Инструкция по эксплуатации Sony MPK-WF

Marine pack, Mpk-wf, Waterproof case

Advertising
background image

4-178-957-31(1)

Bruksanvisning
Manual de instruções

MPK-WF

© 2010 Sony Corporation Printed in Japan

Droppvattenpackning

Vedante de gotas

Ta loss utlösningsspaken

Retirar o controlo do obturador

Utlösningsspaken kan tas bort.

Pode retirar o controlo do obturador.

Sätta på utlösningsspaken

Fixar o controlo do obturador

Waterproof Case

Marine pack

Svenska

Huvudegenskaper

Kan användas ner till 40 meters djup under vatten.

Undervattenshuset MPK-WF (nedan kallat ”denna enhet”) är avsett att

användas endast med Sonys digitala stillbildskamera (nedan kallad ”kamera”)

DSC-W390/W380/W360/W350/W330/W320. (Inte alla kameror finns att tillgå i

alla länder eller regioner.)

Denna enhet är vattentät vilket gör det möjligt att använda kameran i regn, snö,

på stranden, eller under vattnet.

Om denna enhet används med kameran inställd på (Undervatten) eller

(Undervatten) kan du ta vackra undervattensbilder. (Inspelning av rörliga

bilder under vatten är tillgängligt endast i DSC-W390/W380/W360/W350. DSC-

W330/W320 saknar den funktionen.)

Försiktighetsmått

När denna enhet används vid dykning, är det viktigt att vara uppmärksam på

de omgivande förhållandena. Ouppmärksamhet kan leda till en olycka under

dykning.

Om det skulle uppstå vattenläckage, var uppmärksam på de omgivande

förhållandena och gå upp till ytan genom att följa säkerhetsföreskrifterna för

dykning.

Utsätt inte frontglaset för kraftiga stötar, eftersom det kan spricka.

Undvik att öppna denna enhet på stranden eller ute på vattnet. Förberedelser, till

exempel isättning av kameran och byte av ”Memory Stick Duo”, bör göras på en

plats med låg fuktighet och saltfri luft.

Kasta inte denna enhet ner i vattnet.

Undvik att använda denna enhet på platser med höga vågor.

Undvik att använda denna enhet under följande förhållanden:

i extremt varma eller fuktiga miljöer.

i vatten varmare än 40˚C.

vid temperaturer lägre än 0˚C.

Under sådana förhållanden kan det bildas kondens eller uppstå läckage och denna

enhet kan skadas.

Använd inte denna enhet mer än 30 minuter i taget vid temperaturer över 35˚C.

Låt inte denna enhet ligga i direkt solljus på en mycket varm och fuktig plats

under längre perioder. Om det inte går att undvika att denna enhet ligger i solen,

ska denna enhet täckas över med en handduk eller annat skydd.

Kameran blir varm om den används inuti denna enhet en längre stund. Innan

kameran tas ut ur denna enhet, låt denna enhet ligga i skuggan eller på annan sval

plats en stund så att den svalnar.

När kameran blir för varm, kan det hända att den stängs av automatiskt eller att

inspelning inte fungerar rätt. Om kameran ska användas igen, låt den först svalna

en stund på ett svalt ställe.

Använd det medföljande mellanlägget för att hålla denna enhet öppen om du tar

den ombord på flyget. Om den är helt tillsluten, kan ändringar i kabintrycket göra

det svårt att öppna den.

En löst sittande eller klämd O-ring, sand eller smuts på O-ringen kan orsaka

vattenläckage under vatten.

Kontrollera O-ringen före användning.

Läs underhållsanvisningen för O-ringen för närmare information.

Om sololja skulle råka komma på denna enhet, ska det sköljas bort med

ljummet vatten. Om denna enhet lämnas med sololja på höljet, kan ytan på

denna enhet missfärgas eller skadas (t.ex. sprickor på ytan).

Vattenläckage

Om vatten skulle läcka in måste denna enhet genast flyttas till en torr plats.

Om kameran blivit våt bör du genast ta den till närmaste Sony-återförsäljare.

Kunden måste själv stå för reparationskostnaderna.
Skydd mot imbildning

Även om frontglaset på denna enhet har behandlats mot imbildning, är det bäst att

installera kameran i denna enhet i ett rum eller annan plats med låg fuktighet.

Före användning

Innan kameran används på större djup, sänk först ner denna enhet till

ungefär 1 meters djup och kontrollera att kameran fungerar korrekt och att

denna enhet inte läcker. Därefter kan du börja dyka.

Om det mot all förmodan skulle uppstå något fel på denna enhet

som orsakar vattenläckage, lämnar Sony ingen garanti mot skadar

på utrustningen i den (kamera, batteri, etc.) och innehållet i gjorda

inspelningar, inte heller kostnader förenade med fotograferingen.

O-ring och droppvattenpackning

O-ring

Denna enhet hålls vattentät med en O-ring. Vi hänvisar till underhållsanvisningen

för O-ringen för närmare information.

Felaktig hantering av O-ringen kan resultera i vattenläckage.
Droppvattenpackning

Varken ta bort eller applicera fett på droppvattenpackningen. Om packningen höjs

upp eller kläms, kan det orsaka vattenläckage.

Om droppvattenpackningen lossnar, passa in den varsamt så att den inte tvinnas.

(Se illustration )
O-ringens och droppvattenpackningens livslängd

O-ring

Livslängden för O-ringen varierar beroende på hur ofta denna enhet används och

under vilka förhållanden den används. Normalt håller den i ett års tid.
Droppvattenpackning

Byt ut droppvattenpackningen mot en ny om det finns repor eller sprickor på den.
Kontrollera att inget vatten läcker in efter byte.
Fett

Använd fettet i den blåa tuben (medföljer). Användning av fettet i den gula tuben

eller fett från andra tillverkare kan skada O-ringen och orsaka vattenläckage.
O-ring, droppvattenpackning och fett

O-ring, droppvattenpackning och fett kan skaffas från närmaste Sony-återförsäljare.

O-ring (modellnr 3-080-065-0 )

Droppvattenpackning (modellnr 3-080-066-0 )

Fett (modellnr 3-071-370-0 )

Underhåll

Efter inspelning på en plats med havsluft, ska denna enhet tvättas i sötvatten med

spännena ordentligt fastspända för att få bort salt och sand. Torka sedan torrt

med en mjuk, torr trasa. Det rekommenderas att denna enhet hålls nersänkt i

sötvatten i cirka 30 minuter. Om salt finns kvar på den kan metalldelar skadas

eller rostbildning uppstå, vilket kan leda till vattenläckage.

Om sololja skulle råka komma på denna enhet, ska det sköljas bort med ljummet

vatten.

Torka av insidan av denna enhet med en mjuk, torr trasa. Tvätta inte insidan med

vatten.

Se till att utföra ovanstående underhåll varje gång denna enhet har använts. Använd

inte någon typ av lösningsmedel som t.ex. alkohol, tvättbensin eller thinner vid

rengöring eftersom det kan skada ytfinishen på denna enhet.
Förvaring av denna enhet

Sätt på mellanlägget som medföljer denna enhet för att förhindra slitage av O-

ringen. (Se illustration )

Skydda O-ringen från damm.

Stryk på ett tunt lager fett på O-ringen och sätt den i packningsspåret, och förvara

sedan denna enhet på sval, välventilerad plats. Stäng inte spännet.

Undvik att förvara denna enhet på en kall, mycket varm eller fuktig plats, eller

tillsammans med naftalin eller kamfer, eftersom sådana förhållanden kan skada

denna enhet.

Förberedelser

Vid användning av en DSC-W360/W330 kamera

Ta bort LCD-mellanlägget från det bakre fästet R-B.

Byte av fäste

I det följande förklaras procedurer med hjälp av DSC-W390/W380.

Använd inte våld vid byte av fäste.

* Om du använder DSC-W380, är följande steg inte nödvändiga.

* Se efter i listan över fästen och motsvarande kameramodell, så att du alltid

sätter på rätt fäste för kameran.

Om fel fäste används, kan det skada kameran eller orsaka att vatten läcker in i denna

enhet.

1 Öppna denna enhet. (-1)

Tryck samtidigt på den övre och nedre OPEN-knappen  och släpp spännet i

pilens riktning  för att öppna höljet.

Obs!

Se till att mellanlägget inte tappas bort eftersom det behövs vid förvaring av

denna enhet.

2 Byt fästena.

Ta loss DSC-W380 främre fäste F-B och bakre fäste R-B (-2).

Greppa det främre fästet F-B i delarna markerade med  i illustrationen och

lyft det rakt ut.

Tryck lätt med fingret på insidan av det bakre fästet R-B och lyft det rakt ut.

Använd det främre fäste och bakre fäste som är avsedda för din

kamera (-2).

I illustrationen visas DSC-W390 främre fäste F-A och bakre fäste R-A.
Tryck på punkterna markerade med  i illustrationen.

Efter att ha bytt fästet, tryck på knapparna på denna enhet flera gånger för att

kontrollera att de fungerar.

* Om du tar loss fästet från denna enhet för att förvara det, ska det rätas ut före

förvaring. Det kan skadas om det förvaras utan att rätas ut.

Förberedelse av O-ringen och droppvattenpackningen

1 Tag av O-ringen.

2 Smörj in O-ringen med fett.

Torka bort sand och smuts från O-ringen, i packningsspåret, eller de delar av

enhetens hölje som ligger mot O-ringen. Smörj in O-ringen med ett tunt, jämnt

lager fett.

3 Sätt in O-ringen i denna enhet.

4 Kontrollera att det inte finns sand eller smuts på

droppvattenpackningen.

Obs!

Varken ta bort eller applicera fett på droppvattenpackningen.

Denna enhets hölje kan repas eller det kan uppstå läckage om luckan stängs med

sand eller smuts på O-ringen eller droppvattenpackningen.

Var god läs den separata underhållsanvisningen för O-ringen.

Viktig information om underhåll och hantering av O-ringen finns i denna

bruksanvisning.

Förbereda kameran

Installera kameran i denna enhet i ett rum eller annan plats med låg

luftfuktighet.

Om enheten öppnas eller stängs där det är varmt eller fuktigt finns det

risk för imbildning på frontglaset.

Se bruksanvisningen som medföljde kameran.

1 Ta bort handlovsremmen från kameran.

2 Sätt i batteripacket och ”Memory Stick Duo”.

Se till att använda ett fulladdat batteripack.

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på ”Memory Stick Duo” för

tagning av bilder.

3 Tryck på knappen ON/OFF (ström) för att slå på kameran.

4 Välj REC-läge. (-4)

Spela in stillbilder
Vid användning av DSC-W390/W380

Välj

(Scenval) med lägesväljaren.

För tagning under vatten, välj (Undervatten) på LCD-skärmen.

Vid användning av DSC-W360/W350/W330/W320

Välj (Tagning av stillbild) med lägesomkopplaren, tryck på MENU-knappen

och välj

(Scenval) från

(Tagningsläge).

För tagning under vatten, välj (Undervatten) på LCD-skärmen.

Spela in rörliga bilder

Välj (Inspelning av rörliga bilder) med lägesväljaren eller lägesomkopplaren.

För tagning under vatten, välj

(Undervatten) på LCD-skärmen. (Endast vid

användning av en DSC-W390/W380/W360/W350 kamera.)

5 Ställ AF-belysningen på [Av].

AF-belysningen kan inte användas med denna enhet.

6 Kontrollera att objektivet och LCD-skärmen inte är smutsiga.

Om reflexskyddsringen

Ljusreflexer kan uppstå vid användning av denna enhet på grund av ljus som

reflekteras från linsytan. För att reducera dessa ljusreflexer, rekommenderar vi att

reflexskyddsringen  sätts på linsytan före inspelning.

Obs!

Kontrollera att det inte finns smuts eller damm på kontaktytan innan

reflexskyddsringen sätts på.

Torka bort damm från kontaktytan med en lätt fuktad trasa.

När du har använt reflexskyddsringen, sätt fast den på bladet  för förvaring.

Installera kameran i denna enhet

Se alltid till att stänga av strömmen vid isättning eller urtagning av

kameran. Objektivet kan skadas om strömmen är påslagen.

1 Tryck på knappen ON/OFF (ström) för att slå av kameran.

2 Installera kameran i denna enhet. (-2)

Kontrollera att kameran sitter sätt.

3 Stäng denna enhets hölje och spänn fast spännet. (-3)

Se till att stänga denna enhets hölje ordentligt och att spänna fast det övre och

undre spännet tills de hakar fast.

Obs!

När denna enhets hölje sluts till, kontrollera att det inte finns skräp, sand,

hårstrån eller andra främmande föremål på O-ringen eller i packningsspåret. Det

kan uppstå vattenläckage om främmande föremål fastnar i dessa ställen.

När kameran är isatt, kan det hända att kameraobjektivets mittpunkt inte är

centrerad mot frontglaset på denna enhet. Detta påverkar inte tagningen av

bilder.

Spännets läge när denna enhets hölje stängs

Rätt position (-3)

Fel position (-3)

Om spännet stängs såsom visas i -3, blockeras spännet och gör det omöjligt att

låsa denna enhet.

Montering av tillbehör

Sätta på handlovsremmen

Vi rekommenderar att handlovsremmen (medföljer) sätts fast innan denna enhet tas

i bruk. (-)

3

1

2

1

2

1

2

För DSC-W360/W330

Para a DSC-W360/W330

3

1

2-

För DSC-W350/W320

Para a DSC-W350/W320

För DSC-W390

Para a DSC-W390

För DSC-W380/W360/W350/W330/

W320

Para a DSC-W380/W360/W350/

W330/W320

4

För DSC-W390

Para a DSC-W390

För DSC-W380

Para a DSC-W380

Digital stillbildskamera/

Máquina fotográfica

digital

Främre fäste/

Fixação da

frente

Bakre fäste/

Fixação de

trás

LCD-

mellanlägg/

Espaçador do

LCD

DSC-W390

F-A

R-A

DSC-W380

F-B*

R-B*

*

DSC-W360/W330

F-C

R-B*

DSC-W350/W320

F-D

R-B*

*

Vid inköp av denna enhet sitter LCD-mellanlägget på det bakre fästet R-B.

Quando comprar esta unidade, o espaçador do LCD está fixo na fixação de trás R-B.

Reflexskyddsring/Anel

anti-reflexo

Digital stillbildskamera/Máquina fotográfica digital

stor/grande

DSC-W390/W380

liten/pequeno

DSC-W360/W350/W330/W320

Främre fäste

Fixação da frente

LCD-mellanlägg

Espaçador do LCD

Bakre fäste

Fixação de trás

För DSC-W380/W350/W320

Para a DSC-W380/W350/W320

* Fästet och LCD-mellanlägget sitter på denna enhet vid inköp.

* A fixação e o espaçador do LCD estão fixos nesta unidade na altura da compra.

Mellanlägg (tas bort vid när denna enhet ska användas)

Espaçador (retire para utilizar esta unidade)

Droppvattenpackning

Vedante de gotas

O-ring

O-ring

Utlösningsspak

(utlösare)

Controlo do obturador

(botão do obturador)

Frontskydd

Protector da frente

Stativfäste

När ett stativ ska användas, använd ett stativ

med skruvar som är 5,5 mm eller kortare. Denna

enhet kan inte sättas fast ordentligt på ett stativ

med långa skruvar. Om man gör det kan denna

enhet skadas.

Encaixe de tripé

Quando utilizar um tripé, utilize um tripé com

parafusos de 5,5 mm ou menos. Esta unidade

não pode ser devidamente fixa num tripé com

parafusos longos. Se o fizer, pode danificar a

unidade.

ON/OFF-knapp

Botão ON/OFF

Hake för

handlovsrem

Fixador para

correia de pulso

Frontglas

Vidro da frente

Blixtspridare

Difusor

Spänne

Fecho

OPEN-knapp

Botão OPEN

LCD-kåpa

Tampa do LCD

Zoomknappar (W/T)

Botões do zoom (W/T)

Lägesomkopplare

Selector do modo

Funktionsknappar

Botões de funcionamento

-knapp

Botão

(Blixt)-knapp

Botão do flash

MENU-knapp

Botão MENU

(Leende)-

knapp

Botão de smile

(Självutlösar)-knapp

Botão do autotemporizador

(Uppspelning)-

knapp

Botão de reprodução

DISP (Display)-knapp

Botão de apresentação

DISP

(Radera)-knapp

Botão de eliminar

Lägesomkopplare

Selector do modo

Utlösningsspak

(utlösare)

Controlo do

obturador (botão

do obturador)

ON/OFF-knapp

Botão ON/OFF

Zoomknapp

Botão do zoom

Sätta på blixtspridaren

Vi rekommenderar att blixtspridaren sätts på vid inspelning med blixt.

Passa in blixtspridaren med frontskyddet och tryck fast den såsom visas. (-)
Sätta på och ta loss LCD-kåpan.

Fastsättning (-)

1 Fäst den medföljande remmen för LCD-kåpan på denna enhet.

2 Rikta in LCD-kåpan med fästspåret och tryck till såsom visas.
Avtagning (
-)

Vidga LCD-kåpan och ta loss den från spåret.

Obs!

Var uppmärksam så att inte handlovsremmen eller tillbehörsremmen kläms

när denna enhets hölje stängs. Om de kommer i kläm i höljet kan det leda till

vattenläckage.

Använda denna enhet

Inspelning

1 Slå på strömmen. (-1)

2 Tryck på utlösningsspaken/utlösaren för bildtagning. (-2)

Använda/ställa in olika funktioner

Kamerans olika funktioner kan också användas med kameran isatt i denna enhet.

Kamerorna ställer in fokus automatiskt utan att växla till makroläget.
Välja läge

Välj önskat REC-läge med lägesomkopplaren på denna enhet.

För tagning av stillbilder

alla REC-lägen utom (Filmläge)

För inspelning av rörliga bilder

(Filmläge)

Vid inspelning av rörliga bilder kan ljudet inte spelas in korrekt.

När REC-läget ställs på

(Scenval) eller (Filmläge), kan du välja ett

subläge i det läget.

Tryck på MENU-knappen på denna enhet och välj önskat läge* med knappen

(Leende)/ (Blixt) eller DISP (Display)-knappen/ (Självutlösar)-

knappen.

* Vi rekommenderar att du använder (Undervatten) som scenvalsläge för

tagning av stillbilder under vatten, eller

(Undervatten) i filminspelningsläget

för inspelning av rörliga bilder under vatten (endast DSC-W390/W380/W360/

W350).

Val av undervattensvitbalans

Justerar färgtonen i läget (Undervatten) under

(Scenval) eller i läget

(Undervatten) under (Filmläge).

(Auto)

Kameran justerar automatiskt färgtoner under vatten så

att de blir naturliga.

(Undervatten 1)

Justerar för undervattensförhållanden där blått är

framträdande.

(Undervatten 2)

Justerar för undervattensförhållanden där grönt är

framträdande.

(One Push)*

För justering av vitbalansen beroende på ljuskällan.

Den vitfärg som lagrats i [One Push-inst.] blir den

grundläggande vitfärgen. Använd detta läge när [Auto]

eller andra lägen inte kan användas för att ställa in färgen

på rätt sätt.

(One Push-inst.)* För lagring av den grundläggande vitfärg som ska

användas i [One Push]-läget.

* Denna enhet kan inte användas med en DSC-W330/W320 kamera.

Obs!
Vid användning av en DSC-W390/W380/W360/W350 kamera

Beroende på vattnets färgnyans, är det möjligt att Undervattensvitbalansen

inte fungerar korrekt även om du väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].

När blixt är [På], kan undervattensvitbalansen endast ställas in på [Auto],

[One Push] eller [One Push-inst.].

[One Push-inst.] kan inte inte väljas medan blixten laddas.

Den vitreferens som lagras med hjälp av [Vitbalans] och

[Undervattensvitbalans] lagras separat.

Vid användning av en DSC-W330/W320 kamera

Beroende på vattnets färgnyans, är det möjligt att Undervattensvitbalansen

inte fungerar korrekt även om du väljer [Undervatten 1] eller [Undervatten 2].

När blixt är [På], kan undervattensvitbalansen endast ställas in på [Auto].

För mer information om inställningar, se bruksanvisningen som medföljde

kameran.
Använda zoomknappen (W/T) (Se illustration )

 Tryck på W-sidan för vidvinkel. (Motivet syns längre bort.)

 Tryck på T-sidan för telefoto. (Motivet syns närmare.)

Att tänka på vid inspelning

Om inga bilder tas på en stund, stängs kameras av automatiskt för att förhindra att

batteripacket tar slut. Slå på strömmen igen när kameran ska användas igen. För

mer information, se bruksanvisningen som medföljde kameran.

Vid användning av en blixt med kameran isatt i denna enhet, reduceras blixtens

faktiska täckning och bilder tenderar att bli mörkare överlag, så tagningsavståndet

med blixt kan vara betydligt kortare i vissa förhållanden (beckmörker, etc.) I

sådana förhållanden rekommenderas användning av en extern undervattenslampa

tillsammans med blixten.

Om du använder blixten under vatten, är det möjligt att blixtljuset reflekteras av

partiklar i vattnet och visas på bilden som ljuscirklar.

Ljusreflexer kan uppstå beroende på tagningsförhållandena. Ändra i så fall på

förhållandena.

Uppspelning

Bilder kan visas på LCD-skärmen med hjälp av funktionsknappen. Inget ljud hörs.

1 Slå på strömmen. (-1)

2 Tryck på (Uppspelning)-knappen. (-2)

3 Välj önskad bild. (-3)

-3  Till föregående bild

-3  Till nästa bild

För mer information, se bruksanvisningen som medföljde kameran.

Ta ur kameran

1 Slå av strömmen. (-1)

Se till att stänga av strömmen vid isättning eller urtagning av

kameran. Objektivet kan skadas om strömmen är påslagen.

2 Öppna denna enhet.

3 Ta ut kameran ur denna enhet.

När kameran har använts en längre stund, blir kameran varm. Slå av strömmen

och låt kameran svalna en stund innan den tas ut ur denna enhet.

Var försiktig så att du inte tappar kameran när den tas ur.

4 Avbryt funktionen (Undervatten) eller

(Undervatten).

5 Ställ AF-belysningen på [Auto].

Obs!

Innan denna enhet öppnas, ska den sköljas av med kranvatten eller sötvatten och

sedan torkas av med en mjuk trasa. Var försiktig när höljet öppnas så att det inte

droppar från kroppen, håret eller våtdräktens ärmar på kameran.

Före dykning

Före bildtagning under vatten, sänk först ner denna enhet till ungefär 1 meters

djup och kontrollera att den fungerar korrekt och att den inte läcker. Därefter kan

du börja dyka.

Installera kameran i denna enhet före dykning, och undvik i möjligaste grad att

öppna och stänga denna enhet medan du är ombord på en båt eller vid stranden.

När kameran installeras, ska det göras på en plats med så låg fuktighet som

möjligt.

Innan denna enhet används, kontrollera att det inte har fastnat något skräp mellan

den främre och bakre hushalvan av denna enhets hölje.

Innan denna enhet används, kontrollera alltid hur många bilder som kan tas och

hur mycket batteritid som återstår.

Lämpliga tider för inspelning

Den bästa tiden för bildtagning är mellan klockan 10:00 på förmiddagen och 2:00 på

eftermiddagen, när solen står högt.

Felsökning

Problem

Orsak/Åtgärder

Det finns vattendroppar

inuti denna enhet.

Det finns repor eller sprickor på O-ringen.

Byt ut O-ringen mot en ny.

O-ringen är inte korrekt isatt.

Sätt O-ringen jämnt i spåret.

Spännet är inte fastspänt.

Spänn fast spännet tills det klickar på plats.

Inspelningsfunktionen

fungerar inte.

Batteriet har laddats ur.

Fulladda batteriet.

”Memory Stick Duo” är fullt.

Sätt i en annan ”Memory Stick Duo” eller radera

data som inte behövs från ”Memory Stick Duo”.

Skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” står på

LOCK.

Ställ fliken i inspelningsläget eller sätt i en ny

”Memory Stick Duo”.

Kameran blir varm.

Låt kameran ligga på ett svalt ställe en stund så att

den svalnar.

Uppspelningsbilden visas

inte i den färg du förväntat

dig. (Vid inspelning under

vatten)

Kameran är kanske inte inställd på

(Undervatten) eller

(Undervatten).

Kontrollera att kameran är inställd på

(Undervatten) eller

(Undervatten).

Undervattensvitbalansen är kanske inte rätt inställd.

Kontrollera kamerans inställning för

undervattensvitbalansen.

Specifikationer

Material

Plast (PC, ABS), glas

Vattentätning

O-ring, spänne

Tryckmotstånd

Till 40 meters djup under vatten

Knappar som kan manövreras utifrån

ON/OFF (ström), utlösare, zoom (W/T), lägesval, styrknapp (display/

självutlösare/leende/blixt), MENU, radera, uppspelning

Storlek

Ca. 148 Ч 112 Ч 89 mm (b/h/d)

(exklusive utskjutande delar)

Vikt

Ca. 480 g (endast undervattenshus)

Inkluderade artiklar

Vattentätt hölje (1)

Handlovsrem (1)

LCD-kåpa (1)

Blixtspridare (1)

Främre fäste (4)

Bakre fäste (2)

LCD-mellanlägg (1)

Reflexskyddsring (2)

Fett (1)

O-ring (1)

Mellanlägg (1)

Uppsättning tryckt dokumentation

Extra tillbehör

O-ringsats ACC-MP105

(Kontrollera att

finns på förpackningen vid inköp.)

Till denna enhet kan undervattenstillbehör från SEA&SEA SUNPAK CO., Ltd.

användas. Vi hänvisar till följande webbsida för närmare information om dessa

tillbehör.

http://www.seaandsea.co.jp/products/accessory/mpk/index.html

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Português

Principal função

Pode ir a uma profundidade máxima de 40 m debaixo de água.

A caixa estanque MPK-WF (referida a seguir como “esta unidade”) destina-se

a ser utilizada exclusivamente com a máquina fotográfica digital Sony (referida a

seguir como a “máquina”) DSC-W390/ W380/W360/W350/W330/W320. (Nem

todas as máquinas estão disponíveis em todos os países ou regiões.)

Esta unidade й а prova de água, pelo que a máquina pode ser utilizada à chuva, na

neve, na praia ou debaixo de água.

A utilização desta unidade com a máquina definida com a opção

(Subaquático) ou

(Subaquático) permite-lhe tirar imagens subaquáticas

de grande beleza. (A gravação de filmes subaquáticos só está disponível nas

máquinas DSC-W390/W380/W360/W350. As máquinas DSC-W330/W320 não

têm essa função.)

Precauções

Quando utilizar esta unidade a conduzir, não se esqueça de prestar atenção ao que

se passa à volta. A falta de atenção pode causar um acidente de condução.

Se ocorrer infiltração de água, preste atenção ao que se passa à volta e suba de

acordo com as regras de segurança do mergulho.

Não sujeite o vidro da frente a fortes impactos, pois o vidro pode rachar.

Evite abrir esta unidade na praia ou dentro de água. A preparação, como, por

exemplo, instalar a máquina e substituir o “Memory Stick Duo”, deve ser feita

num local onde a humidade seja baixa e não haja sal no ar.

Não atire esta unidade para dentro de água.

Evite utilizar esta unidade em locais com ondas muito fortes.

Evite utilizar esta unidade nas seguintes situações:

num local muito quente ou húmido.

em água com uma temperatura superior a 40 ˚C.

a uma temperatura inferior a 0 ˚C.

Nestas situações, pode ocorrer condensação de humidade ou infiltração de água

que danifique esta unidade.

Não utilize esta unidade por mais de 30 minutos de cada vez com temperaturas

superiores a 35 ˚C.

Não deixe esta unidade à luz directa do sol, num local muito quente e húmido,

durante um longo período de tempo. Se não for possível evitar deixar esta

unidade à luz directa do sol, certifique-se de que tapa esta unidade com uma

toalha ou outra protecção.

A máquina aquece se for utilizada dentro desta unidade por muito tempo. Antes

de retirar a máquina desta unidade, deixe a unidade à sombra ou num local fresco

durante algum tempo para arrefecer.

Quando a máquina sobreaquecer, ela pode desligar-se automaticamente ou a

gravação pode não funcionar correctamente. Para voltar a utilizar a máquina,

deixe-a no local fresco durante algum tempo para arrefecer.

Utilize o espaçador fornecido para manter esta unidade aberta se a transportar

num avião. Se ficar fechada, as alterações de pressão na cabina podem dificultar a

sua abertura.

Um O-ring solto ou fendido, areia ou sujidade no O-ring podem causar

infiltrações de água debaixo de água.

Não se esqueça de verificar o O-ring antes de o utilizar.

Para mais detalhes, leia o manual de manutenção do O-ring.

Se houver protector solar na unidade, lave bem a unidade com água morna. Se

ficar protector solar no corpo desta unidade, a superfície da mesma pode ficar

descolorada ou danificada (por exemplo, com fendas na superfície).

Infiltração de água

Se, por acaso, entrar água, pare imediatamente a exposição desta unidade à água.

Se a máquina se molhar, leve-a imediatamente ao revendedor Sony mais próximo.

Os custos de reparação têm de ser suportados pelo cliente.
Efeito anti-embaciamento

Embora o vidro da frente desta unidade tenha sido tratado contra o embaciamento,

não se esqueça de instalar a máquina nesta unidade numa sala com pouca humidade

ou num ambiente semelhante.

Antes de utilizar

Antes de utilizar a máquina debaixo de água, leve esta unidade até uma

profundidade de cerca de 1 m e verifique se a máquina está a funcionar

correctamente e certifique-se de que não há infiltração de água na unidade.

Depois, inicie o seu mergulho.

Na eventualidade improvável de uma avaria nesta unidade causar danos

devido a infiltração de água, a Sony não concede garantias contra danos no

equipamento contido na unidade (máquina, bateria, etc.) ou no conteúdo

gravado, nem contra despesas implicadas na revelação fotográfica.

O-ring e vedante de gotas

O-ring

Esta unidade utiliza um O-ring para ser à prova de água. Para mais detalhes, leia o

manual de manutenção do O-ring.

Uma utilização incorrecta do O-ring pode resultar em infiltração de água.
Vedante de gotas

Não retire nem aplique lubrificante no vedante de gotas. Se o vedante subir ou ficar

fendido, isso pode resultar em infiltrações de água.

Se o vedante de gotas sair, reponha-o com cuidado de modo a não ficar torcido.

(veja a Ilustração )
Vida útil do O-ring e do vedante de gotas

O-ring

A vida útil do O-ring varia de acordo com a frequência de utilização desta unidade e

as condições. Em termos gerais, a vida útil é de cerca de um ano.
Vedante de gotas

Substitua o vedante de gotas por um novo, se encontrar riscos ou fendas.
Após a substituição, certifique-se de que não ocorre infiltração de água.
Lubrificante

Utilize o lubrificante do tubo azul (fornecido). A utilização do lubrificante do tubo

amarelo ou um lubrificante de outro fabricante danificará o O-ring, causando

infiltrações de água.
O-ring, vedante de gotas e lubrificante

Pode obter o O-ring, o vedante de gotas e o lubrificante no revendedor Sony mais

próximo.

O-ring (modelo no. 3-080-065-0 )

Vedante de gotas (modelo no. 3-080-066-0 )

Lubrificante (modelo no. 3-071-370-0 )

Manutenção

Depois de gravar em locais com brisa marinha, lave bem esta unidade com água

doce, com os fechos fechados, para remover o sal e areia, limpando-a depois

com um pano macio seco. Recomenda-se mergulhar esta unidade em água doce

durante cerca de 30 minutos. Se a unidade ficar com sal na superfície, as partes

metálicas podem danificar-se ou enferrujar-se, o que pode causar a infiltração de

água.

Se houver protector solar na unidade, lave bem a unidade com água morna.

Limpe o interior desta unidade com um pano macio seco. Não lave o interior com

água.

Certifique-se de que executa os pontos de manutenção acima indicados sempre que

utilizar esta unidade. Não utilize qualquer tipo de solvente, por exemplo, álcool,

benzina ou diluente de limpeza, pois pode danificar o acabamento da superfície

desta unidade.

Quando guardar esta unidade

Fixe o espaçador fornecido com esta unidade para evitar o desgaste do O-ring.

(veja a Ilustração )

Evite a acumulação de pó no O-ring.

Cubra levemente o O-ring com lubrificante e introduza-o na respectiva ranhura.

Depois, guarde esta unidade num local fresco e bem ventilado. Não feche o fecho.

Evite guardar esta unidade num local frio, muito quente ou húmido ou

juntamente com naftalina ou cânfora, pois estas condições podem danificar a

unidade.

Preparação

Quando utilizar com uma máquina DSC-W360/W330

Retire o espaçador do LCD da fixação de trás R-B.

Substituir a fixação

Os seguintes procedimentos são explicados com a utilização da DSC-W390/W380.

Não utilize força excessiva quando substituir a fixação.

* Se a utilizar a DSC-W380, os passos que se seguem não são necessários.

* Instale sempre a fixação correcta para a sua máquina consultando a lista de

compatibilidade de fixações.

A utilização da fixação errada pode danificar a máquina ou permitir a entrada de

água nesta unidade.

1 Abra esta unidade. (-1)

Prima os botões OPEN de cima e de baixo em conjunto  e abra o fecho na

direcção da seta  para abrir o corpo desta unidade.

Notas

Tenha cuidado para não perder o espaçador, pois vai precisar dele para guardar

esta unidade.

2 Substitua as fixações.

Retire a fixação da frente F-B e a fixação de trás R-B da DSC-W380

(-2).

Pegue na fixação da frente F-B pelas partes assinaladas com  na ilustração e

levante-a para fora.

Pressione ligeiramente com o dedo na parede interior da fixação de trás R-B e

levante-a para fora.

Utilize a fixação da frente e a fixação de trás que foram feitas para a

sua máquina (-2).

A ilustração mostra a fixação da frente F-A e a fixação de trás R-A da

DSC-W390.
Pressione firmemente nos pontos assinalados com  na ilustração.

Depois de substituir a fixação, pressione os botões desta unidade várias vezes

para verificar o seu funcionamento.

* Se retirar a fixação desta unidade para guardá-la, endireite-a antes de guardá-la.

Pode ficar danificada se não for guardada endireitada.

Preparar o O-ring e o vedante de gotas

1 Retire o O-ring.

2 Cubra o O-ring com lubrificante.

Limpe qualquer resíduo de areia ou sujidade que possa existir no O-ring, na

respectiva ranhura ou nas partes do corpo da unidade que entrem em contacto

com o O-ring. Cubra o O-ring com uma leve e uniforme camada de lubrificante.

3 Instale o O-ring nesta unidade.

4 Verifique se o vedante de gotas tem areia ou sujidade.

Notas

Não retire nem aplique lubrificante no vedante de gotas.

O corpo desta unidade pode ficar riscado ou pode entrar água se a tampa for

fechada com areia ou sujidade no O-ring ou no vedante de gotas.

Certifique-se de que lê o manual de manutenção do O-ring.

Esse manual contém detalhes importantes sobre o manuseamento do

O-ring.

Preparar a máquina

Instale a máquina nesta unidade numa sala com pouca humidade ou

ambiente semelhante.

A abertura ou fecho desta unidade em locais quentes ou húmidos pode

resultar no embaciamento do vidro da frente.

Consulte o manual de instruções fornecido com a máquina.

1 Retire a correia da máquina.

2 Introduza a bateria e o “Memory Stick Duo”.

Certifique-se de que utiliza uma bateria totalmente carregada.

Certifique-se de que o “Memory Stick Duo” tem espaço suficiente para gravar

imagens.

3 Prima o botão ON/OFF (de corrente) para ligar a máquina.

4 Seleccione o modo REC. (-4)

Gravação de fotografias
Quando utilizar a DSC-W390/W380

Seleccione

(Selecção de cena) com o selector do modo.

Para gravar debaixo de água, seleccione (Subaquático) no ecrã LCD.

Quando utilizar a DSC-W360/W350/W330/W320

Seleccione (Gravação de fotografias) com o selector do modo, prima o botão

MENU e seleccione

(Selecção de cena) em

(Modo de disparo).

Para gravar debaixo de água, seleccione (Subaquático) no ecrã LCD.

Gravação de filmes

Seleccione (Gravação de filmes) com o selector ou controlo do modo.

Para gravar debaixo de água, seleccione

(Subaquático) no ecrã LCD. (Apenas

quando utilizar uma máquina DSC-W390/W380/W360/W350.)

5 Defina o Iluminador AF como [Deslig].

O Iluminador AF não pode ser utilizado com esta unidade.

6 Verifique se há sujidade na objectiva e no ecrã LCD.

Acerca do anel anti-reflexo

Pode ocorrer encadeamento ao utilizar esta unidade devido à luz que reflecte na

superfície da objectiva. Para reduzir esse encadeamento, recomendamos que fixe o

anel anti-reflexo  na superfície da objectiva antes de gravar.

Notas

Verifique se a superfície de contacto tem sujidade ou pó antes de fixar o anel

anti-reflexo.

Limpe qualquer pó que esteja na superfície de contacto com um pano húmido.

Depois de utilizar o anel anti-reflexo, guarde-o colocando-o na folha .

Instalar a máquina nesta unidade

Certifique-se sempre de que desliga a corrente quando instalar ou

retirar a máquina. A objectiva pode ser danificada se a corrente estiver

ligada.

1 Prima o botão ON/OFF (de corrente) para desligar a máquina.

2 Instale a máquina nesta unidade. (-2)

Verifique se a máquina está correctamente colocada.

3 Feche o corpo desta unidade e feche o fecho. (-3)

Segure o corpo desta unidade e feche os fechos superior e inferior.

Notas

Quando fechar o corpo desta unidade, certifique-se de que não existem resíduos,

areia, cabelo ou outras matérias estranhas no O-ring e na respectiva ranhura.

Pode ocorrer infiltração de água, se houver matérias estranhas nestes pontos.

Quando a máquina estiver fixa, o centro da objectiva da máquina poderá estar

desalinhado com o centro do vidro da frente desta unidade. Isto não afecta o

disparo.

Posição do fecho ao fechar o corpo da unidade

Bom exemplo (-3)

Mau exemplo (-3)

Se fechar o fecho conforme apresentado na ilustração -3, o fecho ficará preso,

tornando-se impossível trancar esta unidade.

Fixar os acessórios

Prender a correia de pulso

Recomendamos que prenda a correia de pulso (fornecida) antes de utilizar esta

unidade. (-)
Fixar o difusor

Recomendamos a utilização do difusor quando gravar com o flash.

Alinhe o difusor com o protector da frente e pressione-o bem, conforme ilustrado.

(-)
Fixar e retirar a tampa do LCD

Como fixar (-)

1 Fixe a correia fornecido da tampa do LCD nesta unidade.

2 Alinhe a tampa do LCD com o guia de fixação e pressione-o

firmemente, conforme ilustrado.

Como retirar (-)

Abra a tampa do LCD e retire-a da respectiva guia.

Notas

Tenha cuidado para não prender a correia de pulso nem a correia do acessório

quando fechar o corpo desta unidade. Se ficarem presas no corpo, pode ocorrer

infiltração de água.

Utilizar esta unidade

Gravar

1 Ligue a corrente. (-1)

2 Prima o controlo do obturador/botão do obturador para gravar

imagens. (-2)

Utilizar/definir várias funções

Pode utilizar as várias funções da máquina instalada nesta unidade.

As máquinas fazem a focagem automaticamente, sem passar para o modo Macro.

(continua no verso da página)

DSC-W360/W350

DSC-W330/W320

DSC-W390/W380

Advertising