Инструкция по эксплуатации Sony HVL-FSL1

Slave flash, Hvl-fsl1, Varning

Advertising
background image

3-076-910-11(1)

Slave Flash

HVL-FSL1

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Инструкция по пользованию
使用說明書

사용설명서

VARNING!

Utsätt inte IR-ljuset för regn och fukt för
att undvika riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.

VARNING

Risk för explosion om byte av batteri
utförs felaktigt.
Endast ett av tillverkaren rekommenderat
batteri av samma eller motsvarande typ får
isättas vid byte.
Kassera förbrukade batterier i enlighet
med tillverkarens instruktioner.

Byt ut batteriet mot ett Sony CR123A
litium mangandioxidbatteri. Bruk av andra
batterier kan förorsaka risk för brand eller
explosion.

VARNING
Batteriet kan explodera om det hanteras
fel. Batteriet får varken laddas, tas isär eller
kastas i eld.

Egenskaper

• Slavblixten är avsedd att användas med

Sonys digitala stillbildskamera.

• Möjlighet att använda även stativet då

slavblixten är påsatt med skoadaptern.

• Med slavblixten är det möjligt att ta

tydliga foton även då ljuset från den
inbyggda blixten i den digitala
stillbildskameran inte räcker till.

• Slavblixten avkänner det reflekterade

ljuset från den inbyggda blixten och
avfyras av den digitala stillbildskameran.
(Den avfyras inte med för-blixten som
förhindrar röda ögon. Den avfyras
endast synkront med huvudblixten.)

• Med slavblixten är det möjligt att ta

foton på ungefär en och en halv gånger
eller två gånger så långt avstånd som
med den inbyggda blixten.

A Isättning av

batteriet

Slavbatteriet drivs med ett Sony CR123A
litium mangandioxidbatteri.

1 Skjut upp batterilocket i pilens

riktning.

2 Sätt i batteriet. Kontrollera att

batteriets poler är rätt riktade.

3 Skjut igen batterilocket i pilens

riktning tills det klickar på plats.

B Inpassning av

slavblixten

1 Passa in slavblixten med den

medföljande skoadaptern.

2 Sätt in skruven på skoadaptern i

stativgängan på den digitala
stillbildskameran och dra åt lätt.

3 Justera längden på skoadaptern

och välj läge för slavblixten.

4 Dra åt skruven på skoadaptern

ordentligt.

Efter bruk

• Slavblixten kan tas av och sättas på med

skoadaptern fortfarande monterad på
den digitala stillbildskameran. Skjut
slavblixten i pilens riktning (5-2) medan
den svarta knappen på undersidan (5-1)
hålls intryckt.

• Ta bort slavblixten från skoadaptern vid

transport.

Använda slavblixten

För detaljer hur den digitala
stillbildskameran används, se
bruksanvisningen för den digitala
stillbildkameran.

1 Ställ strömställarna på den digitala

stillbildskameran och slavblixten i
läget LOW eller HIGH enligt vad
som krävs.

2 Kontrollera att slavblixtens

READY-lampa har slutat blinka och
istället lyser. Slavblixten måste
vara laddad innan ett foto tas.
Laddningen tar ungefär 5
sekunder (om batteriet är nytt).
När laddningen är klar, slutar den
orangefärgade strömlampan att
blinka och övergår till att lysa.

3 Kontrollera att den digitala

stillbildskamerans inbyggda blixt
är klar att avfyras. För närmare
information, se bruksanvisningen
för den digitala stillbildskameran.

4 Rikta den digitala stillbildskameran

och ställ in fokus innan
avtryckaren tycks ner. När den
digitala stillbildskamerans
inbyggda blixt avfyras, avkänner
slavblixten ljuset och avfyras
också.

Observera

• Stäng av slavblixten efter bruk.
• Laddning av batteriet tar längre tid

allteftersom batteriet blir äldre.

• Även om slavblixten är laddad när den

stängs av, måste den laddas igen innan
den kan avfyras.

• Se till att inte blockera ljusmottagaren

med fingrarna vid användning.

• Slavblixten kan inte användas utomhus

eller i solljus eftersom dess känslighet
minskas.

• Det kan hända att slavblixten avfyras om

den hålls framför en ljuskälla eller om
starkt ljus kommer in i ljusmottagaren
(t.ex. om blixtar fyras av runt omkring
dig).

• Slavblixten utlöses inte om det inte finns

något reflekterande motiv i bakgrunden.

• Slavblixten kan fyras av ungefär 480

gånger med ett nytt Sony CR123A litium
mangandioxidbatteri och ljusmängden
inställd på HIGH. Antalet gånger
varierar beroende på hur och under vilka
förhållanden blixten används.

Rekommenderat
avstånd

Det rekommenderade avståndet varierar
med ledtalet (GN) för den inbyggda
blixten på den digitala stillbildskameran.
För närmare information, se
bruksanvisningen för den digitala
stillbildskameran.

Exempel:

När den inbyggda blixten i DSC-P9
används
Med bländaröppning 2.8 är det
rekommenderade avståndet 3,8 meter
När den inbyggda blixten i DSC-P9
används tillsammans med slavblixten
(och denna är inställd på HIGH)
Med bländaröppning 2.8 är det
rekommenderade avståndet 6,3 meter

READY-lampan

• Blinkar i orange ... Laddning pågår.
• Lyser i orange ... Laddningen är färdig.

Slavblixten är klar att användas.

• Blinkar i rött ... Batteriet börjar bli slitet.

Byt ut det mot ett nytt.

• Lyser i rött i ungefär 2 sekunder varefter

den slocknar ... Slavblixten utlöses inte
trots att den känner av den inbyggda
blixten i den digitala stillbildskameran,
motivet är inom avståndsgränsen och
mängden blixtljus är tillräckligt.

• Lyser i grönt ... Slavblixten har avfyrats.

Underhåll

Torka av ytan på slavblixten med en torr
trasa. Om den skulle vara mycket smutsig,
fukta då trasan lätt med PH-neutralt
rengöringsmedel och torka av igen.
Använd inte thinner, tvättbensin eller
rengöringssprit, vilket kan skada ytan på
slavblixten.

Tekniska data

Strömförsörjning 1 st. 3V litium

mangandioxidbatteri,
likström

Ledtal

Ungefär 14

Max. antal blixtar Cirka 480
Max. yttermått

52,7 mm

×

60,5 mm

×

37,2 mm (b

×

h

×

d)

(exkl. utskjutande delar)

Vikt

Cirka 60 g. (batterier ej
inkluderade)

Tillbehör

Skoadapter (1)
Sony CR123A litium
mangandioxidbatteri (1)
Bruksanvisning (1)

Felsökning

s

Om READY-lampan inte lyser när
strömmen är påslagen
t Vrid strömställaren till ”OFF” och

därefter tillbaka till påslaget läge.
Om ingenting görs med blixten efter
att den laddats, stängs den
automatiskt av efter 15 minuter för
att förhindra att batteriet förbrukas.

s

Om READY-lampan blinkar i rött
t Byt ut batteriet.

Ett Sony CR123A litium
mangandioxidbatteri räcker till
ungefär 480 blixtar.

ATTENZIONE

Per evitare il pericolo di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.

CAUTELA

Pericolo di esplosione se la pila viene
sostituita erroneamente.
Sostituirla solo con una di tipo uguale o
equivalente consigliata dal fabbricante.
Gettare via le pile usate secondo le
istruzioni del fabbricante.

Sostituire la pila con una pila al litio
diossido di manganese CR123A Sony.
L’uso di un’altra pila può presentare il
rischio di incendio o esplosione.

ATTENZIONE
La pila può esplodere se non è trattata
correttamente. Non ricaricarla, non
smontarla e non gettarla nel fuoco.

Caratteristiche del
flash asservito

• Il flash asservito è per l’uso con la

fotocamera digitale Sony.

• Si può anche usare il treppiede

applicando lÅfadattatore per attacco al
flash asservito.

• Il flash asservito permette di ottenere

foto chiare anche quando la luce del flash
incorporato della fotocamera digitale non
è sufficiente.

• Il flash asservito rileva la luce riflessa dal

flash incorporato della fotocamera
digitale e si attiva. (Non si attiva con il
lampo preliminare di prevenzione occhi
rossi. Si attiva solo in sincronizzazione
con il lampo principale.)

• La distanza a cui è possibile scattare foto

con il flash asservito è una volta e mezza
o il doppio di quella del solo flash
incorporato.

A A Inserimento

della pila

Il flash asservito impiega una pila al litio
diossido di manganese CR123A Sony.

1 Far scorrere in direzione della

freccia il coperchio del comparto
pila per aprirlo.

2 Inserire la pila, assicurandosi che la

polarità della pila sia corretta.

3 Far scorrere in direzione della

freccia il coperchio del comparto
pila fino a che scatta in posizione.

Distanza consigliata

La distanza consigliata varia con il numero
guida (GN) del flash.
Per dettagli, fare riferimento al manuale di
istruzioni della fotocamera digitale.

Esempio:

Quando si usa un flash incorporato
DSC-P9
Ad arresto f-2.8, la distanza consigliata
è 3,8 m.
Quando si usa un flash incorporato
DSC-P9 e il flash asservito insieme
(quando questo flash è regolato su
HIGH)
Ad arresto f-2.8, la distanza consigliata
è 6,3 m.

Spia READY

• Lampeggia in arancione... Carica in corso
• Illuminata in arancione... Carica

completa. Il flash asservito può essere
usato.

• Lampeggia in rosso... La pila si sta

scaricando. Sostituirla con una nuova.

• Lampeggia in rosso per circa 2 secondi e

quindi si spegne... Il flash asservito non
si attiverà anche se rileva il flash
incorporato della fotocamera digitale,
l’oggetto è nel raggo operativo e la
quantità di luce flash è sufficiente.

• Illuminata in verde... Il flash asservito si

è attivato.

Manutenzione

Pulire la superficie del flash asservito con
un panno morbido. Se è molto sporco,
inumidire leggermente il panno con un
detergente neutro e pulire di nuovo. Non
usare diluenti, benzene o alcool, che
danneggiano la superficie del flash
asservito.

Caratteristiche
principali

Alimentazione

1 pila a litio diossido di
manganese da 3 V CC

Numero guida

Circa 14

Numero massimo di lampi

Circa 480

Dimensioni massime

52,7 mm

×

60,5 mm

×

37,2 mm (l

×

a

×

p)

(escluse le parti
sporgenti)

Peso

Circa 60 g (esclusa la
pila)

Accessori

Adattatore per attacco (1)
Pila al litio diossido di manganese
CR123A Sony (1)
Manuale di istruzioni (1)

Soluzione di
problemi

s

Se la spia READY non si illumina
quando si attiva l’interruttore di
alimentazione
t Regolare l’interruttore di

alimentazione su “OFF” e quindi
riattivarlo.
Se il flash rimane inutilizzato nello
stato di accensione, si spegne
automaticamente dopo 15 minuti per
evitare consumo della pila.

s

Se la spia READY lampeggia in rosso
t Sostituire la pila.

La pila al litio diossido di manganese
CR123A Sony dura per circa 480
lampi.

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou de
choque eléctrico, não exponha o
aparelho à chuva nem à humidade.

PRECAUÇÃO

Perigo de explosão se a pilha for
substituída incorrectamente.
Substitua utilizando somente o mesmo
tipo de pilha ou pilha equivalente
recomendada pelo fabricante.
Deite fora as pilhas usadas de acordo com
as instruções do fabricante.

Substitua a pilha por uma pilha de dióxido
de lítio manganés CR123A da Sony. O uso
de algum outro tipo de pilha pode
implicar em riscos de incêndio ou
explosão.

ADVERTÊNCIA
A pilha poderá explodir se for manipulada
incorrectamente. Não recarregue, não
desmonte nem jogue a pilha no fogo.

Características do
flash subordinado

• O flash subordinado é destinado para ser

utilizado com a câmara estática digital
Sony.

• Também é possível utilizar o tripé

durante a instalação do flash
subordinado com o adaptador de sapata.

• O flash subordinado permite-lhe tomar

fotografias nítidas mesmo quando a luz
do flash incorporado da câmara estática
digital for insuficiente .

• O flash subordinado é sensível à luz

reflectida do flash incorporado e aos
disparos da câmara estática digital (O
flash subordinado não dispara com o
flash prévio utilizado para impedir o
fenómeno de olhos vermelhos, mas
dispara em sincronização com o flash
principal).

• A distância de alcance do flash

subordinado para tomar fotografias é
aproximadamente uma vez e meia ou
duas vezes maior que a distância de
alcance de quando se utiliza somente o
flash incorporado.

A Inserção da pilha

O flash subordinado utiliza somente uma
pilha de dióxido de lítio manganés
CR123A da Sony.

1 Deslize a tampa da pilha na

direcção da seta para abri-la.

2 Insira a pilha, certificando-se de

que a polaridade da pilha esteja
correcta.

3 Deslize a tampa da pilha na

direcção da seta até que se encaixe
no lugar para fechá-la.

B Instalação do

flash subordinado

1 Instale o flash subordinado com o

adaptador de sapata fornecido.

2 Insira o parafuso do adaptador de

sapata no orifício para tripé da
câmara estática digital e aperte-o
levemente.

3 Ajuste o comprimento do

adaptador de sapata e escolha a
posição do flash subordinado.

4 Aperte firmemente o parafuso do

adaptador de sapata.

Após o uso

• É possível remover e colocar o flash

subordinado com o adaptador de sapata
ainda instalado na câmara estática
digital. Deslize o flash subordinado na
direcção da seta (5-2) enquanto carrega
na tecla preta da base (5-1).

• Remova o flash subordinado do

adaptador de sapata durante o
transporte.

Utilização do flash
subordinado

Quanto aos pormenores acerca de como
utilizar a câmara estática digital, consulte o
seu manual de instruções.

1 Ajuste os interruptores de

alimentação da câmara estática
digital e o flash subordinado para
LOW ou HIGH, conforme for
requerido.

2 Confirme se a lâmpada READY do

flash subordinado deixou de
cintilar e está completamente
iluminada. O flash subordinado
deverá ser carregado antes de
tomar uma fotografia. O
carregamento leva cerca de 5
segundos (caso utilize uma pilha
nova). Quando completar o
carregamento, a lâmpada de
alimentação alaranjada deixará de
cintilar e ficará completamente
iluminada.

3 Confirme se o flash subordinado

da câmara estática digital está
pronto para disparar. Quanto aos
pormenores, consulte o manual de
instruções da câmara estática
digital.

4 Aponte a câmara estática digital e

o foco, antes de carregar no botão
do obturador. Quando o flash
incorporado da câmara estática
digital disparar, o flash
subordinado captará a luz e
também irá disparar.

Nota

• Desactive o flash subordinado após o seu

uso.

• Quanto maior tiver sido o seu tempo de

uso, a pilha tardará mais para efectuar o
carregamento.

• Mesmo que o flash subordinado estiver

carregado no momento em que foi
desactivado, é preciso carregá-lo
novamente antes de dispará-lo.

• Tenha cuidado para não bloquear o

receptor de luz com o seu dedo durante o
uso.

• O flash subordinado não pode ser

utilizado em ambientes exteriores ou sob
a luz solar porque a sua sensibilidade
será reduzida.

• O flash subordinado pode disparar se

estiver diante de uma fonte de luz ou se
o receptor de luz for preenchido por uma
fonte de luz potente (tal como ao utilizar
um flash ao redor de si mesmo).

• O flash subordinado não dispara quando

não houver nenhum objecto reflector no
fundo.

• O flash subordinado pode disparar

aproximadamente 480 vezes com uma
nova pilha de dióxido de lítio manganés
CR123A da Sony e com a quantidade de
luz ajustada em HIGH. Este número
varia de acordo com as condições de uso.

Distância
recomendada de uso
do flash

A distância recomendada de uso do flash
varia de acordo com o número guia (GN)
do flash incorporado da câmara estática
digital.
Quanto aos pormenores, consulte o
manual de instruções da câmara estática
digital.

Exemplo:

Quando utilizar um flash incorporado
DSC-P9
No ponto de abertura do diafragma
f2.8, a distância recomendada de uso do
flash é de 3,8 m.
Quando utilizar um flash incorporado
DSC-P9 e um flash subordinado juntos
(e o flash subordinado estiver ajustado
em HIGH)
No ponto de abertura do diafragma
f2.8, a distância recomendada de uso do
flash é de 6,3 m.

B Applicazione del

laser asservito

1 Applicare il laser asservito con

l’adattatore per attacco in
dotazione.

2 Inserire la vite dell’adattatore per

attacco nel foro treppiede della
fotocamera digitale e serrarla
leggermente.

3 Regolare la lunghezza

dell’adattatore per attacco e
scegliere la posizione del flash
asservito.

4 Serrare saldamente la vite

dell’adattatore per attacco.

Dopo l’uso

• Si può rimuovere e applicare il flash

asservito lasciando applicato alla
fotocamera digitale l’adattatore per
attacco. Far scorrere il flash asservito in
direzione della freccia (5-2) tenendo
premuto il pulsante nero sul fondo
(5-1).

• Rimuovere il flash asservito

dall’adattatore per attacco durante il
trasporto.

Uso del flash
asservito

Per dettagli su come usare la fotocamera
digitale, fare riferimento al manuale di
istruzioni della fotocamera digitale.

1 Regolare gli interruttori di

alimentazione della fotocamera
digitale e del flash asservito su
LOW o HIGH, come necessario.

2 Conrollare che la spia READY del

flash asservito abbia cessato di
lampeggiare e sia illuminata
stabilmente. Il flash asservito deve
essere caricato prima di scattare
una foto. La carica richiede circa 5
secondi (se la pila è nuova).
Quando la carica è stata
completata, la spia di
alimentazione arancione cessa di
lampeggiare e si illumina
stabilmente.

3 Controllare che il flash incorporato

della fotocamera digitale sia
pronto ad attivarsi. Per dettagli,
fare riferimento al manuale di
istruzioni della fotocamera
digitale.

4 Puntare la fotocamera digitale e

mettere a fuoco prima di premere
il tasto dell’otturatore. Quando il
flash incorporato della fotocamera
digitale si attiva, il flash asservito
rileva la luce e si attiva a sua volta.

Note

• Spegnere il flash asservito dopo l’uso.
• La batteria richiede un tempo più lungo

per la ricarica quando invecchia.

• Anche se il flash asservito è carico

quando viene spento, è necessario
caricarlo di nuovo prima che possa
attivarsi.

• Fare attenzione a non bloccare il ricettore

luce con un dito durante l’uso.

• Il flash asservito non può essere usato in

esterni o alla luce del sole perché la sua
sensibilità risulta ridotta.

• Il flash asservito può attivarsi se viene

rivolto verso una fonte di luce o se il suo
ricettore luce è riempito da una potente
fonte di luce (come quando un flash
viene usato nei pressi).

• Il flash asservito non si attiva se non

esistono oggetti riflettenti sullo sfondo.

• Il flash asservito può attivarsi circa 480

volte con una pila al litio diossido di
manganese CR123A Sony e la quantità di
luce impostata su HIGH. Questo numero
varia a seconda delle condizioni di
impiego.

Italiano

Lâmpada READY

• Cintila em alaranjado... O carregamento

está em andamento.

• Ilumina-se em alaranjado... O

carregamento foi completado. O flash
subordinado pode então, ser utilizado.

• Cintila em vermelho ... A pilha está

prestes a exaurir-se. Substitua-a por uma
nova.

• Ilumina-se em vermelho por cerca de 2

segundos e depois apaga-se... O flash
subordinado não disparará mesmo que
detecte o flash incorporado da câmara
estática digital, que o objecto esteja
dentro do seu alcance e a quantidade de
luz do flash seja suficiente.

• Ilumina-se em verde ... O flash

subordinado disparou.

Manutenção

Limpe a superfície do flash subordinado
com um pano macio. Caso a superfície
esteja muito suja, humedeça o pano
levemente com um limpador neutro e
limpe-a novamente. Não utilize diluentes,
benzina nem álcool, que podem avariar a
superfície do flash subordinado.

Especificações
principais

Fonte de alimentação

Pilha de dióxido de lítio
manganés de 3 V CC

Número guia

Cerca de 14

Nº máx. de flashes Aprox. 480
Dimensões máximas

52,7 mm

×

60,5 mm

×

37,2 mm (l

×

a

×

p)

(excluindo partes
salientes)

Peso

Aprox. 60 g (não
incluindo pilhas)

Acessórios

Adaptador de sapata (1)
Pilha de dióxido de lítio manganés
CR123A da Sony (1)
Manual de instruções (1)

Resolução de avarias

s

Caso a lâmpada READY não se acenda
quando o interruptor de alimentação for
activado
t Rode o interruptor de alimentação

até «OFF» e depois active-o
novamente.
Quando o flash for deixado com a
alimentação activada, o mesmo
desactivar-se-á automaticamente
após 15 minutos para evitar
desgastes desnecessários da pilha.

s

Caso a lâmpada READY cintile em
vermelho
t Substitua a pilha.

A pilha de dióxido de lítio manganés
CR123A da Sony tem durabilidade
para cerca de 480 flashes.

Português

Svenska

A

B

1

2

1

2

3

1

2

3

5

Advertising