Инструкция по эксплуатации Sony TCM-465V

Cassette-corder, Ed c b

Advertising
background image

0

REW/

REVIEW

p

STOP

PAUSE

r

REC

MIC TAPE COUNTER

EAR

VOR

MIC SENS

BATT/REC

TCM-465V

VOR

BATT/REC

CUE MARKER

3-862-203-73(1)

Cassette-Corder

TCM-465V/459V

Sony Corporation

1998 Printed in China

Oinstrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla modeli
TCM-465V oraz TCM-459V. Przed rozpoczęciem
eksploatacji sprawdź numer swojego modelu. Na
ilustracjach pokazano model TCM-459V. Wszystkie różnice
w działaniu podane są wyraźnie w tekście instrukcji obsługi,
na przykład,

tylko dla modelu TCM-459V

.

Оданном руководстве

Инструкции в данном руководстве предназначены для
ТСМ-465V и ТСМ-459V. Перед тем как Вы приступите к
чтению, проверьте номер Вашей модели. Модель ТСМ-
459V использована в иллюстративных целях. Любые
различия в работе четко указаны в тексте, например,
“только ТСМ-459V”.

Witamy!

Dziękujemy Ci za zakupienie magnetofonu kasetowego
firmy Sony.
Oto niektóre funkcje niniejszego magnetofonu:
•System VOR (Voice Operated Recording) automatycznie

rozpoczynający i zatrzymujący nagrywanie w zależności
od natężenia dźwięku otoczenia, oszczędzając w ten
sposób taśmę i baterie.

•Funkcja SPEED CONTROL pozwalająca Ci na zwiększenie

lub zmniejszenie prędkości odtwarzania taśmy.

•Płaski mikrofon o dużej czułości wyraźnie wyłapuje szeroki

zakres dźwięku (tylko dla modelu TCM-459V).

•Wysuwany mikrofon pozwala Ci na właściwe używanie

mikrofonu, ustawiając go odpowiednio do danej sytuacji
(tylko dla modelu TCM-465V).
Gdy ustawisz mikrofon w pozycji stojącej, działa on jak
mikrofon niekierunkowy i wyraźnie wyłapuje dźwięk
dochodzący z przodu.
Gdy ustawisz mikrofon płasko, wyłapuje on wyraźnie
szeroki zakres dźwięku.

•Funkcja pozwalająca na oznaczenie wybranego fragmentu

podczas nagrywania (tylko dla modelu TCM-465V).

•Trzy lampki BATT/REC wskazują dwustopniowo stan

naładowania baterii, a lampka

i wskazuje kiedy

wymieniać baterie.

Добро пожаловать!

Благодарим Вас за покупку кассетного рекордера Sony.
Некоторые характерные особенности:
•Система VOR (управляемой записи голоса) начинает и

останавливает запись автоматически в соответствии
со звуком для экономии ленты и заряда батареек.

•Функция SPEED CONTROL позволяет Вам повышать

или понижать скорость воспроизведения ленты.

•Высокочувствительный плоский микрофон четко

улавливает широкий диапазон звуков (только ТСМ-459V).

•Система выдвижения микрофона позволяет вам

использовать микрофон надлежащим образом путем
настройки его в соответствии с ситуацией (только
ТСМ-465V).
Когда микрофон находистя в стоячем положении, он
работает как однонаправленный микрофон и четко
улавливает звук, поступающий спереди.
Когда микрофон находится в плоском положении, он
четко улавливает звук в широком диапазоне.

•Функция монтажной метки работает для отмечания

желаемой части во время записи (только ТСМ-465V).

•Лампочки BATT/REC указывают оставшуюся мощность

батареек на двух стадиях, а лампочка

i указывает,

когда нужно заменять батарейки.

A

a

b

c

E

D

C

B

a

b

c

d

e

zapalone
Горит

zapalone
Горит

pulsuje
Мигает

A

Płytka dla
strony A
Лепесток для
стороны А

Strona A
Сторона А

DC IN 3V

Adapter prądu zmiennego
Сетевой адаптер перем. тока

Rolka dociskowa
Прижимной ролик

Wacik
bawełniany
Ватный тампон

Gdy używasz nowych
baterii
Когда батарейки
новые

Gdy baterie
zaczynają się
wyczerpywać
Когда батарейки
слабые

Wymień baterie
Замените
батарейки

z

Informacje dodatkowe

Środki ostrożności

O zasilaniu
•Zasilaj niniejszy magnetofon tylko prądem stałym o

napięciu 3V. Podczas zasilania prądem zmiennym używaj
adaptera prądu zmiennego zalecanego do niniejszego
magnetofonu. Nie używaj żadnego innego adaptera prądu
zmiennego. Aby zasilać bateriami, włóż dwie baterie R6
(rozmiaru AA).

O niniejszym zestawie
•Nie pozostawiaj niniejszego zestawu w pobliżu źródeł

ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie
światło słoneczne, nadmiernie zakurzonych,
zapiaszczonych lub wilgotnych, narażonych na deszcz lub
wstrząsy mechaniczne ani w samochodzie z zamkniętymi
oknami.

•Jeśli upuścisz jakikolwiek przedmiot lub rozlejesz płyn na

niniejszy magnetofon, wyjmij baterie lub odłącz adapter
prądu zmiennego i przed podjęciem dalszej eksploatacji
oddaj magnetofon do sprawdzenia kwalifikowanemu
personelowi serwisu.

•Przechowuj karty kredytowe, zakodowane magnetycznie

lub zegarki na sprężynę z dala od niniejszego
magnetofonu, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu
magnesem wykorzystanym w głośniku.

•Jeśli nie używałeś zestawu przez dłuższy czas, zanim

włożysz kasetę, na kilka minut nastaw funkcję odtwarzania
w celu rozgrzania mechanizmu.

O taśmach dłuższych niż 90 minut
Nie polecamy używania taśm dłuższych niż 90 minut z
wyjątkiem do długiego, ciągłego odtwarzania. Taśmy te są
bardzo cienkie i łatwo się rozciągają.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące
niniejszego magnetofonu, skonsultuj się z najbliższym
dealerem firmy Sony.

W razie trudności

Jeśli po sprawdzeniu punktów podanych niżej problem
nadal nie ustępuje, skonsultuj się z najbliższym dealerem
firmy Sony.
Nie możesz wcisnąć przycisku

r REC.

m Wyłamana płytka zabezpieczająca przed

przypadkowym skasowaniem nagrania.

Nie możesz wcisnąć przycisku

( PLAY.

m Taśma dobiegła do końca. Cofnij taśmę.

Magnetofon nie działa

m Włożyłeś baterie nieprawidłowo.
m Baterie są wyczerpane.
m Przełącznik c PAUSE przesunięty w kierunku

strzałki.

m Przewód adaptera prądu zmiennego lub akumulatora

samochodowego włożony niezbyt mocno.

m Włożyłeś baterie lecz jednocześnie podłączony jest

adapter prądu zmiennego lecz nie jest podłączony do
gniazda ściennego.

Z głośnika nie dochodzi dźwięk.

m Podłączone są słuchawki.
m Poziom głośności ustawiony na minimum.

W trybie odtwarzania taśma przesuwa się za szybko lub
za wolno.

m Przełącznik SPEED CONTROL ustawiony jest w

pozycji innej niż centralna.

Zaniki dźwięku lub dźwięk dochodzi z silnymi
zakłóceniami.

m Poziom głośności ustawiony na minimum.
m Baterie są wyczerpane.
m Brudne głowice. Patrz “Konserwacja”.

Niemożliwe nagrywanie.

m Nieprawidłowe połączenia.
m Baterie są wyczerpane.
m Głowica nagrywająco/odtwarzająca jest brudna.
m Dla modelu TCM-465V:Zmień ustawienie mikrofonu

na płaskie lub wysunięte.

m Dla modelu TCM-459V: Podczas działania funcji VOR

przełącznik MIC SENS ustawiony w niewłaściwej
pozycji.

Nieciągłe nagrywanie.

m Przełącznik VOR ustawiony w pozycji ON. Gdy nie

używasz funkcji VOR, ustaw przełącznik w pozycji OFF.

Niekompletne kasowanie nagrań.

m Głowica kasująca jest brudna.
m Nagrywanie lub kasowanie na taśmach CrO

2

(typu II)

lub metalowych (typu IV).

Konserwacja

(patrz rys. E)

Aby wyczyścić głowicę i tor taśmy
Wyczyść głowice, rolki dociskowe oraz kabestany wacikiem
bawełnianym zwilżonym alkoholem co każde 10 godzin
eksploatacji.

Aby wyczyścić części zewnętrzne
Używaj miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Nie używaj
alkoholu, benzyny ani rozcieńczalników.

Dane techniczne

System nagrywania

2 ścieżki, 1 kanał monofoniczny

Odpowiedź częstotliwościowa

250

6300 Hz

Głośnik

W przybl. 3,6 cm średnicy

Moc wyjściowa

300 mW (przy 10% zniekształcenia harmonicznego)

Wejścia

Gniazdo mikrofonu (wtyk mini) czułość 0,2 mV przy 3 kohm lub
mikrofon o niższej oporności.

Wyjście

Gniazdo słuchawek wkładanych do małżowiny usznej (gniazdo
mini) dla słuchawek o oporności 8

300 omów.

Zakres zmian prędkości taśmy

Od +30% do

15%

Zasilanie

• Dwie baterie R6 (AA): 3V prądu stałego
Gniazdo DC IN 3V przyjmuje:
• Adapter prądu zmiennego AC-E30 HG (wyposażenie

dodatkowe) odpowiedni dla kraju ekslpoatacji magnetofonu.

• Przewód akumulatora samochodowego DCC-E230

(wyposażnie dodatkowe) do użytku przy zasilaniu 12 V prądu
stałego z akumulatora samochodowego.

Wymiary (szer./wys./głęb.) (włączając wystające części i
regulatory)

Dla modelu TCM-465V: W przybl. 116

Ч

91

Ч

43 mm

Dla modelu TCM-459V: W przybl. 116

Ч

91

Ч

38 mm

Masa (bez baterii)

Dla modelu TCM-465V: W przybl. 200 g
Dla modelu TCM-459V: W przybl. 195 g

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom bez
uprzedzenia.

Polski

Kabestan
Ведущий вал

Głowica kasująca
Головка стирания

Русский

Об аппарате
•Не оставляйте аппарат там, где вблизи находятся

источники тепла или в месте, подверженном
воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерного
запыления или механических ударов.

•Ecли кaкoй-нибудь твердый предмет или жидкость

попадут в аппарат, то удалите батарейки или отсое-
дините сетевой адаптер переменного тока и проверьте
аппарат у квалифицированного обслуживающего
персонала перед дальнейшим его использованием.

•Храните персональные кредитные карточки,

использующие магнитный код, или пружинно-заводные
часы и т. д. подальше от аппарата для
предотвращения возможного повреждения из-за
магнита, используемого в акустической системе.

•Если Ваш аппарат не был использован в течение

длительного времени, то установите его на режим
воспроизведения и прогрейте его в течение
нескольких минут перед вставкой ленты.

О лентах продолжительностью свыше 90 минут
Мы не рекомендуем использовать ленты продолжитель-
ностью свыше 90 минут, за исключением длинных
непрерывных записи или воспроизведения. Они
являются очень тонкими и имеют тенденцию легко
растягиваться.

Если у Вас есть вопросы или проблемы, касающиеся
Вашего аппарата, то консультируйтесь, пожалуйста, с
Вашим ближайшим дилером Sony.

Устранение неисправностей

Если какая-нибудь проблема остается после того, как
Вы выполнили эти проверки, то консультируйтесь,
пожалуйста, с Вашим ближайшим дилером Sony.
Вы не можете нажать

r REC.

m У ленты удален ее лепесток.

Вы не можете нажать

( PLAY.

m Лента достигла своего конца. Перемотайте ленту

назад.

Аппарат не работает.

m Батарейки установлены с неправильной

полярностью.

m Батарейки слабые.
m PAUSE c был передвинут в направлении стрелки.
m Сетевой адаптер переменного тока или шунр

автомобильного аккумулятора не подсоединен
надежно.

m Батарейки вставлены, но в то же самое время к

аппарату подсоединен сетевой адаптер перемен-
ного тока, но не подсоединен к стенной розетке.

Нет звука от акустической системы.

m Подключены наушники.
m Громкость полностью понижена.

Скорость ленты слишком быстрая или слишком
медленная в режиме воспроизведения.

m Переключатель SPEED CONTROL установлен в

положение, отличное от центра.

Звук выпадает или воспроизводится с чрезмерным
шумом.

m Громкость полностью понижена.
m Слабые батарейки.
m Грязные головки. См. “Уход за аппаратом”.

Выполнение записи невозможно.

m Соединение выполнено неправильно.
m Слабые батарейки.
m Головка записи/воспроизведения загрязнена.
m Для ТСМ-465V: Измените на плоский микрофон

или выдвижной микрофон.

m Для ТСМ-459V: Переключатель MIC SENS был

установлен в неправильное положение во время
работы функции VOR.

Запись была прервана.

m Переключатель VOR установлен в положение ON.

Если Вы не используете функцию VOR установите
его в положение OFF.

Невозможно полное стирание записи

m Головка стирания загрязнена.
m Запись или стирание было выполнено с

использованием записанной ленты CrO

2

(TYPE II)

или металлической ленты (TYPE IV).

Уход за аппаратом

(см. рис. E)

Для очистки магнитной головки и пути перемещения
ленты
Вытирайте головки, прижимные ролики и ведущие валы
с помощью ватного тампона, смоченного спиртом, через
каждые 10 часов использования.

Для очистки внешнего вида
Используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой. Не
используйте спирт, бензин или растворитель.

Технические характеристики

Система записи

2-дорожечная 1 канальная монофоническая

Частотный диапазон

250 – 6300 Гц

Акустическая система

Приблиз. 3,6 см диам.

Выходная мощность

300 мВт (при нелинейных искажениях 10%)

Вход

Микрофонное входное гнездо (минигнездо) с
чувствительностью 0,2 мВ для микрофона с полным
сопротивлением 3 кОм или ниже

Выход

Гнездо наушников (минигнездо) для подключения
наушников с сопротивлением 8 – 300 Ом

Переменный диапазон скорости ленты

От +30% до –15%

Требуемое питание

• Две батарейки размера R6 (AA) (прилагаются только к

TCM-36): 3 В пост. тока

Гнездо DC IN 3 V допускает использование от:
• Сетевого адаптера переменного тока АС-E30HG (не

прилагается), подходящего для страны, где аппарат будет
использоваться.

• Шнура автомобильного аккумултора DCC-E230 фирмы

Sony (не прилагается) для использования от 12 В
автомобильного аккумулятора.

Размеры (ш/в/г) (включая выступающие части и органы
управления)

Для ТСМ-465V: Приблиз. 116

Ч

91

Ч

43 мм

Для ТСМ-459V: Приблиз: 116

Ч

91

Ч

38 мм

Масса (не влючая батареек)

Для ТСМ-465V: Приблиз. 200 г
Для ТСМ-459V: Приблиз: 195 г

Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

Használati útmutató

(a hátoldalon)

Návod k obsluze

(obrat’te stranu)

MIC (PLUG IN POWER)

SPEED CONTROL

(

PLAY

PAUSE

VOL

p

STOP

0

REW/REVIEW

)

FF/CUE

Głowica nagrywająco/
odtwarzająca
Головка записи/
воспроизведения

Płaski mikrofon
Плоский микрофон

mikrofon
микрофон

Przełącznik
POP-UP MIC
Переключатель
POP UP MIC

z

Przygotowanie do eksploatacji

Przygotowanie źródła zasilania

Wybierz jedno z podanych niżej źródeł zasilania.

Suche baterie

(patrz rys.

A-a)

Upewnij się, że żaden sprzęt nie jest podłączony do gniazda
DC IN 3V.
1

Otwórz pokrywę pomieszczenia baterii.

2

Włóż dwie baterie R6 (rozmiaru AA), (wyposażenie
dodatkowe), zwracając uwagę na prawidłowe
umieszczenie biegunów.

Uwagi

• Nie ładuj suchych baterii.
• Nie używaj jednocześnie nowych i starych baterii.
• Nie używaj jednocześnie baterii róznych typów.
• Gdy nie używasz magnetofonu przez długi czas, wyjmij baterie aby

uniknąć możliwych uszkodzeń wynikłych z wycieku elektrolitu i
możliwej korozji.

• Suche baterie nie będą wyczerpywały się gdy podłączysz inne

źródło zasilania.

Aby wyjąć baterie (patrz rys.

A-b)

Jeśli pokrywa pomieszczenia baterii przypadkowo
otworzy się (patrz rys.
A-c)

Kiedy wymieniać baterie (patrz rys. A-d)
Wymień baterie na nowe gdy lampki BATT/REC zgasną i
zacznie pulsować lampka

i.

Lampki BATT/REC zapalają się i gasną jak pokazano na
rysunku:

Uwagi

• Podczas szybkiego przewijania taśmy FF(CUE) oraz cofania taśmy

REW(REVIEW) lampka

i może pulsować. Wymieniaj baterie tylko

jeśli taśma nie przewija się prawidłowo.

• W niektórych wypadkach gdy zasilasz zestaw bateriami do

wielokrotnego ładowania może palić się tylko jedna lampka BATT/
REC, nawet jeśli baterie są w pełni naładowane.

• Gdy używasz baterii przez pewien czas, lampki BATT/REC mogą

migać zgodnie z odtwarzanym dźwiękiem gdy zwiększysz poziom
głośności; nie oznacza to jednak, że musisz wymienić baterie.

• Przez pewien czas zestaw będzie działać normalnie nawet gdy

lampka

i pulsuje. Jednakże możliwie szybko wymień baterie. W

przeciwnym wypadku z wbudowanego głośnika mogą dochodzić
głośne zakłócenia lub następne nagranie może nie zostać nagrane
prawidłowo.

• Gdy rozpoczyna się transport taśmy lub gdy taśma dobiegnie do

końca, lampka

i może się na chwilę zapalić. Jeśli lampka

zgaśnie, nie musisz wymieniać baterii.

Żywotność baterii (godziny w przybliżeniu)

(EIAJ*)

Odtwarzanie

Nagrywanie

Baterie alkaliczne Sony LR6 (SG)

11

11

Baterie Sony R6P (SR)

3

3

* Mierzone zgodnie ze standardem EIAJ (Electronic Industries

Association of Japan). (Używając baterii serii HF firmy Sony.)

Uwaga

Żywotność baterii może się obniżyć w zależności od
wykonywanych czynności.

Zasilanie z domowej sieci prądu zmiennego

(patrz rys. A-e)

Podłącz adapter prądu zmiennego do gniazda DC IN 3V
oraz do gniazda ściennego.
Z innymi modelami używaj tylko adaptera prądu zmiennego
AC-E30HG (wyposażenie dodatkowe). Nie używaj żadnego
innego adaptera prądu zmiennego.

Uwaga

Dane techniczne dla AC-E30HG różnią się w zależności od
regionu. Przed zakupem sprawdź napięcie lokalne oraz kształt
wtyku.

z

Obsługa magnetofonu

Nagrywanie

(patrz rys. B-a, b)

Możesz narywać bezpośrednio z wbudowanego mikrofonu.
Upewnij się, że żaden sprzęt nie jest podłączony do gniazda
MIC.

1

Aby cofnąć licznik taśmy, naciśnij przycisk cofania
licznika.

2

Włóż kasetę typu normalnego (typu I), stroną do
nagrania zwróconą w kierunku pokrywy kieszeni kasety.

3

1 Ustaw przełącznik VOR w pozycji:

ON, aby rozpocząć i na chwilę przerwać nagrywanie
automatycznie, w zależności od natężenia dźwięku.
OFF, aby rozpocząć i zakończyć nagrywanie ręcznie.

Dla modelu TCM-459V:
2 Ustaw przełącznik MIC SENS, aby nastawić czułość

mikrofonu na:
H (wysoka), aby nagrywać na konferencjach oraz/lub
w przestronnych pomieszczeniach.
L (niska), aby nagrywać dyktowany tekst oraz w
hałaśliwych pomieszczeniach.

Uwaga

Jeśli nagrywany dźwięk nie jest wystarczająco głośny, ustaw
przełącznik VOR w pozycji OFF, w przeciwnym wypadku
nagrywanie może się nie rozpocząć.

4

Tylko dla modelu TCM-465V:
• Aby używać mikrofonu w pozycji stojącej:

Gdy nagrywasz wykład lub
przemówienie, używaj mikrofonu w
pozycji stojącej.
1Przesuń przełącznik POP-UP MIC

jak pokazano na rysunku.

2Skieruj mikrofon w kierunku

źródła dźwięku.

• Jak używać mikrofonu bez

wysuwania go
Gdy chcesz nagrać rozmowy
dochodzące z wielu kierunków na
zebraniu itp., ustaw mikrofon pod
płaskim kątem. Umieść zestaw na
twardej powierzchni, takiej jak stół,
pokrywą kieszeni kasety zwróconą
do góry, tak aby płaski mikrofon
nagrywał z lepszym efektem.

Tylko dla modelu TCM-459V:
Umieść zestaw na twardej
powierzchni, takiej jak stół, pokrywą
kieszeni kasety zwróconą do góry,
tak aby płaski mikrofon nagrywał z
lepszym efektem.

Uwaga

Gdy używasz mikrofonu w pozycji stojącej, jego czułość
będzie większa niż mikrofonu płaskiego.

5

Naciśnij przycisk ●

REC.

Rozpocznie się nagrywanie.
Gdy taśma się przesuwa, lampka BATT/REC zapala się i
gaśnie w zależności od natężenia dźwięku.

Gdy taśma dobiegnie do końca, nagrywanie zakończy się i
magnetofon wyłączy się automatycznie.

Aby

Naciśnij lub przesuń

Zakończyć nagrywanie

p STOP

Na chwilę zatrzymać

Przełącznik PAUSE

c w kierunku

strzałki.
Aby zwolnić pauzę w nagrywaniu,
zwolnij PAUSE

c*.

Przesłuchać nagrany

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

fragment

0 REW/REVIEW podczas
nagrywania. Zwolnij przycisk w
odpowiednim punkcie, aby rozpocząć
odtwarzanie.

* Przełącznik PAUSE

c zostanie automatycznie zwolniony gdy

naciśniesz przycisk

p STOP (funkcja automatycznego zwalniania

pauzy).

Aby monitorować nagrywany dźwięk
Mocno podłącz słuchawki (wyposażenie dodatkowe) do
gniazda EAR.

Uwagi

• Nie używaj taśm taśm CrO2 (typu II) ani taśm metalowych (typu

IV), w przeciwnym wypadku odtwarzany dźwięk będzie niestabilny
lub uprzednie nagranie może nie zostać całkowicie skasowane.

• Przełącznik SPEED CONTROL działa tylko podczas odtwarzania.

Prędkość nagrywania jest niezależna od ustawienia tego
przełącznika.

Uwagi o systemie VOR (nagrywanie w zależności od
poziomu dźwięku)

• Działanie systemu VOR zależy od warunków otoczenia. Jeśli nie

możesz osiągnąć żądanych rezultatów, ustaw przełącznik VOR w
pozycji OFF.

• Gdy używasz systemu VOR, nagrywanie rozpocznie się tylko jeśli

zestaw wyłapie dźwięk, tak więc początkowe słowa mogą nie
zostać nagrane. Do ważnych nagrań polecamy ustawienie
przełącznika VOR w pozycji OFF.

Wyszukiwanie oznaczonego fragmentu na taśmie (tylko
dla modelu TCM-465V)
Podczas nagrywania naciśnij przycisk CUE MARKER. Gdy
naciśniesz przycisk FF/CUE lub REW/REVIEW podczas
odtwarzania, usłyszysz cichy dźwięk brzęczyka w
oznaczonych miejscach. Jest to wygodny sposób
oznaczania ważnych części przemówienia lub wywiadu,
które możesz szybko odnaleźć podczas odtwarzania taśmy
naciskając przycisk FF/CUE lub REW/REVIEW.

Uwagi

• Fragment nie zostanie oznaczony, jeśli natychmiast po naciśnięciu

CUE MARKER naciśniesz przycisk STOP lub PAUSE.

• Możesz usłyszeć cichy dźwięk brzęczyka w oznaczonym punkcie

na taśmie, jeśli słuchasz odtwarzanej taśmy przez słuchawki o
dużej czułości.

Aby zapobiec przypadkowemu nagraniu na taśmie
(patrz rys.
B-c)
Wyłam płytki zabezpieczające przed przypadkowym
nagraniem na taśmie. Aby ponownie użyć taśmy do
nagrywania, zaklej otwory po płytkach taśmą
samoprzylepną.

Nagrywanie z różnych źródeł
dźwięku

(patrz rys. c)

Nagrywanie z zewnętrznego mikrofonu

Podłącz mikrofon do gniazda MIC. Wystający wskaźnik
obok gniazda MIC wskazuje gniazdo mikrofonu, nie
słuchawek. Używaj mikrofonu o niskiej oporności (mniejszej
niż 3 kohm), takiego jak ECM-T115 (wyposażenie
dodatkowe).
Gdy używasz mikrofonu bez samodzielnego zasilania,
zasilanie będzie dostarczane z niniejszego magnetofonu.

Uwaga

Gdy nagrywasz z zewnętrznego mikrofonu, system VOR może nie
działać prawidłowo ze względu na różnice w czułości.

Nagrywanie ze sprzętu zewnętrznego

Przewodem RK-G64HG (wyposażenie dodatkowe) podłącz
sprzęt zewnętrzny do gniazda MIC.

Odtwarzanie taśmy

(patrz rys. D)

1

Włóż taśmę stroną do odtwarzania zwróconą w stronę
kieszeni pokrywy pomieszczenia kasety.

2

Nastaw prędkość odtwarzania.
Ustaw przełącznik SPEED CONTROL w pozycji:
SLOW (wolno), aby odtwarzać taśmę z mniejszą
prędkością.
Pozycja centralna wskazuje normalną prędkość
odtwarzania taśmy.
FAST (szybko), aby odtwarzać taśmę z większą
prędkością.

3

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk

( PLAY,

następnie wyreguluj głośność. Obok regulatora VOL
znajduje się wskaźnik, pokazujący kierunek obrotu
zmniejszającego poziom głośności.

Gdy taśma dobiegnie do końca, odtwarzanie zakończy się i
magnetofon automatycznie się wyłączy.

Aby przesuń

Zakończyć odtwarzanie/
Szybko przewinąć taśmę
do przodu/Szybko cofnąć
taśmę

Na chwilę zatrzymać
odtwarzanie

Szybko przesłuchać
taśmę do przodu podczas
odtwarzania (CUE)

Szybko przesłuchać
taśmę do tyłu podczas
odtwarzania (REVIEW)

Szybko przewinąć taśmę
do przodu **

Szybko cofnąć taśmę**

Rozpocząć nagrywanie
podczas odtwarzania

Biegunowość wtyku

z

Подготовка к эксплуатации

Подготовка источника питания

Выберите один из следующих источников питания.

Сухие батарейки

(см. рис. A-a)

Убедитесь, что ничего не подключено к гнезду DC IN 3V.
1

Откройте крышку батарейного отсека.

2

Вставьте две сухие батарейки размера R6 (АА) (не
прилагаются) с правильной полярностью и закройте
крышку.

Примечания

• Не заряжайте сухие батарейки.
• Не используйте новую батарейку со старой.
• Не используйте различные типы батареек.
• Если Вы не намереваетесь использовать Ваш аппарат в

течение длительного периода времени, удалите батарейки
для предотвращения повреждения вследствие утечки из
батареек и последующей коррозии.

• Сухие батарейки не будут расходоваться, когда подсоединен

другой источник питания.

Для удаления батареек (см. рис. A-b)

Для прикрепления крышки батарейного отсека,
если она случайно отсоединится (см. рис.
A-c)

Когда заменять батарейки (см. рис. A-d)
Замените батарейки на новые, когда лампочки BATT/REC
будут выключены, а лампочка

i будет мигать. Лампочки

BATT/REC изменяются, как показано на рисунке:

Примечания

• Во время ускоренной перемотки вперед (поиска монтажной

метки) или ускоренной перемотки назад (перехода к ранее
записанной части) лампочка

i может мигать. Только тогда,

когда лента не перематывается надлежащим образом,
замените батарейки.

• В некоторых случаях, когда аппарат используется с

аккумуляторными батарейками, только одна лампочка BATT/
REC будет гореть, даже несмотря на то, что батарейки были
полностью заряжены.

• После того, как батарейки были использованы в течение

некоторого времени, лампочки BATT/REC могут мигать
согласно воспроизводимому звуку, когда Вы повысите
громкость; однако это не означает, что Вам следует заменить
батарейки.

• Аппарат будет продолжать нормальное воспроизведение в

течение некоторого времени даже после того, как начнет
мигать лампочка

i. Однако, замените батарейки как можно

скорее. Если Вы этого не сделаете, сильный шум может
исходить от встроенного громкоговорителя, или последующая
запись не будет выполнена правильно.

• Когда лента начинает перемещаться или в конце ленты,

лампочка

i может на мгновение загореться. Если лампочка

погаснет, то Вам не требуется заменять батарейки.

Срок службы батареек (Приблизительно в часах)(EIAJ*)

Воспроизведение

Запись

Щелочные батарейки Sony LR6 (SG) 11

11

Батарейки Sony R6P (SR)

3

3

* Значение измерено по стандарту EIAJ (Electronic Industries

Association of Japan). (С ипользованием кассетной ленты Sony
серии HF)

Примечание

Срок службы батареек может стать короче в зависимости от
эксплуатации аппарата.

Электрическая сеть

(см. рис. A-e)

Подсоедините сетевой адаптер переменного тока к
гнезду постоянного тока DC IN 3 V и к стенной розетке.
Используйте сетевой адаптер переменного тока AC-
E30HG (не прилагается). Не используйте какой-либо
другой сетевой адаптер переменного тока.

Примечание

Технические характеристики адаптера AC-E30HG
варьируются для каждой области. Проверьте Ваше местное
напряжение и форму штепсельного разъема перед покупкой
адаптера.

z

Эксплуатация аппарата

Запись

(см. рис. B-a, b)

Вы можете осуществлять запись непосредственно
через встроенный микрофон. Убедитесь, что ничего не
подключено к гнезду MIC.

1

Нажмите кнопку сброса счетчика для сброса
счетчика ленты.

2

Вставьте нормальную (TYPE I) ленту стороной, с
которой будет начинаться запись, обращенной к
держателю кассеты.

3

1 Установите VOR в положение:

ON для запуска и паузы записи автоматически в
соответствии со звуком.
OFF для начала и остановки записи вручную.

Для ТСМ-459V:

2 Установите MIC SENS для выбора

чувствительности микрофона в положение:
Н (высоко) для записи собраний или в тихом и/
или просторном месте.
L (низко) для записи под диктовку или в шумном
месте.

Примечание

Когда звук для записи недостаточно громкий, установите
переключатель VOR в положение OFF, или же аппарат
может не начать запись.

4

Для ТСМ-465V:
• Для использования микрофона

в стоячем положении
Когда Вы осуществляете запись
лекции или доклада, используйте
микрофон в стоячем положении.
1Передвиньте переключатель

POP UP MIC, как показано на
рисунке.

2Направьте микрофон в сторону источника звука.

• Для использования микрофана, не поднимая

его
Когда Вы хотите осуществить запись в широком
диапазоне разговоров на митинге и т.д.,
используйте микрофон в плоском положении.
Расположите аппарат на твердой
поверхности, как например, стол,
повернув его стороной с
деражателем кассеты вверх, так,
чтобы плоский микрофон мог
эффективно выполнять запись.

Для ТСМ-459V:
Расположите аппарат на твердой поверхности, как
например, стол, повернув его стороной с
деражателем кассеты вверх, так, чтобы плоский
микрофон мог эффективно выполнять запись.

Примечание

При использовании микрофона в стоячем положении
чувствительность будет выше, чем у плоского микрофона.

5

Нажмите

r REC.

Запись начинается.
Во время перемещения ленты лампочка BATT/REC
будет высвечиваться и мерцать в зависимости от
мощности звука.

В конце ленты запись останавливается, и аппарат
выключается автоматически.

Для

Нажмите или передвиньте

Останова записи

p STOP

Паузы записи

PAUSE

c в направлении стрелки.

Для освобождения паузы записи
освободите PAUSE

c*.

Прослушивания

Нажмите и держите

0 REW/REVIEW

только что записанной во время записи. Отпустите кнопку в
части

точке начала воспроизведения.

* PAUSE

c автоматически освобождается при нажатии p

STOP (функция останова-освобождения-паузы).

Для прослушивания звука
Надежно подсоедините наушники (не прилагаются) к
гнезду EAR.

Примечания

• Не используйте ленты CrO

2

(TYPE II) или металлические

(TYPE IV), или в противном случае звук может быть искажен
при воспроизведении ленты, или предыдущая запись может
быть стерта неполностью.

• Переключатель SPEED CONTROL работает только в режиме

воспроизведения. Запись выполняется независимо от этого
переключателя.

Примечания к VOR (управляемой записи голоса)

• Система VOR зависит от окружающих условий. Если Вы не

можете получить желаемых результатов, то установите VOR
в положение OFF.

• Когда Вы используете систему VOR, аппарат будет начинать

запись только при детектировании звука и, таким образом,
начало слова может быть незаписано. Для выполнения
важных записей мы рекомендуем Вам устанавливать VOR в
положение OFF.

Обнаружение позиции монтажной метки (только
ТСМ-465V)
Нажмите CUE MARKER во время записи. Вы услышите
зуммерный сигнал в позиции монтажной метки, когда
Вы нажмете FF/CUE или REW/REVIEW во время
воспроизведения ленты.
Очень удобно будет отметить важную часть
выступления, например, во время интервью, для
быстрого нахождения этой части путем нажатия FF/CUE
или REW/REVIEW во время воспроизведения ленты.

Примечания

• Монтажная метка не будет отмечаться, если Вы нажмете

STOP или PAUSE сразу же после нажатия CUE MARKER.

• Вы можете услышать шумы в позиции монтажной метки во

время воспроизведения, когда Вы будете прослушивать
запись через чувствительные наушники.

Для предохранения ленты от случайного
выполнения новой записи (см. рис.
B-c)
Выломайте и удалите лепестки кассеты. С целью
повторного использования ленты для записи закройте
отверстие от лепестка липкой лентой.

Запись от различных звуковых
источников

(см. рис. C)

Запись с использованием внешнего микрофона

Подсоедините микрофон к гнезду MIC. Рельефная
точка рядом с гнездом MIC указывает на то, что это
гнездо для микрофона, а не для наушников.
Используйте микрофон с низким полным
сопротивлением (меньше 3 кОм), как например, ЕСМ-
Т115 (не прилагается).
При использовании микрофона с системой включения
питания, питание на микрофон подается от аппарата.

Примечание

При записи с использованием внешнего микрофона, система
VOR может не работать надлежащим образом из-за разницы в
чувствительности.

Запись от другой аппаратуры

Подсоедините другую аппаратуру к гнезду MIC с
использованием соединительного шнура RK-G64HG (не
прилагается).

Воспроизведение ленты

(см. рис. D)

1

Вставьте кассету стороной для воспроизведения,
обращенной к держателю кассеты.

2

Отрегулируйте скорость воспроизведения.
Установите SPEED CONTROL в положение:
SLOW (медленно) для более медленного
воспроизведения ленты.
Центральную позицию для воспроизведения ленты с
нормальной скоростью.
FAST (быстро) для более быстрого воспроизведения
ленты.

3

Нажмите

( PLAY, а затем отрегулируйте

громкость. Имеется рельефная точка для указания
направления понижения громкости рядом с VOL.

В конце ленты воспрооизведение останавливается, и
аппарат выключается автоматически.

Для

Останова воспрои-
зведения/останова
ускоренной перемотки
вперед или назад

Паузы воспроизведения

Поиска вперед во время
воспроизведения (CUE)

Поиска назад во время
воспроизведения
(REVIEW)

Ускоренной перемотки
вперед**

Ускоренной перемотки
назад**

Начала записи во время
воспроизведения

Полярность разъема

Нажмите или передвиньте

p STOP

PAUSE

c в направлении стрелки.

Для освобождения паузы воспроиз-
ведения освободите PAUSE

c*.

Нажмите и держите

) FF/CUE и

отпустите кнопку в желаемой точке.

Нажмите и держите

0 REW/

REVIEW и отпустите кнопку в
желаемой точке.

) FF/CUE в режиме останова

0 REW/REVIEW в режиме останова

r REC

Naciśnij lub przesuń

p STOP

Przełącznik PAUSE

c w kierunku

strzałki. Aby zwolnić pauzę w odtwarzaniu,
zwolnij przełącznik PAUSE

c*.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

) FF/

CUE i zwolnij w żądanym punkcie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

0

REW/REVIEW i zwolnij w żądanym
punkcie.

) FF/CUE podczas zatrzymania

0 REW/REVIEW podczas zatrzymania

r REC

BATT

REC

BATT

REC

BATT

REC

* Przełącznik PAUSE

c zostanie automatycznie zwolniony gdy

naciśniesz przycisk

p STOP (funkcja automatycznego zwalniania

pauzy).

**Jeśli pozostawisz magnetofon gdy taśma zostanie całkowicie

przewinięta lub cofnięta, baterie wyczerpią się bardzo szybko.
Upewnij się, że nacisnąłeś przycisk

p STOP.

* PAUSE

c автоматически освобождается при нажатии p

STOP (функция останова-освобождения-паузы).

** Если Вы оставляете аппарат после того, как лента была

перемотана вперед или назад, батарейки будут быстро
израсходованы. Не забудьте нажать

p STOP.

z

Дополнительная информация

Предосторожности

Об источнике питания
•Эксплуатируйте аппарат только от 3 В пост. тока.

Для эксплуатации от переменного тока используйте
сетевой адаптер переменного тока, рекомендованный
для использования с данным аппаратом. Не
используйте адаптера какого-либо другого типа.
Для эксплуатации от батареек используйте две
батарейки размера R6 (AA).

Аудиокассетный диктофон
Сделано в Китае

TCM-465V

Advertising