Инструкция по эксплуатации Whirlpool AKR 966 IX

Кухня Whirlpool

Advertising
background image

5019 318 33160AKR 631-666-812-966
AKR 943-948-952-995-996

KARTA INSTALACYJNA

Minimalna odległość od palników: 50 cm (od palników elektrycznych), 70 cm (od palników
gazowych, olejowych lub węglowych. Jeżeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej
przewidziana została większa odległość w stosunku do odległości tutaj wskazanej, należy
ją zastosować. Podczas montażu należy przestrzegać kolejności numeracji (1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....).

Nie podłączać urządzenia do zasilania, zanim nie zostanie zakończony całkowicie jego
montaż. Uwaga! Rura odprowadzająca dym i parę oraz kolanka nie są dostarczane i należy
je zakupić oddzielnie.

POPIS INSTALACE

Minimální vzdálenost od sporáků: 50 cm (elektrické sporáky), 70 cm (sporáky na plyn, naftu
nebo uhlí). Jestliže je v pokynech k instalaci plynového spotřebiče určena větší vzdálenost,
než je uvedená vzdálenost, je nutné ji dodržet. Při montáži sledujte číslování (1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....).

Spotřebič připojte k elektrické síti až po úplném dokončení instalace. Pozor! Nasávací
trubka a pásky k upevnění nejsou součástí vybavení, musíte je zakoupit.

INŠTALAČNÁ SCHÉMA

Minimálna vzdialenost' od sporáka: 50 cm (elektrické sporáky), 70 cm (plynové sporáky,
sporáky na naftu alebo uhlie. Ak pokyny na inštaláciu plynovej varnej dosky určujú väčšiu
vzdialenost' ako je špecifikovaná, dodržiavajte ich. Pri montáži postupujte podľa číslic
(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....). Spotrebič nezapájajte do siete, kým nie je inštalácia úplne ukončená.

Upozornenie! Rúra na odvádzanie dymov a upevňovacie svorky sa nedodávajú, musíte ich
kúpit' samostatne.

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

A tűzhelytől való minimális távolság: 50 cm (elektromos tűzhely), 70 cm (gáz-, olaj- vagy
széntüzelésű tűzhely). Amennyiben a gáztűzhely üzembe helyezési útmutatója nagyobb
távolságot ír elő, úgy azt kell betartani. A felszereléshez kövesse a számozást
(1

Ц

2

Ц

3

Ц

.....). A készüléket csak akkor szabad áram alá helyezni, ha a beüzemelés már

megtörtént. Figyelem! Az elvezető cső és a rögzítőpántok nem tartozékok, így azokat külön
meg kell vásárolni.

PL

CZ

SK

H

31833160.fm Page 1 Friday, April 1, 2005 6:48 PM

Advertising