsvoeding

RCA-ingangen
High level-aansluiting
0,3 - 6 V (RCA-aansluitingen),

0,6 - 12 V (High level-aansluiting)
Luidsprekeraansluitingen
2 - 8 Ü (stereo)

4 - 8 Ü (bij gebruik als overbrugde versterker)
Vier luidsprekers: 80 W x 4 (bij 4 Ü)
Drie luidsprekers: 80 W x 2 + 222 W x 1 (bij 4 Ü)

Twee luidsprekers: 222 W x 2 (bij 4 Ü)
(voeding met 14,4 V)
Vier luidsprekers:

35 W x 4 (20 Hz - 20 kHz, 0,04 % THD, bij 4 Ü)
40 W x 4

( 2 0

Hz - 20 kHz, 0.1 % THD, bij 2 Ü)

Twee luidsprekers:
80 W x 2 (20 Hz - 20 kHz, 0.1 % THD, bij 4 Ü)

5 Hz - 80 kHz dB)
0,005 % of minder (bij 1 kHz, 4 Ü, 10 W)
80 Hz, -18 dB/oct

80 Hz, -12 dB/oct
12 V DC-autobatterij (negatieve massa)
10,5 - 16 V

bij nominaal uitgangsvermogen:

20 A (4 Ü, 35 W x 4)

Afstandsbedieningsingang: 1,5 mA

Ong. 260 x 55 x 180 mm (b/h/d) zonder
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen

Ong. 2,4 kg zonder accessoires
Bevestigingsschroeven (4)
High level-kabel (1)

Beschermdeksel (1)

Wijzigingen

in

ontwerp

en

technische

gegevens

voorbehouden

zonder

voorafgaande

kennisgeving.

Kenmerken

• Maximum uitgangsvermogen van 80 watt per kanaal (bij 4 ^).
• Dit toestel kan werken als brugversterker met een maximum

uitgangsvermogen van 222 watt.

•Ingebouwd laagdoorlaatfilter (80Hz, -18dB/oct) en

hoogdoorlaatfilter (80Hz, -12dB/oct).

• Ingebouwd beveiligingscircuit*.
• Pulsvoeding** voor een stabiel en geregeld uitgangsvermogen.
• Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang van uw car

audiosysteem is mogelijk wanneer die niet is voorzien van een
lijnuitgang (High Level-ingangsaansluiting).

BeveHigingscircuit

Deze versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit dat in de volgende

gevallen wordt geactiveerd:

wanneer het toestel oververhit raakt

wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt
wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn kortgesloten.

De kleur van de POWER/PROTECTOR indicator verandert van groen in
rood, en het toestel schakelt uit.

Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten apparatuur af, verwijdert u de

cassette of de disc en spoort u de oorzaak van de storing op. Wanneer de

versterker oververhit is, wacht dan tot hij is afgekoeld alvorens het toestel
verder te gebruiken.

** Pulsvoeding

Dit toestel is voorzien van een ingebouwde stroomregelaar die de

stroom geleverd door de DC 12V-accu van de auto met behulp van een
halfgeleiderschakelaar omzet in snelle pulsen. Deze pulsen worden

versterkt door de ingebouwde pulstransformator en gescheiden in
positieve en negatieve stroom alvorens weer te worden omgezet naar

gelijkspanning. Dit is bedoeld om accuspanningsverschillen te
compenseren. Deze lichte voeding werkt ultra-efficient en met lage

impedantie.

Texничecкиe xapaктepиcтики

Cиcтeмa элeктpичecкой цeпи

Installatie

Voor het installeren

• Installeer het toestel in de bagageruimte of onder een zetel.
• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het toestel de bestuurder

niet kan hinderen en niet blootstaat aan directe zonnestraling noch
hete lucht van de verwarming.

• Installeer het toestel niet onder het vloertapijt omdat de warmte die

het ontwikkelt dan moeilijk kan worden afgevoerd.

Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt installeren en teken
de vier schroefopeningen af op de montageplaat (niet meegeleverd).
Boor dan in elke markering een gat van 3 mm voor en bevestig het
toestel op de plaat met behulp van de meegeleverde schroeven. De
bevestigingsschroeven zijn allemaal 15 mm lang en dus moet de
montageplaat dikker zijn dan 15 mm.

Zekering vervangen

Als de zekering doorbrandt, controleer dan de voedingsaansluiting en
vervang de zekering. Als de zekering vervolgens nogmaals
doorbrandt, kan er sprake zijn van een defect in de speler. Raadpleeg
in dat geval de dichtstbijzijnde Sony dealer.

Waarschuwing

Vervang een zekering altijd door een identiek exemplaar met het
aantal ampère dat boven de zekeringhouder vermeld staat. Gebruik
nooit een zekering die zwaarder is dan de standaardzekering van het
toestel omdat dit hierdoor beschadigd kan raken.

Bxоды

Bыxоды
Cопpотивлeниe гpомкоговоpитeлeй

Диaпaзон воcпpоизводимыx чacтот
Коэффициент нeлинeйныx иcкaжeний
Фильтp низкиx чacтот
Фильтp выcокиx чacтот
Tpeбовaния к иcточникy питaния

Haпpяжeниe иcточникa питяния
Потpeблeниe токв

Гaбapиты

Macca
Комплeктyющиe пpинaдлeжноcти

схема без выходных трансформаторов
Импульсная подача питания
штекерные гнезда RCA
Входной разъем высокого уровня

Диапазон регулировки входного уровня

0,3 - 6 В (штырьковые разъемы RCA),
0,6 - 12 В (Вход высокого уровня)
Контакты громкоговорителей
2 - 8 Ом (стерео)
4 - 8 Ом (когда используется как мостовой усилитель)

Максимальная выходная мощность Четыре громкоговорителя: 80 Вт х 4 (при 4 Ом)

Три громкоговорителя: 80 Вт х 2 + 222 Вт х 1 (при 4 Ом)
Два громкоговорителя: 222 Вт х 2 (при 4 Ом)

Номинальная мощность (напряжение питания 14,4 В)

Четыре громкоговорителя:
35 Вт х 4 (20 Гц - 20 кГц, общий коэффициент
нелинейных искажений 0,04 %, при 4 Ом)
40 Вт х 4 (20 Гц - 20 кГц, общий коэффициент
нелинейных искажений 0,1 %, при 2 Ом)
Два громкоговорителя:
80 Вт х 2 (20 Гц - 20 кГц, общий коэффициент
нелинейных искажений 0,1 %, при 4 Ом)
5 Гц - 80 кГц дБ)
0,005 % или ниже (при 1 кГц, 4 Ом, 10 Вт)
80 Гц, -18 дБ/окт
80 Гц, -12 дБ/окт
Автомобильный аккумулятор 12 В пост. тока
(с отрицательным заземлением)
10,5 - 16 В
при номинальной выходной мощности:
20 А (4 Ом, 35 Вт х 4)
Вход дистанционного управления: 1,5 мА
Прибл. 260 х 55 х 180 мм (ш/в/г), не включая
выступающие детали и регуляторы
Прибл. 2.4 кг, не включая принадлежности
Крепежные винты (4)
Кабель входа высокого уровня (1)
Защитный колпачок (1)

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Texничecкиe оcобeнноcти

• Максимальная выходная мощность 80 Вт на канал (при 4 Ом).
• Это устройство может использоваться как мостовой усилитель

с максимальной выходной мощностью 222 Вт.

• Встроенный фильтр низких частот (80 Гц, -18 дБ/окт) и фильтр

высоких частот (80 Гц, -12 дБ/окт).

• Встроенная схема защиты*.
• Импульсный источник питания** для постоянной, регулируемой

выходной мощности.

• Его можно подсоединить напрямую к выходу

громкоговорителей автомобильного аудиоустройства, если у
этого устройства нет линейного выхода (подключение входа
высокого уровня).

Схема защиты

Этот ycилитeль поcтaвляeтcя cо cxeмой зaщиты, cpaбaтывaющeй в
cлeдyющиx cлyчaяx:
пpи пeperpeвe ycтpойcтвa
пpи reнepaции поcтоянноrо токa
пpи коpотком зaмыкaнии контaктов rpомкоrовоpитeлeй.
Цвeт индикaтоpa POWER/PROTECTOR измeнитcя c зeлeноrо Na

кpacный, и устройство отключится.
B этом случае отключите подсоединенное оборудование, извлеките

кассету или диск и установите причину неисправности. Если усилитель
перегрелся, не используйте его, пока он не охладится.

** Импульсная подача питания

Данное устройство имеет встроенный стабилизатор, который
преобразует энергию, поступающую от автомобильного аккумулятора
постоянного тока 12 B, в высокочастотные импульсы с помощью
полупроводникового переключателя. Эти импульсы усиливаются с
помощью встроенного импульсного трансформатора и разделяются
на положительные и отрицательные до того, как снова будут
преобразованы в постоянный ток. Это необходимо для стабилизации
изменяющегося напряжения автомобильного аккумулятора. Этот
легкий по весу источник питания обеспечивает высокоэффективное

электроснабжение с низким выходным сопротивлением.

Tekniska data

Kretssystem

Ingângar

Justeringsintervall för

Utgângar

Högtalarimpedans

Maximal utnivâ

Märkuteffekt (vid 14,4

Frekvensomfâng

Harmonisk distorsion

Lâgpassfilter

Högpassfilter
Strömförsörjning
Drivspänning

Strömförbrukning

Storlek

Vikt
Medföljande tillbehör

OTL-krets (transformatorlös utgäng)
Pulseffektförsörjning

RCA-stiftuttag
Högniväingäng

ingängsnivä

0,3 - 6 V (RCA-stiftuttag),
0,6 - 12 V (högniväingäng)
Högtalarterminaler

2 - 8 Ü (stereo)
4 - 8 Ü (som bryggkopplad förstärkare)
Fyra högtalare: 80 W x 4 (vid 4 Ü)

Tre högtalare: 80 W x 2 + 222 W x 1 (vid 4 Ü)
Tvä högtalare: 222 W x 2 (vid 4 Ü)

V matningsspänning)

Fyra högtalare:
35 W x 4 (20 Hz - 20 kHz, 0,04 % THD, vid 4
Ü)
40 W x 4 (20 Hz - 20 kHz, 0,1 % THD, vid 2 Ü)

Tvä högtalare:
80 W x 2 (20 Hz - 20 kHz, 0,1 % THD, vid 4 Ü)
5 Hz - 80 kHz ^ dB)

0,005 % eller mindre (vid 1 kHz, 4 Ü,
10 W)
80 Hz, -18 dB/okt

80 Hz, -12 dB/okt
12 V DC bilbatteri (negativt jordad)
10,5 - 16 V

vid märkuteffekt: 20 A (4 Ü, 35 W x 4)
Ingäng för fjärrkontroll: 1,5 mA
Ca. 260 x 55 x 180 mm (b/h/d) exklusive

utskjutande delar och kontroller
Ca. 2,4 kg exklusive tillbehör
Monteringsskruvar (4)

Högniväkabel för insignal (1)
Skyddskäpa (1)

Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehäll.

Funktioner

• Maximal uteffekt 80 watt per kanal (vid 4 Ü).
• Den här förstärkaren kan användas som bryggkopplad förstärkare

med en maximal uteffekt pä 222 watt.

• Inbyggt lägpassfilter (80Hz, -18dB/okt) och högpassfilter (80Hz,

-12dB/okt).

• Inbyggd skyddskrets*.
• Pulseffektförsörjning** för stabil och reglerad uteffekt.
• Om din bilradio saknar linjeutgäng kan du ansluta förstärkaren

direkt till radions högtalarutgäng (högniväig ingängsanslutning).

Skyddskrets

Den här förstärkaren är försedd med en skyddskrets som aktiveras i
föijande fall:

när förstärkaren är överhettad
när en likströmssignal (DC) tas emot

när högtalarterminalerna kortsluts.
Färgen pà indikatorn POWER/PROTECTOR växlar fràn grön till röd, sedan

stängs systemet av.
Om detta inträffar slàr du av den anslutna utrustningen, tar ur

kassettbandet eller skivan. Därefter tar du reda pà vad som gjort att
skyddskretsen aktiverats. Om förstärkaren har blivit överhettad väntar du

tills den svalnat innan du använder den igen.

** Pulseffektförsörjning

Den här förstärkaren har en inbyggd effektreglering som omvandlar
den ström som kommer fràn bilbatteriet (12 volts likström) till

höghastighetspulser med hjälp av en halvledarswitch. Pulserna
transformeras upp med den inbyggda pulstransformatorn och separeras

i en positiv och en negativ komponent, innan den omvandlas till
likström igen. Pà det här sättet utjämnas spänningsvarianser fràn

bilbatteriet. Det här strömförsörjningssystemet väger inte mycket och
ger en högeffektiv strömförsörjning med làg utimpedans.

Уcтaновкa

Пepeд ycтaновкой

• Смонтируйте устройство в багажнике или под сиденьем.
• Выберите такое место для монтажа, чтобы устройство не

мешало обычным движениям водителя, при этом на него не
должны попадать прямые солнечные лучи или горячий воздух
от отопителя.

• Не устанавливайте устройство под напольным ковриком, это

может привести к перегреву устройства.

Сначала разместите устройство в том месте, где планируется
его установка, и пометьте места расположения четырех
отверстий под винты на монтажной панели (не входит в
комплект). Затем просверлите отверстие диаметром 3
миллиметра (мм) в помеченных местах и смонтируйте устройство
на панели с помощью прилагаемых крепежных винтов. Длина
всех крепежных винтов составляет 15 мм, поэтому убедитесь,
что монтажная панель имеет толщину более 15 мм.

POWER/PROTECTOR indicator

Индикaтоp POWER/PROTECTOR

Indikatorn POWER/PROTECTOR

Installation

Före instaMation

• Montera förstärkaren antingen i bagageutrymmet eller under ett

säte.

• Välj platsen med omsorg sä att inte förstärkaren är i vägen när du

kör. Se ocksä till att den inte utsätts för direkt solljus eller varmluft
frän varmluftsutsläppen.

• Placera inte förstärkaren under golvmattan, där värmeavledningen

försämras betydligt.

Placera först förstärkaren där den ska installeras, märk sedan ut
placeringen av de fyra skruvhälen pä monteringsplattan (medföljer
ej). Borra sedan ett 3 mm häl i var och en av markeringarna och
skruva sedan fast förstärkaren pä plattan med de medföljande
monteringsskruvarna. De medföljande monteringsskruvarna är ca
15 mm länga, sä monteringsplattan bör vara tjockare än 15 mm.

1

Monteer het toestel zoals afgebeeld.

Bыnолнитe монтaж ycтpойcтвa, кaк
nокaзaно ha pиcyнкe.

Montera förstärkaren som
illustrationen visar.

Зaмeнa пpeдоxpaнитeля

Ecли пepeгоpeл пpeдоxpaнитeль, пpовepьтe cоeдинeниe и
зaмeнитe eго. Ecли поcлe зaмeны пpeдоxpaнитeль cновa
пepeгоpeл, это можeт

ознячять

нeиcпpaвноcть ycтpойcтвa. B

этом cлyчae обpaтитecь к ближaйшeмy дилepy Sony.

Bhимahиe

Пpи зaмeнe пpeдоxpaнитeлeй обязaтeльно иcпользyйтe только
тe, котоpыe cоотвeтcтвyют cилe

токя

, укязянной

pядом c

дepжaтeлeм пpeдоxpaнитeля.

Никогдя

нe иcпользyйтe

пpeдоxpaнитeль вышe

номиняля

пpeдоxpaнитeля, поcтaвляeмого

вмecтe c ycтpойcтвом,

тяк

кяк

это можeт пpивecти к

повpeждeнию ycтpойcтвa.

Byta säkring

Skulle säkringen gâ kontrollerar du strömanslutningen och byter ut
säkringen. Om säkringen gâr sönder igen kan det bero pâ ett internt
fel. Kontakta i sâ fall närmaste Sony-âterförsäljare.

Varning!

När du byter säkring bör du vara noga
med att använda en ny säkring vars
amperetal överstämmer med det
amperetal som anges vid
sâkringshâllaren. Använd aldrig en
säkring med högre amperetal än den
som medföljer förstärkaren; dâ kan
enheten skadas.

Verhelpen van storingen

Aan de hand van de onderstaande checklist kunt u de meeste problemen met het toestel
zelf oplossen.
Lees voor u de onderstaande checklist overloopt eerst de aanwijzingen voor aansluiting en
gebruik.

Probleem

Oorzaak/oplossing

De POWER/PROTECTOR
indicator licht niet op.

De zekering is doorgeslagen. t Vervang de zekering door
een nieuwe.

De massakabel is niet goed bevestigd. —► Bevestig de
massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.

De spanning op de afstandsbedieningsaansluiting is te laag.

• Het aangesloten hoofdtoestel staat niet aan.

Zet het hoofdtoestel aan.

• Het systeem werkt met teveel versterkers. —Gebruik een relais.

Controleer de accuspanning (10,5 - 16 V).

• De POWER/PROTECTOR

indicator verandert niet

van groen in rood.

Gebruik luidsprekers met geschikte impedantie.

•Stereo: 2 - 8 ohm
• Overbrugd: 4 - 8 ohm

• Het toestel wordt

abnormaal warm.

De luidsprekeruitgangen zijn kortgesloten.
Neem de oorzaak van de kortsluiting weg.

Alternatorruis is hoorbaar.

De voedingskabels zitten te dicht bij de RCA-kabels.
Hou de kabels uit de buurt van elkaar.

De massakabel is niet goed bevestigd. Bevestig de
massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.

De luidsprekerkabels raken het autochassis.
Hou de kabels weg van het autochassis.

Cпpaвочник по ycтpaнeнию нeполaдок

C помощью cлeдyющeй тзблицы можно ycтpaнить большую чготь нeполaдок в этом ycтpойcтвe.
Пepeд ознaкомлeниeм c нижeпpивeдeнной тоблицой обpaтитecь к paздeлaм по подключению и
экcплyaтaции ycтpойcтвa.

Heполaдкa

Пpичиha/Peшehиe

Иhдикaтоp POWER/

Пepeгоpeл пpeдоxpaнитeль. t Зaмeнитe пpeдоxpaнитeль.

PROTECTOR he гоpит.

Cлaбо зaкpeплeн пpовод зaзeмлeния. t Haдeжно подcоeдинитe
пpовод зaзeмлeния к мeтaлличecкой чacти aвтомобиля.

Ha вынeceнный

контокт

поcтyпaeт cлишком низкое нaпpяжeниe.

Подcоeдинeнноe глaвноe ycтpойcтво на включено.

t Б

ключито

глявноо

ycтpойcтво.

B cиcтама иcпользyатcя олишком много ycилиталай.

t Иопользyйта паpаключaталь.

Пpоваpьта нaпpяжаниа aккyмyлятоpa (10,5 - 16 B).

• Цвeт индикaтоpa POWER/

PROTECTOR измeняeтcя c
зeлeного na кpacный.

Иопользyйтe гpомкоговоpитeли c ооотвeтотвyющим оопpотивлeниeм.

Р

ожим

отаpао: 2 - 8 Ом

Mоотовой pажим: 4 - 8 Ом

• Уcтpойcтво

пepeгpeвaeтcя.

Коpоткоа зaмыкaниа

ня

выxодax гpомкоговоpиталай.

t Уотpaнита пpичинy коpоткого

зямыкония

.

Cлышeh

шум

гehepaтоpa

пepeмehhого токa.

Быводы

подключония

питания нaxодятоя олишком близко от кaбeлeй

c paзъeмaми RCA. t Пpоложитe пpоводa

подольшо

от кaбeлeй.

Cлaбо зaкpeплeн пpовод зaзeмлeния. t Haдeжно подcоeдинитe
пpовод зaзeмлeния к мeтaлличecкой чacти автомобиля.

Быводы гpомкоговоpитeлeй кacaютcя коpпyca автомобиля.
t Пpоложитe пpоводa

подольшо

от коpпyca автомобиля.

Felsökning

Följande checklista hjälper dig med de flesta problem som kan uppsta med förstärkaren.
Innan du gar igenom listan bör du kontrollera att alla anslutningar sitter som de ska och att du
hanterat förstärkaren korrekt. Ta hjälp av instruktionerna i avsnitten som handlar om anslutning och
handhavande.

Problem

Orsak/lösning

Indikatorn POWER/

Säkringen har gátt. —► Sätt i en ny säkring.

PROTECTOR tands inte.

Jordledningen är inte ordentligt ansluten. —Jorda
ledningen ordentligt till en del av bilen som är av metall.

Den spänning som gár in i fjärrterminalen är allt för lag.

• Den anslutna huvudenheten är inte páslagen.

—— Slá pá huvudenheten.

• Systemet använder för manga förstärkare. —Använd ett relä.

Kontrollera batteriets spänning (10,5 - 16 V).

• Indikatorn POWER/

PROTECTOR vaxlar farg
frán gron till rod.

Använd högtalare med lämplig impedans.

•Stereo: 2 - 8

ohm

• Bryggkoppling: 4 - 8

ohm

• Forstarkaren blir extremt

varm.

Högtalarens utgángar är kortslutna.
—— Ta reda pá vad som orsakar kortslutningen.

Det hors ljud frán

vaxelriktaren.

Strömkablarna har dragits för nära RCA-kablarna. —Öka
avstándet mellan de bada typerna av kablar.

Jordledningen är inte ordentligt ansluten. Jorda
ledningen ordentligt till en del av bilen som är av metall.

Högtalarledningar är i kontakt med bilens chassi.
Se till att de inte kommer i kontakt med bilens chassi.

3-240-580-31 (1)

Stereo

Power

Amplifier

Gebruiksaanwijzing

Инcтpyкции по экcплyaтaции

Bruksanvisning

Cтepeофоhичecкий ycилитeль мощhоcти
Cдeлaно в Китга

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку,

Токио 141-0001, Япония

XM-444

©2002 Sony Corporation

Onderdelen voor installatie en aansluiting

Дeтaли для ycтaновки и подключeний

Delar för installation och anslutningar

Afmetingen

Гaбapиты

Storlek

Eenheid: mm
Eдиницы : мм
Enhet: mm

http://www.sony. net/

Advertising
Cодержание