Инструкция по эксплуатации Sony CDX-L550V

Fm / mw / lw compact disc player, 2a b 3, Audio out front audio out rear bus audio

Advertising
background image

L

R

AUDIO OUT

FRONT

AUDIO OUT

REAR

BUS

AUDIO

1

3

5

7

2

4

6

8

5

7

4

8

Installation/Connections

Instalación/Conexiones

Montering/Anslutning

Instalação/Ligações

Εγκατάσταση/Συνδέσεις

Установка/Подсоединение

FM/MW/LW
Compact Disc
Player

CDX-CA650X
CDX-CA650V
CDX-CA650

Sony Corporation © 2001

Printed in Thailand

3-227-676-21 (1)

CDX-L550X
CDX-L550V
CDX-L550

1

3

4

2

6

8

Equipment used in illustrations (not supplied)
Equipo utilizado en las ilustraciones (no suministrado)
Utrustning som visas i illustrationer (medföljer inte)
Equipamento utilizado nas ilustrações (não fornecido)
Εξοπλισµ ς που εµφανίζεται στις εικ νες (δεν παρέχεται)
Аппаратура, фигурирующая в иллюстрациях (не прилагается)

Rear speaker
Altavoz trasero
Bakre högtalare
Altifalante traseiro
Πίσω ηχείο
Задний громкоговоритель

Front speaker
Altavoz delantero
Främre högtalare
Altifalante dianteiro
Εµπρ ς ηχείο
Передний громкоговоритель

1

CD/MD changer
Cambiador de CD/MD
CD/MD-skivväxlare
Permutador CD/MD
CD/MD changer
Проигрыватель CD/MD

Rotary commander RM-X4S
Mando rotativo RM-X4S
Vridkontroll RM-X4S
Comando rotativo RM-X4S
Περιστροφικ χειριστήριο RM-X4S
Вращающийся дистанционный переключатель RM-X4S (не прилагается)

Power amplifier
Amplificador de potencia
Effektförstärkare
Amplificador de potência
Ενισχυτής
Усилитель

Ч

2

5

Ч

2

7

2

A

B

3

Cautions

• This unit is designed for negative ground 12 V DC

operation only.

• Do not get the wires under a screw, or caught in

moving parts (e.g. seat railing).

• Before making connections, turn the car ignition

off to avoid short circuits.

• Connect the power connecting cord 8 to the unit

and speakers before connecting it to the auxiliary
power connector.

Run all ground wires to a common ground

point.

• Be sure to insulate any loose unconnected wires

with electrical tape for safety.

Notes on the power supply cord (yellow)
• When connecting this unit in combination with

other stereo components, the connected car
circuit’s rating must be higher than the sum of
each component’s fuse.

• When no car circuits are rated high enough,

connect the unit directly to the battery.

Parts list (1)

The numbers in the list are keyed to those in the
instructions.

Caution
Handle the bracket 1 carefully to avoid injuring
your fingers.

Connection example (2)

Notes (2-A)
• Be sure to connect the ground cord before

connecting the amplifier.

• If you connect an optional power amplifier and do

not use the built-in amplifier, the beep sound will
be deactivated.

Tip (2-B-

)

For connecting two or more CD/MD changers, the
source selector XA-C30 (optional) is necessary. (CDX-
CA650X/CA650V/CA650 only)

Connection diagram (3)

A

To AMP REMOTE IN of an optional power
amplifier
This connection is only for amplifiers. Connecting
any other system may damage the unit.

B

To the interface cable of a car telephone

Warning
If you have a power aerial without a relay box,
connecting this unit with the supplied power
connecting cord 8 may damage the aerial.

Notes on the control leads
• The power aerial control lead (blue) supplies +12 V

DC when you turn on the tuner or when you
activate the AF (Alternative Frequency), TA (Traffic
Announcement) function.

• When your car has built-in FM/MW/LW aerial in

the rear/side glass, connect the power aerial
control lead (blue) or the accessory power input
lead (red) to the power terminal of the existing
aerial booster. For details, consult your dealer.

• A power aerial without a relay box cannot be used

with this unit.

Memory hold connection
When the yellow power input lead is connected,
power will always be supplied to the memory circuit
even when the ignition switch is turned off.

Notes on speaker connection
• Before connecting the speakers, turn the unit off.
• Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms,

and with adequate power handling capacities to
avoid its damage.

• Do not connect the speaker terminals to the car

chassis, or connect the terminals of the right
speakers with those of the left speaker.

• Do not connect the ground lead of this unit to the

negative (-) terminal of the speaker.

• Do not attempt to connect the speakers in parallel.
• Connect only passive speakers. Connecting active

speakers (with built-in amplifiers) to the speaker
terminals may damage the unit.

Att observera

• Denna bilstereo är endast avsedd för anslutning

till ett negativt jordat, 12 V bilbatteri.

• Se till att de kablar du drar inte hamnar under en

skruv eller kommer i kläm mellan rörliga delar,
t.ex. mellan ett bilsätes glidskenor.

• Eliminera risken för kortslutning genom att slå av

tändningen innan du gör några anslutningar.

• Anslut strömkabeln 8 till enheten och högtalarna

innan du ansluter den till den yttre
strömanslutningen.

Dra samtliga jordledningar till en och samma

jordningspunkt.

• Se till att du isolerar lösa kablar som inte ska

anslutas med t.ex. el-tejp.

Om strömmatningskabeln (gul)
• När du ansluter den här enheten tillsammans

med andra stereokomponenter måste den säkring
du ansluter till vara så kraftig att den klarar av
den sammanlagda strömmen från de anslutna
komponenterna (dvs. säkringen måste vara större
än summan av säkringsvärdena för de anslutna
komponenterna).

• Om du inte kan finna en säkring som är stark nog

att klara detta krav, kan du ansluta enheten direkt
till batteriet.

Lista över medföljande delar
(
1)

Siffrorna på den nedanstående illustrationen
hänvisar till de siffror som nämns på
illustrationerna i detta häfte.

Var försiktig!
Hantera konsolen med största aktsamhet så att du
inte skadar fingrarna.

Exempel på kopplingsschema
(
2)

Obsevera (2-A)
• Var noga med att först ansluta jorden, innan du

ansluter förstärkaren.

• Om du väljer att använda en annan förstärkare i

stället för den inbyggda, kommer ljudsignalen att
avaktiveras.

Tips (2-B-

)

För anslutning av två eller flera växlare krävs
väljaren XA-C30 (tillval). (endast CDX-CA650X/
CA650V/CA650)

Kopplingsschema (3)

A

Till AMP REMOTE IN på en annan
effektförstärkare
Den här anslutningen är bara avsedd för
förstärkare. Om du ansluter andra system här
kan enheten skadas.

B

Till gränssnittskabeln för en biltelefon

Varning
Om du har en motorantenn utan relädosa kan
antennen skadas om du ansluter enheten med den
medföljande strömkabeln 8.

Att observera angående de olika styrkablarna
• Kabeln för styrström till antennen (blå) ger +12 V

DC (likström) när du slår på radion eller aktiverar
någon av funktionerna AF (alternativa frekvenser)
eller TA (trafikmeddelanden).

• Om bilen är utrustad med en FM/MW/LW-antenn

som är inbyggd i sido- eller bakrutan, ansluter du
kabeln för styrström (blå) eller kabeln för
strömförsörjning av tillbehör (röd) till
strömterminalen på den befintliga
antennförstärkaren. Återförsäljaren kan ge dig
mer information om detta.

• En motorantenn utan styrrelädosa kan inte

anslutas till denna bilstereo.

Anslutning för minnesstöd
När du anslutit den gula, ingående strömkabeln
försörjs minneskretsen med ström hela tiden, även
när tändlåset slås ifrån.

Att observera angående högtalarnas anslutning
• Slå av bilstereon innan du ansluter högtalarna.
• Anslut endast högtalare, vars impedans varierar

från 4 till 8 ohm och som har tillräcklig
effekthanteringskapacitet för att skydda
högtalarna mot skador.

• Anslut inte något av högtalaruttagen till bilens

chassi. Anslut inte heller uttagen på höger
högtalare till uttagen på vänster högtalare.

• Anslut inte den här enhetens jordledning till

högtalarens negativa (-) terminal.

• Anslut inte högtalarna parallellt.
• Anslut inte aktiva högtalare (med inbyggda

slutsteg) till bilstereons högtalaruttag, eftersom de
kan skada de aktiva högtalarna. Var noga med att
bara ansluta passiva högtalare till dessa uttag.

Precauciones

• Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse

con 12 V CC, negativo a masa, solamente.

• No coloque los cables debajo de ningún tornillo,

ni los aprisione con partes móviles (p.ej. los raíles
del asiento).

• Antes de realizar las conexiones, desactive el

encendido del automóvil para evitar
cortocircuitos.

• Conecte el cable de conexión de alimentación 8 a

la unidad y los altavoces antes de conectarlo al
conector de alimentación auxiliar.

Conecte todos los conductores de puesta a

masa a un punto común.

• Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con

cinta eléctrica los cables sueltos que no estén
conectados.

Notas sobre el cable de suministro de
alimentación (amarillo)
• Cuando conecte esta unidad en combinación con

otros componentes estéreo, la capacidad nominal
del circuito conectado del automóvil debe ser
superior a la suma del fusible de cada
componente.

• Si no hay circuitos del automóvil con capacidad

nominal suficientemente alta, conecte la unidad
directamente a la batería.

Lista de componentes (1)

Los números de la lista corresponden a los de las
instrucciones.

Precauciones
Tenga mucho cuidado al manipular el soporte para
evitar posibles lesiones en los dedos.

Conexiones de ejemplo (2)

Notas (2-A)
• Asegúrese de conectar primero el cable de puesta

a masa antes de realizar la conexión al
amplificador.

• Si conecta un amplificador de potencia opcional y

no utiliza el incorporado, los pitidos se
desactivarán.

Consejo (2-B-

)

Si desea conectar dos o más cambiadores, necesitará
el selector de fuente XA-C30 (opcional). (sólo CDX-
CA650X/CA650V/CA650)

Diagrama de conexiones (3)

A

A la entrada AMP REMOTE IN de un amplificador
opcional de potencia
Esta conexión es sólo para amplificadores. Si
conecta cualquier otro sistema puede dañar la
unidad.

B

Al cable de interfaz de un teléfono para
automóvil

Advertencia
Si dispone de una antena motorizada sin
dispositivo de relé, la conexión de esta unidad con
el cable de conexión de alimentación 8
suministrado puede dañar la antena.

Notas sobre conductores de control
• El cable de control de antena motorizada (azul)

suministra +12 V CC al encender el sintonizador o
al activar la función AF (Frecuencias alternativas),
TA (Anuncios de tráfico).

• Si el automóvil dispone de una antena de FM/MW/

LW incorporada en el cristal trasero/lateral,
conecte el cable de control de antena motorizada
(azul) o el cable de entrada de alimentación
auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del
amplificador de antena existente. Para obtener
información detallada, consulte a su proveedor.

• Con esta unidad no podrá utilizarse una antena

motorizada sin caja de relés.

Conexión para protección de la memoria
Si conecta el conductor de entrada de alimentación
amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre
alimentación, incluso aunque ponga la llave de
encendido en la posición de apagado.

Notas sobre la conexión de los altavoces
• Antes de conectar los altavoces, desconecte la

alimentación de la unidad.

• Utilice altavoces con una impedancia de 4 a 8

ohmios, y con la potencia máxima admisible
adecuada, ya que de lo contrario podría dañarlos.

• No conecte los terminales del sistema de altavoces

al chasis del automóvil, ni los del altavoz izquierdo
a los del derecho.

• No conecte el cable de puesta a tierra de esta

unidad al terminal negativo (-) del altavoz.

• No intente conectar los altavoces en paralelo.
• No conecte altavoces activos (con amplificadores

incorporados) a los terminales de altavoces de la
unidad. Si lo hiciese, podría dañar tales altavoces.
Por lo tanto, cerciórese de conectar altavoces
pasivos a estos terminales.

Προσοχή

• Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασµένη µ νο για

λειτουργία µε 12 V DC και αρνητική γείωση.

• Προσέξτε να µην πιαστούν τα καλώδια κάτω

απ µια βίδα ή σε κινούµενα µέρη (π.χ.: ράγες
καθίσµατος).

• Πριν κάνετε τις συνδέσεις, σβήστε τη µίζα του

αυτοκινήτου για αποφυγή βραχυκυκλωµάτων.

• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 8 στη

συσκευή και τα ηχεία πριν το συνδέσετε στην
υποδοχή βοηθητικής τροφοδοσίας.

Συνδέστε λα τα καλώδια γείωσης σε ένα

κοιν σηµείο γείωσης.

• Φροντίστε να µονώσετε κάθε λασκαρισµένο

µη συνδεδεµένο καλώδιο µε µονωτική ταινία
για ασφάλεια.

Σηµειώσεις για το καλώδιο τροφοδοσίας
(κίτρινο)

ταν συνδέετε αυτή τη συσκευή σε

συνδυασµ µε άλλες στερεοφωνικές
συσκευές, η ονοµαστική τιµή ρεύµατος του
κυκλώµατος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι
υψηλ τερη απ το άθροισµα των ασφαλειών
της κάθε συσκευής.

ταν κανένα κύκλωµα του αυτοκινήτου δεν

παρέχει αρκετά υψηλή ονοµαστική τιµή
ρεύµατος, συνδέστε τη συσκευή απευθείας
στην µπαταρία.

Λίστα εξαρτηµάτων (1)

Οι αριθµοί στη λίστα συµφωνούν µε αυτούς των
οδηγιών.

Προσοχή
Χειρίζεστε το πλαίσιο προσεκτικά προς
αποφυγή τραυµατισµού των δαχτύλων σας.

Παράδειγµα σύνδεσης (2)

Σηµειώσεις

(2-A)

• Βεβαιωθείτε τι συνδέσατε πρώτα ένα καλώδιο

γείωσης, πριν συνδέσετε τον ενισχυτή.

• Αν συνδέσετε έναν προαιρετικ τελικ ενισχυτή

και δεν χρησιµοποιείτε τον ενσωµατωµένο
ενισχυτή, θα απενεργοποιηθεί ο ήχος µπιπ.

Συµβουλή

(2-B-

)

Για τη σύνδεση δύο ή περισσ τερων changer, είναι
απαραίτητος ο επιλογέας πηγών XA-C30
(προαιρετικ ς). (µ νο στα CDX-CA650X/CA650V/
CA650)

∆ιάγραµµα Σύνδεσης (3)

A

Προς AMP REMOTE IN εν ς προαιρετικού
τελικού ενισχυτή
Αυτή η σύνδεση είναι µ νο για ενισχυτές. Η
σύνδεση οποιασδήποτε άλλης συσκευής µπορεί
να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

B

Προς το καλώδιο διασύνδεσης του τηλεφώνου
αυτοκινήτου

Προειδοποίηση
Εάν έχετε ηλεκτρική κεραία χωρίς κουτί ρελέ,
και τη συνδέσετε στη συσκευή µε το
παρεχ µενο καλώδιο τροφοδοσίας 8, µπορεί
να έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή της
κεραίας.

Σηµειώσεις για τα καλώδια ελέγχου
• Το καλώδιο ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας

(µπλε) παρέχει ρεύµα +12 V DC ταν
ενεργοποιείτε το δέκτη ή ταν ενεργοποιείτε τη
λειτουργία AF (Εναλλακτική συχν τητα), TA
(Ανακοίνωση για την Κυκλοφορία).

ταν το αυτοκίνητ σας έχει ενσωµατωµένη

κεραία FM/MW/LW στο πίσω/πλαϊν τζάµι,
συνδέστε το καλώδιο ελέγχου ηλεκτρικής κεραίας
(µπλε) ή το βοηθητικ καλώδιο εισ δου
τροφοδοσίας (κ κκινο) στον ακροδέκτη
τροφοδοσίας του υπάρχοντος ενισχυτή κεραίας.
Για λεπτοµέρειες, απευθυνθείτε στον
αντιπρ σωπο.

• Ηλεκτρική κεραία χωρίς κουτί ρελέ δεν µπορεί

να χρησιµοποιηθεί µε αυτή τη συσκευή.

Σύνδεση συγκράτησης µνήµης

ταν είναι συνδεδεµένο το κίτρινο καλώδιο

τροφοδοσίας, στο κύκλωµα µνήµης παρέχεται
συνέχεια ισχύς, ακ µη και ταν ο διακ πτης
ανάφλεξης είναι γυρισµένος στη θέση off.

Σηµειώσεις για τη σύνδεση των ηχείων
• Πριν συνδέσετε τα ηχεία, σβήστε τη συσκευή.
• Χρησιµοποιείτε ηχεία µε σύνθετη αντίσταση 4

έως 8 ohm, και επαρκούς ισχύος. ∆ιαφορετικά,
υπάρχει πιθαν τητα να καταστραφούν τα ηχεία.

• Μη συνδέετε τους ακροδέκτες του συστήµατος

ηχείων µε το αµάξωµα του αυτοκινήτου, πως
επίσης µη συνδέετε τους ακροδέκτες του δεξιού
ηχείου µε αυτούς του αριστερού.

• Μη συνδέσετε το καλώδιο της γείωσης αυτής της

συσκευς στον αρνητίκ (-) ακροδέκτη του ηχείου.

• Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε παράλληλα τα

ηχεία.

• Μη συνδέετε ενεργά ηχεία (µε ενσωµατωµένο

ενισχυτή) στις εξ δους ηχείων της συσκευής.
Κάτι τέτοιο µπορεί να καταστρέψει τα ενεργά
ηχεία. Βεβαιωθείτε τι στις εξ δους ηχείων
έχετε συνδέσει παθητικά ηχεία.

Advertência

• Este aparelho foi projectado para funcionar

somente com 12 V CC, terra negativa.

• Não deixe que os fios fiquem presos nos

parafusos ou nas peças móveis (por exemplo, as
calhas dos assentos).

• Antes de fazer as ligações, desligue a chave da

ignição para não provocar um curto-circuito.

• Ligue o cabo de alimentação de corrente 8 ao

aparelho e aos alifalantes antes de o ligar ao
conector de corrente auxiliar.

Ligue todos os fios terra a um ponto comum na

carroçaria.

• Por motivos de segurança, não se esqueça de

isolar todos os fios desligados com fita isoladora.

Notas sobre o cabo de alimentação (amarelo)
• Quando ligar este aparelho em combinação com

outros componentes estéreo, a amperagem dos
circuitos ligados tem de ser superior à soma dos
fusíveis dos componentes.

• Se não existir nenhum circuito com uma

amperagem suficiente, ligue o aparelho
directamente à bateria do automóvel.

Lista de componentes (1)

Os números dos componentes de montagem na
lista correspondem aos números nas instruções.

Atenção
Pegue no suporte com cuidado para não magoar os
dedos.

Exemplo de ligações (2)

Notas (2-A)
• Antes de fazer a ligação ao amplificador tem de

ligar primeiro o cabo de ligação à terra.

• Se ligar um amplificador de potência opcional e

não utilizar o amplificador integrado, desactiva o
sinal sonoro.

Sugestão (2-B-

)

Para ligar dois ou mais permutadores, é necessário o
selector de fonte XA-C30 (opcional). (só para o CDX-
CA650X/CA650V/CA650)

Diagrama de ligações (3)

A

A AMP REMOTE IN de um amplificador de
potência opcional
Esta ligação só se aplica aos amplificadores. Se
ligar outro tipo de sistema pode danificar o
aparelho.

B

Ao cabo de interface do telefone de um
automóvel

Advertência
Se a antena eléctrica não tiver uma caixa de relé, o
facto de ligar este aparelho com o cabo de
alimentação 8 fornecido, pode provocar danos na
antena.

Notas sobre os fios de controlo
• O fio de controlo da antena eléctrica (azul) fornece

uma corrente de +12 V CC quando ligar o
sintonizador ou activar a função AF (Frequências
alternativas), TA (Informações sobre o trânsito).

• Se o automóvel tiver uma antena de FM/MW/LW

embutida no vidro traseiro/lateral, ligue o fio de
controlo da antena eléctrica (azul) ou o fio de
entrada de corrente para os acessórios (vermelho)
ao terminal de alimentação do amplificador do
sinal da antena existente. Para obter mais
informações, consulte o concessionário.

• Não pode utilizar uma antena eléctrica sem caixa

de relé com este aparelho.

Ligação para alimentação contínua da memória
Quando o fio amarelo de entrada de alimentação
for ligado, os circuitos de memória ficarão com
alimentação continua, mesmo se a chave de ignição
estiver desligada.

Notas sobre a ligação dos altifalantes
• Antes de ligar os altifalantes, desligue o aparelho.
• Utilize altifalantes com impedância de 4 a 8 ohm, e

com capacidade admissível de potência adequada.
Caso contrário, os altifalantes poderão sofrer
avarias.

• Não ligue os terminais do sistema de altifalantes

ao chassis do automóvel, e não ligue os terminais
do altifalante direito aos terminais do altifalante
esquerdo.

• Não ligue o cabo de massa deste aparelho ao

terminal negativo (-) do alatifalante.

• Não tente ligar os altifalantes em paralelo.
• Não ligue nenhum sistema de altifalantes activos

(com amplificadores incorporados) aos terminais
dos altifalantes do aparelho. Caso o faça, poderá
avariar o sistema de altifalantes activos. Portanto,
não se esqueça de ligar altifalantes passivos a estes
terminais.

AUDIO OUT FRONT

AUDIO OUT REAR

BUS AUDIO IN

BUS CONTROL IN

BUS AUDIO IN

BUS CONTROL IN

Yellow

Amarillo

Gul

Amarelo

Κίτρινο

Желтый

Blue
Azul

Blå

Azul

Μπλε

Синий

continuous power supply

suministro de alimentación continuo

kontinuerlig strömförsörjning

alimentação de corrente contínua

συνεχής τροφοδοσία

непрерывное поступление питания

power aerial control

control de antena motorizada

elektrisk antenn
antena eléctrica

έλεγχος ηλεκτρικής κεραίας

антенная электрика

7

8

4

5

Red

Rojo

Röd

Vermelho

Κ κκινο

Красный

Black

Negro

Svart
Preto

Μαύρο

Черный

switched power supply

suministro de alimentación conmutado

switchad strömförsörjning

alimentação de corrente comutada

διακοπτ µενη τροφοδοσία

включенное питание

ground

toma de tierra

jord

Terra

γείωση

земля

Source selector (not
supplied)

Selector de fuente
(no suministrado)

Väljare för ljudkälla
(medföljer inte)

Selector de fonte
(não fornecido)

Επιλογέας πηγών
(δεν παρέχεται)

Селектор
источника
(не прилагается)

XA-C30

Supplied with the CD/MD changer
Suministrado con el cambiador de CD/MD
Medföljer CD/MD-växlaren
Fornecido com o permutador de CD/MD
Παρέχεται µε το CD/MD changer
Прилагается к проигрывателю CD/MD

Supplied with XA-C30
Suministrado con el XA-C30
Medföljer XA-C30
Fornecido com o XA-C30
Παρέχεται µε το XA-C30
Прилагается к модели XA-C30

*

3

*

3

6

from car aerial

*

1

de la antena del automóvil

*

1

fran bilantenn

*

1

da antena do automóvel

*

1

απ την κεραία του
αυτοκινήτου

*

1

от автомобильной
антенны

*

1

*

4

Fuse (10 A)
Fusible (10A)
Säkaring (10A)
Fusível (10A)
Ασφάλεια (10A)
Предохранитель
(10 А)

8

AUDIO OUT REAR

BUS AUDIO IN

AUDIO OUT

FRONT

REMOTE IN

BUS CONTROL IN

AMP REM

Max. supply current 0.3 A
Corriente máx. de alimentación de 0,3 A
Maximal strömtillförsel 0,3 A
Corrente máxima de 0,3 A
Μέγιστο ρεύµα τροφοδοσίας 0,3 A
Макс. сила тока 0,3 А

Light blue
Azul celeste
Ljusblå
Azul claro
Γαλάζιο
Cвeтло-голyбой

Blue/white striped
Con raya azul/blanca
Blå/vit-randig
Azul com listras brancas
Με µπλε/άσπρες ρίγες
С синей/белой полоской

1

2

3

4

Speaker, Rear, Right

Altavoz, trasero, derecho

Högtalare, bakre, höger

Altifalante, Parte de trás, Direito

Ηχείο, Πίσω, ∆εξιά

Громкоговоритель, задний, правый

Speaker, Rear, Right

Altavoz, trasero, derecho

Högtalare, bakre, höger

Altifalante, Parte de trás, Direito

Ηχείο, Πίσω, ∆εξιά

Громкоговоритель, задний, правый

Speaker, Front, Right

Altavoz, delantero, derecho

Högtalare, främre, höger

Altifalante, Parte da frente, Direito

Ηχείο, Εµπρ ς, ∆εξιά

Громкоговоритель, передний, правый

Speaker, Front, Right

Altavoz, delantero, derecho

Högtalare, främre, höger

Altifalante, Parte da frente, Direito

Ηχείο, Εµπρ ς, ∆εξιά

Громкоговоритель, передний, правый

5

6

7

8

Speaker, Front, Left

Altavoz, delantero, izquierdo

Högtalare, främre, vänster

Altifalante, Parte da frente, Esquerdo

Ηχείο, Εµπρ ς, Αριστερά

Громкоговоритель, передний, левый

Speaker, Front, Left

Altavoz, delantero, izquierdo

Högtalare, främre, vänster

Altifalante, Parte da frente, Esquerdo

Ηχείο, Εµπρ ς, Αριστερά

Громкоговоритель, передний, левый

Speaker, Rear, Left

Altavoz, trasero, izquierdo

Högtalare, bakre, vänster

Altifalante, Parte de trás, Esquerdo

Ηχείο, Πίσω, Αριστερά

Громкоговоритель, задний, левый

Speaker, Rear, Left

Altavoz, trasero, izquierdo

Högtalare, bakre, vänster

Altifalante, Parte de trás, Esquerdo

Ηχείο, Πίσω, Αριστερά

Громкоговоритель, задний, левый

Purple

Púrpura

Violett
Violeta

Μωβ

Фиолетовый

Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped cords.
Las posiciones de polaridad negativa 2, 4, 6 y 8 tienen cables con raya.
De negativa polpositionerna 2, 4, 6 och 8 har randiga kablar.
As posições 2, 4, 6 e 8 (polaridade negativa) têm cabos às riscas.
Οι θέσεις αρνητικής πολικ τητας 2, 4, 6, και 8 έχουν ριγέ καλώδια.
Позиции отрицательной полярности 2, 4, 6 и 8 имеют провода с полосками.

Green
Verde

Grön

Verde

Πράσινο

Зеленый

White

Blanco

Vit

Branco

Λευκ

Белый

Grey

Gris
Grå

Cinzento

Γκρι

Серый

+

+

+

+

*

1

Note for the aerial connecting
If your car aerial is an ISO (International
Organisation for Standardisation) type,
use the supplied adaptor
6 to connect it.
First connect the car aerial to the supplied
adaptor, then connect it to the aerial jack
of the master unit.

*

2

Insert with the cord upwards

*

3

RCA pin cord (not supplied)

*

4

CDX-CA650X/CA650V/CA650 only

*

1

Nota sobre la conexión de la antena
Si la antena del automóvil es del tipo ISO
(International Organization for
Standardization), emplee el adaptador
suministrado
6 para conectarla.
En primer lugar, conecte la antena del
automóvil al adaptador suministrado y, a
continuación, a la toma de antena de la
unidad principal.

*

2

Insertar con el cable hacia arriba

*

3

Cable con clavijas RCA (no suministrado)

*

4

sólo CA650X/CA650V/CA650

*

1

Angående antennanslutning
Om motorantennen är av ISO-typ
(International Organization for
Standardization), använder du
medföljande adapter
6 för att ansluta
den.
Anslut först motorantennen till
medföljande adapter och därefter till
antennuttaget på huvudenheten.

*

2

Sätt in med kabeln vänd uppåt

*

3

Kabel med RCA-kontakter (medföljer inte)

*

4

endast CDX-CA650X/CA650V/CA650

from the car’s speaker connector
a un conector de altavoces del automóvil
till bilens högtalaranslutning
a um conector de altifalante do automóvel
προς την υποδοχή σύνδεσης ηχείων του
αυτοκινήτου
к разъему автомобильного громкоговорителя

from the car’s power connector
a un conector de alimentación auxiliar del
automóvil
till bilens yttre strömanslutning
a um conector de alimentação auxiliar do
automóvel
προς την υποδοχή βοηθητικής τροφοδοσίας του
αυτοκινήτου
к вспомогательному автомобильному
разъему питания

A

ATT

B

Source selector*
Selector de fuente*
Väljare för ljudkälla*
Selector de fonte*
Πηγών*
Селектор источника*

* not supplied

no suministrado
medföljer inte
não fornecido
δεν παρέχεται
не прилагается

See “Power connection diagram” on the reverse side for
details.

Consulte el "Diagrama de conexión de alimentación" en
la cara inversa para obtener información detallada.

Mer information finns under "Strömanslutningsschema" på
motsatta sidan.

Para obter mais informações, consulte "Diagrama de
ligação de corrente" no verso.

∆είτε το “∆ιάγραµµα Σύνδεσης Tροφοδοσίας” στην πίσω
πλευρά για λεπτοµέρειες.

Для получения подробной информации cм. paздел
“Схема подключения питания” нa обороте.

Positions 1, 2, 3 and 6 do not have pins.
Las posiciones 1, 2 ,3 y 6 no disponen de pines.
Positionerna 1, 2, 3 och 6 saknar stift.
As posições 1, 2, 3 e 6 não têm pinos.
Οι θέσεις 1, 2, 3, και 6 δεν έχουν ακίδες.
Позиции 1, 2, 3 и 6 не имеют контактных штырьков.

*

2

*

1

Nota referente à ligação da antena
Se a antena do automóvel for uma antena
de tipo ISO (International Organization
for Standardization), utilize o adaptador
fornecido
6 para fazer a ligação
respectiva.
Ligue primeiro a antena do automóvel ao
adaptador fornecido e depois à ficha tipo
jack de antena do sistema principal.

*

2

Inserir com o fio virado para cima

*

3

Cabo de terminais RCA (não fornecido)

*

4

só para o CDX-650X/CA650V/CA650

*

1

Σηµείωση σχετικά µε τη σύνδεση της
κεραίας
Αν η κεραία του αυτοκινήτου σας είναι
τύπου ISO (εγκεκριµένη απ το ∆ιεθνή
Οργανισµ Τυποποίησης),
χρησιµοποιήστε τον παρεχ µενο
προσαρµογέα
6 για να τη συνδέσετε.
Συνδέστε την κεραία του αυτοκινήτου
πρώτα στον παρεχ µενο προσαρµογέα,
και στη συνέχεια στην υποδοχή κεραίας
της κυρίως συσκευής.

*

2

Εισάγετε µε το καλώδιο προς τα επάνω

*

3

Καλώδιο βύσµατος RCA (δεν παρέχεται)

*

4

µ νο στα

CDX-CA650X/CA650V/CA650

*

1

Примечание о подсоединении антенны
Если антенна в Вашем автомобиле
относится к типу, утвержденному ISO
(Международной организацией по
стандартизации), используйте для ее
подсоединения переходник
6.
Сначала подсоедините автомобильную
антенну к прилагаемому переходнику, а
затем - к антенному гнезду магнитолы.

*

2

Вставляется проводом вверх

*

3

Шнур с контактными штырьками RCA
(не прилагается)

*

4

Tο

льсо у моделей CDX-CA650X/CA650V/

CA650

Предостережение

• Данная автомагнитола предназначена для

подключения только к 12-вольтному
аккумулятору постоянного тока с
отpицaтeльным заземлением.

• He допycкaйтe попaдaния пpоводов под винты

или мeждy подвижными дeтaлями (нaпpимep,
мeждy нaпpaвляющими cидeний).

• Пepeд выполнeниeм cоeдинeния выключитe

зaжигaниe aвтомобиля во избeжaниe коpоткого
зaмыкaния.

• Сначала подсоедините шнур питания к

магнитоле и громкоговорителям, а уже потом 8
к контактам внешнего источника питания.

Подведите все провода заземления к одной

и той же точке заземления.

• B цeляx бeзопacноcти обязaтeльно изолиpyйтe

вce cвободныe нeподcоeдинeнныe пpоводa
изоляционной лeнтой.

Пpимeчaния отноcитeльно шнypa питaния
(жeлтого)
• Пpи подключeнии дaнного ycтpойcтвa вмecтe c

дpyгими cтepeокомпонeнтaми номинaльноe
знaчeниe cилы токa в контype питaния
aвтомобиля должно пpeвышaть cyммapноe
знaчeниe cилы токa, yкaзaнноe нa
пpeдоxpaнитeляx вcex компонeнтов.

• Ecли номинaльноe знaчeниe cилы токa в

контype питaния aвтомобиля нe доcтaточно
выcокоe, подcоeдинитe ycтpойcтво нaпpямyю к
aккyмyлятоpy.

Перечень деталей (1)

Нижеприводимые цифры соответствуют цифрам,
упоминаемым далее в данной инструкции.

Bнимaниe
Обращайтесь с консолью осторожно, чтобы не
повредить пальцы.

Пример подсоединения (2)

Примечания (2-A)
Прежде чем подключать магнитолу к усилителю,

обязательно подсоедините провод заземления.

Ecли подключaeтcя дополнитeльный ycилитeль

мощноcти, a вcтpоeнный ycилитeль нe
иcпользyeтcя, звyковой cигнaл бyдeт отключeн.

Примечание (2-B-

)

Для подсоединения двух или более проигрывателей
компакт-дисков необходим селектор источника XA-
C30 (в комплект не входит). (Tοльсо у моделей
CDX-CA650X/CA650V/CA650)

Схема подсоединения (3)

A

Подключeниe к вxодy AMP REMOTE IN
дополнитeльного ycилитeля мощноcти
Этот вapиaнт подключeния иcпользyeтcя
только для ycилитeлeй. Подключeниe любой
дpyгой cиcтeмы можeт пpивecти к
повpeждeнию ycтpойcтвa.

B

К интepфeйcномy кaбeлю aвтомобильного
тeлeфонa

Предостережение
Если Вы используете антенну с электрическим
приводом без релейного блока, подсоединение
данной магнитолы посредством прилагаемого
шнура питания 8 может привести к
повреждению антенны.

О проводах управления
• Пpи включeнии тюнepa или фyнкций AF

(Alternative Frequency - Aльтepнaтивнaя чacтотa),
TA (Traffic Announcement - Cообщeниe о движeнии
тpaнcпоpтa) по пpоводy питaния пpиeмной
aнтeнны (голyбомy) подaeтcя нaпpяжeниe +12 B
поcтоянного токa.

• Ecли нa зaднeй/боковом cтeклe aвтомобиля

ycтaновлeнa вcтpоeннaя aнтeннa диaпaзонa FM/
MW/LW, подcоeдинитe пpовод питaния пpиeмной
aнтeнны (cиний) или пpовод питaния ycтpойcтвa
(кpacный) к клeммe питaния cyщecтвyющeго
ycилитeля aнтeнны. Чтобы полyчить
дополнитeльныe cвeдeния, обpaтитecь к cвоeмy
дилepy.

• Антенна с электрическим приводом, не

снабженная релейным блоком, с данной
магнитолой использоваться не может.

Подсоединение для поддержки памяти
Когда к магнитоле подсоединен желтый
электрический провод, блок памяти будет
постоянно получать питание, даже при
выключенном зажигании.

О подсоединении громкоговорителей
• Прежде чем подсоединять громкоговорители,

выключите магнитолу.

• Используйте громкоговорители с полным

сопротивлением 4 - 8 Ом, обладающие
способностью принимать достаточно мощный
сигнал. В противном случае они могут быть
повреждены.

• Не подсоединяйте контактные гнезда

громкоговорителей к шасси автомобиля и не
соединяйте гнезда правого громкоговорителя с
гнездами левого.

• He подключайтe провод зaзeмления этого

aппарата к отpицательномy (-) контaктy
гpомкоговоpитeля.

• Не пытайтесь подсоединить громкоговорители

параллельно.

• Не подсоединяйте к гнездам для

громкоговорителей на магнитоле какие бы то ни
было активные громкоговорители (со
встроенными усилителями), поскольку это может
привести к повреждению последних. Убедитесь в
том , что подсоединяемые громкоговорители
относятся к пассивному типу.

CDX-CA650X/CA650V/CA650 only
sólo CA650X/CA650V/CA650
endast CDX-CA650X/CA650V/CA650
só para o CDX-650X/CA650V/CA650
µ νο στα CDX-CA650X/CA650V/CA650
Tпльсо у моделей CDX-CA650X/CA650V/CA650

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: