Инструкция по эксплуатации Whirlpool AKR 420 IX

Karta instalacyjna, Popis instalace, Inštalačná schéma

Advertising
background imageAKR419-420-425-426-427-428-429-430-601

AKR619-620-624-625-626-627-628-629-720

5019 100 75168

KARTA INSTALACYJNA

Minimalna odległość od palników: 60 cm (od palników elektrycznych), 70 cm (od

palników gazowych, olejowych lub węglowych). Podczas montażu należy

przestrzegać kolejność numeracji

(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....)

. Nie podłączać urządzenia do

zasilania, zanim nie zostanie zakończony całkowicie jego montaż. Jeśli wtyczka,

po włożeniu do gniazdka, jest niedostępna, należy zainstalować, w łatwo

dostępnym miejscu, taki wyłącznik dwubiegunowy zgodny z przepisami, którego

styki mają odstęp po otwarciu nie mniejszy od 3 mm.

POPIS INSTALACE

Minimální vzdálenost od sporáků: 60 cm (elektrické sporáky), 70 cm (sporáky na

plyn, naftu nebo uhlí). Při montáži sledujte číslování

(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....)

. Spotřebič

připojte k elektrické síti až po úplném dokončení instalace. V případě, že je

zástrčka po zasunutí do zásuvky špatně přístupná, je třeba na dobře přístupné

místo instalovat dvoupólový vypínač s nejméně 3 mm vzdáleností mezi otvory

kontaktů.

INŠTALAČNÁ SCHÉMA

Minimálna vzdialenost' od sporáka: 60 cm (elektrický sporák), 70 cm (plynový

sporák, sporák na naftu alebo uhlie). Pri montáži postupujte podľa číslic

(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....)

. Spotrebič nezapájajte do siete, kým nie je inštalácia úplne

ukončená. Ak zásuvka nie je na prístupnom mieste tak, aby sa dala zástrčka ľahko

vytiahnut', je nutné namontovat' dvojpólový vypínač, zodpovedajúci normám

STN, so vzdialenost'ou kontaktov aspoň 3 mm, ktorý bude ľahko dostupný.

ÜZEMBE HELYEZÉS

A tűzhelytől való minimális távolság: 60 cm (elektromos tűzhely), 70 cm (gáz-,

olaj- vagy széntüzeléses tűzhely). A felszereléshez kövesse a számozást

(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....)

. A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, ha a

beüzemelés már megtörtént. Ha a fali aljzatba illesztett hálózati csatlakozó

nehezen hozzáférhető, akkor egy olyan könnyen elérhető, bipoláris megszakítót

kell alkalmazni, amelynél az érintkezők távolsága min. 3 mm.

СХЕМА УСТАНОВКИ

Минимальное расстояние до конфорок: 60 см (электрические

конфорки), 70 см (газовые, керосиновые или угольные конфорки).

Последовательность действий при монтаже должна соответствовать

нумерации

(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....)

. Не подключайте прибор к сети до тех пор, пока

его установка не будет полностью закончена. Если вставленная в

розетку вилка оказывается недоступной, следует все же установить в

легкодоступном месте соответствующий нормам двухполярный

переключатель с расстоянием между размыкающими контактами не

менее 3 мм.

КАРТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Минимално разстояние от печки: 60 см (електрически печки), 70 см

(печки с газ, нафта или въглища). За монтаж следвайте номерацията

(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....)

. Не включвайте захранването на уреда, докато

инсталирането не е завършено докрай. Ако щепселът, след като е

включен в контакта, не е на достъпно място, то трябва да се постави

лесно достъпен стандартен двуполярен прекъсвач с разстояние между

контактите не по-малко от 3 мм.

FIȘA PENTRU INSTALARE

Distanţa minimă de la arzătoare: 60cm (focuri electrice), 70 cm (focuri pe bază de

gaze, petrol sau cărbune). Pentru montaj urmaţi numerotarea

(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....)

. Nu

racordaţi aparatul la curent până când instalaţia nu a fost completată în întregime.

Dacă ștecherul, după ce a fost introdus în priză, nu se află într-un loc accesibil,

va trebui să fie montat un întrerupător bipolar omologat cu distanţa deschiderii

între contacte de cel puţin 3 mm și care să fie accesibil.

INSTALLATION SHEET

Minimum height above cooker: 60 cm (electric cookers), 70 cm (gas, gas oil or
coal cookers). To install follow points (1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....). Do not connect the

appliance to the electrical power supply until installation is completed. If the plug
is not easily accessible once inserted into the socket, a two-pole switch with
minimum break distance between contacts of 3 mm must be fitted at an easily
accessible point.

PL

CZ

SK

H

RUS

BG

RO

GB

75168.fm5 Page 1 Monday, May 8, 2000 5:03 PM

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: