Инструкция по эксплуатации Canon CanoScan LiDE 200

Сканеры Canon

Advertising
background image

Obsah balení

1

Skener

2

Kabel rozhraní USB

3

Podstavec

4

[Setup CD-ROM/CD Instalace]

5

Stručná příručka (tato příručka)

A doboz tartalma

1

Lapolvasó

2

USB-illesztőkábel

3

Állvány

4

[Setup CD-ROM/Telepítés CD-ROM]

5

Beüzemelési útmutató (ez a dokumentum)

Instalace softwaru

• Než instalujete software, NEPŘIPOJUJTE skener k počítači. Pokud se po připojení

skeneru zobrazí obrazovka [Found New Hardware / Nalezen nový hardware], odpojte

kabel USB od počítače a klepněte na tlačítko [Cancel / Storno]. Obrazovka se může

automaticky zavřít po odpojení kabelu USB.

• Před instalací ukončete všechny spuštěné aplikace.
• Provádíte-li aktualizaci operačního systému Windows XP na Windows Vista, nejprve

odinstalujte software dodaný se skenerem Canon.

• Před instalací softwaru se do systému přihlaste jako správce.
• Během instalace nepřepínejte mezi uživateli.

1

Vložte disk [Setup CD-ROM/CD Instalace] do jednotky.

Počítače Macintosh: Poklepejte na ikonu [Setup / Instalační program]. Do ověřovacího
dialogu zadejte ID a heslo správce.
V systémech Windows 2000/XP a Macintosh krok 2 vynechejte a pokračujte krokem 3.

2

Po zobrazení dialogového okna [AutoPlay / Přehrát automaticky] (*1) v systému
Windows Vista spusťte instalační program a po zobrazení dialogového okna
[User Account Control / Řízení uživatelských účtů] (*2) pokračujte klepnutím
na tlačítko [Continue / Pokračovat].

3

Podle pokynů vyberte svůj jazyk a místo sídla.

V některých zemích se tato dialogová okna nezobrazí.

4

Klepněte na tlačítko [Easy Install / Snadná instalace] v hlavní nabídce (*3).

5

Klepnutím na tlačítko [Install / Instalovat] spusťte instalaci.

Pozorně si přečtěte licenční smlouvu a poté pokračujte klepnutím na tlačítko [Yes / Ano].

6

Podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

V systémech Macintosh vynechejte krok 7 a pokračujte krokem 8.

7

V systémech Windows potvrďte po zobrazení obrazovku Extended Survey
Program.

Pokud souhlasíte, klepněte na tlačítko [Agree / Souhlasím].

8

Po skončení instalace klepnutím na tlačítko [Restart / Restartovat] restartujte
počítač.

Systém Windows: Po restartování počítače se zobrazí nabídka [Solution Menu /
Nabídka Solution].
Počítače Macintosh: Po restartování počítače se v doku zaregistruje ikona
[Solution Menu / Nabídka Solution].

<Solution Menu / Nabídka Solution>
Můžete vybrat buď nástroj MP Navigator EX, nebo Příručku pro skenování (příručka online).

A programok telepítése

• A lapolvasót NE csatlakoztassa a számítógéphez a programok telepítése előtt.

Ha csatlakoztatja a lapolvasót, és megjelenik a [Found New Hardware / Új hardver]

képernyő, akkor húzza ki az USB-kábelt a számítógépből, majd kattintson a

[Cancel / Mégse] gombra. A képernyő automatikusan bezáródhat az USB-kábel kihúzásakor.

• A telepítés előtt zárja be az összes futó alkalmazást.
• Ha Windows XP operációs rendszerről Windows Vista rendszerre frissít, akkor először

távolítsa el a Canon lapolvasóhoz mellékelt szoftvert.

• A programok telepítéséhez rendszergazdaként jelentkezzen be.
• A telepítési folyamat közben ne váltson felhasználót.

1

Helyezze a [Setup CD-ROM/Telepítés CD-ROM] lemezt a meghajtóba.

Macintosh esetén: Kattintson duplán a [Setup / Telepítés] ikonra. Adja meg
a rendszergazda azonosítóját és jelszavát a megjelenő dialógusablakban.
Windows 2000/XP és Macintosh esetén hagyja ki a 2. lépést és folytassa a 3. lépéssel.

2

Windows Vista esetén az [AutoPlay / Automatikus lejátszás] párbeszédpanel
(*1) megjelenésekor futtassa a telepítőprogramot, majd kattintson a [Continue /
Folytatás] gombra a [User Account Control / Felhasználói fiók felügyelete]
párbeszédpanel (*2) megjelenítéséhez.

3

Ha a rendszer felkéri, adja meg a használni kívánt nyelvet és a lakóhelyét.

Bizonyos országokban ezek a párbeszédpanelek nem jelennek meg.

4

Kattintson a főmenü [Easy Install / Egyszerű telepítés] elemére (*3).

5

Kattintson az [Install / Telepítés] gombra a telepítés megkezdéséhez.

Alaposan olvassa el a licencszerződést, majd a folytatáshoz kattintson
a [Yes / Igen] gombra.

6

A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Macintosh esetén hagyja ki a 7. lépést és folytassa a 8. lépéssel.

7

Windows esetén, ha megjelenik az Extended Survey Program képernyő,
akkor hagyja jóvá.

Ha beleegyezik, kattintson az [Agree / Beleegyezés] gombra.

8

A telepítés befejeztével kattintson a [Restart / Újraindítás] gombra a számítógép
újraindításához.

Windows esetén: A számítógép újraindítása után megjelenik a [Solution Menu /
Megoldás menü].
Macintosh esetén: A számítógép újraindítása után a [Solution Menu / Megoldás menü]
már szerepel a Dock alkalmazásban.

<

Solution Menu / Megoldás menü>

Választhat az MP Navigator EX és a Szkenner kézikönyv (képernyőn megjelenő kézikönyv)
között.

Příprava skeneru

1

Posuňte přepínač zámku na spodní straně skeneru směrem ke značce
Odemknuto (

).

• Při přenášení nebo přepravě skener vždy uzamkněte.

2

Připojte skener k počítači pomocí přiloženého kabelu USB.

• Používejte pouze kabel USB dodávaný se skenerem. Použití jiných kabelů může

způsobit nesprávnou funkci skeneru.

• Nedotýkejte se kovových částí konektoru USB.
• Skener není vybaven síťovým vypínačem. Skener se zapne současně se zapnutím

počítače.

• Je-li skener připojen k portu USB 1.1 a objeví se zpráva „HI-SPEED USB Device

Plugged into non-HI-SPEED USB Hub / Vysokorychlostní zařízení USB je připojeno
k nízkorychlostnímu rozbočovači USB“, zprávu ignorujte. Skener v takovém případě
funguje bez jakýchkoli problémů.

A lapolvasó előkészítése

1

Csúsztassa a lapolvasó alján található reteszt a kinyitást jelző ikon felé (

).

• Mindig reteszelje a lapolvasót áthelyezés vagy szállítás előtt.

2

Csatlakoztassa a lapolvasót a számítógéphez a mellékelt USB-kábel
segítségével.

• Csak a lapolvasóval szállított USB-kábelt használja. Más kábelek használata hibás

működéshez vezethet.

• Ne érintse meg az USB-csatlakozó belsejében található fém alkatrészeket.
• A lapolvasónak nincs be-/kikapcsoló gombja. A tápellátás a számítógép bekapcsolása

után automatikusan bekapcsol.

• Ha a lapolvasót USB 1.1 porthoz csatlakoztatja és megjelenik a „HI-SPEED USB Device

Plugged into non-HI-SPEED USB Hub / Nagy sebességű USB-eszköz van nem nagy
sebességű USB-hubhoz csatlakoztatva” üzenet, akkor hagyja azt figyelmen kívül.
A lapolvasó ilyenkor probléma nélkül fog működni.

Test skenování

1

Na skleněnou desku skeneru umístěte dokument s barevnými fotografiemi

skenovanou stranou směrem dolů a alespoň 1 cm od okrajů skleněné podložky

a zavřete kryt dokumentů.

2

Spusťte program MP Navigator EX.

Systém Windows: Poklepejte na ikonu [Canon Solution Menu / Nabídka Canon Solution]
a poté klepněte na položku [Scan/import photos or documents. / Skenování/import
fotografií nebo dokumentů].
Počítače Macintosh: Klepněte na ikonu [Solution Menu / Nabídka Canon Solution]
v doku a poté klepněte na položku [Scan/import photos or documents. / Skenování/
import fotografií nebo dokumentů].

3

Klepněte na položku [Photos/Documents (Platen) / Foto/dokumenty
(sklo skeneru)].

4

Vyberte možnost [Color Photo / Barevná fotografie] v seznamu

Document Type / Typ dokumentu

.

5

Skenování spustíte klepnutím na tlačítko [Scan / Skenovat].

• Dokud skener pracuje, nehýbejte s ním.
• Během skenování se nedívejte přímo do zdroje světla.

6

Po upozornění, že skenování je skončeno, klepněte na tlačítko [Exit / Konec].

7

Klepnutím na tlačítko [Save / Uložit] uložte obrázky a zavřete program
MP Navigator EX (*1).

A lapolvasás kipróbálása

1

Helyezzen egy színes fényképet lefelé fordítva a dokumentumüvegre, annak

szélétől legalább 1 cm távolságot hagyva, majd csukja le a dokumentumfedelet.

2

Indítsa el az MP Navigator EX programot.

Windows esetén: Kattintson duplán a [Canon Solution Menu / Canon Megoldás menü]
ikonra, majd kattintson a [Scan/import photos or documents. / Fotók és dokumentumok
letapogatása/importálása.] elemre.
Macintosh esetén: Kattintson a Dock [Solution Menu / Megoldás menü] ikonjára, majd
kattintson a [Scan/import photos or documents. / Fotók és dokumentumok letapogatása/
importálása.] elemre.

3

Kattintson a [Photos/Documents (Platen) / Fényképek/Iratok (Tálca)] elemre.

4

Válassza ki a [Color Photo / Színes fénykép] elemet a

Document Type /

Dokumentum típusa

listán.

5

Kattintson a [Scan / Letapogatás] gombra a beolvasás elindításához.

• Ne mozdítsa meg a lapolvasót a működés közben.
• A lapolvasás során ne nézzen bele a lapolvasó fényforrásába.

6

Amikor a program tájékoztatja a lapolvasás befejezéséről, kattintson
az [Exit / Bezárás] lehetőségre.

7

Kattintson a [Save / Mentés] elemre a kép mentéséhez, majd zárja
be az MP Navigator EX programot (*1).

Použití tlačítek skeneru

A lapolvasó gombjainak használata

Další informace o nástrojích ScanGear, MP Navigator EX, tlačítcích skeneru,

odstraňování problémů viz Příručka pro skenování (příručka online). Příručka pro

skenování (příručka online) se otevře poklepáním na ikonu příručky na obrazovce

na ploše počítače.
Při vysvětlování postupů společných pro všechny operační systémy jsou v této

příručce použity snímky oken ze systému Windows Vista.

A Szkenner kézikönyv (képernyőn megjelenő kézikönyv) dokumentumból további

részleteket tudhat meg a következőkről: ScanGear, MP Navigator EX, Lapolvasó

gombjai, valamint Hibaelhárítás. A Szkenner kézikönyv (képernyőn megjelenő

kézikönyv) elindításához kattintson duplán a képernyőn megjelenő kézikönyv

ikonjára az asztalon.
Ebben az útmutatóban Windows Vista rendszerben készült képernyőfotók találhatók

az operációs rendszerekben közös leírások bemutatására.

Magyar

Česky /

Русский

Polski /

Stručná příručka

Beüzemelési útmutató

*1

*2

*3

XXXXX

Bottom

XXXXX

Top

*1

Horní okraj
Első oldal

Dolní okraj
Hátoldal

Tlačítko [COPY] (KOPÍROVAT)

Vytiskne (zkopíruje) naskenovaný obraz
na tiskárně.

Tlačítko [PDF]

Uloží naskenovaný obraz do
souboru PDF.

Tlačítko [SCAN] (SKENOVAT)

Automaticky rozliší typ dokumentu a poté
ho naskenuje a uloží s příslušnými
nastaveními.

Tlačítko [E-MAIL]

Připojí naskenovaný obraz k nové zprávě
elektronické pošty.

• Systém Mac OS X v.10.3.9: Před použitím si přečtěte část Další metody skenování

v příručce Příručka pro skenování (příručka

online

).

[COPY] (MÁSOLÁS) gomb

A beolvasott képet kinyomtatja

(átmásolja a nyomtatóra).

[PDF] gomb

A beolvasott képet elmenti

PDF-fájlként.

[SCAN] (LETAPOGATÁS) gomb

Automatikusan meghatározza

a dokumentum típusát, majd a

megfelelő beállításokkal elvégzi

a lapolvasást és a mentést.

[E-MAIL] gomb

A beolvasott képet egy új e-mail

üzenethez csatolja.

• Mac OS X v.10.3.9 esetén: használat elõtt olvassa el a Szkenner kézikönyv

(képernyõn megjelenõ kézikönyv) Egyéb letapogatási módszerek fejezetét.

QT5-1544-V01

XXXXXXXX

©CANON INC. 2008

PRINTED IN VIETNAM

lide200_QSG_EN.fm Page 1 Wednesday, April 30, 2008 4:32 PM

Advertising