Инструкция по эксплуатации Sony MSAC-M2

Msac-m2

Advertising
background image

Bu ortamı kullanmadan önce, bu kılavuzu çok dikkatli bir şekilde okuyun ve

gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.

< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için

bildirim >

Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075

Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH,

Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır. Servis veya garantiyle ilgili her

konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.

 Standart boyutlu Memory Stick

uyumlu ürünlerde Memory Stick Duo

’ya

erişmek için bu adaptörü kullanın. Memory Stick Duo

(MagicGate

ile veya

olmadan), MagicGate Memory Stick Duo

veya Memory Stick PRO Duo

(bundan sonra Memory Stick Duo

olarak bahsedilecektir) ile birlikte kullanın.

* Bu ürünün diğer tüm ürünlerle düzgün çalışacağı garantisi verilmemektedir.

Uyumlu ürünlerle birlikte kullanım hakkında bilgi için lütfen ürünün kullanma

kılavuzuna bakın.

UYARI

YUTULMASINI ÖNLEMEK ÜZERE ÇOCUKLARIN

ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE BULUNDURUN.

Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Ürünün ucuna  elinizle veya metal bir cisimle dokunmayın.

Bu adaptörü bir yere çarpmayın, bükmeyin, düşürmeyin veya ıslatmayın.

Bu adaptörü sökmeye veya dönüştürmeye çalışmayın.

Bu adaptörü aşağıda belirtilen yerlerde kullanmayın veya saklamayın:

 Önerilen kullanım şartları dışında.

Yazın kapalı bir araçta veya çok güneşli bir ortamda/doğrudan güneş ışığı

altında/ısıtıcı yakınında ve benzeri ortamlarda.

 Nemli veya paslanmaya yol açabilecek yerlerde.

Bu adaptöre Memory Stick Duo

takılıyken bu adaptörü Memory Stick

uyumlu ürünlere takmayın. Böyle yapmak ürünün arızalanmasına neden

olabilir.

Bu adaptörün giriş bağlantı noktasına kir, toz veya yabancı cisimlerin girmemesine

dikkat edin.

Kullanmadan önce takma yönünün doğru olduğundan emin olun.

Memory Stick Duo

’yu bu adaptörde gidebildiği yere kadar takın. Memory Stick

Duo

tam olarak takılmazsa düzgün çalışmayabilir.

Önemli verilerin yedek kopyasını almanızı öneririz.

Kaydettiğiniz verilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından Sony sorumlu

tutulamaz.

Kayıtlı veriler aşağıdaki durumlarda zarar görebilir veya kaybolabilir.

 Biçimlendirme, veri okuma veya yazma sırasında Memory Stick Duo

veya bu

adaptörü çıkarırsanız ya da gücü kapatırsanız.

 Bu adaptörü statik elektriğe ya da elektrik gürültüsüne maruz kalan yerlerde

kullanırsanız.

Kullanım ortamı

-25 ºC - +85 ºC

(yoğuşmasız)

Boyutlar (G × U × K)

Yaklaşık 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm

Ağırlık

Yaklaşık 4 g

Ürünle birlikte verilenler

Bir dizi basılı belge

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Memory Stick

, Memory Stick Duo

, MagicGate Memory Stick

, Memory Stick

PRO Duo

, MagicGate

ve

Sony Corporation’a ait ticari markalardır.

Przed przystąpieniem do użytkowania tego nośnika należy dokładnie przeczytać

niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej,

uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami

zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje

Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i

gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano

w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym

sprzedawcą produktów Sony.

MSAC-M2

3-083-125-24(1)

©2006 Sony Corporation Printed in Japan

Memory Stic Duo

TM

Adaptor

for Memory Stick Duo

TM

Kullanma kılavuzu/Instrukcja obsługi/Návod k obsluze/

Használati útmutató/Návod na obsluhu/Οδηγίες

λειτουργίας/Инструкция по эксплуатации/

/

/

/

 Adapter ten umożliwia uzyskanie dostępu do nośnika Memory Stick Duo

w przypadku produktów zgodnych z nośnikami Memory Stick

o rozmiarze

standardowym. Należy go używać razem z nośnikiem Memory Stick Duo

(z/bez

technologii MagicGate

), MagicGate Memory Stick Duo

lub Memory Stick PRO

Duo

(w dalszej części tekstu nazywanym nośnikiem Memory Stick Duo

).

* Nie gwarantuje się poprawnej współpracy z pozostałymi produktami.

Szczegółowe informacje na temat współpracy ze zgodnymi produktami znajdują

się w instrukcji obsługi produktu.

OSTRZEŻENIE

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I PILNOWAĆ, ABY NIE POŁKNĘŁY

ONE PRODUKTU

Zalecenia dotyczące użytkowania

Nie dotykać styków  rękami ani metalowymi przedmiotami.

Nie uderzać, nie zginać, nie rzucać ani nie moczyć adaptera.

Nie rozkładać ani nie wprowadzać zmian w adapterze.

Adaptera nie należy używać ani przechowywać w następujących miejscach:

 w miejscach, które nie spełniają zalecanych warunków roboczych;

w zamkniętym samochodzie latem lub w silnym słońcu/w miejscach narażonych

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych/w pobliżu grzejników itp.;

 w miejscach wilgotnych lub narażonych na działanie korozji.

Adaptera nie należy umieszczać w produktach obsługujących nośniki

Memory Stick

bez uprzedniego włożenia nośnika Memory Stick Duo

do adaptera. Mogłoby to spowodować wadliwe działanie produktu.

Należy uważać, aby do portu adaptera nie przedostały się zanieczyszczenia, kurz

ani ciała obce.

Sprawdź kierunek wkładania karty przed rozpoczęciem użytkowania.

Nośnik Memory Stick Duo

należy wsunąć do adaptera do oporu. Nośnik

Memory Stick Duo

może funkcjonować nieprawidłowo, jeśli nie zostanie

wsunięty do końca.

Zalecamy utworzenie kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub utratę danych użytkownika

zapisanych na nośniku.

Dane zapisane na nośniku mogą zostać uszkodzone lub utracone w poniższych

sytuacjach.

 Jeśli nośnik Memory Stick Duo

lub adapter zostanie wyjęty z gniazda lub

podczas formatowania, odczytu albo zapisu danych zostanie wyłączone

zasilanie.

 Jeśli adapter będzie używany w miejscach, w których występują wyładowania

elektrostatyczne lub zakłócenia elektryczne.

Parametry otoczenia

Od -25 ºC do +85 ºC

(bez kondensacji)

Wymiary (S × D × G)

ok. 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm

Masa

ok. 4 g

W zestawie

Dokumentacje w formie drukowanej

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Memory Stick

, Memory Stick Duo

, MagicGate Memory Stick

, Memory Stick

PRO Duo

, MagicGate

i

są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

Před používáním těchto médií si důkladně přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro

další použití.

< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují

směrnice ES >

Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně

elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland

GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky

se obracejte na adresy uváděné v servisních a záručních dokumentech.

 Tento adaptér lze použít pro vložení médií Memory Stick Duo

do produktů

kompatibilních se standardní velikostí médií Memory Stick

. Lze používat

společně s médii Memory Stick Duo

(s/bez technologie MagicGate

), MagicGate

Memory Stick Duo

a Memory Stick PRO Duo

(dále jen Memory Stick Duo

).

* Správná funkce v ostatních produktech není zaručena.

Podrobné informace o používání kompatibilních produktů se dočtete v návodu

k obsluze daného produktu.

VAROVÁNÍ

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO KE

SPOLKNUTÍ.

Pokyny k obsluze

Nedotýkejte se konektoru  rukama nebo kovovými předměty.

Nevystavujte tento adaptér nárazům nebo vlhkosti, neohýbejte jej a neupusťte jej.

Nepokoušejte se tento adaptér rozebírat nebo upravovat.

Nepoužívejte a neskladujte tento adaptér na těchto místech:

 Tam, kde dojde k překročení rozsahu doporučených provozních podmínek.

Uvnitř zavřeného auta v létě nebo na přímém slunci, v přímém slunečním svitu,

blízko topení apod.

 Vlhká nebo leptavá místa.

Nevkládejte tento adaptér do produktů kompatibilních s technologií

Memory Stick

, není-li do adaptéru vloženo žádné médium Memory Stick

Duo

. Pokud to uděláte, může dojít k poruše produktu.

Dbejte, aby do vstupního otvoru adaptéru nevnikly nečistoty, prach a cizí objekty.

Před použitím se ujistěte o správném směru vložení.

Médium Memory Stick Duo

zasuňte do adaptéru do krajní polohy. Médium

Memory Stick Duo

nemusí pracovat správně, není-li úplně zasunuto.

Doporučujeme vytvořit si záložní kopie důležitých dat.

Společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztrátu

nahraných dat.

Nahraná data mohou být poškozena nebo ztracena v následujících situacích.

 Vyjmete-li médium Memory Stick Duo

nebo adaptér, nebo vypnete-li napájení

během formátování, čtení nebo zápisu dat.

 Používáte-li tento adaptér na místech s výskytem statické elektřiny nebo

elektrického rušení.

Provozní prostředí

-25 ºC až +85 ºC

(nekomprimovaném)

Rozměry (Š × D × T)

Přibližně 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm

Hmotnost

Přibližně 4 g

Součást balení

Sada tištěné dokumentace

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Memory Stick

, Memory Stick Duo

, MagicGate Memory Stick

, Memory Stick

PRO Duo

, MagicGate

a

jsou ochranné známky společnosti Sony.

Mielőtt üzemeltetné a médiát, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg,

hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.

< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő

vásárlóink számára >

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-

ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony

Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a

jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos

ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez

forduljon.

 Ezt az adapter Memory Stick Duo

esetében használhatja normál méretű Memory

Stick

kompatibilis termékekkel. Memory Stick Duo

(MagicGate

funkcióval

vagy anélkül), MagicGate Memory Stick Duo

és Memory Stick PRO Duo

(továbbiakban együttesen Memory Stick Duo

) esetében is használható.

* A többi termékekkel a megfelelő működés nem garantált.

A kompatibilis termékekkel történő működtetéssel kapcsolatos részletekért

tekintse meg a termék használati útmutatóját.

FIGYELEM

GYERMEKEKTŐL ÉS CSECSEMŐKTŐL TÁVOL TARTANDÓ A

LENYELÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN.

Használattal kapcsolatos óvintézkedések

Kézzel, fémtárggyal ne érintse meg a terminált .

Ne ütögesse, hajlítsa meg, ejtse le vagy nedvesítse meg ezt az adaptert.

Ezt az adaptert nem szabad szétszerelni vagy átalakítani.

Ne használja vagy tárolja ezt az adaptert az alábbi körülmények között:

 Amikor elérte a javasolt működési körülményeket.

Zárt gépkocsiban nyáron, vagy erős napsütésben/közvetlen napfényben/radiátor

közelében stb.

 Nedves vagy korróziót okozó helyeken.

Ne helyezze ezt az adaptert Memory Stick

kompatibilis termékekbe, ha

nincs Memory Stick Duo

adathordozó az adapterben. Ez a termék hibás

működéséhez vezethet.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por, szennyeződés vagy idegen tárgy az adapterbe.

Használat előtt ellenőrizze a helyes behelyezési irányt.

A Memory Stick Duo

adathordozót ütközésig tolja be az adapterbe. Ha nem tolja

be ütközésig a Memory Stick Duo

adathordozót, üzemzavar keletkezhet.

Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.

A Sony nem tehető felelőssé a felvett adatok károsodásáért vagy elvesztéséért.

A felvett adatok károsodhatnak vagy elveszhetnek a következő helyzetben.

 Ha formázási, írási vagy olvasási művelet közben kiveszi a Memory Stick Duo

adathordozót vagy ezt az adaptert, vagy kikapcsolja az eszközt.

 Ha ezt az adaptert sztatikus elektromosság vagy erős elektromos zaj közelében

használja.

Működési környezet

-25 ºC - +85 ºC

(lecsapódásmentes)

Méretek (Szй Ч H × V)

kb. 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm

Tömeg

kb. 4 g

Mellékelt elemek

Nyomtatott dokumentációk

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A Memory Stick

, Memory Stick Duo

, MagicGate Memory Stick

, Memory Stick

PRO Duo

, MagicGate

és

a Sony Corporation védjegyei.

Než toto médium začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a

uschovajte ho pre budúcu potrebu.

<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich

smerniciam EÚ>

Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,

108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku

je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V

akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy

uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

 Pomocou tohto adaptéra môžete používať médiá Memory Stick Duo

v

zariadeniach kompatibilných s médiami Memory Stick

so štandardnou

veľkosťou. Používa sa s médiami Memory Stick Duo

(s technológiou/bez

technológie MagicGate

), MagicGate Memory Stick Duo

alebo Memory Stick

PRO Duo

(ďalej označované ako Memory Stick Duo

).

* Správna funkčnosť s inými produktmi nie je zaručená.

Bližšie informácie o používaní s kompatibilnými zariadeniami nájdete v návode

na ich používanie.

VAROVANIE

CHRÁŇTE PRED DEŤMI, ABY NEMOHLO DÔJSŤ K

PREHLTNUTIU.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Konektorov  sa nedotýkajte rukami ani kovovými predmetmi.

Tento adaptér nevystavujte nárazom, neohýnajte ho, dbajte na to, aby vám

nespadol, a nevystavujte ho pôsobeniu kvapalín.

Tento adaptér sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.

Tento adaptér nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich miestach:

 kde nie sú dodržané odporúčané prevádzkové podmienky.

vo vnútri vozidla v lete alebo na silnom slnečnom svetle/na priamom slnečnom

svetle/v blízkosti kúrenia, atď.

 na vlhkých alebo korozívnych miestach

Tento adaptér nevkladajte do zariadení kompatibilných s médiami

Memory Stick

, ak v ňom nie je vložené médium Memory Stick Duo

.

Môže to spôsobiť poruchu daného zariadenia.

Dbajte na to, aby do vstupného otvoru tohto adaptéra nevnikli nečistoty, prach ani

cudzie predmety.

Pred použitím skontrolujte správny smer vkladania.

Médium Memory Stick Duo

vložte do tohto adaptéra až na doraz. Médium

Memory Stick Duo

nemusí fungovať správne, ak nie je úplne vložené.

Odporúčame, aby ste si urobili záložnú kópiu importovaných dát.

Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.

Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:

 Ak vyberiete médium Memory Stick Duo

alebo tento adaptér alebo ak vypnete

napájanie počas formátovania, čítania alebo zapisovania údajov.

 Ak použijete tento adaptér na miestach vystavených statickej elektrine alebo

elektrickému rušeniu.

Prevádzkové prostredie

-25 ºC až +85 ºC

(bez kondenzácie)

Rozmery (Š × D × T)

pribl. 21,5 mm × 50 mm × 2,8 mm

Hmotnosť

pribl. 4 g

Dodané položky

Balík tlačenej dokumentácie

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Memory Stick

, Memory Stick Duo

, MagicGate Memory Stick

, Memory

Stick PRO Duo

, MagicGate

a

sú ochranné známky spoločnosti Sony

Corporation.

Advertising