Инструкция по эксплуатации Sony ICD-AX412F

Pl ru, Ic recorder, Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy 1. włączanie

Advertising
background image

ICD-AX412F

4-276-101-52(1)

IC Recorder

Instrukcja szybkiego uruchamiania

© 2011 Sony Corporation

Printed in China

PL

RU

Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy

1. Włączanie.

1

1

2

1

Włóż dwa akumulatory, zwracając

uwagę na prawidłową biegunowość.

2

Włącz zasilanie.

przez ponad 1 sekundę

Aby wyłączyć zasilanie, przesuń przełącznik
HOLD

POWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF”

i przytrzymaj go przez czas dłuższy niż 2 sekundy.

Zapobieganie przypadkowemu włączeniu (HOLD)

Aby wyjść z trybu HOLD, przesuń przełącznik
HOLD

POWER ON/OFF w kierunku środka.

2. Ustawianie daty i godziny.

1, 2

1, 2

1

Naciśnij przycisk – lub +,

aby ustawić rok, a następnie naciśnij

PLAY/STOP

ENTER.

2

W ten sam sposób ustaw kolejno

miesiąc, dzień, godzinę i minuty.

Naciśnij przycisk – lub +, aby
wybrać żądany symbol, a następnie naciśnij

PLAY/STOP

ENTER.

3. Wybór języka menu.

1
5
2, 3, 4

2, 3, 4 1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk

DISPMENU.

2

Naciśnij przycisk – lub +,

aby wybrać pozycję „Detail Menu”,

a następnie naciśnij

PLAY/STOP

ENTER.

3

Naciśnij przycisk – lub +, aby

wybrać pozycję „Language”, a następnie

naciśnij PLAY/STOP

ENTER.

4

Naciśnij przycisk – lub +,

aby wybrać język stosowany w oknie

wyświetlacza, a następnie naciśnij

PLAY/STOP

ENTER.

5

Naciśnij przycisk  (zatrzymaj).

4. Nagrywanie.

1

(Wskaźnik

nagrywania)

2

Wskaźnik

dostępu

Przed rozpoczęciem korzystania z dyktafonu cyfrowego
upewnij się, że przełącznik HOLD

POWER ON/OFF został

przesunięty w kierunku środka celem wyjścia z trybu
HOLD.

1

Naciśnij przycisk REC/PAUSE.

Wskaźnik nagrywania podświetli się na czerwono
i rozpocznie się nagrywanie.

Możesz wstrzymać nagrywanie, naciskając przycisk

REC/PAUSE. Ponownie naciśnij REC/PAUSE, aby
wznowić nagrywanie.

2

Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby

zatrzymać nagrywanie.

Nagrywanie zostanie wstrzymane, a wskaźnik
dostępu zacznie migać na pomarańczowo.

5. Odsłuchiwanie.

2
1

(Wskaźnik

odtwarzania)

3

1

Naciśnij przycisk PLAY/STOP

ENTER.

Wskaźnik odtwarzania podświetli się na zielono
i rozpocznie się odtwarzanie.

2

Ustaw głośność, naciskając VOL –/+.

3

Naciśnij przycisk  (zatrzymaj), aby

zatrzymać odtwarzanie.

6. Kasowanie.

2

1

2

Skasowanego pliku nie można odzyskać.

1

Naciśnij przycisk ERASE.

Zostanie wyświetlony komunikat „Erase?”,
a określony plik będzie odtwarzany w celu
potwierdzenia wyboru.

2

Za pomocą przycisków – lub

+ wybierz „Yes”, a następnie naciśnij

PLAY/STOP

ENTER.

W trakcie usuwania pliku wyświetlany jest
komunikat „Erasing…”.

Możesz wybrać folder, w którym zostanie
zapisany plik. Możesz również wybrać
z danego folderu plik do odtworzenia lub
skasowania.

1

Wybierz folder.

 Naciśnij przycisk FOLDER, aby

wyświetlić okno wyboru folderu.

 Naciśnij przycisk – lub +, aby

wybrać folder.

2

Wybierz plik.

Naciśnij przycisk PLAY/STOP

ENTER,

aby przejść do wybranego folderu,
a następnie naciśnij – lub +, aby
zaznaczyć plik.

Po włożeniu karty pamięci do dyktafonu
cyfrowego możesz przełączać pomiędzy
pamięcią wbudowaną a pamięcią zewnętrzną
(kartą pamięci) dyktafonu cyfrowego

Wybór folderu/pliku

Co dalej

Kabel połączeniowy USB

Instrukcja obsługi, opisująca wszystkie
funkcje dyktafonu cyfrowego, zapisana
jest w pamięci wbudowanej dyktafonu
cyfrowego jako pliki PDF.

Instrukcję obsługi możesz również pobrać
z witryny pomocy technicznej Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA

1

Podłącz dyktafon cyfrowy do

komputera.

2

Otwórz folder „Instructions” na

komputerze.

W przypadku systemu Windows:
kliknij [Mój komputer] lub [Komputer]
– [IC RECORDER] – [Instructions].
W przypadku systemu Macintosh: kliknij
na pulpicie [IC RECORDER] – [Instructions].

3

Przeciągnij i upuść pliki instrukcji

obsługi z folderu „Instructions” na

dysk lokalny komputera.

Nazwy plików instrukcji obsługi są
następujące:
Nazwa produktu_język_wersja.pdf
(np. ICD-AX412F_English_11.pdf)

4

Odłącz dyktafon cyfrowy do

komputera.

Aby otworzyć instrukcję obsługi, dwukrotnie
kliknij plik PDF, który chcesz przeczytać.

Kopiowanie instrukcji obsługi do

komputera

Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem stałym 3,0 V lub 2,4 V.
Należy używać dwóch baterii alkalicznych
typu LR03 (rozmiar AAA) lub dwóch
akumulatorów NH-AAA-B2KN.
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub prowadzenia innego pojazdu
mechanicznego.

Obchodzenie się z urządzeniem

Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub
wstrząsów mechanicznych.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie
się przypadkowo ciało obce lub płyn,
należy wyjąć baterie i przed ponownym
użytkowaniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.

Środki ostrożności

Dziękujemy za zakup nowego dyktafonu
cyfrowego Sony!
Zadaniem niniejszej skróconej instrukcji
obsługi jest przedstawienie podstawowych
funkcji dyktafonu cyfrowego.
Należy uważnie zapoznać się z jej treścią.
Mamy nadzieję, że nowy dyktafon cyfrowy
Sony spełni Twoje oczekiwania.

Aby zapobiec potencjalnemu
uszkodzeniu słuchu, nie należy
słuchać muzyki ze zbyt dużą
głośnością przez długie okresy
czasu.

OSTRZEŻENIE
Nie wystawiać baterii (baterii ani
akumulatorów włożonych do urządzenia)
na przedłużone działanie nadmiernej
temperatury (bezpośrednie promieniowanie
słoneczne, ogień itd.).
ZNAMIONOWY POBÓR PRĄDU: 800 mA

Uwaga dla klientów: poniższe informacje
mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Dyktafon cyfrowy (1)
Słuchawki stereofoniczne (1)
Kabel połączeniowy USB (1)
Baterie alkaliczne typu LR03 (rozmiar AAA) (2)
Kabel połączeniowy audio (stereo) (1)
Wtyk przejściowy (stereo/mono) (1)

Pokrowiec (1)
Oprogramowanie Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Instrukcja obsługi (znajdująca się w pamięci
wbudowanej)

Zawartość opakowania.

Gratulacje! Skonfigurowałeś dyktafon cyfrowy i nagrałeś pierwszy plik. Nadszedł czas,
aby przejść do kolejnego etapu. Poniżej przedstawiamy użyteczne funkcje i informacje
umożliwiające pełne wykorzystanie dyktafonu cyfrowego.

Szczegółowe informacje dotyczące działania
dyktafonu znajdują się w instrukcji obsługi
(PDF) skopiowanej do pamięci komputera.

DISPMENU

NOISE CUT

SPEED +/–

T-MARK

DPC

(SPEED CTRL)

Scene selection

Możesz ustawić elementy menu nagrywania
najbardziej odpowiednie do danego trybu
nagrywania.

NOISE CUT

Redukcja dźwięków otoczenia w celu
uwydatnienia dźwięków odtwarzania.

T-MARK

Dodanie znacznika ścieżki w celu ustawienia
punktu początkowego podczas nagrywania
lub odtwarzania pliku.

DPC (SPEED CTRL)/SPEED +/–

Regulacja szybkości odtwarzania.

DISP–MENU

Dostęp do elementów menu, np. REC Mode,
Mic Sensitivity itd.

Radio FM

Umożliwia dostrajanie stacji z poziomu menu
i nagrywanie z radia FM. Możesz zapamiętać
stacje w celu ułatwienia wyszukiwania lub
zmienić ustawienia odbiornika.

Funkcje zaawansowane

Sound Organizer

(oprogramowanie*)

Za pomocą oprogramowania Sound
Organizer zainstalowanego na komputerze
można wykonać wiele operacji. Możesz
zaimportować pliki nagrane dyktafonem
cyfrowym do programu Sound Organizer
w celu ich dalszej edycji. Możesz
zaimportować pliki z płyty audio lub pliki
podcast w celu przesłania ich na dyktafon
cyfrowy. Możesz również nagrywać płyty CD
z muzyką, którą lubisz.

* Tylko dla Windows.

Advertising