Инструкция по эксплуатации Sony WM-EX525

Cassette player

Advertising
background image

3-259-809-31(1)

Cassette Player

©2003 Sony Corporation Printed in Malaysia

WM-EX525

Magyar

Előkészületek

Az elemek behelyezése A

1 A kazettatartó kinyitásához csúsztassa el az

OPEN gombot.

2 Pattintsa ki az elemtartó rekeszt, és

helyezzen bele egy R6 (AA méretű)
szárazelemet a megfelelő polaritással.

Megjegyzés
A maximális teljesítmény elérése érdekében használjon
Sony alkáli elemet.

Az elemcsere időpontja B
A BATT jelzőfény elhalványulása esetén cserélje ki
az elemet.

Megjegyzés
Az elemcserével a FUNCTION és a SOUND gombok
beállításai törlődnek.

Kazetta lejátszása

1 Helyezzen be egy kazettát.
2 Ha a HOLD funkció bekapcsolt állapotban

van, a vezérlők feloldásához csúsztassa a
HOLD kapcsolót a nyillal ellentétes irányba.

3 Nyomja meg a PLAY•Y (ismétlés) gombot,

és állítsa be a hangerőt a VOL vezérlővel.

Funkció

A másik oldal
lejátszása

*

Lejátszás megállítása

Gyors előrecsévélés

Visszacsévélés

Az aktuális műsorszám
ismétlése
(Számismétlés funkció)

Következő műsorszám
lejátszása az elejéről/
a következő 9
műsorszám
lejátszása (AMS

**)

Az aktuális műsorszám
lejátszása az elejéről/az
előző 8 műsorszám
lejátszása (AMS

**)

A másik oldal lejátszása
az elejéről (Azonnali
oldalfordítás funkció)

Aktuális oldal lejátszása
az elejéről (Automatikus
visszacsévélés és
lejátszás funkció)

* Ha egy sípolást hall, a kazettát a készülék az FWD

oldalról játssza le, ha két sípolást, akkor a REV oldalról.

**Automatic Music Sensor

Egyéb funkciók használata

A lejátszás mód beállítása
(BL SKIP/
s)

A FUNCTION gombot lenyomva tartva
nyomja meg az FF gombot. A BL SKIP/s
jelzőfény a FUNCTION nyomvatartása
közben világít.
A készülék a kazetta mindkét oldalát
ismételten lejátssza (s mód), és 12 mp-
nél hosszabb üres hely esetén a kazettát a
következő műsorszámra csévéli előre.

A BL SKIP/s funkció törlése

A FUNCTION gombot lenyomva tartva
nyomja meg az FF gombot. A BL SKIP/s
jelzőfény kialszik.
A készülék a kazetta mindkét oldalát
lejátssza egyszer az FWD oldaltól kezdve
(ha a lejátszást a -fedél túloldalára eső -
hátoldallal kezdi, a készülék csak azt az
oldalt játssza le).

Hallásvédelem — AVLS (automatikus
hangerőszabályzó rendszer)

Az Ön hallásának védelme érdekében a készülék
alacsonyan tartja a maximális hangerőt.

A FUNCTION gombot lenyomva tartva
nyomja meg a REW gombot. Az AVLS
jelzőfény a FUNCTION gomb
nyomvatartása közben világít.

Az AVLS funkció törlése

A FUNCTION gombot lenyomva tartva
nyomja meg a REW gombot. Az AVLS
jelzőfény kialszik.

Gomb

PLAY

•Y lejátszás közben

x (leállítás)

FF leállítás közben

REW leállítás közben

PLAY

•Y 2 másodpercig

vagy tovább lejátszás
közben
Egy műsorszám egyszeri
ismétlésének leállításához
nyomja meg egyszer a
PLAY
•Y gombot.

FF egyszer/többször
lejátszás közben

REW egyszer/többször
lejátszás közben

FF (előrecsévélés) 2
másodpercig vagy tovább
leállítás közben

REW (visszacsévélés) 2
másodpercig vagy tovább
leállítás közben

Megjegyzések a FUNCTION gomb használatához
•A FUNCTION gomb megnyomásakor a LED jelzőfény

világít, ezzel jelezve az aktuális üzemmódot.

•Ha lenyomva tartja a FUNCTION gombot, akkor

egy idő után funkció üzemmódba lép be, amit rövid
sípszó jelez. Ha a funkció üzemmódból való
kilépéshez ismét megnyomja a FUNCTION
gombot, két rövid hangjelzés lesz hallható.

•Ha a FUNCTION gomb megnyomásával lép be egy

funkciómódba, a BATT jelzőfény világít. Ekkor az
elem töltöttségi szintjét nem ellenőrizheti.

Mélyhang Kiemelés (SOUND)

Nyomja meg a SOUND gombot.
A SOUND üzemmód a gomb
megnyomására a következőképpen
változik.

,

NORM (Normal): kikapcsolva

m

egy rövid sípszó

MB (Mega Bass): kiemeli a

basszushangokat

m

egy hosszú sípszó

GRV (Groove): kiemeli a mély

basszushangokat

két rövid sípszó

Megjegyzések
•Ha ha hang torzít „GRV” üzemmódban, akkor

csökkentse a hangerot a készüléken, vagy
válasszon másik üzemmódot.

•A mélyhangkiemelés hatása komolyan nem

érzékelhető, ha a hangerő túl magas.

A vezérlőgombok lezárása — HOLD
funkció

A vezérlőgombok lezárásához csúsztassa el a HOLD
kapcsolót a nyíl irányába.

Óvintézkedések

Az elemekkel kapcsolatban

• A szárazelemeket ne tárolja aprópénzzel vagy más

fémtárgyakkal együtt. Ha az elemek pozitív és negatív pólusa
egy fémtárgy miatt véletlenül összeér, akkor az hőt termel, és
csökken az elem élettartama.

• Ha hosszabb ideig nem használja az alapkészüléket,

távolítsa el belőle az elemet, hogy megelőzze az esetleges
savszivárgást és rozsdásodást.

Használat

• Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében vagy olyan

helyen, ahol közvetlen napsugárzásnak, homok, por,
nedvesség, eső, mechanikus ütés, vibráció hatásának van
kitéve, vagy zárt légterű gépkocsiban.

• Nem javasoljuk a 90 percnél hosszabb kazetták használatát,

mert ezek szalagja túlságosan vékony és könnyen
megnyúlhat. Az ilyen kazetták használata károsíthatja a
készüléket, vagy a hangminőség romlásához vezethet.

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor

használat elott egy pár percre állítsa lejátszási üzemmódba,
hogy felmelegedjen.

A fejhallgtóval/fülhallgatóval
kapcsolatban

Közlekedésbiztonság

Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót autóvezetés,
kerékpározás vagy valamely gépjármű működtetése közben. Ez
közlekedési veszélyhelyzetet okozhat és bizonyos országokban
nem megengedett. Séta, gyaloglás közben, különösen
gyalogátkelő helyen a fejhallgató/fülhallgató túlzott hangerőn
történő hallgatása szintén veszélyes lehet.
Ilyen helyzetekben fokozott figyelem, vagy a készülék
kikapcsolása szükséges.

A halláskárosodás elkerülése

Ne használja a fejhallgatót/fülhallgatót túlzott hangerőn. A
hallásszakértők nem tanácsolják a folyamatos, nagy hangerőn
történő zenehallgatást. Ha fülcsengést tapasztal, csökkentse a
hangerőt, vagy kapcsolja ki a készüléket.

Legyen tekintettel másokra!

Hallgassa a készüléket mérsékelt hangerőn. Így hallja a külvilág
hangjait és nem zavarja környezetét sem.

Karbantartás

• A lejátszófejet és a szalag útvonalát minden 10 órányi

használat után tisztítsa meg kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítófolyadékba mártott vattapálcikával.

• A készülék külsejét vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa

meg. Ne használjon alkoholt, benzint, hígítót.

• A fej-/fülhallgatókat időnként tisztítsa meg.

Polski

Przygotowanie

Aby włożyć baterię A

1 Przesuń przełącznik OPEN, aby otworzyć

kieszeń kasety.

2 Zwolnij zatrzask, aby otworzyć pokrywę

komory baterii. Włóż suchą baterię R6
(rozmiar AA), zwracając uwagę na właściwe
położenie biegunów.

Uwaga
W celu uzyskania maksymalnej wydajności zaleca się
stosowanie baterii alkalicznych firmy Sony.

Kiedy wymieniać baterię B
Wymień baterię na nowš, gdy wska nik BATT
zacznie wiecić słabszym wiatłem.

Uwaga
Po wymianie baterii, ustawienia przycisków
FUNCTION i SOUND zostaną skasowane.

Odtwarzanie kasety

1 Włóż kasetę.
2 Je li włšczona jest funkcja HOLD, przesuń

przełšcznik HOLD w kierunku przeciwnym
do kierunku strzałki, aby odblokować
przyciski.

3 Naci nij przycisk PLAY•Y (powtarzanie) i

ustaw gło no ć za pomocš regulatora VOL.

Aby

Przełączyć odtwarzanie
na drugą stronę

*

Zatrzymać odtwarzanie

Szybko przewinąć do
przodu

Cofnąć taśmę

Powtórzyć aktualnie
odtwarzany utwór
(funkcja Repeat Single
Track)

Odtworzyć następny
utwór/ kolejne 9 utworów
od początku (AMS

**)

Odtworzyć aktualny
utwór/poprzednie 8
utworów od początku
(AMS

**)

Odtworzyć drugą stronę
od początku (funkcja
Skip Reverse)

Odtworzyć tę samą
stronę od początku
(funkcja Rewind Auto
Play)

* O odtwarzaniu ta my od strony FWD informuje d więk

pojedynczy, a o odtwarzaniu ta my od strony REV
d więk podwójny.

**Automatyczny czujnik dźwięku

Korzystanie z innych funkcji

Regulacja trybu odtwarzania
(BL SKIP/
s)

Przytrzymujšc wci nięty przycisk
FUNCTION, naci nij przycisk FF. Wska nik
BL SKIP/s pozostanie zapalony do czasu
zwolnienia przycisku FUNCTION.
Odtwarzanie obu stron ta my będzie
powtarzane (tryb s), a w przypadku
przerwy między utworami dłuższej niż 12
sekund ta ma zostanie przewinięta do
przodu, do następnego utworu.

Wyłšczenie funkcji BL SKIP/

s

Przytrzymujšc wci nięty przycisk
FUNCTION, naci nij przycisk FF. Wska nik
BL SKIP/s zga nie.
Obie strony ta my zostanš odtworzone raz,
poczšwszy od strony FWD (w przypadku
rozpoczęcia odtwarzania od strony tylnej (w
stosunku do kieszeni), odtworzona zostanie
tylko ta strona).

Ochrona słuchu — system
automatycznej kontroli gło no ci AVLS
(Automatic Volume Limiter System)

Ochrona słuchu polega na automatycznym
ograniczeniu gło no ci.

Przytrzymujšc wci nięty przycisk
FUNCTION, naci nij przycisk REW.
Wska nik AVLS pozostanie zapalony do
czasu zwolnienia przycisku FUNCTION.

Wyłšczenie funkcji AVLS

Przytrzymujšc wci nięty przycisk
FUNCTION, naci nij przycisk REW.
Wska nik AVLS zga nie.

Naciśnij przycisk

PLAY

•Y w czasie

odtwarzania

x (zatrzymanie)

FF po zatrzymaniu

REW po zatrzymaniu

PLAY

•Y przez co

najmniej 2 sekundy w
czasie odtwarzania
Aby zatrzymać
jednokrotne powtarzanie,
naci nij raz przycisk
PLAY

•Y.

FF w czasie odtwarzania
raz/wielokrotnie

REW w czasie
odtwarzania raz/
wielokrotnie

FF przez co najmniej 2
sekundy po zatrzymaniu
odtwarzania

REW przez co najmniej 2
sekundy po zatrzymaniu
odtwarzania

Kezelési utasítás
Instrucja obsługi
Návod k použití
Návod na používanie

(zadná strana)

Инструкция по эксплуатации

(обоpотнaя cтоpонa)

Uwagi dotyczące przycisku FUNCTION
• Po naci nięciu przycisku FUNCTION zapala się dioda

wskazujšca obecny tryb pracy urzšdzenia.

• Po naciśnięciu przycisku FUNCTION w celu przejścia

do trybu funkcji usłyszysz krótki dźwięk. Gdy
ponownie naciśniesz przycisk FUNCTION, usłyszysz
dwa krótkie dźwięki.

• Po naci nięciu przycisku FUNCTION w celu

wprowadzenia trybu funkcji zapala się wska nik BATT.
Nie można wówczas ocenić poziomu naładowania
baterii.

Uwydatnianie Basów (SOUND)

Naciśnij przycisk SOUND. Przy każdym
przyciśnięciu przycisku, tryb SOUND
zmienia się jak niżej.

,

NORM (Normal): wyłączone

m

Krótki sygnał

MB (Mega Bass): uwydatnia basy

m

Długi sygnał

GRV (Groove): uwydatnia głębokie

basy

Dwa krótkie sygnały

Uwagi
• Jeśli w trybie „GRV” dźwięk jest zniekształcony,

zmniejsz poziom głośności urządzenia lub wybierz
inny tryb.

• Uwydatnienie basów może nie dać większych

rezultatów, jeśli poziom głośności jest ustawiony zbyt
wysoko.

Blokowanie przycisków — funkcja
HOLD

Przesuń przełącznik HOLD w kierunku
pokazywanym przez strzałkę, aby zablokować
przyciski.

Środki ostrożności

O bateriach

• Nie przechowuj suchych baterii z monetami lub innymi

metalowymi obiektami. Może to spowodować rozgrzanie
baterii, gdy dodatni i ujemny koniec baterii zostaną
przypadkowo połączone metalowym obiektem.

• Je li urzšdzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,

należy wyjšć baterię, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom
zwišzanym z wyciekiem elektrolitu.

Podczas obsługi

• Nie pozostawiaj niniejszego zestawu w pobliżu źródeł ciepła

ani w miejscach narażonych na bezpośrednie światło
słoneczne, nadmiernie zakurzonych, zapiaszczonych lub
wilgotnych, narażonych na deszcz lub wstrząsy mechaniczne
ani w samochodzie z zamkniętymi oknami.

• Nie zaleca się korzystania z ta m dłuższych niż 90 minut. Sš

one bardzo cienkie i łatwo się nacišgajš. Może to prowadzić
do wadliwego działania urzšdzenia lub pogorszenia jako ci
odtwarzanego d więku.

• Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, ustaw

je po włączeniu w tryb odtwarzania, aby rozgrzało się przez
parę minut przed rozpoczęciem pracy.

O słuchawkach/słuchawkach
wkładanych do małżowiny usznej

Bezpieczeństwo na drodze

Nie używaj słuchawek/słuchawek wkładanych do małżonwiny
usznej gdy prowadzisz samochód, jedziesz na rowerze lub
prowadzisz jakikolwiek pojazd mechaniczny. Słuchanie muzyki
może spowodować niebezpieczeństwo i jest niedozwolone w
niektórych okolicach. Słuchanie muzyki przez słuchawki/
słuchawki wkładane do małżowiny usznej z dużą głośnością
może być również niebezpieczne gdy spacerujesz, szczególnie
podczas przechodzenia przez ulicę.
Powninieneś być bardzo ostrożny lub zaprzestać słuchania w
potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Zapobieganie uszkodzeniom słuchu

Nie słuchaj muzyki przez słuchawki/słuchawki wkładane do
małżowiny usznej z dużą głośnością. Specjaliści w dziedzinie
słuchu odradzają ciągłego, głośnego i długotrwałego słuchania
muzyki. Jeśli doświadczysz dzwonienia w uszach, zmniejsz
poziom głośności lub zakończ słuchanie.

Troska o innych

Utrzymuj głośność na umiarkowanym poziomie. Pozwołi Ci to
słyszeć odgłosy z otoczenia i świadczy o trosce o innych wokół
Ciebie.

Konserwacja

• Głowicę magnetofonu oraz ścieżkę przesuwu taśmy należy

oczyścić za pomocą bawełnianego wacika i dostępnego w
sprzedaży środka czyszczącego po każdych 10 godzinach
użytkowania.

• Do czyszczenia obudowy należy użyć miękkiej szmatki lekko

zwilżonej wodą.Nie używaj alkoholu, benzyny ani
rozcieńczalników.

• Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu wtyków słuchawek.

Printed using VOC (Volatile Organic Compound)-free
vegetable oil based ink.

A

OPEN

B

BATT

*

A készüléken a VOL gomb mellett kitapintható egy pont, amely azt mutatja, melyik irányban emelkedik a hangerő.

** A gombon kitapintható egy pont.

*

Obok pokrętła VOL, umieszczonego na panelu głównym, znajduje się wypukłość, ułatwiająca określenie
kierunku zmiany głośności.

** Na przycisku znajduje się wypukłość.

*

Vedle ovladače VOL na přístroji je umístěn vystouplý bod, který znázorňuje směr přidávání hlasitosti.

** Na tlačítku je vystouplý bod.

Műszaki adatok

• Frekvenciatartomány

Lejátszás:

30-18 000 Hz

• Kimenet

Fejhallgató (i jack csatlakozó)
Terhelő impedancia 8 – 300

• Tápellátás

1,5 V
Egy R6 (AA méretű) elem/akkumulátor

• Méretek (sz./ma./mé.)

Kb. 77,1 x 28,3 x 108,6 mm
(a kiálló részeket és kezelőszerveket nem számítva)

• Tömeg

Kb. 141 g (csak a fő egység).

• Mellékelt tartozékok

Sztereó fejhallgató vagy fülhallgató (1)

A kialakítás és a műszaki adatok bejelentés nélkül
változhatnak.

Elem élettartama

* (kb., óra)

Sony alkaline LR6 (SG)

**

Kazetta lejátszása

35

* A JEITA (Japan Electronics and Information Technology

Industries Association - Japán Elektronikai és
Információtechnológiai Ipari Szövetség) mérése szerint.
(Sony HF sorozatú kazettás szalag használatával)

**Sony LR6 (SG) alkáli szárazelem (japán gyártmány)

használata esetén.

Megjegyzés
Az elem élettartama az üzemeltetés feltételeitől,
környezeti hőmérséklettől és az elem típusától
függően rövidebb lehet.

PLAY•Y**

BL SKIP/s

VOL*

HOLD

FUNCTION

SOUND

x

FF (AMS)
REW (AMS)

AVLS

i

FWD (elülső) oldal

REV (hát-) oldal

Strona przednia (FWD)

Strona tylna (REV)

“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to
represent Headphone Stereo products.

is a registered trademark of Sony

Corporation.

Specifications

• Frequency response

Playback: 30 - 18 000 Hz

• Output

Headphones (i jack)
Load impedance 8 - 300

• Power requirements

1.5 V
One R6 (size AA) battery

• Dimensions (w/h/d)

Approx. 77.1 x 28.3 x 108.6 mm (excluding projecting parts
and controls)

• Mass

Approx. 141 g (main unit only)

• Supplied accessories

Stereo headphones or earphones (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Battery life* (Approx. hours)

Sony alkaline LR6 (SG)**

Tape playback

35

* Measured value by the standard of JEITA (Japan

Electronics and Information Technology Industries
Association). (Using a Sony HF series cassette tape)

**When using a Sony LR6 (SG) alkaline dry battery

(produced in Japan).

Note
The battery life may be shorter depending on the
operating condition, the surrounding temperature
and battery type.

Česky

Příprava

Vložení baterie A

1 Posunutím přepínače OPEN otevřete

přihrádku na kazetu.

2 Uvolněním páčky otevřete kryt bateriového

prostoru a vložte se správnou polaritou
jednu baterii typu R6 (velikost AA).

Poznámka
Maximálního výkonu dosáhnete použitím alkalické
baterie Sony.

Výměna baterie B
Pokud kontrolka BATT svítí slabě, vyměňte baterii.

Poznámka
Po výměně baterie budou vymazána nastavení
tlačítek FUNCTION a SOUND.

Přehrávání kazety

1 Vložte kazetu.
2 Je-li aktivovaná funkce HOLD, odblokujte

ovládací tlačítka tak, že posunete spínač
HOLD proti směru šipky.

3 Stiskněte tlačítko PLAY•Y (opakování) a

tlačítkem VOL nastavte hlasitost.

Funkce

Přepnutí na přehrávání
druhé strany

*

Zastavení přehrávání

Převinutí dopředu

Převinutí dozadu

Opakování aktuální
stopy (funkce Opakování
jedné stopy)

Přehrávání další stopy/
následujících 9 stop od
začátku (AMS

**)

Přehrávání aktuální
stopy/předchozích 8
stop od začátku (AMS

**)

Přehrávání další strany
od začátku (funkce
Přechod na přehrávání
druhé strany)

Přehrávání stejné strany
od začátku (funkce
Automatické přehrávání
po převinutí)

* Zazní-li jedno pípnutí, přehrává se FWD strana kazety.

Zazní-li dvojí pípnutí, přehrává se strana REV.

**Senzor automatického výběru hudby

Použití dalších funkcí

Nastavení režimu přehrávání
(BL SKIP/
s)

Podržte tlačítko FUNCTION a zároveň
stiskněte FF. Dokud budete držet tlačítko
FUNCTION, bude svítit kontrolka
BL SKIP/s.
Opakovaně se budou přehrávat obě strany
kazety (s režim), a pokud je mezi
skladbami více než 12 sekund volno, kazeta
se zrychleně přetočí k další skladbě.

Jak zrušit funkci BL SKIP/s

Podržte tlačítko FUNCTION a zároveň
stiskněte FF. Kontrolka BL SKIP/s
zhasne.
Každá strana kazety se přehraje jednou od
strany FWD (pokud začnete od druhé strany
(naproti víčku), přehraje se pouze tato
strana).

Ochrana sluchu — AVLS (Automatický
systém omezení hlasitosti)

Maximální hlasitost se omezí kvůli ochraně va eho
sluchu.

Podržte tlačítko FUNCTION a zároveň
stiskněte REW. Dokud budete držet tlačítko
FUNCTION, bude svítit kontrolka AVLS.

Jak zrušit funkci AVLS

Podržte tlačítko FUNCTION a zároveň
stiskněte REW. Kontrolka AVLS zhasne.

Tlačítko

stiskněte PLAY

•Y při

přehrávání

x

(stop)

FF během zastavení

REW během zastavení

Při přehrávání držte
nejméně dvě sekundy
tlačítko PLAY

•Y

Chcete-li zastavit
jednoduché opakování,
stiskněte jednou tlačítko
PLAY

•Y.

FF stisknout jednou či
opakovaně během
přehrávání

REW stisknout jednou či
opakovaně během
přehrávání

při zastavení dr te tlačítko
FF nejméně dvě sekundy

při zastavení dr te tlačítko
REW nejméně dvě
sekundy

Poznámky týkající se tlačítka FUNCTION
• Když stisknete tlačítko FUNCTION, rozsvítí se

kontrolka LED a zobrazí se aktuální režim.

• Jakmile zadáte funkční režim stisknutím tlačítka

FUNCTION, zazní krátký zvukový signál, a jakmile
režim opětovným stisknutím tlačítka FUNCTION
zrušíte, zazní dva krátké zvukové signály.

• Chcete-li zadat funkční režim a držíte tlačítko

FUNCTION, rozsvítí se kontrolka BATT. V tomto
okamžiku nelze zjistit stav baterie.

Zvýraznění Basů (SOUND)

Stiskněte tlačítko SOUND. Při každém stisknutí
tlačítka se změní režim SOUND viz níže.

,

NORM (Normální): vypnuto

m

krátký zvukový signál

MB (Mega Bass): zvýraznění basů

m

dlouhý zvukový signál

GRV (Groove): zvýraznění suprabasů

dva krátké zvukové signály

Poznámky
• Je-li zvuk v režimu „GRV“ zkreslený, snižte hlasitost na

přístroji nebo vyberte jiný režim.

• Je-li hlasitost příliš silná, efekt zvýraznění basů nebude

příliš výrazný.

Zamknutí ovládacích prvků — funkce
HOLD

Ovládací prvky zamknete posunutím přepínače
HOLD ve směru šipky.

Bezpečnostní opatření

K bateriím

• Nenoste baterie spolu s mincemi a jinými kovovými

předměty. Při náhodném spojení kladného a záporného pólu
baterie kovovým předmětem by mohlo dojít ke zkratu.

• Pokud jednotku nechcete delší dobu používat, vyjměte

baterie, abyste předešli vytékání baterií a korozi.

Používání

• Přístroj nenechávejte v blízkosti topných těles či na místech

vystavených přímému slunci; chraňte jej před prachem, pískem,
před nadměrnou vlhkostí, deštěm a před mechanickými otřesy.
Rovněž jej nenechávejte ve voze se zavřenými okny.

• Nedoporučujeme používat kazetu delší ne 90 minut. Tyto

kazety mívají velmi tenkou pásku, která se snadno natahuje.
Tak se může zhoršit fungování jednotky i kvalitu zvuku.

• Pokud jste přístroj delší dobu nepoužívali, zapněte ho před

opětovným používáním na několik minut v režimu přehrávání,
aby se zahřál.

Ke sluchátkám přes hlavu/do uší

Bezpečnost na silnici

Sluchátka přes hlavu/do uší nepoužívejte při řízení auta či jiného
motorového vozidla ani při jízdě na kole. Mohli byste zapříčinit
rizikovou dopravní situaci a navíc je to v některých oblastech
protizákonné. Potenciálnímu nebezpečí se vystavujete i
nastavením přílišné hlasitosti ve sluchátkách přes hlavu/do uší
při chůzi, zejména na přechodech pro chodce.
Možnému riziku předejdete mimořádně zvýšenou opatrností,
eventuelně vypnutím přístroje.

Prevence poškození sluchu

Ve sluchátkách přes hlavu/do uší nenastavujte nadměrnou hlasitost. Ušní
specialisté varují před nepřetržitým, hlučným a dlouhotrvajícím přehráváním.
Pokud vám začne zvonit v uších, ztlumte hlasitost nebo přístroj vypněte.

Ohled na druhé

Hlasitost nastavujte v umírněném rozsahu. Tak budete moci
vnímat okolní zvuky a zároveň nebudete rušit lidi ve vaší blízkosti.

Údržba

• Očistěte hlavu a dráhu pásky smotkem vaty navlhčeným v

čisticím roztoku po každých 10 hodinách použití.

• K očistění vnitřkxu přístroje používejte měkký hadřík navlhčený

ve vodě. Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidla.

• Pravidelně čistěte sluchátka.

Přední strana (FWD)

Zadní strana (REV)

Advertising