Инструкция по эксплуатации Sony AC-UP100

Built-in battery usb ac charger, Ac-up100, Försiktighetsåtgärder

Advertising
background image

4-277-956-31(1)

Built-in Battery

USB AC Charger

Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manual de instruções
Инcтpyкция по экcплyaтaции

Kundmeddelande: Följande information gäller

enbart för utrustning såld i länder som tillämpar

EU-direktiven

Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1

Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad

representant för EMC och produkt säkerhet är Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta

I separat service och garanti dokument.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

Märketiketten som visar drivspänning, strömförbrukning

m.m. sitter på enhetens baksida.

Nätkontakten används för att koppla bort AC-nätadaptern

från elnätet, och du bör därför ansluta AC-nätadaptern till

ett lättåtkomligt vägguttag. Om du upptäcker att någonting

inte fungerar som det ska med AC-nätadaptern bör du

omedelbart dra ur kontakten ur vägguttaget.

 Innan du använder enheten kontrollerar du att dess

nätspänning stämmer överens med den nätspänning som

gäller där du befinner dig.

 Även om du har slagit av strömmen till själva enheten är

den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som

den är ansluten till ett vägguttag.

 Dra ur nätströmkabeln ur vägguttaget när du vet med dig

att du inte kommer använda enheten under en längre tid.

Håll i kontakten när du drar ur nätströmkabeln. Dra

aldrig i sladden.

 Skulle någon vätska eller något föremål råka komma in i

systemet, bör du genast koppla bort nätkabeln till

systemet, och sedan låta en behörig servicetekniker

undersöka systemet innan du använder det igen.

 För att undvika elektriska stötar, öppna inte höljet. Lämna

service åt kvalificerad personal.

Installation

Installera inte AC-nätadaptern där den blir innesluten, t.ex. i

en bokhylla eller en inbyggnadslåda.

Placera inte nätadaptern på en plats där den utsätts för:

 Extremt höga temperaturer. (t.ex. i en bil med stängda fönster.)

 Direkt solljus eller i närheten av värmekällor.

 Mekaniska vibrationer eller stötar.

 Magnetfält. (t.ex. nära en magnet, högtalare eller TV.)

 Mycket damm.

Åtgärd

 Kontrollera att specifikationerna för ström och spänning för

utrustningen stämmer överens med vad vägguttaget ger.

 Som en säkerhetsåtgärd stängs enheten automatiskt av om

ingångsströmmen är för hög.

 Anslut inte den här enheten till en radio eller någon

annan utrustning med radio, eftersom det kan skapa

störningar.

 Undvik skador på enheten genom att se till att du inte tappar

den eller på annat sätt utsätter den för mekaniska stötar.

 När du har använt enheten kopplar du bort den från

vägguttaget och från utrustningen.

 Koppla ur AC-nätadaptern ur vägguttaget genom att dra i

enheten. Dra inte i USB-kabeln (säljs separat).

 Du undviker risken för kortslutning genom att inte låta

terminalerna på enheten komma i kontakt med

metallföremål.

 Använd i omgivningstemperaturer mellan 0 °C – 40 °C.

Rengöring

 Rengör enheten med en mjuk, torr duk. Om enheten är

mycket smutsig torkar du av den med en mjuk duk, lätt

fuktad med ett milt rengöringsmedel. Torka sedan av den

med en mjuk, torr duk.

 Använd aldrig någon typ av lösningsmedel, t.ex. alkohol,

thinner eller bensin, eftersom det kan skada ytan på höljet.

 Om du använder något kemiskt rengöringsmedel måste

du vara noga med att följa anvisningarna för produkten.

 Om enhetens hölje kommer i kontakt med någon typ av

lösningsmedel, t.ex. insektsmedel, eller om ytan under en

längre tid ligger i kontakt med gummi eller vinyl, kan

finishen på ytan skadas.

Finesser

 Denna enhet kan ladda USB uppladdningsbara ”Cyber-

shot” digitalkameror, ”Handycam” videokameror och

”Bloggie” minikameror.

För att ladda en portabel enhet måste en kabel för

anslutning ordnas.

 Enheten har ett inbyggt batteri som gör att du kan ladda

en portabel enhet utan att någon enhet behöver vara

ansluten till ett vägguttag.

 Enheten har ett laddningsbart litiumjonbatteri

(2 000 mAh) inbyggt.

 Enheten kan anslutas till ett vägguttag att användas som

en USB-laddare.

* ”Cyber-shot”, ”Handycam” och ”Bloggie” är registrerade

varumärken eller varumärken som ägs av Sony

Corporation.

Användning

För att ladda denna enhet och en portabel
enhet

Du kan ansluta denna enhet till ett vägguttag för att ladda

dess batteri och en ansluten portabel enhet (se fig. ).

1

Anslut en portabel enhet till denna enhet.

2

Anslut nätströmkabeln till enheten och anslut

den till ett vägguttag.

Indikatorlampan CHARGE lyser med orange sken och

laddningen av enheten startar (se fig. ).

När det inbyggda batteriet är fulladdat kommer

indikatorlampan CHARGE (orange) att slockna och

indikatorlampan OUTPUT (grön) tänds, vilket innebär

att laddningen av den portabla enheten startar

automatiskt.

3

När laddningen av den portabla enheten är

klar ska enheten kopplas ur och anslutningen

av den portabla enheten tas bort.

Nuttige functie

Een draagbaar apparaat ongeveer 3 uur
herladen en vervolgens dit apparaat
herladen

U kunt stroom leveren aan een draagbaar apparaat

gedurende ongeveer 3 uur en vervolgens dit apparaat

automatisch herladen.

1

Sluit een draagbaar apparaat aan op dit

apparaat en sluit dit apparaat aan op een

stopcontact.

Het CHARGE-lampje licht oranje op.

2

Druk op de OUTPUT-knop.

Het OUTPUT-lampje licht groen op.

3

Houd de OUTPUT-knop gedurende ongeveer 2

seconden ingedrukt.

Het OUTPUT-lampje knippert traag.

Na ongeveer 3 uur stopt dit apparaat automatisch met

stroom te leveren aan het draagbare apparaat en begint

dit apparaat zelf te herladen. Het CHARGE-lampje licht

oranje op.*

* Wanneer het herladen van de ingebouwde batterij voltooid

is, begint dit apparaat automatisch opnieuw stroom te

leveren aan het draagbare apparaat.

Opmerkingen

 De USB-aansluiting van dit product is enkel bestemd voor

uitvoer. Sluit het apparaat niet aan op de USB-poorten van
computers enz. Als u dit toch doet, kan dit storingen
veroorzaken.

 Hoe lang de USB-netspanningslader met ingebouwde batterij

stroom kan leveren aan een draagbaar apparaat hangt af van
de resterende capaciteit, de opslagomstandigheden en het
draagbare apparaat.

 Sommige apparaten die via USB kunnen herladen worden,

kunnen niet in combinatie met dit apparaat worden gebruikt.
Het is eveneens mogelijk dat bepaalde apparaten tijdens het
laden niet kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de
laadspecificaties van het draagbare apparaat beantwoorden aan
stroomspecificaties van 5 V / 500 mA.

 Als u een draagbaar apparaat aansluit op dit apparaat, dient u

de batterij van het draagbare apparaat te bevestigen. Als u dit
niet doet, kan dit leiden tot gegevensverlies of beschadiging
door het abnormaal afbreken van de stroom.

 Het is mogelijk dat een aantal draagbare apparaten plots verlies

van invoergeheugen oplopen met of zonder een batterijlader
(raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing die bij
het draagbare apparaat geleverd werd). Maak een back-up van
het invoergeheugen voor u dit product gebruikt. Sony kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van
invoergeheugen.

De netspanningslader gebruiken in

het buitenland

U kunt de netspanningslader gebruiken in alle landen of

regio's met een netspanning van 100 V tot 240 V AC,

50/60 Hz, door een aansluitingsadapter te gebruiken. Als er

in het land waar u zich bevindt stopcontacten worden

gebruikt met een andere vorm, dient u een overeenkomstige

aansluitingsadapter te gebruiken.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde reisbureau voor

het type aansluitingsadapter dat u nodig hebt.

Oplaadduur

Ingebouwde batterij

Oplaadduur

3,6 V

Voorziene capaciteit 2.065 mAh

Nominale capaciteit

1.970 mAh

Ong. 3,5 uur

Duur stroomtoevoer

Nominaal vermogen

Duur stroomtoevoer

5 V/500 mA

Ong. 110 minuten

De duur van de stroomtoevoer hangt af van de stroomstatus,

de opslagomstandigheden en het draagbare apparaat.

Technische gegevens

Ingangsspanning

100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Nominale uitgangsspanning

5,0 V DC

Nominale uitgangsstroom

500 mA

Werkingstemperatuur 0 °C tot 40 °C

Voorziene (nominale) capaciteit ingebouwde batterij

2.065 mAh (1.970 mAh)

Laadduur ingebouwde batterij

Ong. 3,5 uur

Batterijduur

Ong. 110 minuten (uitvoer 5 V DC /

500 mA)

Afmetingen

Ong. 50 mm × 111 mm × 22 mm

(b/h/d)

(Zonder uitstekende onderdelen)

Gewicht

Ong. 125 g

Bijgeleverde items

Netspanningsadapter (AC-UP100)

(1)

Netsnoer (1)

Gedrukte documentatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens

voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Problemen oplossen

Het CHARGE-lampje licht niet op.

Er is een slechte verbinding met de stekker.

Reinig de stekker met een droge doek.

Sluit de stekker aan op een ander stopcontact.

Zowel het CHARGE-lampje als het OUTPUT-lampje

knipperen traag.

U gebruikt dit apparaat bij een extreem hoge of lage

temperatuur.

Gebruik dit apparaat bij een temperatuur tussen 0 °C en

40 °C (10 °C tot 30 °C wordt aanbevolen).

Nederlands

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u deze

gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen. Bewaar de

gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als

referentiemateriaal nodig hebt.

WAARSCHUWING

Verwijdering van oude elektrische en

elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
inzamelingssystemen)

Het symbool op het product of op de

verpakking wijst erop dat dit product niet

als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet

echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en

elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor

zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt,

voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich

zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde

afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot

het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in

verband met het recyclen van dit product, neemt u contact

op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst

belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel

waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude batterijen (in

de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking

wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet

als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in

combinatie met een chemisch symbool. De chemische

symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd

als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood

bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u

voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden

kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.

Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren

van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,

prestaties dan wel in verband met data-integriteit een

permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze

batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel

vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op

een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan

het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan

het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van

elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte

over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.

Overhandig de batterij bij het desbetreffende

inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit

product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke

instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering

van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt

gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie
geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen
waar de EU-richtlijnen van kracht zijn

De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1

Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De

geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt

veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse

61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of

garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de

afzonderlijke service/garantie documenten.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

Het naamplaatje met het werkingsvoltage, stroomverbruik,

enzovoort, bevindt zich achter aan de buitenkant van het

apparaat.

De stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om

de netspanningsadapter los te koppelen. Verbind deze

daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.

Indien u een afwijking opmerkt aan de netspanningsadapter,

trekt u deze onmiddellijk uit het stopcontact.

 Voordat u het apparaat gebruikt, moet u controleren of de

werkspanning van het apparaat overeenkomt met de

plaatselijke netvoeding.

 Het apparaat blijft onder AC-(net)spanning staan zolang

de stekker in het stopcontact zit, ook al is het apparaat zelf

uitgeschakeld.

 Koppel het netsnoer los van het stopcontact als u het

apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Als u het

netsnoer wilt loskoppelen, moet u aan de stekker trekken.

Trek nooit aan het snoer zelf.

 Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat

terechtkomt, moet u het netsnoer van het apparaat

loskoppelen en het apparaat laten nakijken door bevoegde

servicetechnici voordat u het apparaat verder gebruikt.

 Open het apparaat niet om elektrocutie te voorkomen.

Laat het apparaat alleen nakijken door bevoegd

vakpersoneel.

Installatie

Plaats de netspanningsadapter niet in een kleine ruimte

zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Plaats de AC-spanningsadapter niet op de volgende locaties:

 Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan extreem

hoge temperaturen.

(bijvoorbeeld in een auto met gesloten ramen.)

 In direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.

 Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan

mechanische trillingen of schokken.

 Op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan een

magnetisch veld.

(bijvoorbeeld in de buurt van een magneet, luidspreker of

televisie.)

 Op plaatsen met overmatige hoeveelheden stof.

Bediening

 Controleer of de stroom en spanning van het apparaat

overeenkomen met die van het stopcontact.

 Uit veiligheidsoverwegingen wordt het apparaat

automatisch uitgeschakeld als de ingangsstroom te hoog

is.

 Sluit dit apparaat niet aan op een radio of op apparatuur

met een radio-ontvanger. Dit kan ruis tot gevolg hebben.

 Laat het apparaat niet vallen of stel het apparaat niet op

een andere manier bloot aan mechanische schokken om

beschadiging te voorkomen.

 Koppel na gebruik het apparaat los van het stopcontact en

de apparatuur.

 Haal het apparaat uit het AC-stopcontact door aan het

apparaat te trekken. Trek niet aan de USB-kabel

(afzonderlijk verkocht).

 Om kortsluitingen te voorkomen, mag de aansluiting van

het apparaat niet in aanraking komen met een vreemd

metalen voorwerp.

 Gebruik het apparaat bij een omgevingstemperatuur

tussen 0 °C - 40 °C.

Reinigen

 Maak het apparaat schoon met een droge, zachte doek.

Als het apparaat erg vuil is, reinigt u het apparaat met een

zachte doek licht bevochtigd met een mild

schoonmaakmiddel en veegt u het apparaat vervolgens

droog met een droge doek.

 Gebruik geen oplosmiddelen, zoals alcohol, thinner of

benzine, omdat deze de afwerking van de behuizing

kunnen beschadigen.

 Als u een chemisch reinigingsmiddel gebruikt, moet u de

instructies die bij het product worden geleverd, in acht

nemen.

 Als er oplosmiddelen, zoals insecticiden, op de

oppervlakte van het apparaat terechtkomen of de

behuizing langdurig in contact komt met rubber of vinyl,

kan de afwerking van de oppervlakte beschadigd raken.

Kenmerken

 Dit apparaat kan USB-herlaadbare digitale "Cyber-shot"-

camera's, "Handycam"-camcorders en "Bloggie"-

aanraakcamera's opladen.

Om een draagbaar apparaat op te laden, hebt u een kabel

nodig om het apparaat aan te sluiten.

 Dit apparaat heeft een ingebouwde batterij; u kunt het dus

gebruiken om zonder stopcontact onderweg een

draagbaar apparaat op te laden.

 Dit apparaat is uitgerust met een herlaadbare lithium-

ionbatterij met grote capaciteit (2.000 mAh).

 Dit apparaat kan aangesloten worden op een stopcontact

om te worden gebruikt als USB-netspanningslader.

* "Cyber-shot", "Handycam" en "Bloggie" zijn gedeponeerde

handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.

Hoe te gebruiken

Dit apparaat en een draagbaar apparaat
opladen

U kunt dit apparaat aansluiten op een stopcontact om dit

apparaat en een draagbaar apparaat op te laden (zie afb. ).

1

Sluit een draagbaar apparaat aan op dit

apparaat.

2

Sluit het netsnoer aan op het apparaat en op

een stopcontact.

Het CHARGE-lampje licht oranje op en het herladen

van dit apparaat start (zie afb. ).

Wanneer de ingebouwde batterij van dit apparaat

volledig opgeladen is, dooft het CHARGE-lampje

(oranje) en licht het OUTPUT-lampje (groen) op,

waarna het herladen van het draagbare apparaat

automatisch start.

3

Wanneer het herladen van het draagbare

apparaat voltooid is, koppelt u dit apparaat los

van het stopcontact en koppelt u het

draagbare apparaat los van dit apparaat.

Tips

 Het duurt ongeveer 3,5 uur om de ingebouwde batterij van dit

apparaat van leeg tot helemaal vol te herladen.

 Controleer de batterijstatus van het draagbare apparaat op het

draagbare apparaat zelf.

 Als het CHARGE-lampje knippert (traag of snel), raadpleegt u

"Problemen oplossen".

Onderweg stroom leveren aan een
draagbaar apparaat

U kunt de ingebouwde batterij van dit apparaat vooraf

opladen om onderweg stroom te leveren aan een draagbaar

apparaat.

1

Herlaad dit apparaat voor u vertrekt.

2

Sluit een draagbaar apparaat aan op dit

apparaat.

3

Druk op de OUTPUT-knop (zie afb. ).

Het OUTPUT-lampje licht groen op en dit apparaat

begint stroom te leveren aan het draagbare apparaat.

Tips

 Als de ingebouwde batterij van dit apparaat leeg raakt,

knippert het OUTPUT-lampje (ongeveer één keer per
seconde).

 Wanneer dit apparaat niet aangesloten is op een stopcontact,

blijft het stroom leveren, zelfs nadat het draagbare apparaat
volledig opgeladen is. Wanneer er niet langer stroom geleverd
moet worden, drukt u op de OUTPUT-knop, controleert u of
het OUTPUT-lampje gedoofd is en koppelt u vervolgens het
draagbare apparaat los van dit apparaat.

Een draagbaar apparaat meteen beginnen
op te laden

Als de ingebouwde batterij niet herladen moet worden, kunt

u een draagbaar apparaat herladen.

1

Sluit een draagbaar apparaat aan op dit

apparaat en sluit dit apparaat aan op een

stopcontact.

Het CHARGE-lampje licht oranje op.

2

Druk op de OUTPUT-knop (zie afb. ).

Het OUTPUT-lampje licht groen op en dit apparaat

begint stroom te leveren aan het draagbare apparaat.

Het OUTPUT-lampje knippert tijdens het leveren

van stroom.

De capaciteit van de ingebouwde batterij van dit

apparaat is laag.

Laad dit apparaat op.

Dit apparaat kan geen stroom leveren aan het

draagbare apparaat of het OUTPUT-lampje licht

niet op.

De USB-oplaadkabel is niet goed aangesloten op dit

apparaat.

Sluit de USB-oplaadkabel correct aan.

De batterij is bijna leeg.

Laad dit apparaat op.

Het draagbare apparaat bevindt zich niet in de

oplaadstand.

Controleer of de oplaadstand geactiveerd is op het

draagbare apparaat.

Afhankelijk van de specificaties van uw draagbare

apparaat, dient u mogelijk bepaalde handelingen uit te

voeren om het te herladen. Raadpleeg de bijgeleverde

gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer

informatie over het herladen.

De duur van de stroomtoevoer naar het draagbare

apparaat is kort.

Een aansluiting op het draagbare apparaat of de

USB-aansluiting op dit apparaat is vuil.

Reinig deze met een droge doek.

Dit apparaat heeft het einde van zijn levensduur

bereikt of is defect.

Wanneer de duur van de stroomtoevoer zeer kort is,

zelfs wanneer dit apparaat volledig opgeladen is (de

levensduur van het apparaat varieert afhankelijk van het

gebruik), dient u een nieuw apparaat te kopen.

Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende

Sony-servicedienst als het apparaat defect is.

De batterij is bijna leeg.

Laad dit apparaat op.

U kunt de USB-oplaadkabel niet aansluiten.

Mogelijk probeert u een ander type kabel aan te

sluiten.

Gebruik de correcte USB-oplaadkabel.

De USB-oplaadkabel is niet correct aangesloten.

Sluit de USB-oplaadkabel correct aan.

Er bevindt zich mogelijk stof enz. in de USB-

aansluiting.

Verwijder dit.

Het CHARGE-lampje knippert snel.

In de volgende situaties is het mogelijk dat het

CHARGE-lampje snel* knippert wanneer het laden voor

het eerst wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, koppelt u

dit apparaat los van het stopcontact om het herladen te

stoppen, en sluit u het vervolgens opnieuw aan om het

herladen weer te starten.

* 3 keer per seconde (ong.)

- U hebt het apparaat gedurende een lange periode niet

gebruikt.

- Een draagbaar apparaat was gedurende een lange tijd

aangesloten op dit apparaat.

- U hebt dit apparaat net gekocht.

Als het CHARGE-lampje snel blijft knipperen na het

loskoppelen en opnieuw aansluiten, is het apparaat

mogelijk defect. Stop het gebruik van het apparaat en

neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende

Sony-servicedienst.

Neem contact op met uw Sony-dealer of een erkende Sony-

servicedienst voor verdere inlichtingen.

Svenska

Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här

bruksanvisningen noga. Spara den sedan så att du i

framtiden kan använda den som referens.

VARNING!

Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger

att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i

stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och

elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten

hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella

negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten

kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till

att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller

sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU och
andra europiska länder med separata
insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet eller på förpackningen

betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med

en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg)

eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005%

kvicksilver eller 0,004% bly.

Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt

kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa

från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit

orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill

bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller

dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt

batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.

För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det

levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är

förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort

batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en

återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av

denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt

kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du

köpt produkten.

Tips

 Det tar cirka 3,5 timmar att ladda det inbyggda batteriet i

enheten från fullt urladdat batteri.

 Kontrollera batteristatus för den portabla enheten på dess

batteristatusindikator.

 Om indikatorlampan CHARGE blinkar (långsamt eller

snabbt), se ”Felsökning”.

Försörja ström till den portabla enheten när
du inte har tillgång till ett vägguttag

Du kan ladda det inbyggda batteriet i enheten i förväg så att

du kan ansluta den till den portabla enheten när du inte har

tillgång till ett vägguttag.

1

Ladda denna enhet innan du går ut.

2

Anslut en portabel enhet till denna enhet.

3

Tryck på OUTPUT-knappen (se fig. ).

Indikatorlampan OUTPUT lyser grönt och denna

enhet börjar leverera ström till den portabla enheten.

Tips

 Om det inbyggda batteriet i denna enhet börjar ta slut kommer

indikatorlampan OUTPUT att blinka (ungefär en gång i
sekunden).

 När denna enhet inte är ansluten till ett vägguttag kommer den

inte att avbryta sin strömförsörjning efter det att den portabla
enheten är fulladdad. När du är klar med strömuttaget, tryck på
OUTPUT och kontrollera att indikatorlampan OUTPUT
slocknar och koppla sedan bort den portabla enheten från
denna enhet.

För att börja ladda en portabel enhet
omedelbart

Om det inte finns något behov att ladda det inbyggda

batteriet kan du ladda en portabel enhet direkt.

1

Anslut en portabel enhet till denna enhet och

anslut därefter denna enhet till ett vägguttag.

Indikatorlampan CHARGE lyser med orange sken.

2

Tryck på OUTPUT-knappen (se fig. ).

Indikatorlampan OUTPUT lyser grönt och denna

enhet börjar leverera ström till den portabla enheten.

Användbar funktion

Ladda en portabel enhet under cirka 3
timmar och ladda sedan denna enhet

Du kan automatiskt mata fram ström till en portabel enhet

under cirka 3 timmar för att därefter börja ladda denna

enhet.

1

Anslut en portabel enhet till denna enhet och

anslut därefter denna enhet till ett vägguttag.

Indikatorlampan CHARGE lyser med orange sken.

2

Tryck på OUTPUT.

Indikatorlampan OUTPUT lyser med grönt sken.

3

Håll OUTPUT intryckt under cirka 2 sekunder.

Indikatorlampan OUTPUT blinkar långsamt.

Efter cirka 3 timmar kommer enheten att automatiskt

att upphöra med strömförsörjningen till den portabla

enheten och börjar ladda det inbyggda batteriet.

Indikatorlampan CHARGE kommer att lysa med

orange sken.*

* När laddningen av det inbyggda batteriet är klar kommer

denna enhet att automatiskt återuppta med

strömförsörjningen till den portabla enheten.

Obs!

 USB-porten på denna produkt är enbart för utmatning. Anslut

inte USB-portar från datorer, etc. Om du gör det kan det
orsaka ett fel.

 Den tid som Nätansluten USB-laddare med inbyggt batteri kan

försörja ström till en portabel enhet varierar beroende på
kvarvarande laddning samt för lagringsvillkoren och den
portabla enheten.

 Vissa USB uppladdningsbara enheter kan inte användas med

denna enhet. Det kan även inträffa att vissa enheter inte kan
användas under laddningen. Kontrollera att laddnings-
specifikationerna för den anslutna portabla enheten är
5 V / 500 mA.

 När du använder en portabel enhet tillsammans med denna

produkt ska den portabla enhetens batteri anslutas. Om detta
inte görs kan förlust av data eller funktionsfel ske genom
onormala strömavbrott.

 Du bör uppmärksammas på att för vissa portabla enheter sker

plötslig förlust av minne med eller utan batteriladdare (mer
information hittar du i bruksanvisningen som medföljer din
portabla enhet). Se till att säkerhetskopiera minnet i den
portabla enheten innan denna produkt används. Sony kan inte
hållas ansvarigt för förlust av minne.

Använda USB-laddaren utomlands

Du kan använda USB-laddaren i de länder som använder

100 V till 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, genom att använda en

nätadapter. Om landet du besöker använder en annan typ av

vägguttag måste du använda en nätadapter.
Kontakta din resebyrå för att få information om vilken typ

av adapter som krävs dit du ska åka.

Laddningstid

Inbyggt batteri

Laddningstid

3,6 V

Nominell kapacitet

2 065 mAh

Märkkapacitet

1 970 mAh

Ca. 3,5 timmar

Försörjningstid

Märkspänning/märkström, ut

Försörjningstid

5 V/500 mA

Ca. 110 minuter

Försörjningstiden varierar beroende på återstående

batterikapacitet, förvaringsförhållanden och vilken portabel

enhet som används.

Tekniska data

Inspänning

100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Märkspänning, ut

DC 5,0 V

Märkström, ut

500 mA

Drifttemperatur

0 °C till 40 °C

Nominell (märk-) kapacitet på det inbyggda batteriet

2 065 mAh (1 970 mAh)

Laddningstid på det inbyggda batteriet

Ca. 3,5 timmar

Batteritid

Ca. 110 minuter (utspänning DC

5 V / 500 mA)

Storlek

Ca. 50 mm × 111 mm × 22 mm

(b/h/d)

(Utskjutande delar inkluderas ej)

Vikt

Ca 125 g

Ingående komponenter

Nätadapter (AC-UP100) (1)

Nätströmkabel (1)

Uppsättning tryckt dokumentation

Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.

Felsökning

Indikatorlampan CHARGE tänds inte.

Det är något fel på kontaktanslutningen.

Rengör kontakten med en torr trasa.

Anslut enheten till ett annat eluttag.

Både indikatorlampan CHARGE och OUTPUT

blinkar långsamt.

Du använder denna enhet vid en extremt hög eller

låg temperatur.

Använd denna enhet vid en temperatur mellan 0 °C och

40 °C (10 °C till 30 °C rekommenderas).

Indikatorlampan OUTPUT blinkar när den

strömförsörjer.

Det inbyggda batteriet är nästan urladdat.

Ladda denna enhet.

Denna enhet kan inte mata fram ström till den

portabla enheten eller indikatorlampan OUTPUT

tänds inte.

Laddningskabeln för USB är inte ordentligt ansluten

till denna enhet.

Anslut USB laddningskabel ordentligt.

Låg batterinivå.

Ladda denna enhet.

Den portabla enheten står inte i laddningsläge.

Kontrollera att den portabla enheten står i laddningsläge.

Beroende på specifikationen för din portabla enhet kan

vissa åtgärder behöva göras för att ladda den. Mer

information om förfarande vid laddning finns i

bruksanvisningen som levererades med enheten.

Försörjningstiden till den portabla enheten är kort.

En kontakt på den portabla enheten eller på USB-

kontakten på denna enhet är smutsig.

Rengör med torr trasa.

Denna enhet är förbrukad eller defekt.

När försörjningstiden är extremt kort även om denna

enhet är fulladdad (dess livslängd varierar beroende på

användning), köp en ny produkt.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad

Sony-serviceinrättning om den är defekt.

Låg batterinivå.

Ladda denna enhet.

Det går inte att ansluta USB laddningskabel.

Du kan ha anslutit en kabel av annan typ.

Använd en rätt typ av USB laddkabel.

USB laddningskabeln är inte ansluten på rätt sätt.

Anslut USB laddningskabel ordentligt.

Det kan finnas damm eller liknande i USB-kontakten.

Avlägsna det.

Indikatorlampan CHARGE blinkar snabbt.

I följande situationer kan indikatorlampan CHARGE

blinka snabbt* första gången som tidsladdning utförs.

Om detta inträffar, dra ur kontakten från vägguttaget för

att stoppa laddningen och stoppa sedan i kontakten igen

för att starta om laddningen.

* 3 gånger per sekund (Ca)

- Denna enhet har inte används under lång tid.

- En portabel enhet har lämnats ansluten till denna

enhet under lång tid.

- Denna enhet har nyligen köpts in.

Om indikatorlampan CHARGE fortsätter att blinka

snabbt efter det att kontakten dragits ur och satts i, kan

det vara ett fel på denna enhet. Sluta använda den och

kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-

serviceinrättning.

Kontakta din Sony-återförsäljare eller auktoriserad Sony-

serviceinrättning om du har några frågor.

© 2011 Sony Corporation Printed in China

AC-UP100

Naar stopcontact

Till vägguttaget

USB-oplaadkabel

(afzonderlijk

verkocht)

USB laddningskabel

(säljs separat)

Apparaat dat via USB kan

worden opgeladen (digitale

camera enz.)

USB uppladdningsbar

enhet (Digitalkamera, etc.)

OUTPUT-knop

OUTPUT-knapp

OUTPUT-lampje (groen)

Indikatorlampa OUTPUT

(grön)

CHARGE-lampje (oranje)

Indikatorlampa CHARGE (orange)

Advertising