Инструкция по эксплуатации Sony D-NF007

Fm/am portable cd player, D-nf007, Slovensky

Advertising
background image

D-NF007_2-649-856-41(1)_SK.RU.

PRESET LOCAL MONO

FM/AM

Portable CD Player

Návod na obsluhu
Инcтpyкция по экcплyaтaции

2-649-856-

41 (1)

©2005 Sony Corporation Printed in China

D-NF007

“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone Stereo products.

is a trademark of Sony Corporation.

Slovensky

UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavujte daždu ani vlhkosti, zníži sa nebezpecenstvo

požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako

napríklad do knižnice alebo skrinky.

Ventilacné otvory prístroja nezakrývajte novinami, obrusmi,

záclonami atd., zníži sa nebezpecenstvo požiaru. Na zariadenie

neumiestnujte zapálené sviecky.
Na zariadenie neumiestnujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy,

zníži sa nebezpecenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií používaných ako zdroj napätia

pre tento produkt. Obráťte sa na váš miestny úrad.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto

označenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskej únie (EU).

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,

že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s

domovým odpadom. Miesto toho je potrebné

ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na

recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne

zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu

negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské

zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri

nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov

pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších

podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte

prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber

domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Použiteľné príslušenstvo: slúchadlá

Disky, ktoré sa dajú prehrávať

na tomto prehrávači CD

Zvukové disky CD (formát CD-DA)

• Disky MP3 CD (disky CD-R alebo CD-RW, na ktorých sú

nahraté zvukové údaje komprimované vo formáte MP3)*

*

Môžete prehrávať iba disky s formátom ISO 9660 Level 1/2 a

Joliet extension.

Tento prehrávač CD môže používať nasledujúce prenosové rýchlosti

a vzorkovacie frekvencie. Prehrávať sa môžu aj súbory VBR

(Variable Bit Rate).

Prenosové

rýchlosti

Vzorkovacie

frekvencie

MPEG-1 Layer3

32 – 320 kb/s

32/44,1/48 kHz

MPEG-2 Layer3

8 – 160 kb/s

16/22,05/24 kHz

MPEG-2.5 Layer3 8 – 160 kb/s

8/11,025/12 kHz

Disky MP3 CD

Počet skupín a súborov, ktorý možno použiť

Maximálny počet skupín: 256

Maximálny počet súborov: 512

Poradie prehrávania

V prípade diskov MP3 CD sa poradie prehrávania môže líšiť

podľa metódy použitej pri nahrávaní súborov MP3 na disk. V

nasledujúcom príklade sa súbory prehrávajú v poradí od

1

do

7

.

MP3

Skupina

Súbor

(Maximálne úrovne adresárov: 8)

Poznámky

V závislosti od kvality disku alebo stavu nahrávacieho zariadenia

sa môže prehrávanie spustiť neskôr. Je tiež možné, že prehrávanie

sa vôbec nespustí.

Na disk so súbormi MP3 neukladajte súbory iného formátu a

nevytvárajte nepotrebné priečinky.

Názov súboru musí obsahovať príponu „mp3“. Ak však pridáte

príponu „mp3“ k súboru, ktorý nie je vo formáte MP3, prehrávač

nedokáže súbor správne rozpoznať.

Pri komprimovaní zdroja do súboru MP3 sa odporúča nastaviť

parametre kompresie „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „konštantná

prenosová rýchlosť“.

Ak chcete na nahrávanie využiť maximálnu kapacitu, nastavte v

nahrávacom softvéri možnosť „zastavenia zapisovania“.

Zdroje napájania

Používanie batérií (nedodávajú sa)

1

Posunutím tlačidla OPEN otvorte kryt prehrávača a potom

otvorte kryt priestoru pre batérie vo vnútri prehrávača diskov

CD.

2

Do priestoru pre batérie vložte dve alkalické batérie typu LR6

(veľkosti AA) pólmi  presne podľa schémy v prehrávači a

zatvorte kryt, ktorý s kliknutím zapadne na miesto. Najprv vložte

koniec označený značkou  (platí pre obe batérie).

Životnosť batérií* (približná hodnota v hodinách)

(Pri používaní prehrávača diskov CD na rovnom a stabilnom

mieste.)

Čas prehrávania sa líši v závislosti od spôsobu používania

prehrávača diskov CD.

Pri použití dvoch alkalických batérií Sony LR6 (SG)

(vyrobených v Japonsku)
G-PROTECTION

G-on

G-off

Zvukový disk CD

16

11

Disk MP3 CD (nahratý pri prenosovej rýchlosti

128 kb/s)

23

23

RADIO ON

35

*

Hodnota nameraná podľa štandardu asociácie JEITA (Asociácia

japonského priemyslu pre oblasť elektroniky a informačných

technológií).

Dieliky indikátora

zobrazujú približnú zostávajúcu kapacitu

batérie. Jeden dielik nezodpovedá presne jednej štvrtine kapacity

batérie.

Používanie sieťového adaptéra

Pripojte sieťový adaptér podľa ilustrácie.

Prehrávanie disku CD

1

Posunutím tlačidla OPEN otvorte kryt, umiestnite disk CD do

stredového prvku zásobníka a potom zatvorte kryt.

2

Stlačte tlačidlo .

Ak chcete spustiť prehrávanie od prvej stopy, v režime zastavenia

prehrávača diskov CD podržte stlačené tlačidlo , kým sa

nespustí prehrávanie. Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo

predchádzajúcu skupinu*, stlačte tlačidlo GROUP a potom

tlačidlo

+ alebo

–. *Iba pre disky CD so súbormi MP3

Tento prehrávač diskov CD môže prehrávať disky CD-R a CD-

RW nahraté vo formáte digitálneho zvukového systému disku

CD (zvukový disk CD), avšak možnosť prehrávania disku sa

môže líšiť od kvality disku a stavu nahrávacieho zariadenia.

Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré

vyhovujú štandardu diskov CD.

Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase

zvukové disky zakódované pomocou technológií na ochranu

autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také,

ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich

prehrať na tomto výrobku.

V závislosti od disku CD prehrávač môže zobraziť celkový počet

súborov vrátane tých, ktoré je alebo nie je možné prehrávať.

Keďže však prehrávač automaticky preskočí súbory, ktoré sa

nedajú prehrať, prehrajú sa len tie, ktoré je možné prehrať.

Poznámka k duálnym diskom

Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý materiál typu

DVD na jednej strane s digitálnym zvukovým materiálom na druhej

strane. Avšak, keďže strana so zvukovým materiálom nezodpovedá

štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na tomto

výrobku nie je zaručené.

Digitálna funkcia MEGA BASS

Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla SOUND/AVLS

zvoľte zvukový formát „SND 1“ alebo „SND 2“.

Ak je zvuk skreslený, znížte hlasitosť.
Pri počúvaní rádia je táto funkcia vypnutá.

Funkcia AVLS*

*Automatic Volume Limiter System (Systém

automatického obmedzovania hlasitosti)

Podržte stlačené tlačidlo SOUND/AVLS.

Ak indikátor „AVLS“ trikrát zabliká, funkcia je zapnutá.

Ak indikátor „AVLS“ blikne len raz, funkcia je vypnutá.
Túto funkciu môžete používať aj pri počúvaní rádia.

AMS* / funkcia vyhľadávania

*Automatic Music Sensor (Automatické vyhľadávanie
skladieb)

Ak chcete vyhľadať začiatok predchádzajúcej/aktuálnej/ďalšej/

nasledujúcej stopy: opakovane stláčajte tlačidlo /.

Rýchle presunutie dopredu/dozadu: podržte stlačené tlačidlo

/.

Funkcia režimu prehrávania

Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo P MODE/

:

žiadny indikátor (normálne prehrávanie)  „

(prehrávanie

skupiny)“ *  „1“ (prehrávanie jednej skladby)  „SHUF“

(prehrávanie v náhodnom poradí).

Ak chcete zopakovať vybratý režim, podržte stlačené tlačidlo

P MODE/

, kým sa nezobrazí indikátor „

“.

*

Prehrajú sa všetky súbory vo vybratej skupine. Iba pre disky CD

so súbormi MP3.

Funkcia G-PROTECTION

Táto funkcia poskytuje ochranu pred výpadkami zvuku pri

prudkom a aktívnom pohybe.*

Predvolené nastavenie je „G-on“. Ak chcete zvoliť možnosť „G-off “,

stlačte tlačidlo  a v režime zastavenia podržte stlačené tlačidlo

. Ak chcete dosiahnuť zvuk disku CD vysokej kvality, vyberte

možnosť „G-off “.

*

Výpadky zvuku môžu nastať v nasledujúcich situáciách: ak je

prehrávač diskov CD vystavený nepretržitým prudším nárazom / ak

sa prehráva znečistený alebo poškodený disk CD / ak sa používajú

nekvalitné disky CD-R alebo CD-RW, alebo ak sa vyskytne problém

s nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.

Počúvanie rádia

1 Stlačením tlačidla RADIO ON/BAND zapnite rádio.

Ak sa na displeji zobrazí indikátor „PRESET“, stlačením tlačidla

P MODE/

zmizne indikátor „PRESET“ z displeja.

2 Stláčajte tlačidlo RADIO ON/BAND, kým sa nezobrazí

požadované frekvenčné pásmo.
Každým stlačením tlačidla sa displej zmení takto:

FM

AM

3 Stlačením tlačidla TUNE + alebo – nalaďte požadovanú stanicu a

upravte hlasitosť.

Vypnutie rádia

Stlačte tlačidlo

•RADIO OFF.

Zostávajúca kapacita batérie

Režim zvuku

Číslo stopy/Číslo predvoľby

Čas prehrávania/Frekvencia

MONO

*

Tlačidlo má dotykový bod.

Displej

*(prehrať/pozastaviť)/ENTER

DC IN 4.5 V

Konektorová zásuvka 

(slúchadlá)

 (zastaviť) • RADIO OFF

HOLD (zadná strana)

VOL +*/–

Do sieťovej zásuvky

Sieťový adaptér

Slúchadlá

SOUND/AVLS

/•

(skupina) –/+ • TUNE –/+

P MODE/

OPEN

Printed on 100 % recycled

paper using VOC (Volatile

Organic Compound)-free

vegetable oil based ink.

Rýchle naladenie rozhlasovej stanice

V kroku č. 3 podržte stlačené tlačidlo TUNE + alebo –, kým sa na

displeji nezačnú meniť číslice označujúce frekvenciu. Prehrávač

diskov CD automaticky prehľadáva frekvencie rozhlasových staníc a

zastaví sa vtedy, keď nájde stanicu s čistým príjmom.

Zlepšenie príjmu signálu

Pri príjme v pásme FM natiahnite kábel slúchadiel.

Slúchadlá

Pri príjme v pásme AM otočte samotný prehrávač diskov CD.

Poznámka

Slúchadlá pripájajte do konektorovej zásuvky  na prehrávači

diskov CD. Kábel slúchadiel funguje ako anténa pre príjem v pásme

FM.

Ak zhoršené vysielanie v pásme FM spôsobujú

silné rádiové vlny

1 Pri počúvaní vysielania v pásme FM stlačte tlačidlo SOUND/

AVLS.
Bliká indikátor „LOCAL“.

2 Do 10 sekúnd od skončenia predchádzajúcej činnosti stlačte

tlačidlo /ENTER.*
Indikátor „LOCAL“ prestane blikať.

*

Keď z displeja zmizne indikátor „LOCAL“, začnite od kroku č. 1.

Ak chcete zrušiť nastavenie „LOCAL“, stlačte tlačidlo SOUND/

AVLS a potom stlačte tlačidlo /ENTER, aby z displeja zmizol

indikátor „LOCAL“.

Ak zhoršené vysielanie v pásme FM spôsobuje

slabý príjem

1 Pri počúvaní vysielania v pásme FM stlačte tlačidlo SOUND/

AVLS.
Bliká indikátor „LOCAL“.

2 Znovu stlačte tlačidlo SOUND/AVLS.

Bliká indikátor „MONO“.

3 Do 10 sekúnd od skončenia predchádzajúcej akcie stlačte tlačidlo

/ENTER.*
Indikátor „MONO“ prestane blikať.

*

Keď z displeja zmizne indikátor „MONO“, začnite od kroku č. 1.

Ak chcete zrušiť nastavenie „MONO“, dvakrát stlačte tlačidlo

SOUND/AVLS a potom stlačte tlačidlo /ENTER, aby z displeja

zmizol indikátor „MONO“.

Nastavenie rozhlasových staníc

Môžete nastaviť až 30 staníc: 20 staníc pre pásmo FM a 10 staníc

pre pásmo AM.

1 Pri počúvaní rádia vyberte režim predvoľby stlačením tlačidla

P MODE/

.

Na displeji sa zobrazí indikátor „PRESET“.

2 Opakovane stlačte tlačidlo TUNE + alebo –, kým sa na displeji

nezobrazí číslo predvoľby.

3 Kým na displeji bliká indikátor „PRESET“, stlačte a podržte

tlačidlo P MODE/

.

Od tohto bodu musíte každú nasledujúcu akciu začať do

30 sekúnd od vykonania predchádzajúcej akcie. Keď prestane

blikať indikátor „PRESET“, začnite od kroku č. 3.

4 Požadovanú stanicu naladíte opakovaným stláčaním tlačidla

TUNE + alebo –.

5 Stlačte tlačidlo /ENTER.

Zrušenie všetkých nastavených staníc

1 Pri vypnutom rádiu a zastavenom prehrávaní disku CD podržte

stlačené tlačidlo  a potom stlačte tlačidlo RADIO ON/

BAND.
Bliká indikátor „CLEAr“.

2 Stlačte tlačidlo /ENTER.

Prehrávanie nastavených

rozhlasových staníc

1 Stlačením tlačidla RADIO ON/BAND vyberte frekvenčné

pásmo.

2 Keď sa na displeji nezobrazí indikátor „PRESET“, vyberte režim

predvoľby stlačením tlačidla P MODE/

.

Na displeji sa zobrazí indikátor „PRESET“.

3 Stlačením tlačidla TUNE + alebo – nalaďte uloženú stanicu.

Odporúčania

Bezpečnosť

V prípade, že sa do prehrávača diskov CD dostanú akékoľvek

pevné objekty alebo tekutina, odpojte ho od siete a pred ďalším

použitím ho nechajte prezrieť odborníkovi.

Do konektorovej zásuvky DC IN 4.5 V (externý zdroj napájania)

nevkladajte žiadne cudzie predmety.

Zdroje napájania

Ak prehrávač diskov CD nepoužívate dlhší čas, odpojte ho od

všetkých zdrojov napájania.

Informácie o sieťovom adaptéri

Používajte iba dodávaný sieťový adaptér. Ak

sa s prehrávačom nedodáva sieťový adaptér,

použite sieťový adaptér typu AC-E45HG*.

Nepoužívajte žiadne iné sieťové adaptéry.

Môže to spôsobiť poruchu.

*

Nie je dostupný v Austrálii a niektorých

ďalších regiónoch. Požiadajte svojho

obchodného zástupcu o podrobnejšie

informácie.

Polarita

zástrčky

Nedotýkajte sa sieťového adaptéra mokrými rukami.

Sieťový adaptér pripojte do ľahko dostupnej sieťovej zásuvky. Ak

by ste na sieťovom adaptéri spozorovali odchýlky od normálneho

fungovania, adaptér od sieťovej zásuvky ihneď odpojte.

Suché galvanické články

Batérie nehádžte do ohňa.

Batérie neprenášajte spolu s mincami alebo inými kovovými

predmetmi. Ak kladné a záporné póly batérií prídu náhodne do

styku s kovovými predmetmi, môže dôjsť k vytváraniu tepla.

Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie.

Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií.

Ak ste batérie nepoužívali dlhší čas, vymeňte ich za nové.

Ak batérie vytečú, odstráňte vytečenú vrstvu v priestore pre

batérie a vymeňte batérie za nové. Ak sa vytečená vrstva prilepí na

ruky, dôkladne si ich umyte.

Prehrávač diskov CD

Šošovku prehrávača diskov CD udržujte v čistote a nedotýkajte

sa jej. Ak sa jej dotknete, môže dôjsť k jej poškodeniu a prehrávač

diskov CD nebude pracovať správne.

Na vrchnú stranu prehrávača diskov CD neumiestňujte žiadne

ťažké predmety. Prehrávač diskov CD a disk CD sa môžu

poškodiť.

Prehrávač diskov CD nenechávajte na miestach blízko zdrojov

tepla alebo tam, kde by mohol byť vystavený priamemu

slnečnému žiareniu, nadmernému prachu alebo piesku, vlhkosti,

dažďu, mechanickému poškodeniu, na nerovnom povrchu alebo v

aute so zatvorenými oknami.

Ak prehrávač CD ruší príjem rádioprijímača alebo televízneho

prijímača, vypnite ho alebo ho presuňte ďalej.

Na tomto prehrávači diskov CD nie je možné prehrávať disky

s neštandardnými tvarmi (napr. srdce, štvorec, hviezda). Pri

pokuse o ich prehrávanie sa môže poškodiť prehrávač diskov CD.

Neštandardné disky nepoužívajte.

Slúchadlá

Bezpečnosť premávky

Slúchadlá nepoužívajte pri riadení auta, bicykla alebo iného

dopravného prostriedku. Môže to spôsobiť dopravnú kolíziu a

v určitých oblastiach je používanie slúchadiel v premávke proti

predpisom. Nebezpečné môže byť i používanie slúchadiel pri

nastavenej vysokej hlasitosti počas prechádzania cez priechod na

rušných uliciach. V prípadných nebezpečných situáciách by ste

mali použitie slúchadiel obmedziť, prípadne dodržiavať maximálnu

obozretnosť.
Prevencia poškodenia sluchu

Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri nastavenej vysokej

hlasitosti. Odborní ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasným a

dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak počujete zvonenie v ušiach, znížte

hlasitosť alebo prerušte prehrávanie.
Ohľad na ostatných

Udržiavajte hlasitosť na primeranej úrovni. To vám umožní vnímať

okolité zvuky a brať ohľad na ostatných ľudí.
Čistenie konektorov

Ak sú konektory znečistené, nie je počuť žiadny zvuk alebo je počuť

šum. Čistite ich pravidelne suchou jemnou látkou.

Riešenie problémov

Ak bude problém pretrvávať aj po vykonaní nasledujúcich opatrení,

obráťte sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Po stlačení tlačidla sa na obrazovke zobrazí nápis „Hold“ a disk CD sa
neprehráva.

 Tlačidlá sú zamknuté. Posuňte prepínač HOLD do pôvodnej

polohy.

Hlasitosť sa nezvýši ani po opakovanom stláčaní tlačidla VOL +.

 Podržte stlačené tlačidlo SOUND/AVLS, až kým raz neblikne

indikátor „AVLS“, aby ste mohli zrušiť funkciu AVLS.

Prehrávač diskov CD nefunguje správne.

 V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Prehrávač niekoľko hodín

nepoužívajte, kým sa vlhkosť nevyparí.

Prehrávač súbor preskočí a neprehrá ho, aj keď sa zobrazí jeho číslo.

 Súbor je na disku CD nahratý vo formáte, ktorý sa nedá prehrať v

tomto prehrávači.

Technické parametre

Prehrávač diskov CD

Systém

Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy

Doba žiarenia: kontinuálne

Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW (Výstupný výkon je

hodnota nameraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky

objektívu na optickom zbernom bloku s otvorom 7 mm.)

Rádio

Frekvenčný rozsah

Pásmo FM: 87,5 - 108,0 MHz

Pásmo AM: 531 - 1 602 kHz
Antény

Pásmo FM: kábel slúchadiel ako anténa

Pásmo AM: vstavaná feritová anténa

Všeobecné

Napájanie

Dve batérie typu LR6 (veľkosti AA): jednosmerné napätie 1,5 V × 2

Sieťový adaptér (konektorová zásuvka DC IN 4.5 V):

220 V, 50 Hz (typ určený pre Čínu),

120 V, 60 Hz (typ určený pre Mexiko).
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí a ovládacích prvkov)

Približne 139,8 Ч 28,8 Ч 139,8 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)

Približne 219 g
Prevádzková teplota

5 °C - 35 °C

Technológia a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 sa používajú

na základe licencie od spoločností Fraunhofer IIS a Thomson.

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez

predchádzajúceho upozornenia.

Dodávané príslušenstvo

Sieťový adaptér (1) (nedodáva sa s modelom pre britský trh)

Slúchadlá (1)

RADIO ON/BAND

Indikátor skupiny

GROUP

Indikátor MP3

Režim prehrávania

LOCAL

PRESET

Pásmo

Advertising