Инструкция по эксплуатации Sony ICF-C273L

Fm/am pll synthesized clock radio, Fm/mw/lw pll synthesized clock radio, Icf-c273

Advertising
background image

ICF-C273 3-263-574-

44(1) CED PL/CZ/HU/SK/RU/UA

ICF-C273 3-263-574-

44(1) CED PL/CZ/HU/SK/RU/UA

Aby wyświetlić rok i datę

Naciśnij raz przycisk

SNOOZE/DATE/

SLEEP OFF, aby wyświetlić datę, a następnie w

ciągu 2 sekund naciśnij go ponownie, aby

wyświetlić rok.

Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund

wskazanie daty lub roku, po czym nastąpi

powrót do wyświetlania bieżącej godziny.

Aby zmienić wyświetlenie na

wskazanie czasu letniego

Naciśnij przycisk

D.S.T./SUMMER T.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „ ” i

wskazanie czasu zmienia się na czas letni.

Aby wyłączyć funkcję czasu letniego, naciśnij

D.S.T./SUMMER T. ponownie.

Aby nastawić jasność

podświetlenia wyświetlacza

Jeśli obraz na wyświetlaczu nie jest wyraźny,

należy nacisnąć i przytrzymać przycisk

ENTER/

BRIGHTNESS, aby ustawić żądaną jasność

(wysoka, średnia lub niska).

Zmiana odstępu

kanałowego AM (MW)

Odstęp kanałowy AM (MW) różni się w

zależności od rejonu świata. Aby można było

słuchać stacji radiowych, wartość odstępu

kanałowego tego urządzenia została ustawiona

fabrycznie na 9 lub 10 kHz, jak pokazano

poniżej.

Obszar

Odstęp kanałowy

Ameryka Północna i Południowa

10 kHz

Pozostałe kraje/regiony

9 kHz

1

Podłącz radiobudzik do sieci.

Naciśnij przycisk

OFF/ALARM RESET, aby

wyłączyć zasilanie.

2

Przytrzymując naciśnięty przycisk

OFF/

ALARM RESET, naciśnij przez ponad 5
sekund przycisk

ON/BAND.

Odstęp kanałowy AM (MW) zostanie

zmieniony.
Powtarzając punkt

2, można ponownie

zmienić wartość odstępu kanałowego.

Uwagi

• Po zmianie odstępu kanałowego AM (MW)

zostanie rozpoczęty proces programowania

stacji dla zakresu AM (MW).

• Podczas zmiany odstępu kanałowego AM

(MW) zostanie również zmieniony odstęp

kanałowy FM.

Obsługa radia

Strojenie ręczne

1

Naciśnij przycisk

ON/BAND, aby

włączyć radio.

Przez kilka sekund wyświetlacz pokazuje

pasmo i częstotliwość, a następnie zmienia

się na wskazanie aktualnego czasu.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

ON/

BAND, aby wybrać żądany zakres.

Po każdym naciśnięciu przycisku zakres

zmienia się w następujący sposób:

ICF-C273

AM

FM1

FM2

ICF-C273L

MW

FM1

FM2

LW

W przypadku korzystania z

zaprogramowanych trybów FM1 lub FM2

można słuchać radia w każdym z tych

trybów. (Patrz sekcja „Programowanie

ulubionej stacji”).

3

Aby nastroić żądaną stację, naciskaj
przycisk

TUNING + lub .

Interwał dla pasma FM ustawiony jest na

0,1 MHz, a interwał dla pasma AM (MW)

ustawiony jest na 10 kHz (model na Amerykę

Pn. i Pd.).
Interwał strojenia dla pasma FM ustawiony

jest na 0,05 MHz*, a dla pasma AM (MW)/LW

na 9 kHz (inne modele).

* Wyświetlenie częstotliwości FM wzrasta lub

maleje w interwałach co 0,1 MHz. Na

przykład częstotliwości 88,00 MHz oraz

88,05 MHz wyświetlone są w postaci

„88.0 MHz”.

Kiedy podczas strojenia każdego z pasm

odbierana jest minimalna częstotliwość,

słychać będzię dwa krótkie sygnały.

4

Regulatorem

VOLUME wyreguluj

głośność.

• Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk OFF/

ALARM RESET.

• Aby słuchać przez słuchawkę douszną,

podłącz słuchawkę douszną do gniazdka v

(słuchawkowego). Głośnik jest wyłączony,

kiedy słuchawka jest podłączona (ICF-C273

tylko dla modelu na Europę).

• Aby sprawdzić, która stacja jest obecnie

odbierana, lekko naciśnij przycisk

TUNING +

lub

lub ON/BAND. Przez kilka sekund

wyświetlone zostanie pasmo i częstotliwość,

po czym wyświetlacz powróci do

poprzedniego wyświetlenia aktualnego czasu.

Poprawa jakości

odbioru

FM:

Rozwiń całkowicie antenę

przewodową FM, aby poprawić

odbiór.

AM (MW)/LW: Obracaj urządzenie w

płaszczyźnie poziomej aż do

uzyskania optymalnego odbioru.

Urządzenie jest wyposażone we

wbudowaną prętową antenę

ferrytową.

Działającego urządzenia nie należy umieszczać

na stalowych pulpitach ani innych metalowych

powierzchniach, ponieważ może to powodować

zakłócenia w odbiorze.

Programowanie

ulubionej stacji

strojenie zaprogramowane

Istnieje możliwość zaprogramowania

maksymalnie 10 stacji z zakresu FM (5 stacji dla

zakresu FM1 i 5 stacji dla zakresu FM2) oraz po

5 stacji z zakresów: AM, MW i LW.

3-263-574-

44(1)

Sznur sieciowy

Sí�ová napájecí šňůra

Hálózati tápkábel

VOLUME

Obok regulatora głośności znajduje się

wypukły punkt wskazujący kierunek

zwiększania głośności.
Vedle voliče hlasitosti je umístěn

vystouplý bod, který znázorňuje směr

přidávání hlasitosti.
A hangerőszabályzó gomb mellett

kitapintható egy pont, amely azt mutatja,

melyik irányban emelkedik a hangerő.

Dźwignia jog

Páčka jog

Visszaugró gomb

Programowanie stacji
1

Wykonaj czynności od

1 do 4 opisane

w części zatytułowanej „Obsługa radia”
i ręcznie ustaw stację, którą chcesz
zaprogramować.

2

Przytrzymaj wciśnięty wybrany przycisk
STATION•SELECT/PRESET, dopóki
nie usłyszysz dwóch krótkich
sygnałów.

Przykład: Programowanie częstotliwości AM

1 260 kHz dla przycisku

2.

Na kilka sekund pojawi się wskazanie

częstotliwości, po czym wyświetlacz powróci

do wskazania aktualnego czasu.

Aby zaprogramować następną stację,

powtórz te czynności.
Aby zmienić zaprogramowaną stację, ustaw

żądaną stację i przytrzymaj naciśnięty

przycisk

PRESET TUNING od 1 do 5. Nowa

stacja zastąpi poprzednią stację

zaprogramowaną pod określonym

przyciskiem.

Ustawianie zaprogramowanej

stacji
1

Naciśnij przycisk

ON/BAND, aby

włączyć radio.

2

Naciśnij przycisk

STATION•SELECT/

PRESET, pod którym zaprogramowana
jest żądana stacja.

3

Regulatorem

VOLUME wyreguluj

głośność.

Po kilku sekundach wyświetlacz powróci do

wskazania aktualnego czasu, lecz wskaźnik

numeru zaprogramowanej stacji pozostanie

na wyświetlaczu.

Nastawianie alarmu

Odbiornik pozwala na wybór między dwoma

rodzajami alarmu: radiem oraz brzęczykiem.

Alarm będzie włączał się o tej samej godzinie

każdego dnia.

Fabrycznie alarm radiem oraz brzęczykiem

ustawiony jest na godzinę 12:00 am (przed

południem) lub 0:00.
Uwagi

• Przed ustawieniem alarmu należy najpierw

nastawić czas zegara.

• Odbiór radiowy jest przerwany w czasie

nastawiania alarmu.

Aby ustawić godzinę budzika
1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
ALARM A lub ALARM B przez kilka
sekund.

Po jednym sygnale dźwiękowym na

wyświetlaczu budzika zacznie migać pole

godziny.

2

Naciskaj dźwignię Jog w kierunku v
(góra) lub V (dół), aby wybrać godzinę.

Aby szybko ustawić godzinę, naciśnij i

przytrzymaj dźwignię Jog naciśniętą w

kierunku v (góra) lub V (dół).

3

Naciśnij przycisk

ENTER/

BRIGHTNESS.

Po jednym sygnale dźwiękowym na

wyświetlaczu budzika zacznie migać pole

minut.

4

Powtórz czynności

2 i 3, aby ustawić

minuty.

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy

potwierdzający ustawienie godziny.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

RADIO•SOUND”.

Istnieje możliwość wybrania trybu „RADIO” i
trybu „SOUND”.
Ustaw tryb budzika w następujący sposób:
• RADIO: patrz „A Ustawianie budzika w

trybie radia”

• SOUND: patrz „B Ustawianie budzika w

trybie brzęczyka”

A

Ustawianie budzika w trybie

radia

W przypadku budzika w trybie radia podczas

budzenia uruchamiana jest wybrana stacja

budzenia.

1

Wykonaj czynności opisane w
punktach od

1 do 4 części „Aby

ustawić godzinę budzika”.

2

Naciskaj dźwignię Jog w kierunku v
(góra) lub V (dół), aby wybrać tryb
budzika „RADIO”.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „WAKE

UP STATION”.

3

Naciśnij przycisk

ENTER/

BRIGHTNESS.

Po jednym sygnale dźwiękowym na

wyświetlaczu zacznie migać

zaprogramowany numer stacji.

4

Naciskaj dźwignię Jog w kierunku v
(góra) lub V (dół), aby wybrać żądaną
stację włączaną podczas budzenia.

Zaprogramowane numery zmieniają się w

następującej kolejności:

P-

AM P1-5

FM1 P1-5

FM2 P1-5

P-” jest ostatnio odbieraną stacją.

Żądaną stację włączaną podczas budzenia

można wybrać bezpośrednio, naciskając

przycisk

ON/BAND lub STATION•SELECT/

PRESET, w czasie, gdy nie jest wyświetlany

wskaźnik „P-”.

5

Naciśnij przycisk

ENTER/

BRIGHTNESS.

Dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzą

ustawienie, a wyświetlacz ALARM A lub B

zgaśnie.

B

Ustawianie budzika w trybie

brzęczyka

W przypadku budzika w trybie brzęczyka

podczas budzenia uruchamiany jest określony

dźwięk.

1

Wykonaj czynności opisane w
punktach od

1 do 4 części „Aby

ustawić godzinę budzika”.

2

Naciskaj dźwignię Jog w kierunku v
(góra) lub V (dół), aby wybrać tryb
budzika „SOUND”.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „WAKE

UP SOUND”.

3

Naciśnij przycisk E

NTER/

BRIGHTNESS.

Zostanie wyemitowany dźwięk brzęczyka

włączanego podczas budzenia, którego

numer jest aktualnie wyświetlany.

4

Naciskaj dźwignię Jog w kierunku v
(góra) lub V (dół), aby wybrać żądany
dźwięk włączany podczas budzenia.

1: Brzęczyk
2: „Cztery pory roku: Wiosna” Antonio Lucio

Vivaldiego

3: „Dla Elizy” Ludwiga van Beethovena

5

Naciśnij przycisk

ENTER/

BRIGHTNESS.

Dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzą

ustawienie, a wyświetlacz ALARM A lub B

zgaśnie.

Aby użyć alarmu radiem oraz

brzęczykiem
1

Ustaw czasy obu alarmów dla ALARM
A lub B (zob. powyżej).

2

Naciśnij przycisk

ALARM A lub

ALARM B.

Zostanie włączony wyświetlacz ALARM A lub

B.

Jeśli dla budzika Alarm A i Alarm B zostanie

ustawiona ta sama godzina, Alarm A będzie miał

priorytet.

Aby zdrzemnąć się kilka minut

Naciśnij przycisk

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Alarm radiowy lub brzęczykiem wyłączy się, lecz

automatacznie włączy się ponownie po upływie

ok. 10 minut. Za każdym razem, kiedy

naciśniesz przycisk

SNOOZE/DATE/

SLEEP OFF, czas przedłużenia drzemki zmienia

się następująco:

Czas przedłużenia drzemki wyświetlony zostanie

przez kilka sekund, po czym urządzenie powróci

do wyświetlania aktualnego czasu.

Kiedy naciśniesz przycisk

SNOOZE/DATE/

SLEEP OFF po pojawieniu się aktualnego czasu,

przedłużenie czasu drzemki powróci do wartości

10 minut.

Maksymalny czas przedłużenia drzemki wynosi

60 minutach.

Aby wyłączyć alarm

Aby wyłączyć alarm, naciśnij

OFF/

ALARM RESET.

Alarm rozlegnie się o tym samym czasie

następnego dnia.

Aby dezaktywować alarm

Naciśnij przycisk

ALARM A lub ALARM B.

Wyświetlacz ALARM A lub B zgaśnie.

Korzystanie z

programatora

czasowego drzemki

(Programator

czasowy)

Programator czasowy drzemki powoduje

uruchomienie brzęczyka po upływie

zaprogramowanego czasu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

NAP, aż zostanie

wyświetlony odpowiedni wskaźnik liczby minut.

Po każdym naciśnięciu przycisku wskazanie

wyświetlacza zmienia się w następujący sposób:

Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a na

wyświetlaczu wskaźnik „OFF” zostanie

zastąpiony przez „10”.

Pojawi się wskaźnik „

i przez kilka sekund

będzie wyświetlany czas drzemki NAP.

Programator czasowy NAP rozpocznie

odliczanie czasu drzemki NAP.

Po upływie wybranego czasu drzemki NAP

zostanie włączony sygnał brzęczyka, a na

wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „

.

Brzęczyk jest automatycznie wyłączany po

upływie około 60 minut.

Aby wyłączyć sygnał

programatora czasowego

drzemki NAP

Naciśnij przycisk

NAP lub OFF/ALARM RESET,

aby wyłączyć brzęczyk.

Aby wyłączyć programator

czasowy drzemki NAP

Naciśnij przycisk

NAP.

Wskaźnik „

zgaśnie.

Nastawianie timera na

dobranoc

Możesz zasnąć, słuchając radia dzięki

wbudowanemu timerowi na dobranoc, który

automatycznie wyłączy radio po upływie

wyznaczonego czasu.
Naciśnij przycisk

SLEEP.

Włączy się radio. Możesz nastawić timer na

dobranoc na 90, 60, 30 lub 15 minut. Każde

naciśnięcie zmienia czas jak pokazano niżej.

Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a na

wyświetlaczu wskaźnik „OFF” zostanie

zastąpiony przez „90”.

Po ustawieniu czasu programatora na

wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „SLEEP”.

Radio pozostanie włączone przez ustawiony

czas, a następnie się wyłączy.
• Aby wyłączyć radio przed upływem

wyznaczonego czasu, naciśnij

SNOOZE/

DATE/SLEEP OFF.

Jak używać jednocześnie

timera na dobranoc i alarmu

Możesz zasnąć słuchając, radia i obudzić się o

wyznaczonym czasie dzięki alarmowi radiem lub

brzęczykiem.

1

Nastaw alarm. (Patrz „Nastawianie
alarmu”).

2

Nastaw timer na dobranoc. (Patrz

Nastawianie timera na dobranoc”).

Rozwiązywanie

problemów

Jeśli podczas obsługi niniejszego urządzenia

wystąpią jakiekolwiek problemy, w podany niżej

sposób sprawdź, czy urządzenie wymaga

naprawy w punkcie serwisowym.

Jeśli problem nie ustąpi, skonsultuj się z

najbliższym dealerem firmy Sony.
Zegar pokazuje nieprawidłowy czas.

• Czy zabrakło prądu na ponad minutę?

Dźwięk alarmu radiowego lub alarmu

brzęczykiem nie rozlega się o wyznaczonym

czasie.

• Czy został włączony żądany alarm? (Innymi

słowy, czy wyświetlacz ALARM A lub B jest

włączony?)

Włączony jest alarm radiowy, lecz o

wyznaczonym czasie nie dochodzi żaden

dźwięk.

• Czy zmieniony został poziom głośności

regulatorem VOLUME?

Antena przewodowa FM

FM drátová anténa

FM kábelantenna

Gniazdo słuchawkowe

(ICF-C273 tylko dla modelu na

Europę)
Sluchátková zdířka (ICF-C273

pouze pro evropské modely)

Fejhallgató-csatlakozó (csak az
ICF-C273 európai modell esetén)

Na przycisku PRESET TUNING 3

znajduje się wypukły punkt.
Na tlačítku PRESET TUNING 3 je

vystouplý bod.
A PRESET TUNING 3 gombon

kitapintható egy pont.

Polski

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia

prądem elektrycznym, nie należy narażać

tego urządzenia na działanie deszczu ani

wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy

otwierać obudowy urządzenia. Naprawy

należy zlecać wyłącznie osobom

wykwalifikowanym.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni

zamkniętej, takiej jak regał na książki lub

zabudowana szafka.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia

prądem, nie należy stawiać na urządzeniu

obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

Urządzenie należy podłączyć do łatwo

dostępnego gniazda zasilania. W przypadku

zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w

działaniu urządzenia, należy natychmiast

odłączyć je od gniazda zasilania.

Charakterystyka

• Radiobudzik FM/AM (model ICF-C273) lub FM/

MW/LW (model ICF-C273L) z syntezą

częstotliwości PLL (phase locked loop) i

dwoma rodzajami budzika.

• Trzy wskazania godziny na wyświetlaczu:

zegar jako wskazanie główne i dwa wskazania

godzin dla budzików.

• Zielony ekran LCD z regulacją jasności

podświetlania.

• Przycisk Date umożliwiający wyświetlenie

roku, miesiąca i dnia.

• Funkcja łatwego strojenia cyfrowego z

pamięcią 15 zaprogramowanych stacji (model

ICF-C273) lub 20 zaprogramowanych stacji

(model ICF-C273L).

• Funkcja zmiany czasu na letni (DST)

(przesunięcie o jedną godzinę do przodu).

• Różne rodzaje sygnału budzika — radio,

brzęczyk i 2 melodie.

• Możliwość przedłużania czasu drzemki w

zakresie od 10 do 60 minut (maksymalnie).

• Funkcja programatora czasowego drzemki

umożliwia krótką drzemkę i pobudkę

brzęczykiem bez zmiany ustawień budzika.

(Czas drzemki można wybrać z zakresu od 10

do 120 minut).

Nastawianie zegara

oraz daty

1

Podłącz radio z zegarem do gniazda
ściennego.

Na wyświetlaczu będzie pulsować

„AM 12:00” lub „0:00”.

2

Naciśnij przycisk

CLOCK na kilka

sekund.

Usłyszysz dźwięk brzęczyka i wyświetlenie

roku będzie pulsowało na wyświetlaczu.

3

Naciskaj dźwignię Jog w kierunku v
(góra) lub V (dół), dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowy
rok.

4

Naciśnij jeden raz przycisk

ENTER/

BRIGHTNESS.

5

Powtarzaj kroki

3 i 4, aby nastawić

właściwy miesiąc, dzień, godzinę i
minuty.

Po nastawieniu minut naciśnij

ENTER/

BRIGHTNESS, aby rozpocząć odliczanie

sekund. Usłyszysz dwa krótkie sygnały.

• Aby szybko ustawić bieżącą godzinę,

przytrzymaj dźwignię Jog naciśniętą w

kierunku v (góra) lub V (dół).

• System wyświetlenia czasu różni się w

zależności od modelu.
System 12-godzinny: „AM 12:00” = północ
System 24-godzinny: „0:00” = północ

• W kroku 5, gdy po nastawieniu minut

naciśniesz

ENTER/BRIGHTNESS, aby

włączyć zegar, odliczanie sekund rozpocznie

się od zera.

• Po wejściu w tryb ustawiania budzika nie

można ustawiać zegara.

3

Pomocí tlačítek

TUNING + či vyla�te

na požadovanou stanici.

FM kanály mají krok nastavený na 0,1 MHz a

AM (MW) kanály mají krok nastavený na

10 kHz (Model pro Severní a Jižní Ameriku).
FM kanálový krok je nastaven na 0,05 MHz*

a AM (MW)/LW kanálový krok je nastaven na

9 kHz (Ostatní modely).

* FM frekvenční displej se zvyšuje zvyšuje

nebo snižuje v krocích po 0,1 MHz.

Například, frekvence 88,00 a 88,05 MHz se

zobrazí jako „88.0 MHz“.

Dvě krátká pípnutí zazní, jakmile je přijímána

nejnižší frekvence z každého pásma během

ladění.

4

Pomocí

VOLUME nastavte hlasitost.

• Rádio vypnete stisknutím tlačítka OFF/ALARM

RESET.

• Pro poslech přes sluchátko zapojte sluchátko

do zdířky v (sluchátko). Reproduktor se

vypne, jakmile je zapojeno sluchátko.
(ICF-C273 pouze pro evropské modely)

• Pro kontrolu vyladěné stanice lehce stiskněte

tlačítko

TUNING + nebo nebo ON/BAND.

Na displeji se na několik sekund objeví pásmo

a frekvence, poté se na displej vrátí současný

čas.

Zlepšení kvality příjmu

FM:

Chcete-li zlepšit kvalitu příjmu,

rozviňte zcela drátěnou anténu

FM.

AM (MW)/LW: Natočte přístroj ve vodorovném

směru tak, abyste dosáhli co

nejlepší kvality příjmu. V

radiopřijímači je vestavěná

feritová tyčová anténa.

Při provozu nestavte přístroj na ocelovou desku

nebo kovový povrch, mohlo by dojít k rušení

příjmu.

Předvolení oblíbené

stanice

ladění předvoleb

Můžete předvolit až 10 stanic v pásmu FM (5

stanic v pásmu FM1 a 5 stanic v pásmu FM2) a

5 stanic v pásmu AM, MW, LW.

Předvolení stanice

1

Postupujte podle kroků

14 v části

„Obsluha rádia“ a ručně nala�te
stanici, kterou chcete nastavit jako
předvolenou stanici.

2

Stiskněte příslušné tlačítko

STATION•SELECT/PRESET a držte je
stisknuté, až se 2× ozve krátké pípnutí.

Příklad: Naladění stanice AM 1 260 kHz na

předvolbu

2.

Na displeji se na několik sekund objeví

frekvence, poté se na displej vrátí současný

čas.

Chcete-li předvolit další stanici, zopakujte

tento postup.
Chcete-li změnit předvolbu, nala�te

požadovanou stanici a podržte tlačítko

PRESET TUNING 15. Nová stanice

nahradí předchozí pro danou předvolbu.

Naladění předvolené stanice
1

Stisknutím tlačítka

ON/BAND zapněte

rádio.

2

Stiskněte

STATION•SELECT/PRESET,

na kterém je příslušná stanice uložena.

3

Pomocí

VOLUME nastavte hlasitost.

Po několika sekundách se na displej vrátí

současný čas, ale indikátor programovací

polohy zůstane rozsvícen.

Nastavení budíčku

Můžete si zvolit 2 typy budíčku, rádio nebo

bzučák.

Budíček se ozve každý den v tu samou dobu.

Z výroby nastavený čas budíčku pro rádio a

bzučák je 12:00 dopoledne nebo 0:00.

Poznámky

• Dříve než nastavíte budíček, nastavte správný

čas.

• Rádiový příjem je přerušen po dobu, co je

nastavován čas budíčku.

Nastavení doby buzení

1

Stiskněte a podržte po dobu několika
sekund tlačítko

ALARM A nebo

ALARM B.

Po zaznění zvukového signálu začnou na

displeji blikat hodiny.

2

Stisknutím páčky jog v (nahoru) nebo
V

(dolů) vyberte hodinu.

Chcete-li rychle nastavit hodinu, podržte

stisknutou páčku jog v (nahoru) nebo V

(dolů).

3

Stiskněte tlačítko

ENTER/

BRIGHTNESS.

Po zaznění zvukového signálu začnou na

displeji blikat minuty.

4

Zopakujte kroky 2 a

3 pro nastavení

minut.

Nastavení času bude potvrzeno zvukovým

signálem.
Zobrazí se indikátor „RADIO•SOUND“.
Můžete se rozhodnout pro režim „RADIO“

nebo „SOUND“.
Nastavte režim budíku takto:
• RADIO: viz část „A Nastavení buzení

rádiem“
• SOUND: viz část „B Nastavení buzení

signálem budíku“

A

Nastavení buzení rádiem

Při buzení rádiem se spustí přehrávání stanice

určené pro buzení.

1

Prove�te kroky

14 v části

„Nastavení doby buzení“.

2

Stisknutím tlačítka jog v (nahoru) nebo
V

(dolů) vyberte režim buzení „RADIO“.

Na displeji se zobrazí indikátor „WAKE UP

STATION“.

3

Stiskněte tlačítko

ENTER/

BRIGHTNESS.

Po zaznění zvukového signálu začne na

displeji blikat číslo předvolby.

4

Stisknutím tlačítka jog v (nahoru) nebo
V

(dolů) vyberte požadovanou stanici

pro buzení.

Číslo předvolby se změní takto:

P-

AM P1 až 5

FM1 P1 až 5

FM2 P1 až 5

„P-“ je naposledy poslouchaná stanice.
Není-li zobrazen indikátor „P-“, můžete přímo

vybrat požadovanou stanici pro buzení

stisknutím tlačítka

ON/BAND nebo tlačítka

STATION•SELECT/PRESET.

5

Stiskněte tlačítko

ENTER/

BRIGHTNESS.

Nastavení jsou potvrzena dvěma krátkými

zvukovými signály a vypnutím displeje

ALARM A nebo B.

Česky

VÝSTRAHA

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,

předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či

úrazu elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí

úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte

výhradně kvalifikovanému servisnímu

technikovi.
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách,

jako jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.

Na přístroj neumís�ujte nádoby s tekutinou, např.

vázy, snížíte tak možnost vzniku požáru či úrazu

elektrickým proudem.

Zapojte přístroj do snadno přístupné sí�ové

zásuvky. Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv

nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze sí�ové

zásuvky.

Charakteristika

• Rádio FM/AM (ICF-C273) nebo FM/MW/

LW(ICF-C273L) PLL s hodinami a dvojím

buzením.

• Trojí zobrazení času - hlavní pro hodiny a dva

pro budík.

• Zeleně podsvícený displej s nastavitelným

jasem.

• Datové tlačítko pro zobrazení roku, měsíce a

dne.

• Snadné digitální ladění předvolených stanic s

15 uloženými předvolbami pro typ ICF-C273 a

20 předvolbami pro typ ICF-C273L.

• D.S.T. (Daylight Saving Time) - nastavení

letního času (funkce vynechání jedné hodiny).

• Různé typy buzení - rádio, budík a 2 melodie.
• Nastavitelná doba opakovaného buzení - dobu

opakovaného buzení lze nastavit od 10 do 60

minut (maximálně).

• Časovač NAP umožňující krátký odpočinek a

vzbuzení budíkem bez nutnosti změny

nastavení budíku. (Dobu odpočinku můžete

nastavit od 10 do 120 minut.)

Nastavení hodin a data

1

Zapojte přístroj.

Na displeji bude blikat „AM 12:00“ nebo

0:00“.

2

Na několik sekund stiskněte tlačítko

CLOCK.

Ozve se pípnutí a na displeji začne blikat rok.

3

Stiskněte opakovaně páčku jog v
(nahoru) nebo V (dolů), dokud se na
displeji nezobrazí správný rok.

4

Jednou stiskněte tlačítko

ENTER/

BRIGHTNESS.

5

Zopakujte krok

3 a 4 pro nastavení

měsíce, dne, hodinového a minutového
úseku.

Po nastavení minut stiskněte

ENTER/

BRIGHTNESS pro zahájení ubíhání sekund a

uslyšíte dvě krátká pípnutí.

• Chcete-li rychle nastavit aktuální čas, podržte

stisknutou páčku jog v(nahoru) nebo V (dolů).

• Časový cyklus je u jednotlivých modelů liší.

12-hodinový cyklus: „AM 12:00“ = půlnoc
24-hodinový cyklus: „0:00“ = půlnoc

• V kroku 5, když stisknete po nastavení

minutového úseku tlačítko

ENTER/

BRIGHTNESS, sekundy začnou ubíhat od

nuly.

• Je-li zadán režim nastavení buzení, nelze

nastavit hodiny.

Zobrazení roku a data

Chcete-li zobrazit datum, stiskněte jednou

tlačítko

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF. Chcete-li

zobrazit rok, stiskněte je znovu během 2 sekund.

Na displeji se na několik sekund zobrazí datum

nebo rok a poté se znovu zobrazí aktuální čas.

Změna displeje na letní čas

(posun o hodinu dopředu)

Stiskněte tlačítko

D.S.T./SUMMER T.

Na displeji se objeví „ “ a časový indikátor

bude ukazovat letní čas.

Funkci Letní čas vypnete dalším stisknutím

tlačítka

D.S.T./SUMMER T.

Nastavení jasu zadního

osvětlení

Není-li displej dobře čitelný, nastavte jas

stisknutím a podržením tlačítka

ENTER/

BRIGHTNESS (vysoký, střední nebo nízký).

Změna pásma AM

(MW)

Krok ladění

Krok ladění v pásmu AM (MW) se v jednotlivých

oblastech liší. Krok ladění je v tomto přístroji

nastaven z výroby na 9 kHz nebo 10 kHz.

Nastavení můžete změnit podle následující

tabulky tak, aby umožňovalo poslech

rozhlasových stanic.

Krok ladění v dané

oblasti

Severní a Jižní Amerika

10 kHz

Další země/oblasti

9 kHz

1

Zasuňte rádio s hodinami do zásuvky.

Stisknutím tlačítka

OFF/ALARM RESET

vypněte napájení.

2

Držte stisknuté tlačítko

OFF/ALARM

RESET a tiskněte tlačítko ON/BAND
nejméně 5 sekund.

Krok ladění v pásmu AM (MW) se změní.
Pokud zopakujete krok

2, krok ladění se vrátí

na předchozí hodnotu.

Poznámky

• Po změně kroku ladění v pásmu AM (MW)

bude nastaven výchozí stav předvolených

stanic v pásmu AM (MW).

• Při změně kroku ladění v pásmu AM (MW)

dojde také ke změně kroku ladění v pásmu

FM.

Obsluha rádia

Manuální ladění

1

Rádio zapněte stisknutím tlačítka

ON/

BAND.

Na displeji se na několik sekund objeví

pásmo a frekvence, poté se na displej vrátí

současný čas.

2

Opakovaným stisknutím tlačítka

ON/

BAND vyberte požadované pásmo.

Při každém stisknutí tlačítka se pásmo změní

takto:

ICF-C273

AM

FM1

FM2

ICF-C273L

MW

FM1

FM2

LW

Použijete-li režim předvoleb FM1 nebo FM2,

můžete poslouchat rádio v obou režimech.

(Viz část „Předvolení oblíbené stanice“.)

Magyar

FIGYELMEZTETÉS

A tűz és az áramütés veszélyének

csökkentése érdekében óvja a készüléket az

esőtől, nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa

fel a készülék házát. A készüléket csak

szakember javíthatja.
A készüléket ne használja zárt térben, pl.

könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése

érdekében ne tegyen a készülékre folyadékot

tartalmazó tárgyat (pl. vázát).

A készüléket egy könnyen elérhető konnektorba

csatlakoztassa. Ha rendellenességet tapasztal a

készülékkel kapcsolatban, azonnal húzza ki a

dugót a fali csatlakozóaljzatból.

Jellemzők

• Két ébresztős FM/AM (ICF-C273) vagy FM/

MW/LW (ICF-C273L) PLL (fázisszabályozott)

szintézeres órás rádió.

• A kijelzőn három időpont jelenik meg: a fő

kijelző a pontos időt mutatja, a két alkijelző

egy-egy ébresztési időpontot mutat.

• Az LCD kijelző állítható fényerejű zöld

háttérvilágítással rendelkezik.

• A Date gomb megnyomásával megjeleníthető

az év, a hónap és a nap.

• Rádióállomások egyszerű digitális beállítása,

az ICF-C273 típus esetén 15, az ICF-C273L

típus esetén 20 memóriahelyes állomástárral.

• D.S.T. (nyári időszámítás) — a nyári

időszámítás beállítására (egy órányi ugrás).

• Különféle ébresztési típusok: rádió, hangjelzés,

2 dallam.

• Az ideiglenes elnémítás megnyújtható -

időtartama 10 és (maximum) 60 perc között

változtatható.

• A NAP visszaszámlálásos ébresztő funkcióval

lehetőség nyílik arra, hogy rövid szunyókálás

után hangjelzésre ébredjen, és ehhez ne kelljen

megváltoztatnia az ébresztési beállításokat. (A

visszaszámlálásos ébresztő időtartama 10 és

120 perc között állítható be.)

Az óra és a dátum

beállítása

1

Dugja be az órás rádió készülék
hálózati csatlakozóját a konnektorba.

A kijelzőn „AM 12:00” vagy „0:00” fog

villogni.

2

Néhány másodpercig tartsa lenyomva
a

CLOCK (óra) gombot.

Hangjelzést fog hallani és a kijelzőn az év

számjegye villogni kezd.

3

A visszaugró gombot nyomja v (felfelé)
vagy a V (lefelé) jel irányába, amíg a
kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő
évszám.

4

Nyomja meg egyszer az

ENTER/

BRIGHTNESS (óra) gombot.

5

A hónap, a nap, az óra és a perc
beállításához ismételje meg a

3. és a 4.

lépést.

A percérték beállítása után nyomja meg az

ENTER/BRIGHTNESS gombot, hogy egy

rövid hangjelzés kíséretében elkezdődjék a

másodpercek számlálása.

• Ha a visszaugró gombot a V (felfelé) vagy a v

(lefelé) jel irányában nyomva tartja, az időérték

gyorsan változik.

• Az órakijelzés rendszere attól függ, hogy

milyen modell van az Ön birtokában.
12-órás rendszer: „AM 12:00” = éjfél
24-órás rendszer: „0:00” = éjfél

• Amikor az 5. lépésben a percek beállítása után

megnyomja az

ENTER/BRIGHTNESS

gombot, a másodpercek számlálása nulláról

indul.

• Ébresztőbeállító üzemmódban a pontos idő

nem állítható be.

Az évszám és a dátum

megjelenítése

A dátum megjelenítéséhez nyomja meg egyszer

a

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF gombot, majd

ezt követően 2 másodpercen belül ismét nyomja

meg ezt a gombot, hogy megjelenjék az évszám.

Ekkor a kijelzőn néhány másodpercig a dátum,

illetve az évszám látható, majd ismét a pontos

idő jelenik meg.

A kijelző átállítása a nyári

időszámításra (nyári idő)

Nyomja meg a

D.S.T./SUMMER T. (nyári

időszámítás/nyári idő) gombot.

A kijelzőn a „ ” jel válik láthatóvá, a pontos idő

kijelzése pedig a nyári időszámításra áll át.

A nyári időszámítás funkció kikapcsolása a

D.S.T./SUMMER T. (nyári időszámítás/nyári idő)

gomb ismételt megnyomásával történik.

A háttérvilágítás fényerejének

beállítása

Ha a kijelző tartalma nem látható élesen, akkor

nyomja le és tartsa lenyomva az

ENTER/

BRIGHTNESS gombot, és így állítsa be a

háttérvilágítás kívánt erősségét (erős, közepes,

gyenge).

Az AM (MW) sáv

hangolási

lépésközének

módosítása

Az AM (MW) sáv hangolási lépésköze

térségenként más és más lehet. A készülék

hangolási lépésköze gyárilag 9, illetve 10 kHz-re

van beállítva; ez az alább ismertetett módon

módosítható, hogy a rádiót más térségben is

használni lehessen.

Térség

Hangolási lépésköz

Észak- és Dél-Amerika

10 kHz

Más országok/régiók

9 kHz

1

Az órás rádiót csatlakoztassa a
hálózathoz.

Az

OFF/ALARM RESET gombot

megnyomva kapcsolja ki a készüléket.

2

Tartsa benyomva az

OFF/ALARM

RESET gombot, és tartsa benyomva az

ON/BAND gombot is több mint 5
másodpercig.

Ekkor megváltozik az AM (MW) sáv hangolási

lépésköze.
Ha ismét végrehajtja a

2. lépést, a hangolási

lépésköz megint megváltozik.

Megjegyzések

• Amikor megváltoztatja az AM (MW) sáv

hangolási lépésközét, az AM (MW) sávban

beprogramozott állomások törlődnek.

• Amikor megváltoztatja az AM (MW) sáv

hangolási lépésközét, az FM sáv hangolási

lépésköze is módosul.

A rádió használata

Kézi hangolás

1

Az

ON/BAND (rádió be/sáv) gomb

megnyomásával kapcsolja be a rádiót.

A kijelző néhány másodpercig a hullámsávot

és a frekvenciát mutatja, majd ismét a

pontos időt.

2

Az

ON/BAND gomb többszöri

megnyomásával válassza ki a kívánt
sávot.

Az egyes gombnyomásokra a

következőképpen változik a kiválasztott sáv:

ICF-C273

AM

FM1

FM2

ICF-C273L

MW

FM1

FM2

LW

Programozott FM1 és FM2 módban a két

mód bármelyikében hallgathatja a rádiót.

(Lásd „A kedvenc rádióállomások beállítása”

című fejezetet.)

3

TUNING (hangolás) + vagy gomb
segítségével hangolja be a kívánt
állomást.

Az FM sáv hangolási lépésköze 0,1 MHz, az

AM (MW) sávé pedig 10 kHz (az észak- és

dél-amerikai modell esetén).
Az FM sáv hangolási lépésköze 0,05 MHz*,

az AM (MW)/LW sávé pedig 9 kHz (a többi

modell esetén).

* Az FM sáv frekvenciakijelzése 0,1 MHz-es

lépésekkel nő vagy csökken. Például, a

88,00 és a 88,05 MHz egyaránt „88.0 MHz”

formában jelenik meg a kijelzőn.

Ha hangolás közben eléri az adott hullámsáv

alsó frekvenciáját, két rövid hangjelzés szólal

meg.

4

VOLUME (hangerő) gomb segítségével
állítsa be a hangerőt.

• A rádió kikapcsolása az OFF/ALARM RESET

gomb megnyomásával történik.

• Ha fülhallgatón keresztül kívánja hallgatni a

készüléket, csatlakoztasson egy fülhallgatót a

v jelű (fülhallgató) kimenethez. A fülhallgató

csatlakoztatásakor a hangszóró kikapcsol.

(Csak az ICF-C273 európai modell esetén)

• A hallgatott állomás adatainak

megjelenítéséhez gyengén nyomja meg a

TUNING + vagy — vagy az ON/BAND

gombot. A kijelzőn néhány másodpercre

megjelenik a hullámsáv és a frekvencia, majd

ismét a pontos idő válik láthatóvá.

A vétel javítása

FM (URH): Az FM-adás vételének javításához

egyenesítse ki az FM (URH)

antennát.

AM (MW/KH) /LW(HH):

A készüléket vízszintesen forgassa el

úgy, hogy a vétel a lehető legjobb

legyen. A ferritantenna a készülék

belsejében található.

A készüléket ne használja acélasztalon, illetve

egyéb fémfelületen, mert az zavarhatja a vételt.

A kedvenc

rádióállomások

beállítása

Programozott

állomáskeresés

Az FM sávon 10 állomás (5 állomás az FM1 és 5

az FM2 sávon), az AM, MW és LW sávon pedig

5 állomás programozható be.

Állomás beprogramozása
1

Hajtsa végre „A rádió használata” című
fejezet

14. lépését, majd kézzel álljon

rá a beprogramozni kívánt állomásra.

2

Addig tartsa lenyomva a kívánt
STATION•SELECT/PRESET
(állomás•választás/programozás)
gombot, amíg két rövid hangjelzést
nem hall.

Példa: Az AM sáv 1 260 kHz frekvenciájú

rádióállomásának hozzárendelése a

2

állomáshelygombhoz.

A frekvencia néhány másodpercre

megjelenik a kijelzőn, majd ismét a pontos

idő válik láthatóvá.

További állomások beprogramozásához

ismételje meg a fenti lépéseket.
A beprogramozott állomás

megváltoztatásához álljon rá a kívánt

rádióállomásra, majd nyomja le és tartsa

lenyomva a

PRESET TUNING 1-5 gombok

valamelyikét. Az új, éppen hallható állomás

az adott állomáshelygombhoz korábban

rendelt állomás helyére lép.

Programozott rádióállomás

hallgatása

1

Az

ON/BAND (rádió be/sáv) gomb

megnyomásával kapcsolja be a rádiót.

2

Nyomja meg azt a

STATION• SELECT/

PRESET (állomás•választás/
programozás) gombot, amelyikre a
kívánt állomást beprogramozta.

3

A

VOLUME (hangerő) gomb

segítségével állítsa be a hangerőt.

Néhány másodperc múlva a kijelzőn ismét a

pontos idő jelenik meg, de a programhely

száma továbbra is látható marad.

Az ébresztés

beállítása

Kétféle, rádiós vagy hangjelzéses ébresztési

mód közül választhat.

Az ébresztés mindennap, azonos időpontban

szólal meg.

A rádiós ébresztés időpontjának gyári beállítása

12:00 AM, a hangjelzéses ébresztésé 0:00.

Megjegyzés

• Az ébresztés beállítása előtt állítsa be a pontos

időt.

• Az ébresztés időpontjának beállítása alatt

megszakad a rádióvétel.

Az ébresztés időpontjának

beállítása

1

Nyomja meg és néhány másodpercig
tartsa lenyomva az

ALARM A vagy az

ALARM B gombot.

Amikor hangjelzés hallható, az óraérték

villogni kezd a kijelzőn.

2

Az óraérték beállításához nyomja a
visszaugró gombot a v (felfelé) vagy a
V

(lefelé) jel irányába.

Ha a visszaugró gombot a v (felfelé) vagy a
V

(lefelé) jel irányában nyomva tartja, az

óraérték gyorsan változik.

Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
Návod na používanie (druhá strana)
Инструкция по эксплуатации
(обpaтнaя cтоpонa)
Інcтpyкції з eкcплyaтaції (звоpотний бік)

FM/AM PLL Synthesized

Clock Radio

ICF-C273

FM/MW/LW PLL Synthesized

Clock Radio

ICF-C273L

© 2004 Sony Corporation Printed in China

Dream Machine jest zastrzeżonym znakiem fabrycznym firmy Sony.

Dream Machine je ochranná značka Sony Corporation.

A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

Dream Machine je obchodná známka spoločnosti Sony Corporation.

Dream Machine является товарным знаком корпорации Sony.
Dream Machine є товapним знaком Sony Corporation.

B

Nastavení buzení signálem

budíku

Při buzení signálem budíku zazní zvuk určený

pro buzení.

1

Prove�te kroky

14 v části

„Nastavení doby buzení“.

2

Stisknutím tlačítka jog v (nahoru) nebo
V

(dolů) vyberte režim buzení

„SOUND“.

Na displeji se zobrazí indikátor „WAKE UP

SOUND“.

3

Stiskněte tlačítko

ENTER/

BRIGHTNESS.

Zazní zvuk určený zobrazeným číslem zvuku

pro buzení.

4

Stisknutím páčky jog v (nahoru) nebo
V

(dolů) vyberte požadovaný zvuk pro

buzení.

1: Budík
2: „Čtyři roční období: Jaro“ od Antonia

Lucia Vivaldiho

3: „Pro Elišku“ od Ludwiga van Beethovena

5

Stiskněte tlačítko

ENTER/

BRIGHTNESS.

Nastavení jsou potvrzena dvěma krátkými

zvukovými signály a vypnutím displeje

ALARM A nebo B.

Používání rádiového budíčku a

bzučáku
1

Nastavte oba časy budíčku pro ALARM
A nebo

B. (viz výše).

2

Stiskněte tlačítko

ALARM A nebo

ALARM B.

Zapne se zobrazení na displeji ALARM A

nebo B.

Je-li nastaven stejný čas buzení pro (Alarm A i

B), má prioritu Alarm A.

Chcete-li si několik minut

přispat

Stiskněte tlačítko

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Rozhlasový budíček či bzučák se vypnou, ale

ozvou se automaticky znovu asi za 10 minut. Při

každém stisknutí

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF,

čas dřímání se změní následovně:

Displej ukazuje čas dřímání po několik sekund a

navrátí se do zobrazení současného času.

Pokud stiknete

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF

po zobrazení současného času, čas dřímání

začíná opět od 10 minut.

Maximální doba času dřímání je 60 minut.

Zastavení budíčku

Budíček vypnete stisknutím tlačítka

OFF/

ALARM RESET.

Budíček se ozve znovu příští den ve stejný čas.

Zrušení budíčku

Stiskněte tlačítko

ALARM A nebo ALARM B.

Zobrazení na displeji ALARM A nebo B se vypne.

Použití časovače NAP

(odpočítávání)

Po uplynutí času nastaveného časovačem NAP

zazní zvukový signál budíku.

Stiskněte opakovaně tlačítko

NAP, dokud se

nezobrazí požadovaný počet minut.

Při každém stisknutí se displej změní takto:

akmile se na displeji zobrazí po indikátoru „OFF“

indikátor „10“, zazní dva zvukové signály.

Na displeji se na několik sekund zobrazí

indikátor „

“ a doba časovače NAP.

Časovač NAP zahájí odpočítávání nastaveného

času.

Po uplynutí nastaveného času časovače NAP

zazní zvukový signál a začne blikat indikátor

“.

Budík se automaticky vypne po uplynutí 60

minut.

Vypnutí časovače NAP

Budík vypnete stisknutím tlačítka

NAP nebo

OFF/ALARM RESET.

Deaktivace časovače NAP

Stiskněte tlačítko

NAP.

Z displeje zmizí indikátor „

“.

Nastavení časovaného

vypnutí

Časované vypnutí umožňuje automatické

vypnutí rádia v naprogramovaný čas. Funkce je

výhodná v případě, když při poslechu rádia

usnete.
Stiskněte

SLEEP.

Rádio se zapne. Časované vypnutí můžete

nastavit na 90, 60, 30 nebo 15 minut. Každým

stisknutím se údaj na displeji mění následovně:

Jakmile se na displeji zobrazí po indikátoru

„OFF“ indikátor „90“, zazní dva zvukové signály.

Nastavení časovače je na displeji signalizováno

indikátorem „SLEEP“.

Rádio bude hrát po nastavenou dobu, poté se

vypne.
• Chcete-li rádio vypnout dříve než v nastavený

čas, stiskněte tlačítko

SNOOZE/DATE/

SLEEP OFF.

Současné použití budíčku a

časovaného vypnutí

Při poslechu rádia můžete klidně usnout a v

nastavený čas se ozve rozhlasový budíček nebo

bzučák.

1

Nastavte budíček (viz „Nastavení
budíčku“).

2

Nastavte časované vypnutí (viz
„Nastavení časovaného vypnutí“).

Odstraňování

problémů

Vyskytne-li se při obsluze přístroje nějaká

závada, pokuste se ji nejprve odstranit pomocí

našeho malého návodu.

Teprve nepodaří-li se vám závadu odstranit,

pora�te se s odborníkem nejbližší autorizované

prodejnu Sony.

Hodiny neukazují správný čas.

• Trval výpadek elektrického proudu více než 1

minutu?

Buzení rozhlasem či bzučákem se v

nastavený čas neozve.

• Byl příslušný režim buzení rozhlasem nebo

bzučákem aktivován pomocí tlačítka ALARM

MODE (tj. je zapnuto zobrazení na displeji

ALARM A nebo B?)

Rozhlasový budíček je zapnut, ale v

nastavený čas se nic neozve.

• Byl nastaven VOLUME?

3

Nyomja meg az

ENTER/BRIGHTNESS

gombot.

Amikor hangjelzés hallható, a percérték

villogni kezd a kijelzőn.

4

A

2. és 3. lépést megismételve állítsa

be a percet.

Az időbeállítást hangjelzés nyugtázza.
A kijelzőn megjelenik a „RADIO•SOUND”

felirat.
„RADIO” (rádió) és „SOUND” (hangjelzés)

mód választható.
Az ébresztési módot a következőképp

állíthatja be:
• RADIO: lásd „A A rádiós ébresztés

beállítása”

• SOUND: lásd „B A hangjelzéses ébresztés

beállítása”

A

A rádiós ébresztés beállítása

Rádiós ébresztés esetén az ébresztésre

beállított rádióállomás hangja szólal meg.

1

Hajtsa végre „Az ébresztés
időpontjának beállítása” című fejezet

1-4. lépéseit.

2

A „RADIO” ébresztési mód
beállításához nyomja a visszaugró
gombot a v (felfelé) vagy a V (lefelé) jel
irányába.

Ekkor a kijelzőn megjelenik a „WAKE UP

STATION” (ébresztő rádióállomás) üzenet.

3

Nyomja meg az

ENTER/BRIGHTNESS

gombot.

Amikor hangjelzés hallható, az állomáshely

száma villogni kezd a kijelzőn.

4

A kívánt ébresztő rádióállomás
beállításához nyomja a visszaugró
gombot a v (felfelé) vagy a V (lefelé) jel
irányába.

A beállított állomáshelyek a következőképp

követik egymást:

P-

AM P1-től 5

FM1 P1-től 5

FM2 P1-től 5

„P-” a legutóbb hallgatott állomás.
Amikor a kijelzőn nem látható a „P-” üzenet,

a kívánt ébresztő rádióállomás közvetlenül is

kiválasztható: nyomja meg az

ON/BAND

vagy a

STATIONSELECT/PRESET gombot.

5

Nyomja meg az

ENTER/BRIGHTNESS

gombot.

A beállítást két rövid hangjelzés nyugtázza, a

kijelzőn pedig megjelenik az ALARM A vagy

B.

B

A hangjelzéses ébresztés

beállítása

Hangjelzéses ébresztés esetén az ébresztésre

megadott hang szólal meg.

1

Hajtsa végre „Az ébresztés
időpontjának beállítása” című fejezet

1-4. lépéseit.

2

A „SOUND” ébresztési mód
beállításához nyomja a visszaugró
gombot a v (felfelé) vagy a V (lefelé) jel
irányába.

Ekkor a kijelzőn megjelenik a „WAKE UP

SOUND” (ébresztő hang) üzenet.

3

Nyomja meg az

ENTER/BRIGHTNESS

gombot.

Ekkor megszólal a kijelzőn látható

ébresztőhang-számnak megfelelő hang.

4

A kívánt ébresztő hang kiválasztásához
nyomja a visszaugró gombot a v
(felfelé) vagy a V (lefelé) jel irányába.

1: Csengő
2: „Négy évszak: Tavasz” - Antonio Lucio

Vivaldi

3: „Für Elise” - Ludwig van Beethoven

5

Nyomja meg az

ENTER/BRIGHTNESS

gombot.

A beállítást két rövid hangjelzés nyugtázza, a

kijelzőn pedig megjelenik az ALARM A vagy

B.

A rádiós és hangjelzéses

ébresztés együttes használata
1

Állítsa be mindkét ébresztési módra
ALARM A, illetve B az időpontot (lásd
fenn).

2

Nyomja meg az

ALARM A, illetve az

ALARM B gombot.

Ekkor bekapcsol az ALARM A, ill. B kijelzője.

Ha az A és a B ébresztéshez is ugyanazt az

ébresztési időpontot adta meg, akkor az A

ébresztés fog működni.

Ha még néhány percig

szundikálni szeretne

Nyomja meg a

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF

(szundikálás/dátum/elalvási időzítő ki) gombot.

A rádiós vagy a hangjelzéses ébresztés elhallgat,

de körülbelül 10 perc múlva automatikusan

ismét megszólal. A

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF

(szundikálás/dátum/alvás ki) gomb egy-egy

megnyomására a szundikálás időtartama az

alábbiak szerint változik:

A kijelzőn néhány másodpercig a szundikálás

időtartama látható, majd ismét a pontos idő

jelenik meg. Ha a pontos idő megjelenése után

nyomja meg a

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF

(szundikálás/dátum/alvás ki) gombot, a

szundikálás időtartama ismét 10 percről indul.
A maximális szundikálási idő 60 perc.

Az ébresztés leállítása

Az

OFF/ALARM RESET gomb megnyomásával

kapcsolja ki az ébresztést.

Az ébresztés másnap, azonos időpontban ismét

megszólal.

Az ébresztés kikapcsolása

Nyomja meg az

ALARM A, illetve az ALARM B

gombot.

Ekkor kikapcsol az ALARM A, ill. B kijelzője.

A NAP

(visszaszámlálásos)

időzítő használata

A NAP időzítő egy adott időtartam elteltével

hangjelzést ad.

Nyomja meg többször a

NAP gombot, amíg a

kívánt percérték meg nem jelenik a kijelzőn.

Az egyes gombnyomások a következőképpen

változtatják meg a kijelző tartalmát:

Amikor a kijelzőn az „OFF” érték „10”-re vált, két

hangjelzés hallatszik.

A kijelzőn megjelenik a „

” szimbólum, és a

NAP időtartam is látható néhány másodpercig.

A NAP visszaszámlálásos időzítő elkezdi a

visszaszámlálást.

Amikor eltelik a beállított NAP időtartam,

hangjelzés hallható, és a kijelzőn villogni kezd a

” szimbólum.

Az ébresztő kb. 60 perc múlva automatikusan

kikapcsol.

A NAP visszaszámlálásos

időzítő leállítása

A

NAP vagy az OFF/ALARM RESET gombot

megnyomva állítsa le az ébresztő hangjelzést.

A NAP visszaszámlálásos

időzítő kikapcsolása

Nyomja meg a

NAP gombot.

Ekkor a kijelzőről eltűnik a „

” szimbólum.

Az elalvási időzítő

beállítása

A beépített elalvási időzítő segítségével, amely a

beállított időtartam után automatikusan

kikapcsolja a készüléket, gondtalanul élvezheti

az elalvás előtti rádiózás örömeit.
Nyomja meg a

SLEEP (alvás) gombot.

A rádió bekapcsol. Az elalvási időzítőt 90, 60, 30

vagy 15 perces időtartamra tudja beállítani.

Az egyes gombnyomásokra a kijelzés az alábbi

sorrendben változik:

Amikor a kijelzőn az „OFF” érték „90”-re vált, két

hangjelzés hallatszik.

Amikor beállította az időtartamot, a kijelzőn

megjelenik a „SLEEP” üzenet.

A rádió szólni fog, amíg le nem telik a beállított

időtartam, majd kikapcsol.

• A beállított időtartamnál korábban a rádiót a

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (szundikálás/

dátum/elalvási időzítő ki) gomb

megnyomásával tudja kikapcsolni.

Az elalvási időzítő és az

ébresztési funkció együttes

használata

Lehetőség van arra, hogy Ön a rádió hangja

mellett aludjék el és a beállított időpontban a

rádióra vagy a hangjelzésre ébredjen.

1

Állítsa be az ébresztést (lásd „Az
ébresztés beállítása”).

2

Állítsa be az elalvási időzítőt (lásd „Az
elalvási időzítő beállítása”).

Hibaelhárítás

Ha valamilyen problémája adódik készülékével

kapcsolatban, kérjük ellenőrizze az alábbiakat

annak eldöntésére, hogy szükséges-e szervizhez

fordulnia.

Ha a hiba továbbra is fennáll, kérjük forduljon a

legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Az óra nem a pontos időt mutatja.

• Volt-e 1 percnél hosszabb áramkimaradás?
A rádiós vagy a hangjelzéses ébresztés nem

szólal meg a beállított időpontban.

• Be van kapcsolva a rádiós vagy a hangjelzéses

ébresztés? (Azaz be van-e kapcsolva az

ALARM A vagy B kijelző?)

A rádiós ébresztés be van kapcsolva, de a

beállított időpontban a készülék nem szólal

meg.

• Be van-e állítva a hangerő?

Óvintézkedések

• A készüléket a „Műszaki adatok” című

fejezetben megadott áramforrásról

működtesse.

• A tápfeszültséget és más adatokat tartalmazó

címke a készülék alján található.

• Amikor a hálózati kábelt (tápkábelt) kihúzza a

konnektorból, mindig a dugaszt fogja meg, ne

a vezetéket.

• Amennyiben a hálózati adapter a fali aljzathoz

csatlakozik, a készülék még akkor sincs

áramtalanítva, ha magát a készüléket

kikapcsolja.

• Ne hagyja a készüléket hőforrások pl. radiátor

vagy meleglevegő-befúvó nyílás közelében

vagy olyan helyen, ahol közvetlen

napsugárzásnak, erős porszennyeződés,

mechanikus ütés, vibráció hatásának van

kitéve.

• Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését,

hogy így elkerülje belsejének túlmelegedését.

A készüléket ne tegye olyan felületre (pl.

szőnyegre, takaróra stb.), illetve olyan anyagok

(pl. függöny) közelébe, amelyek elzárhatják a

készülék szellőzőnyílásait.

• Ha valamilyen folyékony vagy szilárd anyag

kerülne a készülék belsejébe, húzza ki a

hálózati csatlakozót a konnektorból és

ellenőriztesse képzett szakemberrel a

készüléket, mielőtt újra használni kezdené.

• A készülék házát puha, enyhén mosószeres

oldattal megnedvesített ruhával tisztítsa.

Ha a készülékkel kapcsolatban kérdése,

problémája merülne fel, forduljon a

legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.

Műszaki adatok

Időkijelzés
UK, Ausztrália, Észak-és

12 órás

Dél-Amerika
Többi ország/régiók

24 órás

Frekvenciatartomány

Észak és dél-amerikai modell
Sáv

ICF-C273

Hangolási lépésköz

FM (URH) 87,5–108 MHz

0,1 MHz

AM

530–1 710 kHz

10 kHz

Többi ország modelljei/régiók
Sáv

ICF-C273

ICF-C273L Hangolási lépésköz

FM (URH) 87,5–108 MHz 87,5–108 MHz

0,05 MHz

AM (MW(KH))531–1 602 kHz 531–1 602 kHz

9 kHz

LW (HH)

153–279 kHz

3 kHz

Hangszóró

Kb. 6,6 cm átm., 8

Kimenet

v (fülhallgató) csatlakozó

(

φ3,5 mm mini csatlakozó)

(csak az ICF-C273 európai modell esetén)

Kimenő teljesítmény

200 mW (10 %-os harmonikus torzítás

mellett)

Tápfeszültség

Észak és dél-amerikai modell: 120 V/60 Hz

Többi modell: 230 V/50 Hz

Méretek

Kb. 173

Ч 57,2 Ч 133,5 mm (szélesség/

magasság/mélység),

a kiálló részeket és szabályozógombokat is

számítva

Tömeg

Kb. 630 g
ICF-C273L (UK modell)

Kb. 670 g

A kivitel és a műszaki adatok változtatásának

joga — minden előzetes értesítés nélkül —

fenntartva.

A forrasztáshoz ólommentes
forrasztóanyagot használunk.
A nyomtatott áramköri lapok nem
tartalmaznak halogénszármazék
égésgátló anyagokat.

Środki ostrożności

• Do zasilania urządzenia używaj tylko źródeł

zasilania podanych w części „Dane

techniczne”.

• Tabliczka znamionowa podająca napięcie

operacyjne itp. umieszczona jest na spodzie

urządzenia.

• Aby odłączyć przewód sieciowy (sznur

sieciowy), należy ciągnąć go za wtyczkę, a nie

za sam przewód.

• Nie umieszczaj niniejszego urządzenia w

pobliżu źródeł ciepła, w miejscach narażonych

na bezpośrednie światło słoneczne,

nadmiernie zakurzonych lub narażonych na

wstrząsy mechaniczne.

• Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację

powietrza, aby uniknąć nadmiernego wzrostu

temperatury wewnątrz urządzenia. Nie należy

ustawiać urządzenia na powierzchniach (takich

jak dywan lub koc itp.) ani w pobliżu tkanin

(zasłony), które mogą zakryć otwory

wentylacyjne.

• Jeśli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostanie

się do wnętrza urządzenia, odłącz urządzenie

od sieci i przed podjęciem dalszej eksploatacji

oddaj urządzenie do sprawdzenia do punktu

serwisowego.

• Gdy obudowa się zabrudzi, wyczyść ją miękką

ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem

detergentu. Nigdy nie używaj twardych myjek

lub rozcieńczalników, ponieważ mogą one

uszkodzić obudowę.

• Do czyszczenia obudowy urządzenia należy

używać miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym

roztworem środka czyszczącego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub

problemów dotyczących urządzenia należy

skontaktować się z najbliższym punktem

sprzedaży produktów firmy Sony.

Dane techniczne

Wyświetlenie czasu
Wielka Brytania, Australia

W systemie

Ameryka Pn. i Pd.

12-godzinnym

Inne kraje/regiony

W systemie

24-godzinnym

Zakres częstotliwości

Model na Amerykę Pn. i Pd.
Pasmo

ICF-C273

Interwał strojenia

FM

87,5 – 108 MHz

0,1 MHz

AM

530 – 1 710 kHz

10 kHz

Model na inne kraje/regiony
Pasmo

ICF-C273

ICF-C273L Interwał strojenia

FM

87,5–108 MHz 87,5–108 MHz

0,05 MHz

AM (MW) 531–1 602 kHz 531–1 602 kHz

9 kHz

LW

153–279 kHz

3 kHz

Głośnik

Śr. ok. 6,6 cm,

Wyjście

Gniazdko v (słuchawkowe) (minijack o śr.

3,5 mm)
(ICF-C273 tylko dla modelu na Europę)

Moc wyjściowa

200 mW (przy 10% zniekształcenia

harmonicznego)

Zasilanie

Model na Amerykę Północną i Południową:

120 V, 60 Hz prąd zmienny
Inne modele: 230 V, 50 Hz prąd zmienny

Wymiary

Ok. 173

Ч 57,2 Ч 133,5 mm (szer. / wys. /

głęb.), włączając wystające części i pokrętła

Masa

Ok. 630 g
ICF-C273L (model na Wielką Brytanię)
Ok. 670 g

Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą

ulec zmianom bez uprzedzenia.

Do lutowania został użyty bezołowiowy
stop lutowniczy.
W płytkach obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.

Upozornění

• Provozujte tento přístroj z napájecích zdrojů

definovaných v části „Technické údaje“.

• Štítek s vyznačeným napětím atd. je umístěn

na spodní straně přístroje.

• Napájecí šňůru (přívod proudu) vypojujte

tahem za zástrčku, nikoli za šňůru.

• Spojení s elektrickou sítí nelze přerušit pouhým

vypnutím přístroje. Úplné odpojení od sítě je

zajištěno teprve vytažením přívodního kabelu

ze zásuvky.

• Přístroj neumis�ujte v blízkosti tepelných

zdrojů, jako např. poblíž radiátoru či

ventilačních otvorů, chraňte jej před přímým

sluncem, před nadměrnou prašností, vibracemi

a mechanickými otřesy.

• Ponechte nad přístrojem dostatečný prostor

umožňující cirkulaci vzduchu. V opačném

případě může dojít k přehřívání. Neumis�ujte

přístroj na povrchy (rohože, dečky apod.) či do

blízkosti materiálů (záclony), které by mohly

blokovat ventilační otvory.

• Pokud do přístroje spadne jakýkoli předmět či

vnikne-li do něj kapalina, vypojte jej ze sítě a

zavolejte odborníka. Do té doby přístroj

nepoužívejte.

• Kryt přístroje otírejte měkkým hadříkem mírně

navlhčeným ve slabém roztoku čisticího

prostředku.Nepřipojujte vodič antény k externí

anténě.

S veškerými problémy a dotazy týkajícími se

tohoto přístroje se obracejte na nejbližší

zastoupení společnosti Sony.

Technické údaje

Časový displej

UK, Austrálie, Severní a

12 hodin

Jižní Amerika
Ostatní země/oblasti

24 hodin

Kmitočtová charakteristika

Model pro Severní a Jižní Ameriku
Pásmo

ICF-C273

Krok kanálu

FM

87,5 – 108 MHz

0,1 MHz

AM

530 – 1 710 kHz

10 kHz

Model pro ostatní země/oblasti
Pásmo ICF-C273

ICF-C273L Krok kanálu

FM

87,5–108 MHz 87,5–108 MHz

0,05 MHz

AM (MW) 531–1 602 kHz 531–1 602 kHz

9 kHz

LW

153-279 kHz

3 kHz

Reproduktor

Přibliž. průměr 6,6 cm 8

Výstup

v (sluchátková) zdířka (

φ 3,5 mm minizdířka)

(ICF-C273 pouze pro evropské modely)

Výstupní výkon

200 mW (při 10 % harmonickém zkreslení)

Napájecí požadavky

Model pro Severní a Jižní Ameriku: střídavé

120 V, 60 Hz
Ostatní modely: střídavé 230 V, 50 Hz

Rozměry

cca 173

Ч 57,2 Ч 133,5 mm (š/v/h)

včetně přečnívajících částí a ovládacích

tlačítek

Hmotnost

Přibližně 630 g
ICF-C273L (Model pro UK)
Přibližně 670 g

Vzhled a specifikace přístroje podléhají změnám

bez předchozího upozornění.

Pájeno bezolovnatou pájkou.
V tištěných spojích nejsou použity
halogenované zhášeče.

5

ICF-C273/ICF-C273L 3-263-574-45(1) CET

PL/CZ/HU/SK/RU/UA

ICF-C273/ICF-C273L 3-263-574-45(1) CET

PL/CZ/HU/SK/RU/UA

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: