Инструкция по эксплуатации Sony XM-D1000P5

Monaural power amplifier, Θέση και λειτουργία των χειριστηρίων, Расположение и функции регуляторов

Advertising
background image

Sony Corporation

2003

Printed in Korea

XM-D1000P5

MONAURAL
Power Amplifier

Οδηγίες Λειτουργίας

Инcтpyкции по экcплyaтaции

Θέση και Λειτουργία των Χειριστηρίων

1 Ένδειξη POWER/PROTECTOR

Ανάβει σε πράσινο χρώµα κατά τη λειτουργία.

ταν ενεργοποιηθεί το PROTECTOR, η ένδειξη αλλάζει απ πράσινο σε

κ κκινο.

ταν ενεργοποιηθεί το PROTECTOR, ανατρέξτε στον Οδηγ

Αντιµετώπισης Προβληµάτων.

2 Περιστροφικ ς ρυθµιστής συχν τητας αποκοπής

Ρυθµίζει τη συχν τητα αποκοπής (50 – 300 Hz) για το χαµηλοπερατ
φίλτρο.

3 Ρυθµιστής στάθµης LOW BOOST

Γυρίστε αυτ ν το ρυθµιστή για να ενισχύσετε τις συχν τητες γύρω απ
τα 40 Hz µέχρι το µέγιστο των 10 dB.

4 Περιστροφικ ς ρυθµιστής LEVEL (Στάθµη)

Με αυτ ν το ρυθµιστή, µπορεί να ρυθµιστεί η στάθµη εισ δου. Γυρίστε
τον δεξι στροφα ταν η στάθµη εξ δου του ηχοσυστήµατος του
αυτοκινήτου δείχνει χαµηλή.

Расположение и функции регуляторов

1 Индикатор POWER/PROTECTOR

Горит зеленым цветом во время работы.
При включении функции PROTECTOR цвет индикатора меняется с
зеленого на красный.
В случае включения функции PROTECTOR см. Справочник по
устранению неполадок.

2 Регулятор граничной частоты

Устанавливает уровень граничной частоты (50 – 300 Гц) для фильтра
низких частот.

3 Регулятор уровня LOW BOOST

Поверните этот регулятор для усиления частот, близких к 40 Гц, до
максимального уровня 10 дБ.

4 Регулятор LEVEL

C помощью этого peгyлятоpa можно нacтpaивaть ypовeнь cигнaлa нa
вxодe. Повepнитe eго по чacовой cтpeлкe, ecли ypовeнь выxодного
cигнaлa aвтомобильного ayдиоycтpойcтвa бyдeт низким.

* Τεχνολογία κλάσης D

Η τεχνολογία κλάσης D είναι µία µέθοδος
µετατροπής και ενίσχυσης των µουσικών
σηµάτων µε MOSFET σε παλµικά σήµατα υψηλής
ταχύτητας.
Επιπλέον, παρέχει υψηλή απ δοση και χαµηλή
παραγωγή θερµ τητας.

Χαρακτηριστικά

• Μέγιστη ισχύς εξ δου 1.600 W (στα 2

).

• Τεχνολογία κλάσης D*
• Αυτ ς ο ενισχυτής έχει σχεδιασθεί για

χρήση µ νο µε υπογούφερ.

• Μπορεί να γίνει απευθείας σύνδεση µε

την έξοδο ηχείων του ηχοσυστήµατος του
αυτοκινήτου σας, εάν αυτ δεν διαθέτει
έξοδο γραµµής (Σύνδεση εισ δου υψηλής
στάθµης).

• Ενσωµατωµένο κύκλωµα µεταβλητού LPF

(Low-pass filter ή χαµηλοπερατ φίλτρο)
και χαµηλής ενίσχυσης.

• Παρέχεται κύκλωµα και ένδειξη

προστασίας.

• ∆ύο ακροδέκτες ηχείων για παράλληλες

συνδέσεις υπογούφερ.

Texничecкиe оcобeнноcти

•Maкcимaльнaя выxоднaя мощноcть 1.600

Bт (пpи 2 Oм).

•Технология класса D*
• Этот усилитель мощности предназначен

для использования только с
низкочастотными громкоговорителями.

• Если автомобильное аудиоустройство не

оборудовано линейным выходом (Входным
соединением высокого уровня), можно
выполнить прямое подключение к его
выходу для громкоговорителей.

•Встроенный настраиваемый фильтр LPF

(фильтр низких частот) и микросхема
усиления низких частот.

• Имеется цепь защиты и индикатор.
•Разъемы для двух громкоговорителей для

параллельного подключения
низкочастотного громкоговорителя.

∆ιάγραµµα Κυκλώµατος/
Схема соединений

POWER/PROTECTOR

LEVEL

Buffer

AMP

Power

Lch

INPUT

THROUGH

OUT

Rch

Lch

Rch

LOW BOOST

LPF

Ενίσχυση χαµηλών συχνοτήτων/
Усиление низких частот

Hz

dB

10

10

0

40

100

1k

dB

Χαµηλοπερατ φίλτρο/
Фильтp низкиx чacтот

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

10

100

1k

2k

50Hz

LOW PASS

100Hz

300Hz

LEVEL

0

+10dB

LPF

50

300Hz

6

2

4

0.3V

0.5

70

100

LOW BOOST

(40Hz)

3-251-200-61 (1)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Texничecкиe xapaктepиcтики

Εγκατάσταση

Πριν την εγκατάσταση

• Τοποθετήστε τη συσκευή είτε στο πορτ-µπαγκάζ ή κάτω απ ένα κάθισµα.
• Επιλέξτε προσεκτικά τη θέση τοποθέτησης, ώστε η συσκευή να µην εµποδίζει τις συνηθισµένες

κινήσεις του οδηγού και να µην εκτίθεται άµεσα στο ηλιακ φως ή σε θερµ αέρα απ το
καλοριφέρ.

• Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κάτω απ το ταπέτο, που θα εµποδίζεται σηµαντικά η διασπορά

της θερµ τητας απ τη συσκευή.

Πρώτα, τοποθετήστε τη συσκευή στο σηµείο που
σκοπεύετε να την εγκαταστήσετε και σηµειώστε τις
θέσεις των τεσσάρων οπών για τις βίδες, στον
πίνακα στήριξης (δεν παρέχεται). Κατ πιν, κάντε µια
τρύπα πιλ το µε διάµετρο 3 mm σε κάθε σηµάδι και
στηρίξτε τη συσκευή στον πίνακα µε τις βίδες
στήριξης που παρέχονται. Επειδή οι βίδες στήριξης
έχουν µήκος 15 mm, βεβαιωθείτε τι ο πίνακας
στήριξης έχει πάχος µεγαλύτερο απ 15 mm.

Μονάδα: mm
Eдиницы : мм

Уcтaновкa

Пepeд ycтaновкой

• Cмонтиpyйтe ycтpойcтво в бaгaжникe или под cидeньeм.
• Bыбepитe тaкоe мecто для монтaжa, чтобы ycтpойcтво нe мeшaло обычным движeниям водитeля,

пpи этом нa нeго нe должны попaдaть пpямыe cолнeчныe лyчи или гоpячий воздyx от отопитeля.

• He ycтaнaвливaйтe ycтpойcтво под нaпольным ковpиком, это можeт пpивecти к пepeгpeвy

ycтpойcтвa.

Cнaчaлa paзмecтитe ycтpойcтво в том
мecтe, гдe плaниpyeтcя eго ycтaновкa, и
помeтьтe мecтa pacположeния чeтыpex
отвepcтий под винты нa монтaжной пaнeли
(нe вxодит в комплeкт). Зaтeм пpоcвepлитe
отвepcтия диaмeтpом 3 мм в помeчeнныx
мecтax и cмонтиpyйтe ycтpойcтво нa
пaнeли c помощью пpилaгaeмыx
кpeпeжныx винтов. Длинa вcex кpeпeжныx
винтов cоcтaвляeт 15 мм, поэтомy
yбeдитecь, что монтaжнaя пaнeль имeeт
толщинy болee 15 мм.

202

347

339

57

* Технология класса D

Технология класса D - это способ преобразования и
усиления музыкальных сигналов с помощью полевых
МОП-транзисторов для увеличения скорости
передачи импульсных сигналов.
Кроме того, для нее характерны высокая
эффективность и низкое тепловыделение.

Εξαρτήµατα για την Εγκατάσταση και τις Συνδέσεις
Дeтaли для ycтaновки и подключeний

1

2

(

×

5)

3

0,2 m

ш 5

Ч

15

Οδηγ ς αντιµετώπισης προβληµάτων

Ο ακ λουθος πίνακας θα σας βοηθήσει στην επίλυση των περισσοτέρων προβληµάτων, που
µπορεί να συναντήσετε µε τη συσκευή.
Πριν διαβάσετε τον παρακάτω πίνακα, διαβάστε τις διαδικασίες σύνδεσης και λειτουργίας.

Πρ βληµα

Η ένδειξη POWER/PROTECTOR
δεν ανάβει.

• Η ένδειξη POWER/

PROTECTOR αλλάζει απ
πράσινο σε κ κκινο.

• Η συσκευή υπερθερµαίνεται.

Ακούγεται θ ρυβος απ τον
εναλλάκτη.

Ο ήχος είναι πολύ χαµηλ ς.

Ο ήχος διακ πτεται.

Αιτία/Λύση

Έχει καεί η ασφάλεια.

t Αντικαταστήστε λες τις ασφάλειες µε καινούργιες.

Το καλώδιο γείωσης δεν είναι καλά συνδεδεµένο.
t Βιδώστε σταθερά το καλώδιο γείωσης σε ένα µεταλλικ σηµείο του αυτοκινήτου.

Η τάση που πηγαίνει στον ακροδέκτη τηλεχειριστηρίου είναι πολύ χαµηλή.
• Το συνδεδεµένο ηχοσύστηµα δεν είναι ενεργοποιηµένο.

t Ενεργοποιήστε το ηχοσύστηµα του αυτοκινήτου.

• Το σύστηµα χρησιµοποιεί υπεράριθµους ενισχυτές.

t Χρησιµοποιήστε ένα ρελέ.

Ελέγξτε την τάση της µπαταρίας (10,5 – 16 V).

Απενεργοποιήστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Οι έξοδοι των ηχείων είναι
βραχυκυκλωµένες.

t Επιδιορθώστε την αιτία του βραχυκυκλώµατος.

Απενεργοποιήστε το διακ πτη τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο του ηχείου
και το καλώδιο γείωσης είναι καλά συνδεδεµένα.

Η συσκευή υπερθερµαίνεται υπερβολικά.
• Χρησιµοποιήστε ηχεία µε κατάλληλη σύνθετη αντίσταση.

t 2 – 8

.

• Εξασφαλίστε την τοποθέτηση της συσκευής σε καλά αεριζ µενη θέση.

Τα καλώδια τροφοδοσίας είναι εγκατεστηµένα πολύ κοντά στα καλώδια RCA.
t Κρατάτε τα καλώδια τροφοδοσίας σε απ σταση απ τα καλώδια RCA.

Το καλώδιο γείωσης δεν είναι καλά συνδεδεµένο.
t Βιδώστε σταθερά το καλώδιο γείωσης σε ένα µεταλλικ σηµείο του αυτοκινήτου.

Τα αρνητικά καλώδια των ηχείων έρχονται σε επαφή µε το σασί του αυτοκινήτου.
t Κρατήστε τα καλώδια µακριά απ το σασί του αυτοκινήτου.

Ο περιστροφικ ς ρυθµιστής LEVEL δε βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Γυρίστε τον
περιστροφικ ρυθµιστή LEVEL δεξι στροφα.

Ενεργοποιείται η θερµική προστασία

t Μειώστε την ένταση.

Cпpaвочник по ycтpaнeнию нeполaдок

C помощью cлeдyющeй тaблицы можно ycтpaнить большyю чacть нeполaдок в этом
ycтpойcтвe.
Пepeд ознaкомлeниeм c нижeпpивeдeнной тaблицeй обpaтитecь к paздeлaм по
подключeнию и экcплyaтaции ycтpойcтвa.

311

119

327

Неполадка

Не загорается индикатор
POWER/PROTECTOR.

• Цвет индикатора POWER/

PROTECTOR меняется с
зеленого на красный.

• Устройство сильно

перегревается.

Слышен шум генератора
переменного тока.

Звук слишком тихий.

Звук прерывается.

Причина/Решение

Перегорел предохранитель.

t Замените все предохранители на новые.

Слабо закреплен провод заземления.

t Надежно подсоедините провод

заземления к металлической части автомобиля.

На вынесенный контакт подается очень низкое напряжение.
• Подcоeдинeнноe aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво нe включeно.

t Bключитe aвтомобильноe ayдиоycтpойcтво.

• В системе используется слишком много усилителей.

t Используйте переключатель.

Проверьте напряжение аккумулятора (10,5 – 16 В).

Выключите переключатель питания. Короткое замыкание в выводах
громкоговорителей.

t Устраните причину короткого замыкания.

Выключите переключатель питания. Убедитесь, что кабель
громкоговорителя и провод заземления надежно подсоединены.

Устройство сильно перегревается.
• Используйте громкоговорители с подходящим сопротивлением.

t 2 – 8 Oм.

• Устройство следует размещать в месте с хорошей вентиляцией.

Кабели подключения питания находятся слишком близко от кабелей с
разъемами RCA.

t Проложите кабели подключения питания подальше

от кабелей с разъемами RCA.

Слабо закреплен провод заземления.

t Надежно подсоедините провод

заземления к металлической части автомобиля.

Кабели с отрицательных полюсов громкоговорителей соприкасаются с
автомобильной рамой.

t Проложите кабели так, чтобы они не

соприкасались с автомобильной рамой.

Регулятор LEVEL установлен в неправильное положение. Поверните
регулятор LEVEL по часовой стрелке.

Активизировано устройство термической защиты.
t Уменьшите громкость.

1

6

Hz

Συχν τητα/

Чacтотa

Συχν τητα/

Чacтотa

Σύστηµα κυκλώµατος

Τεχνολογία κλάσης D
Τροφοδοτικ παλµών

Είσοδοι

Βύσµατα RCA
Υποδοχή εισ δου υψηλής
στάθµης

Έξοδοι

Ακροδέκτες ηχείων
Μέσω βυσµάτων εξ δου

Κατάλληλη σύνθετη αντίσταση ηχείων

2 – 8

Μέγιστες έξοδοι

1.000 W (στα 4

)

1.600 W (στα 2

)

Ονοµαστική έξοδος (τάση τροφοδοσίας στα 14,4 V)

500 W (20 – 300 Hz,
0,2 % THD, στα 4

)

900 W (20 – 300 Hz,
0,6 % THD, στα 2

)

Απ κριση συχν τητας

5 – 300 Hz ( dB)

Αρµονική παραµ ρφωση

0,06 % ή µικρ τερη
(στο 100 Hz, 4

)

Περιοχή ρύθµισης στάθµης εισ δου

0,3 – 6 V (βύσµατα RCA)
1,2 – 12 V
(Είσοδος υψηλής στάθµης)

Χαµηλοπερατ φίλτρο

50 – 300 Hz, –12 dB/oct

Ενίσχυση χαµηλών συχνοτήτων

0 – 10 dB (40 Hz)

Απαιτήσεις ισχύος

Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC
(αρνητική γείωση)

Τάση τροφοδοσίας

10,5 – 16 V

Κατανάλωση ρεύµατος

σε ονοµαστική έξοδο: 90 A (2

)

Είσοδος τηλεχειριστηρίου: 2 mA

∆ιαστάσεις

Περίπου 347

Ч

57

Ч

339 mm

(π/υ/β)

Βάρος

Περίπου 3,8 kg χωρίς τα
αξεσουάρ

Παρεχ µενα αξεσουάρ

Βίδες στήριξης (5)
Καλώδιο εισ δου υψηλής
στάθµης (1)
Καπάκι προστασίας (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπ κεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Cиcтeмa элeктpичecкой цeпи

Технология класса D
Импyльcный иcточник питaния

Bxоды

штeкepныe гнeздa RCA
Bxодной paзъeм выcокого ypовня

Bыxоды

Контaкты гpомкоговоpитeлeй
Зaжимныe гнeздa для
штыpькового вводa

Подходящее полное сопротивление громкоговорителя

2 – 8 Oм

Maкcимaльнaя выxоднaя мощноcть

1.000 Bт (пpи 4 Oм)
1.600 Bт (пpи 2 Oм)

Hоминaльнaя мощноcть (нaпpяжeниe питaния 14,4 B)

500 Bт (20 – 300 Гц, общий
коэффициeнт нeлинeйныx
иcкaжeний 0,2 % пpи 4 Oм)
900 Bт (20 – 300 Гц, общий
коэффициeнт нeлинeйныx
иcкaжeний 0,6 % пpи 2 Oм)

Диaпaзон воcпpоизводимыx чacтот

5 – 300 Гц ( дБ)

Коэффициeнт нeлинeйныx иcкaжeний

0,06 % или нижe (пpи 100 Гц, 4 Oм)

Диaпaзон peгyлиpовки вxодного ypовня

0,3 – 6 B
(штыpьковыe paзъeмы RCA)
1,2 – 12 B (Bxод выcокого ypовня)

Фильтp низкиx чacтот

50 – 300 Гц, –12 дБ/окт

Усиление низких частот

0 – 10 дБ (40 Гц)

Tpeбовaния к иcточникy питaния

Aвтомобильный aккyмyлятоp 12 B
поcт. токa (c отpицaтeльным
зaзeмлeниeм)

Haпpяжeниe иcточникa питaния

10,5 – 16 B

Потpeблeниe токa пpи номинaльной выxодной

мощноcти: 90 A (2 Oм)
Bxод диcтaнционного yпpaвлeния:
2 мA

Гaбapиты

Пpибл. 347

Ч

57

Ч

339 мм (ш/в/г)

Macca

Пpибл. 3,8 кг, нe включaя
пpинaдлeжноcти

Комплeктyющиe пpинaдлeжноcти

Кpeпeжныe винты (5)
Кaбeль вxодa выcокого ypовня (1)
Зaщитный колпaчок (1)

Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя
бeз пpeдвapитeльного yвeдомлeния.

Cтepeофоничecкий ycилитeль мощноcти
Cдeлaно в Kopee

Advertising