Инструкция по эксплуатации HP LaserJet Pro MFP M130a

Маңызды, Мазмұны, 1 - 3-ші қадамдарды

Advertising
background image

1

Русский ............ 7

Қазақша ........... 1

Мазмұны

4. Басқару панелін орнату ....................................................................... 1

5. Байланыс әдісін таңдау ....................................................................... 1

6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе

жүктеп алу ............................................................................................ 2

7. Бағдарламалық құралды орнату ....................................................... 2

8. Мобильді және сымсыз басып шығару (қосымша) .......................... 3

9. Электрондық пошта арқылы HP ePrint мүмкіндігін орнату

(қосымша) ............................................................................................. 3

10. Факсты реттеу (тек факс үлгілері - қосымша) ................................ 4

11. Сканерлеу мүмкіндігін пайдалану ................................................... 5

Ақауларды жою ....................................................................................... 5

Windows

1. Windows 7 немесе одан төменгі нұсқа үшін бағдарламалық

құралды орнатпас бұрын USB кабелін жалғамаңыз. Орнату

барысында уақыты келгенде кабельді жалғау туралы нұсқау

беріледі. Кабель қосылып қойған болса, орнату кабельді қосуды

ескерткен кезде принтерді қайта іске қосыңыз.

2.

«6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе

жүктеп алу»

бөліміне өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Windows бағдарламалық құралын орнату кезінде Connect

through a network (Желі арқылы қосылу) параметрін таңдаңыз.

Mac

1. Mac құрылғысы үшін бағдарламалық құралды орнатпас бұрын

компьютер мен принтерді USB кабелі арқылы жалғаңыз.

2.

«6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе

жүктеп алу»

бөліміне өтіңіз.

Сымсыз желі қосылымы (тек сымсыз

үлгілер)

Сенсорлы экранның басқару панельдері

1. Принтерді сымсыз (Wi-Fi) желіге қосу үшін принтердің басқару

тақтасында Wireless (Сымсыз) түймесін түртіңіз.

2. Wireless Menu (Сымсыз мәзір) түймесін, одан кейін Wireless Setup

Wizard (Сымсыз орнату шебері) түймесін түртіңіз. SSID тізімінен желі

атауын таңдаңыз немесе тізімде болмаса, желі атауын енгізіңіз.

3. Идентификаторды енгізу үшін пернетақтаны пайдаланыңыз, одан

кейін OK түймешігін түртіңіз.

4. Принтер желі байланысын орнатқанша сәл күте тұрыңыз.

5. Принтердің басқару тақтасындағы Network (Желі) түймесін түртіңіз.

Егер IP мекенжайы тізімде берілсе, желі қосылымы орнатылған.

Егер берілмесе, тағы кішкене күте тұрыңыз да, әрекетті қайталаңыз.

Бағдарламалық құралды орнату барысында қолданылатын IP

мекенжайына назар аударыңыз. IP мекенжайының үлгісі: 192.168.0.1

6. Компьютерден басып шығару үшін,

«6. Бағдарламалық құралды

орнату файлдарын табу немесе жүктеп алу»

тармағына өтіңіз. Тек

телефоннан немесе планшеттен басып шығару үшін

«8. Мобильді

және сымсыз басып шығару (қосымша)»

бөліміне өтіңіз.

2 жолды басқару панельдері

1. Принтерді сымсыз (Wi-Fi) желіге қосу үшін принтердің, қосылу

нүктесінің және компьютердің іске қосылып тұрғанын әрі

компьютердің сымсыз желімен байланыстырылғанын тексеріңіз.

2. USB кабелі қажет болады.

3. Принтерге жалғанған кез келген USB не Ethernet кабелін ажыратыңыз.

4. Компьютерден басып шығару үшін,

«6. Бағдарламалық құралды

орнату файлдарын табу немесе жүктеп алу»

тармағына өтіңіз. Тек

телефоннан немесе планшеттен басып шығару үшін

«8. Мобильді

және сымсыз басып шығару (қосымша)»

бөліміне өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Бағдарламалық құралды орнату барысында Help me

set up a first-time wireless connection (Бірінші сымсыз байланысты

орнату бойынша көмек алу) опциясын таңдаңыз.

Сымды (Ethernet) желі байланысы

(қосымша)

Стандартты желі кабелін пайдаланыңыз.

1. Желі кабелін принтерге және желіге жалғаңыз. Принтер желі

мекенжайын алғанша бірнеше минут күте тұрыңыз.

2.

«6. Бағдарламалық құралды орнату файлдарын табу немесе
жүктеп алу»

бөліміне өтіңіз.

ЕСКЕРТПЕ. Бағдарламалық құралды орнату кезінде Connect

through a network (Желі арқылы қосылу) параметрін таңдаңыз.

www.hp.com/support/ljM129MFP

www.register.hp.com

Өнім мен компьютер арасындағы

тікелей USB қосылымы

A-B түріне жататын USB кабелін пайдаланыңыз.

МАҢЫЗДЫ.

Принтердің аппараттық

құрал постерінде

1 - 3-ші қадамдарды

орындаңыз, одан кейін

төмендегі

4-қадамға

өтіңіз.

2

5. Байланыс әдісін таңдау

4. Басқару панелін орнату

Принтердің басқару тақтасында бағдарламалық жасақтаманы орнатуды бастау алдында дисплей күйін тексеріңіз.

IP мекенжайын қолмен конфигурациялау

IP мекенжайын қолмен конфигурациялау әдісі ақпаратын пайдаланушы

нұсқаулығынан көріңіз,

www.hp.com/support/ljM129MFP

.

(1

)5

8.

5XVVLD��

.D ]DNKVWDQ��DQG�

%HODUXV�RQO

\

5XVVLH�

.D ]DNKVWDQ�

HW�%LÄO

RUXVVLH�

XQLTXHPHQW

Ʌɢɲɟ�Ɋɨ ɫɿɹ��

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ�ɿ�

Ȼɿɥɨɪ ɭ ɫɿɹ

LaserJet Pro MFP M129-M132,

LaserJet Ultra MFP M133-M134

Пайдалануға дайындық нұсқаулығы

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: