Aansluitingsschema, Схема соединений – Инструкция по эксплуатации Pioneer DEH-5000 UB

Страница 45

Advertising
background image

Подключение устройств

Pycckий

Подключение устройств

Pycckий

Aansluiten van de toestellen

Nederlands

Aansluiten van de toestellen

Nederlands

Opmerking

• Wanneer dit toestel geïnstalleerd is in een

voertuig zonder ACC (accessoire) stand op

het contactslot, moet de rode draad worden

verbonden met een aansluiting die de stand van

de contactsleutel kan herkennen. Anders kan de

accu leeglopen.

ACC

ON

S

T

A

R

T

O

FF

ON

S

T

A

R

T

O

FF

ACC stand

Geen ACC stand

• Gebruik van dit toestel onder andere dan de

volgende omstandigheden kan leiden tot brand of

storingen.

— Voertuigen met een negatief geaarde 12 V

accu.

— Luidsprekers van 50 W (uitgangsvermogen) en

4 Ohm tot 8 Ohm (impedantie).

• Om kortsluiting, oververhitting of andere

storingen te voorkomen moet u de onderstaande

instructies opvolgen.

— Koppel de negatieve pool van de accu los voor

u begint met de installatie.

— Zet alle bedrading vast met kabelklemmen of

isolatieband. Ter bescherming van de

bedrading dient u deze te omwikkelen met

isolatieband waar de bedrading met metalen

onderdelen in aanraking komt.

— Houd alle bedrading uit de buurt van

bewegende onderdelen, zoals de

versnellingspook en de stoelenrails.

— Houd de bedrading uit de buurt van zeer

warme plekken, zoals bij een

verwarmingsrooster.

— Leid de gele draad niet door een gat naar het

motorcompartiment om aan te sluiten op de

accu.

— Plak eventuele losse aansluitingen,

draadeinden of stekkers netjes af met

isolatieband.

— Maak de kabels niet korter.

— Tap in geen geval de stroomkabel voor dit

toestel af om andere apparatuur van stroom

te voorzien. Het vermogen van de draad is

beperkt.

— Gebruik een zekering met het voorgeschreven

vermogen.

— Sluit de negatieve luidsprekerdraden in geen

geval direct op aarde aan.

— Bundel de negatieve luidsprekerdraden in

geen geval samen.

• Via de blauw/witte draad wordt een stuursignaal

geproduceerd wanneer dit toestel is ingeschakeld.

Verbind deze met de systeemafstandsbediening

van een externe eindversterker, of met de

stuuraansluiting voor het relais van de antenne

van het voertuig (max. 300 mA, 12 V

gelijkstroom). Als het voertuig een ruitantenne

heeft, dient u deze draad te verbinden met de

stroomaansluiting van de

antennesignaalversterker (booster).

• Verbind de blauw/witte draad in geen geval met

de stroomaansluiting van een externe

eindversterker. Verbind deze draad ook in geen

geval met de stroomaansluiting zelf van de

antenne van de auto. Doet u dit toch, dan kan de

accu leeglopen of kunnen zich andere storingen

voordoen.

• De zwarte draad is de aarding. Deze draad en de

aardingen van andere apparatuur (in het bijzonder

producten met een hoog vermogen, zoals een

eindversterker), moeten onafhankelijk van elkaar

worden aangesloten. Doet u dit niet, dan kan er

brand ontstaan of kunnen zich storingen

voordoen wanneer de bedrading onbedoeld los

raakt.

Aansluitingsschema

1. USB ingangsaansluiting (DEH-5000UB)

Sluit deze aan op een los verkrijgbaar USB

apparaat.

2. Achter-uitgang of subwoofer uitgang
3. Antenne-aansluiting
4. Zekering (10 A)
5. USB ingangsaansluiting (DEH-50UB)
6. Afstandsbediening met draad

Er kan een adapter voor een afstandsbediening

met draad worden aangesloten (los
verkrijgbaar).

7. AUX aansluiting (3.5 ø)

Gebruik een kabel met een stereo ministekker

voor het aansluiten van externe apparatuur.

8. Dit product
9. USB kabel (DEH-50UB)

Sluit deze aan op een los verkrijgbaar USB

apparaat.

10. Opmerking

Afhankelijk van het soort voertuig is het

mogelijk dat de functies van 3* en 5*

verschillen. Let er in een dergelijk geval op dat

u 2* op 5* en 4* op 3* aansluit.

11. Sluit in het algemeen draden van dezelfde

kleur op elkaar aan.

12. Dop (1*)

Laat het dopje zitten wanneer de aansluiting

niet wordt gebruikt.

13. Geel (3*)

Back-up (of accessoire)

14. Geel (2*)

Verbinden met de continue 12 V

stroomaansluiting.

15. Rood (5*)

Accessoire (of back-up)

16. Rood (4*)

Verbinden met een elektrische aansluiting die

aangestuurd wordt via het contactslot

(12 V gelijkstroom).

17. Zwart (chassis aarde)

Aansluiten op een schone, blank metalen plek.

18. ISO stekker

Opmerking

In sommige voertuigen kan de ISO stekker

in twee stukken gedeeld zijn. Sluit in een

dergelijk geval beide stekkers aan.

19. Geel/zwart

Als u apparatuur met een zg. Mute functie

(geluid uit/dempen) gebruikt, dient u

deze draad te verbinden met de audio-

dempingsdraad van de betreffende apparatuur.

Maakt u daarvan geen gebruik, laat de Audio

Mute dempingsaansluniting dan vrij, zonder

hierop iets aan te sluiten.

20. Blauw/wit

Verbinden met de

systeembedieningsaansluiting van de

eindversterker (max. 300 mA 12 V

gelijkstroom).

21. Blauw/wit (7*)

Verbinden met de stuuraansluiting van het

relais van de antenne van het voertuig (max.

300 mA 12 V gelijkstroom).

22. Blauw/wit (6*)

De penposities van de ISO stekker hangen

mede af van het type voertuig. Sluit 6* en 7*

aan wanneer pen 5 de antenne aanstuurt.

In andere typen voertuigen hoeft u 6* en 7*

helemaal niet aan te sluiten.

23. Luidsprekerdraden

Wit: Links voor 

Wit/zwart: Links voor 

Grijs: Rechts voor 

Grijs/zwart: Rechts voor 

Groen: Links achter  of subwoofer 

Groen/zwarte: Links achter  of subwoofer 

Paars: Rechts achter  of subwoofer 

Paars/zwarte: Rechts achter  of subwoofer 

24. Naar de achter-uitgang of de subwoofer

uitgang

25. Aansluiten met RCA (tulpstekker) kabels (los

verkrijgbaar)

26. Eindversterker (los verkrijgbaar)
27. Systeemafstandsbediening
28. Links
29. Rechts
30. Achter-luidspreker of subwoofer
31. Voer deze verbindingen uit wanneer u de los

verkrijgbare versterker gebruikt.

32. Opmerkingen

• Verander de basisinstelling van dit toestel

(zie bladzijde de Gebruiksaanwijzing). De

subwoofer weergave van dit toestel is in

mono.

• Bij gebruik van een subwoofer van 70 W

(2 Ω), moet u erop letten dat u de aansluiting

verricht met de paarse en paars/zwarte

draden van dit toestel. Sluit niets aan op de

groene en groen/zwarte draden.

Примечание

• Когда данное устройство устанавливается

в транспортном средстве без ACC

(вспомогательные приборы) положения на

замке зажигания, красный кабель должен быть

подключен к клемме, которая может обнаружить

работу замка зажигания. Иначе, в результате

батарея может разрядиться.

ACC

ON

S

T

A

R

T

O

FF

ON

S

T

A

R

T

O

FF

АСС положение

АСС положение нет

• Использование данного устройства в иных,

чем следующие условия, может привести к

возгоранию или неправильному срабатыванию.

— Автомобиль батареей с 12-вольт и

отрицательным заземлением.

— Динамики с 50 Вт (выходная величина) и от 4

ОМ до 8 ОМ (полное сопротивление).

• Чтобы предотвратить короткое замыкание,

перегрев или неправильное срабатывание

убедитесь, что следуете указаниям ниже.

— Отсоедините отрицательную клемму батареи

пред установкой.

— Закрепите провода кабельными зажимами

или липкой лентой. Для защиты проводов

следует обмотать их липкой летной в

тех местах, где они соприкасаются с

металлическими частями.

— Прокладывайте все кабели вдали от

двигающихся частей, таких как рычаг

переключения коробки передач или

направляющая для выдвижения сиденья.

— Прокладывайте все кабели вдали от

горячих мест, таких как рядом с выпуском

нагревателя.

— Не пропускайте желтый кабель через

отверстие в моторном отсеке, для того чтобы

подключить его к батарее.

— Защитите все неподключенные кабели

разъемами с изоляционной лентой.

— Не укорачивайте какие-либо кабели.

— Никогда не обрезайте изоляцию питающего

кабеля данного устройства, чтобы подключить

питание на другое оборудование. Пропускная

способность кабеля ограничена.

— Используйте плавкий предохранитель

заданного номинала.

— Никогда не подключайте отрицательный

кабель динамика напрямую к заземлению.

— Никогда не связывайте вместе различные

отрицательные кабели динамиков.

• Контрольный сигнал выходит по сине/белому

кабелю, когда данное устройство подключено

к электропитанию. Подключите его к системе

дистанционного управления внешнего усилителя

мощности или к клемме управляющего реле

автомобильной антенны (макс. 300 мА, 12 В

пост. ток). Если автомобиль снабжен стеклянной

антенной, подключите её к питающему терминалу

антенного усилителя.

• Никогда не подключайте сине/белый кабель

к питающему терминалу внешнего усилителя

мощности. Так же, никогда не подключайте его к

питающему терминалу автомобильной антенны.

Иначе, в результате батарея разрядится или

будет происходить неправильное срабатывание.

• Черный кабель – заземление. Этот кабель и

кабели заземления других изделий (особенно,

сильноточные изделия, такие как усилитель

мощности) должны быть проложены раздельно.

Иначе, в результате может произойти возгорание

или неправильное срабатывание, если они

внезапно отсоединятся.

Схема Соединений

1. Разъем для подключения USB (DEH-5000UB)

Подключить к отдельно продающемуся

устройству USB.

2. Задний выход или выход низкочастотного

динамика

3. Гнездо антенны

4. Плавкий предохранитель (10 A)

5. Разъем для подключения USB (DEH-50UB)

6. Дистанционный монтажный вход

Адаптер жестко смонтированного

дистанционного управления может быть

подключен (продается отдельно).

7. Гнездо AUX (3.5 φ)

Используйте стереокабель с мини-штекером

для подключения вспомогательной

аппаратуры.

8. Данное устройство

9. USB кабель (DEH-50UB)

Подключить к отдельно продающемуся

устройству USB.

10. Примечание

В зависимости от типа автомобиля функции

3* и 5* могут быть различными. В этом

случае, убедитесь, что 2* подключили к 5* и

4* к 3*.

11. Соедините провода одинакового цвета друг с

другом.

12. Колпачок (1*)

Не снимайте колпачок, если клемма не

используется.

13. Желтый (3*)

Разрывный (или вспомогательный)

14. Желтый (2*)

Подключите к клемме постоянно подающей

12 В.

15. Красный (5*)

Вспомогательный (или разрывный)

16. Красный (4*)

Подключите к клемме, контролируемой

замком зажигания (12 В пост. ток).

17. Черный (заземление на массу)

Подключите к чистому, неокрашенному

металлическому участку.

18. ISO разъем

Примечание

В некоторых автомобилях ISO разъем

может быть разделен на два. В этом случае

убедитесь, что подключили оба разъема.

19. Желтый/черный

Если вы пользуетесь устройством, на

котором предусмотрена функция отключения

звука, подключите данный провод к

проводу отключения звука на устройстве. В

противном случае, не подключайте провод

отключения звука к другим соединениям.

20. Синий/белый

Подключите к клемме системы контроля

усилителя мощности (макс. 300 мА 12 В пост.

ток).

21. Синий/белый (7*)

Подключите к клемме управления реле

автомобильной антенны (макс. 300 мА 12 В

пост. ток).

22. Синий/белый (6*)

Расположение штырей ISO разъема может

быть различным в зависимости от типа

автомобиля. Соедините 6* и 7* когда штырь

5 это штырь типа управления антенны.

В других типах автомобилей никогда не

соединяйте 6* и 7*.

23. Провода динамиков

Белый: Передний левый 

Белый/черный: Передний левый

Серый: Передний правый 

Серый/черный: Передний правый

Зеленый: Задний левый  или

низкочастотный динамик 

Зеленый/черный: Задний левый

или

низкочастотный динамик

Фиолетовый: Задний правый  или

низкочастотный динамик 

Фиолетовый/черный: Задний правый

или низкочастотный

динамик

24. К заднему выходу или к заднему выходу

низкочастотного динамика

25. Соедините с кабелями RCA (продаются

отдельно)

26. Усилитель мощности (продается отдельно)

27. Система дистанционного управления

28. Левый

29. Правый

30. Задний динамик или низкочастотный

динамик

31. Выполните данные подключения, когда

используется усилитель, который не входит в

состав обязательного оборудования.

32. Примечание

• Измените исходные настройки данного

устройства (См. Руководство по

эксплуатации). Низкочастотный динамик

данного устройства обеспечивает

монофонический выходной сигнал.

• Когда используется Низкочастотный

динамик 70 Вт (2

Ω

), будьте уверены,

что соединили Фиолетовый провод с

Фиолетово/Черным проводом данного

устройства. Ничего не соединяйте с

Зеленым проводом и Зелено/Черным

проводом.

Advertising