Стартување на програма без одложување, Отворањето на вратата додека работи апаратот, Откажување на програмата – Инструкция по эксплуатации AEG F65401IM0P

Страница 14

Advertising
background image

Детергентот во форма на таблети не

се раствора целосно со кратките

програми и може да останат остатоци

од детергентот на садовите.

Ви препорачуваме таблетите да ги

користите со долготрајните програми.

ПОСТАВУВАЊЕ И СТАРТУВАЊЕ

НА ПРОГРАМА

Режим на поставување

Апаратот мора да биде во режимот за

поставување за да ги прифати овие

операции.

Апаратот е во режим на поставување кога,

после активирањето:
• се запалени сите програмски показатели.
• Екранот прикажува две хоризонтални

статусни ленти.

Ако контролната табла покажува други

услови, притиснете и задржете Delay и Start

истовремено се додека апаратот е во режим

на подесување.

Стартување на програма без

одложување

1. Отворете ја славината.
2. Притиснете го копчето за вклучување/

исклучување за активирање на апаратот.

3. Затворете ја вратата на апаратот.
4. Погрижете се апаратот да биде во режим

на поставување.

5. Притиснете на Program неколку пати се

додека индикаторот за програмата

којашто ја сакате да ја подесете не се

вклучи.
• Времетраењето на програмата трепка

на екранот.

• Показните светла за фазите на

поставената програма за миење се

вклучуваат.

6. Ако сакате, можете да ги подесете

опциите.

7. Притиснете на Start. Програмата почнува.

• Се вклучува показното светло за

тековната фаза.

• Екранот го покажува времетраењето на

програмата којашто се намалува со

чекоти од 1 минута.

Стартување на програма без

одложување

1. Одберете ги програмата и потребните

опции.

2. Притиснете на Delay неколку пати се

додека на екранот не се покаже времето

на одложување коешто сакате да го

подесете (од 1 tдо 24 часа).
• Времето на одложување трепка на

екранот.

• Се пали показателот за одложено

почнување.

3. Притиснете на Start. Одбројувањето

започнува.
• Одбројувањето на одложеното

почнување се намалува во чекори од 1

час.

• Показните светла за фазите на

поставената програма за миење се

исклучуваат.

• Кога ќе заврши одбројувањето, програмата

за перење стартува.
– Се вклучува показното светло за

тековната фаза.

Отворањето на вратата додека

работи апаратот

Ако ја отворите вратата, апаратот прекинува

со работа. Кога ќе ја затворите вратата,

одбројувањето почнува од точката на

прекинот.

Откажување на одложениот

почеток започнува додека работи

одбројувањето

Delay повторно и повторно, додека:
• Екранот го прикажува времетраењето на

програмата.

• Се вклучува показното светло за фазата.
• Програмата почнува.

Откажување на програмата

Притиснете и држете ги Delay и Start во исто

време додека:
• Ќе се запалат сите програмски показатели.
• Екранот ќе прикаже две хоризонтални

статусни ленти.

14

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: