Инструкция по эксплуатации Sony D-NF340

Fm portable cd player, Sony, D-nf340

Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".

Advertising
background image

SONY.

FM

Portable CD Player

2-894-558-12 (1)

Bruksanvisning/ Käyttöohjeet/
Návod na obsluhu/ MHCipyKun?) no aKcnnyaTauMW

vA

WALKMAN"

, and uAutcmArv are registered trademarks of Sony Corporation.

D-NF340

owitHUMiDio VL/3kL.K/T\A/\*

©2006 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.nel/

DC IN 4,5 V

►ll*(uppspeln./paus)

(toisto/tauko)*ENTER

Till ett vägguttag

pisto ras iaan

rj -kontakt (hörlurar)
Çi (kuulokkeet) -liitäntä

RADIO ON/MEMORY

(pysäytys) (parada) ‘RADIO OFF

Hörlurar

Kuulokkeet

HOLD (baksidan/takana)

Teckenfönster/Näytto

Skivindikator

Levy! I ma is in

Bokmärke

Kirjanmerkki

Ljudläge

Aänenvoimakkuus

Gruppindikator

Ryhmäilmaisin

Skivindikator

Levyilmaisin

»IMOWO L

o

C4L;P-

Spam u mme r/sn abbval sn u m me r/

, uppspelningstid/frekvens

Kappaleen numero/esiviritetyn

aseman numero/toistoaika/taajuus

■Uppspelningsläge

Toistotila

,Âterstâende batteri

Pa risto jen jal je Ila o leva va rau s

MP3-indikator

' MP3-ilmaisin

Knappen har en punkt som du kan känna med fingret. / Tassa painikkeessa on ko ho piste.

Svenska

VARNING

Bithastighet

Sampiingsfrekvenser

MPEG-1 Layer3

32 - 320 kbps

32/44,1/48 kHz

MPEG-2 Layer3

8 - 160 kbps

16/22,05/24 kHz

MPEG-2.5 Layer3

8 - 160 kbps

8/11,025/12 kHz

Utsatt inte den har apparaten for regn eller fukt for att undvika risk
for brand eller elstotar.

Placera enheten pâ en plats med god ventilation. Placera den
inte i bokhyllan eller i ett skâp.

Se till att inte anlággnir^ens ventilationshál tacks for av tidningar,

borddukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medfora risk

for brand. Stall heller aldrig tanda stearinljus ovanpá anlággningen.

MP3-CD-skivor

Antalet grupper och filer som du kan anvanda
• Hogsta antalet grupper: 256
• Hogsta antalet filer: 512

Spelordning

Uppspelningsordningen kan varierà beroende pà vilken metod som
anvàndes for att spela in MP3-filerna pàskivan, 1 foljande exempel

spelas filerna upp i ordningen ® till

Stall aldrig vâtskefylldabehâllare som t.ex blomvaser ovanpâ
anlággningen, eftersom det kan leda till brand eller elstotar.

1 vissa lander Anns system for insamling av kasserade batterier som
anvands till den har produkten. Th reda p4 vart du ska vanda dig.

CE-markeringens giltlghet är begränsad till de länder dar den har

stöd av lagen, huvudsakligen inom EES (Europeiska ekonomiska

s amarbetsomrädet).

Omhandertagande av gamia elektriska och eiektroniska produkier
(Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder
med separata insamlingssysiem)

' Symbolen pâ produkten eller emballage! anger att

Produkten inte fär hanteras som hushâllsavfall,

Den skall i stallet lämnas in pâ uppsamlingsplats

för ätervinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom attsäkerställa att produkten hanteras pâ
râtt sâtt bidrar du till att fórebygga eventuella
negativa miljö- och hâlsoeffektersom kan uppstâ om
Produkten kasseras som vanligt avfall. Ätervinning

av material hjälper tili attbibehälla naturens resurser, För ytterligare
upplysningar om ätervinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophâmtningstjânst eller affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Hörlurar

Obs!

Vilka skivor kan du spela

pa den här CD-spelaren?

• Ljud-CD-skivor (CD-skivor i formatet CD-DA)
« MP3-CD-skivor (CD-R/CD-RW-skivor pä vilka ljuddata har

komprimerats iMP3-format)‘
‘ Bara skivor av formatet ISO 9660 Level 1/2 och Joliet extension

kan spelas upp.

Den här CD-spelaren klarar de bithastigheter och
samplingsfrekvensersom visas nedan. Du kan ävenspela upp filer

med variabel blthastighet (VBR-filer).

Beroende pä skivans kvalltet och/eller egenskaper hos
inspelningsenheten kan det ibland ta en stund innan uppspelningen

startar, Det kan ocksä hända att uppspelningen inte startar alls.

Pä skivor som innehäller filer av formatet MP3 rekommenderas
du att inte spara filer i andra format, eller skapa onödiga mappar.
Se till att du använder ”mp3” som flländelse när du namnger
filerna. Om du däremot använder filändelsen ”mp3” för filer som
inte är MP3-filer, kan inte s pelaren identifiera dem pä rätt sätt.
Om du vili komprimera en källa tili en MP3-fil rekommenderas
du attställa komprimerings parame trama pä ”44,1 kHz”, ”128
kbps” och ’’Constant Bit Rate” (konstant bithastighet).
Om du vili spela in med maximal kapacitet ställer du in

bränningsprogrammetpä ’’halting ofwriting’l

Advertising