Инструкция по эксплуатации Sony ICD-UX513F

Pl ru, Ic recorder, Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy 1. włączanie

Advertising
background image

ICD-UX512/UX513F

IC Recorder

Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-273-965-51(1)

© 2011 Sony Corporation

Printed in China

PL

RU

Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy

1. Włączanie.

1

1

2

1

Włóż baterię, zwracając uwagę na

prawidłową biegunowość.

2

Włacz zasilanie.

przez ponad 1 sekundę

Aby wyłączyć zasilanie, przesuń przełącznik HOLD/
POWER w kierunku „POWER” i przytrzymaj go przez
czas dłuższy niż 2 sekundy.

Zapobieganie przypadkowemu włączeniu (HOLD)

Aby wyjść z trybu HOLD, przesuń przełącznik HOLD/
POWER w kierunku środka.

2. Ustawianie daty i godziny.

2
1
1

1

Naciśnij przyciski  lub , aby ustawić

kolejno rok, miesiąc, dzień, godzinę oraz

minutę, a następnie naciśnij /ENT.

2

Naciśnij przycisk STOP.

3. Wybór języka menu.

5
2
2, 3, 4

2, 3, 4

1

(Zakładka (radio FM) jest

wyświetlana tylko w modelu

ICD-UX513F.)

1

Naciśnij przycisk MENU.

2

Naciśnij przycisk , a następnie 

lub , aby wybrać , po czym naciśnij

przycisk /ENT.

3

Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać

„Language”, a następnie naciśnij

przycisk /ENT.

4

Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać

język stosowany w oknie wyświetlacza,

a następnie naciśnij przycisk /ENT.

5

Naciśnij przycisk STOP.

4. Nagrywanie.

1
2

Wskaźnik

pracy

Przed rozpoczęciem korzystania z dyktafonu cyfrowego
upewnij się, że przełącznik HOLD/POWER został
przesunięty w kierunku środka celem wyjścia z trybu HOLD.

1

Naciśnij przycisk REC/PAUSE.

Wskaźnik pracy podświetli się na czerwono
i rozpocznie się nagrywanie.

Możesz wstrzymać nagrywanie, naciskając przycisk

REC/PAUSE. Ponownie naciśnij REC/PAUSE, aby
wznowić nagrywanie.

2

Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać

nagrywanie.

Nagrywanie zostanie wstrzymane, a wskaźnik
pracy zacznie migać na pomarańczowo.

5. Odsłuchiwanie.

2

1

3

1

Naciśnij przycisk /ENT.

Wskaźnik pracy podświetli się na zielono
i rozpocznie się odtwarzanie.

2

Ustaw głośność, naciskając VOL –/+.

3

Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać

odtwarzanie.

6. Kasowanie.

2

2

1

Skasowanego pliku nie można odzyskać.

1

Naciśnij przycisk ERASE.

Zostanie wyświetlony komunikat „Erase?”,
a określony plik będzie odtwarzany w celu
potwierdzenia wyboru.

2

Za pomocą przycisków  lub  wybierz

polecenie „Execute”, a następnie naciśnij

przycisk /ENT.

W trakcie usuwania pliku wyświetlany jest
komunikat „Erasing…”.

Możesz wybrać zakładkę lub folder, w którym
zostanie zapisany plik. Możesz również
wybrać z danego folderu plik do odtworzenia
lub skasowania.

1

Wybierz zakładkę.

 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić

okno wyboru folderu.

 Naciśnij przycisk , a następnie 

lub , aby wybrać zakładkę.

(głos): obszar przeznaczony do

nagrywania, służący do zarządzania
plikami zarejestrowanymi za pomocą
dyktafonu cyfrowego.

(muzyka): obszar przeznaczony

wyłącznie do odtwarzania, służący
do zarządzania plikami muzycznymi
skopiowanymi z komputera.

(podcast): obszar przeznaczony

wyłącznie do odtwarzania, służący
do zarządzania plikami podcast
skopiowanymi z komputera.

(pamięć wbudowana) lub

(pamięć zewnętrzna): wybór pamięci.
Możesz przełączać pomiędzy pamięcią
wbudowaną a pamięcią zewnętrzną
(karta pamięci).

2

Wybierz folder.

Naciśnij przycisk , aby przejść do
danej zakładki, a następnie naciśnij  lub

, aby wybrać folder.

3

Wybierz plik.

Naciśnij przycisk , aby przejść do
danego folderu, a następnie naciśnij  lub

, aby wybrać plik.

Wybór pamięci/zakładki/folderu/pliku

Co dalej

Instrukcja obsługi, opisująca wszystkie
funkcje dyktafonu cyfrowego, zapisana
jest w pamięci wbudowanej dyktafonu
cyfrowego jako pliki PDF.

Instrukcję obsługi możesz również pobrać
z witryny pomocy technicznej Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA

1

Podłącz dyktafon cyfrowy do

komputera.

2

Otwórz folder „Instructions” na

komputerze.

W przypadku systemu Windows:
kliknij [Mój komputer] lub [Komputer]
– [IC RECORDER] – [Instructions].
W przypadku systemu Macintosh: kliknij
na pulpicie [IC RECORDER] – [Instructions].

3

Przeciągnij i upuść pliki instrukcji

obsługi z folderu „Instructions” na

dysk lokalny komputera.

Nazwy plików instrukcji obsługi są
następujące:
Nazwa produktu_język_wersja.pdf
(np. ICD-UX512_UX513F_English_11.pdf)

4

Odłącz dyktafon cyfrowy od

komputera.

Aby otworzyć instrukcję obsługi, dwukrotnie
kliknij plik pdf, który chcesz przeczytać.

Kopiowanie instrukcji obsługi do

komputera

Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem stałym 1,2 V lub 1,5 V.
Należy używać jednego akumulatora
NH-AAA lub jednej baterii alkalicznej LR03
(rozmiar AAA).
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub prowadzenia innego pojazdu
mechanicznego.
Obchodzenie się z urządzeniem

Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych

na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub
wstrząsów mechanicznych.
Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo obcy przedmiot lub płyn,
należy wyjąć baterię i przed ponownym
użytkowaniem zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanej osobie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.

Środki ostrożności

Dziękujemy za zakup nowego dyktafonu
cyfrowego Sony!
Zadaniem niniejszej skróconej instrukcji
obsługi jest przedstawienie podstawowych
funkcji dyktafonu cyfrowego.
Należy uważnie zapoznać się z jej treścią.
Mamy nadzieję, że nowy dyktafon cyfrowy
Sony spełni Twoje oczekiwania.

Aby zapobiec potencjalnemu
uszkodzeniu słuchu, nie należy
słuchać muzyki ze zbyt dużą
głośnością przez długie okresy
czasu.

OSTRZEŻENIE
Nie wystawiać baterii (baterii ani
akumulatorów włożonych do urządzenia)
na przedłużone działanie nadmiernej
temperatury (bezpośrednie promieniowanie
słoneczne, ogień itd.).
ZNAMIONOWY POBÓR PRĄDU: 800 mA

Uwaga dla klientów: poniższe informacje
mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub
z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Dyktafon cyfrowy (1)
Słuchawki stereofoniczne (1)
Dodatkowy kabel połączeniowy USB (1)
Oprogramowanie Sound Organizer
(CD-ROM) (1)

Pokrowiec (1)
Akumulator NH-AAA (rozmiar AAA) (1)
Pojemnik na baterie (1)
Instrukcja obsługi (znajdująca się w pamięci
wbudowanej)

Zawartość opakowania.

Gratulacje! Skonfigurowałeś dyktafon cyfrowy i nagrałeś pierwszy plik. Nadszedł czas,
aby przejść do kolejnego etapu. Poniżej przedstawiamy użyteczne funkcje i informacje
umożliwiające pełne wykorzystanie dyktafonu cyfrowego.

Szczegółowe informacje dotyczące działania
dyktafonu znajdują się w instrukcji obsługi
(PDF) skopiowanej do pamięci komputera.

MENU/

NOISE CUT

T-MARK

DPC (SPEED

CTRL)

Scene selection

Możesz ustawić elementy menu nagrywania
najbardziej odpowiednie do danego trybu
nagrywania.

NOISE CUT

Redukcja dźwięków otoczenia w celu
uwydatnienia dźwięków odtwarzania.

T-MARK

Dodanie znacznika ścieżki w celu ustawienia
punktu początkowego podczas nagrywania
lub odtwarzania pliku.

DPC (SPEED CTRL)

Regulacja szybkości odtwarzania.

MENU

Dostęp do elementów menu, np. REC Mode,
Mic Sensitivity itd.

Radia FM*

Umożliwia dostrajanie stacji z poziomu
menu i nagrywanie z radia FM. Możesz
zapamiętać stacje w celu ułatwienia
wyszukiwania lub zmienić ustawienia
odbiornika.

* Tylko model ICD-UX513F

Funkcje zaawansowane

Sound Organizer

(oprogramowanie**)

Za pomocą oprogramowania Sound
Organizer zainstalowanego na komputerze
można wykonać wiele operacji. Możesz
zaimportować pliki nagrane dyktafonem
cyfrowym do programu Sound Organizer
w celu ich dalszej edycji. Możesz
zaimportować pliki z płyty audio lub pliki
podcast w celu przesłania ich na dyktafon
cyfrowy. Możesz również nagrywać płyty CD
z muzyką, którą lubisz.

** Tylko dla Windows

Wskaźnik

pracy

Advertising